Opiskelijat keskustelevat ryhmässä

INVEST – Inno­va­tions of Regio­nal Sustai­na­bi­lity: Euro­pean Univer­sity Alliance

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on osa INVEST Euroop­pa­lai­set yliopis­tot allians­sia. Konsor­tiota ohjaa yhtei­nen visio kohti kestä­väm­pää ja vastuul­li­sem­paa Euroop­paa, jossa alueel­li­silla korkea­kou­luilla on merkit­tävä kehit­tä­jä­rooli. INVEST on osa Erasmus+ Euro­pean Univer­si­ties-rahoi­tus­oh­jel­maa, jolla luodaan pysyviä ja syvästi vaikut­ta­via käytän­teitä ja osaa­mista korkea­kou­lu­jen raken­teissa, käytän­teissä, TKI-toimin­nassa ja koulutuksessa. 

INVEST kump­pa­nit

INVEST opis­ke­li­joille ja henkilöstölle

INVEST tarjoaa opis­ke­li­joille kansain­vä­li­siä kesä- ja talvi­kou­luja, erikois­tu­mi­so­pin­toja, yhtei­siä tutkinto-ohjel­mia ja työelä­mä­lä­heistä Living Lab-työs­ken­te­lyä. Opis­ke­li­jat voivat myös osal­lis­tua kansain­vä­li­seen yrit­tä­jä­pol­kuun sekä Draft-ohjel­maan.

Henki­lös­tölle INVEST tarjoaa kansain­vä­li­siä opetus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­viä, osaa­mi­sen kehit­tä­mistä kansain­vä­li­sessä Fellow-ohjel­massa, sekä mahdol­li­suu­den liittyä kansain­vä­li­siin tutki­mus­ryh­miin. INVEST-allianssi myös hakee ja hallin­noi yhteistä kansain­vä­listä tutki­mus­ra­hoi­tusta.

Kare­lialle INVEST on stra­te­gi­nen koulu­tuk­sen, osaa­mi­sen ja tutki­muk­sen kehit­tä­mis­ver­kosto. INVES­Tillä on merkit­tävä rooli Kare­lian ja Pohjois-Karja­lan maakun­nan stra­te­gioi­den toteuttamisessa.

TKI-toiminta vahvis­tuu kaikilla

INVEST4EXCELLENCE on Hori­sont­ti2020-hanke, jossa keski­ty­tään INVEST-konsor­tion TKI-toimin­nan vahvis­ta­mi­seen niin, että korkea­kou­lut ja niiden keskei­set kump­pa­nit ovat jatkossa vahvoja Hori­sontti-ohjel­man toimi­joita. Hanke tukee vahvasti Kare­lian stra­te­giaa etenkin kansain­vä­lis­ty­mi­sen ja hiili­neut­raa­lien ratkai­su­jen kehit­tä­mi­sen osalta. Hank­keen tulok­sena syntyy:

  • INVEST-konsor­tion yhtei­nen tutkimusstrategia
  • Tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan (TKI) kompe­tens­si­kartta sekä työka­luja kompe­tens­sien kehittämiseen
  • Yhtei­nen Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen (ATT) poli­tiikka sekä työka­luja ATT-osaa­mi­sen valta­vir­tais­ta­mi­seen (mm. ATT-lähettiläät)
  • Työka­luja yhteis­työ­kump­pa­nei­den osallistamiseen
  • Kytken­tä­malli osaa­jayh­tei­sö­jen TKIO-toimin­taan (TKIO = tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­minta sekä oppiminen)

Ajan­koh­taista

Call for INVEST Student Board

We are looking for three Karelia UAS degree students to join INVEST Student Board for at least one acade­mic year.

Your tasks would include active partici­pa­tion in meetings and works­hops, deve­lop­ment of the first INVEST Student Board, promo­ting INVEST to your peers, and possible other tasks – such as acting as INVEST Student Ambas­sa­dor, or INVEST Buddy.

Please send your CV and moti­va­tion letter (max. 1 page) to [email protected], 8.4. at the latest.
Read more: https://www.karelia.fi/investstudentboard/

Applica­tion period open for two INVEST Bache­lor Specia­li­sa­tion

Karelia UAS is offe­ring the following INVEST Bache­lor Specia­li­sa­tions (60 ECTS) arran­ged in coope­ra­tion with other members of the INVEST Euro­pean Univer­sity Alliance.

Sustai­nable Commu­ni­ties in Energy Tran­si­tion
– Fore­stry Adap­ta­tion to a Chan­ging Envi­ron­ment

Dead­line for student applica­tions: 30 April 2024
Please find more infor­ma­tion on INVEST website above and
Karelia’s website: Courses for exchange students

Explore INVEST Bache­lor Specia­li­sa­tions!

INVEST alliance offers 60 ECTS specia­li­sa­tion studies for B.Sc and exchange students. Studies will take place in Slova­kia, Bulga­ria, Greece, Finland and the Nether­land, depen­ding on the specia­li­sa­tion of your choice, in Autumn 2024.

Check out the programme desc­rip­tions at INVEST website.

Karelia’s inter­nal applica­tion period for exchange ends on March 31, 2024. Read more at Karelia Student Intra and apply now!

Master of Engi­nee­ring in Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment Applica­tion period 3-17 January 2024

Extent and dura­tion: 60 credits ECTS | 2 years
Loca­tion: Online
Hosting Univer­sity: Karelia UAS
Star­ting in Autumn 2024!
Read more infor­ma­tion and how to apply

Uusim­mat artik­ke­lit ja julkai­sut:
– Nenonen, Marjo; Korho­nen, Riina; Heik­ki­nen, Mervi. INVEST Teacher’s Hand­book – a tool for syste­mic pilo­ting and imple­men­ta­tion of INVEST specia­li­sa­tions
– Kukko­nen, Tommi; Kontio­korpi, Anniina; Okkonen, Lasse. Pilo­ting Sustai­nable Commu­ni­ties in Energy Tran­si­tion -specia­li­sa­tion studies in inter­na­tio­nal colla­bo­ra­tion
– Van Heuve­len, Tanja. Joint curricu­lum deve­lop­ment: an itera­tive and incre­men­tal process
– Nenonen, Marjo. From templa­tes to class­room – Plan, Do, Check, Act of Curricu­lum Deve­lop­ment in Inter­na­tio­nal Teams
– Timonen, Liisa. INVEST Euro­pean Univer­sity – why it is needed and what it is all about?
– Nenonen, Marjo; Asikai­nen, Ulla; Heik­ki­nen, Mervi; Kasu­ri­nen, Sanna. Deve­lo­ping Karelia Educa­tion in a multi­discipli­nary network, INVEST.
– Timonen, Liisa, Tolkki, Jaana; Korho­nen, Riina. INVEST Capacity Buil­ding – joint actions for HR stra­tegy and staff compe­tence development 

Kare­lian yhteystiedot

INVEST

Liisa Timonen, kansain­vä­lis­ten asioi­den pääl­likkö
[email protected]
p. +358 50 591 3397

Riina Korho­nen, projek­ti­asian­tun­tija
[email protected]
p. +358 50 430 0806

INVEST4EXCELLENCE

Sähkö­posti: [email protected]

Liisa Timonen, kansain­vä­lis­ten asioi­den pääl­likkö
[email protected]
p. +358 50 591 3397

Kris­tiina Väänä­nen, projek­ti­pääl­likkö
[email protected]
+358 50 592 6535

Verk­ko­si­vumme

INVEST verk­ko­si­vut
https://www.invest-alliance.eu/

INVEST4EXCELLENCE verk­ko­si­vut
https://www.invest4excellence.eu/

Tämä verk­ko­sivu edustaa tekijän näke­myk­siä ja tekijä vastaa sen sisäl­löstä ja tieto­jen oikeel­li­suu­desta. Euroo­pan komis­sio ja virasto eivät ota vastuuta sisäl­löstä, tieto­jen käytöstä ja oikeellisuudesta.