Kaupunki vuorten keskellä

Kansain­vä­listä oppia INVEST-hank­keen kesä­kou­lussa Bulgariassa

Viiden euroop­pa­lai­sen korkea­kou­lun tule­vai­suu­den korkea­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen keskit­tyvä INVEST-hanke (INno­Va­tions of REgio­nal Sustai­na­bi­lity: Euro­pean Univer­siTy Alliance) järjesti touko-kesä­kuussa kolman­nen inten­sii­vio­pin­to­jak­sonsa hank­keessa mukana olevien korkea­kou­lu­jen opis­ke­li­joille. Aiemmat kesä- ja talvi­kou­lut on koro­na­pan­de­mian vuoksi järjes­tetty virtu­aa­li­sesti, mutta tämän vuoden kesä­kou­luun saatiin vihdoin mukaan myös viikon mittai­nen fyysi­nen osuus Bulga­riassa. Etäyh­teyk­sillä toteu­tet­tu­jen ennak­ko­teh­tä­vien jälkeen osal­lis­tu­jat saivat­kin nauttia heltei­sistä päivistä kauniissa ja histo­riaa huoku­vassa Plov­di­vin kaupungissa.

Perinneasuihin pukeutuneita naisia tanssimassa
Perin­ne­tans­sie­si­tys lounaan lomassa.

Hanke­kump­pa­nit vuoro­ve­doin järjestämisvuorossa

INVES­Tin kesä- ja talvi­kou­luja isän­nöi­dään vuoro­vuo­sin hank­keen korkea­kou­lu­jen kesken. Kump­pa­nit tulevat viidestä korkea­kou­lusta eri Euroo­pan maasta: Slova­kiasta, Krei­kasta, Suomesta, Bulga­riasta ja Alan­ko­maista. Vuoden 2022 kesä­kou­lun isän­nöin­ti­vuo­rossa oli bulga­ria­lai­nen yliopisto, Univer­sity of Agri­busi­ness and Rural Deve­lop­ment (UARD). Kesä­kou­lun aihe oli julki­siin palve­lui­hin ja alueel­li­seen kehit­ty­mi­seen liit­tyvä “Ensu­ring quality of public services in sustai­nable regio­nal deve­lop­ment” ja opin­to­jak­son laajuus aiem­pien kesä- ja talvi­kou­lu­jen tapaan 5 op. Opin­to­jak­son viral­li­set toteu­tus­päi­vä­mää­rät olivat 9.5.-6.6.2022, josta viikon verran opis­kel­tiin fyysi­sesti kontak­tio­pe­tuk­sessa Plov­di­vissa. Kesä­kou­lun ennakko-osio järjes­tet­tiin verkko-opis­ke­luna, jonka jälkeen opis­ke­li­jat ja opetus­hen­ki­löstö matkus­ti­vat yhdessä Bulga­ri­aan. Fyysi­sen osion jälkeen opin­to­jak­soon sisäl­tyi vielä opin­to­päi­vä­kir­jan laati­mi­nen, jota opis­ke­li­jat saivat viimeis­tellä muuta­man päivän ajan kotiin­pa­luunsa jälkeen.

INVES­Tin kesä- ja talvi­kou­lui­hin voi hakea kaikista koulutusohjelmista

Kesä­kou­lua mainos­tet­tiin kaik­kien INVEST-korkea­kou­lu­jen opis­ke­li­joille ja ilmoit­tau­tu­mi­nen oli auki aina huhti­kuun puoleen väliin saakka. INVEST-kesä- ja talvi­kou­lui­hin voi hakea kunkin INVEST-korkea­kou­lun ne opis­ke­li­jat, joiden englan­nin kielen taito on vähin­tään tasolla B2 ja jotka ovat suorit­ta­neet vähin­tään kahden vuoden kandi­ta­son opinnot. Kare­liassa opin­to­jak­soa mark­ki­noi­tiin toisin sanoen kaikille muille, paitsi ensim­mäi­sen vuoden opiskelijoille.

Oppia, kult­tuu­ria ja uusia verkos­toja opin­to­jak­son antina

Virtu­aa­li­sen ennakko-osion aikana opis­ke­li­jat pereh­dy­tet­tiin etäluen­to­jen avulla kesä­kou­lun aihea­lu­ee­seen ja opis­ke­li­jat tekivät myös ennak­ko­teh­tä­vänä esityk­sen omaan koti­maa­hansa liit­tyen. Kesä­kou­lun fyysi­sen osion aikana, 30.5.-3.6.2022, opis­ke­li­jat tekivät ryhmä­töitä, saivat lisää tietoa opin­to­jak­son teemaan liit­tyen niin luen­to­jen kuin ekskur­sioi­den­kin muodossa ja esit­te­li­vät toisil­leen niin ennak­ko­teh­tä­vinä teke­mänsä tehtä­vät kuin ryhmä­töi­den tulok­set. Viikon aikana tutus­tut­tiin myös paikal­li­seen kult­tuu­riin ja ympäristöön.

Kesä­kou­lun luen­to­jen aiheet vaih­te­li­vat laajasti opin­to­jak­son aihe­pii­rin sisällä. Luen­toja kuul­tiin niin INVEST-korkea­kou­lun henki­lös­tön kuin ulko­puo­lis­ten asian­tun­ti­joi­den pitä­mänä. Aiheina olivat mm. yrit­tä­jyy­den näkö­kul­mat sosi­aa­lia­lalla, ruoka­hä­vi­kin vähen­tä­mi­nen sosi­aa­li­sena inno­vaa­tiona ja johta­mi­nen alueel­li­sessa kehit­ty­mi­sessä. Ennakko-osion luennot nauhoi­tet­tiin, jotta opis­ke­li­jat pystyi­vät kuun­te­le­maan luennot myös, vaikka eivät olisi pääs­seet juuri kysei­sinä aikoina linjoille.

Varsi­nais­ten luen­to­jen lisäksi kesä­kou­lun aikana tehtiin useita retkiä Plov­di­vissa ja sen lähi­seu­duilla. Tutus­tu­mi­sia järjes­tet­tiin mm. Plov­di­vin antii­kin Rooman aikai­sen histo­rian eri kult­tuu­ri­pe­rin­ne­koh­tei­siin, kasvin­ja­los­tus­a­se­malle, orto­dok­si­seen luos­ta­riin ja ruusu­öl­jy­tar­halle. Bulga­ria­lai­nen vieraan­va­rai­suus oli todella lämmin­hen­kistä joka paikassa, missä pääsimme käymään.

Kiviseinäinen rakennus kivetyn kadun varressa, taustalla vuoristomaisema
Vierailu orto­dok­si­sessa luos­ta­rissa Bulga­rian vuoristomaisemissa.
Pelto jossa kasvaa ruusupensaita, pellolla ihmisiä poimimassa ruusunlehtiä, taustalla vuoristomaisema
Ruusu­pel­to­laakso vuoris­to­jen keskellä.

Luen­to­jen ja ekskur­sioi­den lisäksi käytiin mielen­kiin­toi­sia keskus­te­luja yhdessä kansain­vä­lis­ten kump­pa­nei­den kanssa. Näin keskus­te­lu­jen kautta opis­ke­li­jat ja opetus­hen­ki­löstö pääsi­vät tutus­tu­maan myös muiden Euroo­pan maiden kult­tuu­rei­hin sekä koulu­tus- ja palve­lu­jär­jes­tel­miin. Kesä­koulu mahdol­listi opis­ke­li­joille ja muille mukana oleville kansain­vä­lis­ten verkos­to­jen luomista ja uusia tutta­vuuk­sia, joiden kanssa tehdä yhteis­työtä tulevaisuudessa.

Ainut­laa­tui­nen mahdollisuus

Opis­ke­li­joilta pyydet­tiin kesä­kou­lun jälkeen palau­tetta opin­to­ko­ko­nai­suu­desta. Paran­nuseh­do­tuk­sia­kin annet­tiin, mutta pääsään­töi­sesti kesä­kou­lusta oli nautittu ja moni oli valmis lähte­mään mukaan uudes­taan­kin. Opis­ke­li­jat kommen­toi­vat palaut­tees­saan kesä­kou­lua mm. seuraavanlaisesti:

  • “It was a great, once in a life­time expe­rience. We had days full of fun and lots of acti­vi­ties. I would love to do that again!”
  • “It was one of the best expe­riences I’ve ever had! We met new people and got to know their cultu­res, their Univer­si­ties’ policies and how they cope with modern problems.”
  • “Exci­ting, Infor­ma­tive, Educa­tive, and Fun.”
  • “The expe­rience was awesome I would defi­ni­tely do it again.”

Talvikoulussa tava­taan

INVES­Tin kesä- ja talvi­kou­lut saavat jatkoa jo heti reilun kuukau­den kulut­tua, kun Slova­kiassa järjes­te­tään seuraava talvi­koulu otsi­kolla ”POST CODE – Poten­tial of Sustai­nable Tourism in COmmu­nity DEve­lop­ment”. Haku talvi­kou­luun on parhail­laan auki ja lisä­tie­toa asiasta löytyy INVES­Tin verk­ko­si­vuilta.

Opis­ke­li­joi­den matkus­tus­kus­tan­nuk­set makse­taan täysin hank­keen puolesta, joten mukaan kannat­taa ehdot­to­masti hakea, mikäli kansain­vä­li­set opinnot yhtään kiinnostavat!


Kirjoit­ta­jat:

Jaana Kurki, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Seppo Neva­lai­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sini Ranta­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Logot: Invest-projekti ja Erasmus+ ohjelma
Tämä julkaisu edustaa teki­jöi­den näke­myk­siä ja tekijät vastaa­vat sen sisäl­löstä ja tieto­jen oikeel­li­suu­desta. Euroo­pan komis­sio ja virasto eivät ota vastuuta sisäl­löstä, tieto­jen käytöstä ja oikeellisuudesta.