Opiskelijat keskustelevat ryhmässä

INVEST – Innova­tions of Regional Sustai­na­bility: European University Alliance

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on osa INVEST Euroop­pa­laiset yliopistot allianssia. Konsor­tiota ohjaa yhteinen visio kohti kestä­vämpää ja vastuul­li­sempaa Eurooppaa, jossa alueel­li­silla korkea­kou­luilla on merkittävä kehit­tä­jä­rooli. INVEST on osa Erasmus+ European Univer­sities-rahoi­tus­oh­jelmaa, jolla luodaan pysyviä ja syvästi vaikut­tavia käytän­teitä ja osaamista korkea­kou­lujen raken­teissa, käytän­teissä, TKI-toimin­nassa ja koulutuksessa.INVEST kumppanit:

Tavoit­teena ainut­laa­tuinen korkeakoulukampus

INVES­Tissä kehitetään virtu­aa­linen ja fyysinen kansain­vä­linen korkea­kou­lu­kampus, jossa opiske­lijat ja henki­löstö kiinnit­tyvät euroop­pa­laiseen yhteisöön. Yhdessä kehitetään kansain­vä­listä tutkin­to­kou­lu­tusta ja jatkuvan oppimisen tarjontaa, kehitetään temaat­tisia, monia­laisia kesä- ja talvi­kouluja sekä raken­netaan alueel­lisia Living Lab ympäristöjä entistä tiiviimmin osaksi koulu­tusta ja tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa. Lisäksi luodaan kansain­vä­linen INVEST-yrittä­jyys­polku, joka edistää yrittä­jyyttä ja innovaatiotaitoja.

TKI-toiminta vahvistuu kaikilla

INVEST4EXCELLENCE on Horisont­ti20202-hanke, jossa keski­tytään INVEST-konsortion TKI-toiminnan vahvis­ta­miseen niin, että korkea­koulut ja niiden keskeiset kumppanit ovat jatkossa vahvoja Horisontti-ohjelman toimi­joita. Hanke tukee vahvasti Karelian strategiaa etenkin kansain­vä­lis­ty­misen ja hiili­neut­raalien ratkai­sujen kehit­tä­misen osalta. Hankkeen tuloksena syntyy:

  • INVEST-konsortion yhteinen tutkimusstrategia
  • Tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan (TKI) kompe­tens­si­kartta sekä työkaluja kompe­tenssien kehittämiseen
  • Yhteinen Avoimen tieteen ja tutki­muksen (ATT) politiikka sekä työkaluja ATT-osaamisen valta­vir­tais­ta­miseen (mm. ATT-lähettiläät)
  • Työkaluja yhteis­työ­kump­pa­neiden osallistamiseen
  • Kytken­tä­malli osaajayh­tei­söjen TKIO-toimintaan (TKIO = tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minta sekä oppiminen)

Ajankoh­taista

INVEST-Education and skills for a Sustai­nable Future
Finnish national event at Karelia UAS 19.-20.9.2023

Karelia UAS is hostig a two-day event “INVEST – Education and skills for a sustai­nable future” on September 19th-20th at Wärtsilä and Tikka­rinne campuses.
The event kicks off with the seminar that will showcase INVEST’s achie­ve­ments during its first opera­tional period from 2021 to 2023 as well as outline the goals for the upcoming four-year funding period.

Read more: Karelia intra (for staff) and INVEST-website

INVEST Winter School 2023 in the Nether­lands

”An Intro­duction to Nature-Inclusive Agriculture” is a joint Winter School for BSc (with completed two years of studies), MSc and PhD students from all disciplines in the INVEST Alliance partner univer­sities. The course will be imple­mentd in a hybrid form with

  • An online preli­minary phase (18 September – 6 October)
  • An on-site phase (8 – 16 October)
  • An online post phase (17 – 20 October)

Karelia student: Still time to apply for an INVEST exchange!

INVEST alliance offers 60 ECTS specia­li­sation studies for B.Sc and exchange students. Read more about the INVEST specia­li­sation studies and apply by 31.3!

  • Check out the programme descrip­tions at INVEST website
  • Karelia’s internal application period for INVEST univer­sities ends on 31.3. Read more at Pakki

INVEST specia­li­sation studies at Karelia UAS

Karelia UAS offers the following INVEST specia­li­sation studies for B.Sc and exchange students: 

How to apply:

INVEST Fellow Programme – koulu­tukset lukuvuonna 2022-2023

INVEST Fellow programme tarjoaa monia koulu­tus­mah­dol­li­suuksia INVEST-korkea­kou­lujen henki­lös­tölle. Osa koulu­tuk­sista on avoimia myös opiske­li­joille ja työelä­mä­kump­pa­neille. Lukuvuoden koulu­tus­ka­len­te­rista löytyy mm. kursseja, webinaareja ja koulu­tus­ta­pah­tumia pedago­gii­kasta, projek­tin­hal­lin­nasta, avoimesta tieteestä ja tutki­muk­sesta tai monikult­tuu­ri­sesta yhteistyöstä.

Tutustu koulu­tuksiin INVESTin verkko­si­vuilla!

Uusimmat artik­kelit ja julkaisut:
– Timonen, Liisa. INVEST European University – why it is needed and what it is all about?
– Nenonen, Marjo; Asikainen, Ulla; Heikkinen, Mervi; Kasurinen, Sanna. Developing Karelia Education in a multi­disciplinary network, INVEST.
– Timonen, Liisa, Tolkki, Jaana; Korhonen, Riina. INVEST Capacity Building – joint actions for HR strategy and staff compe­tence development
– Immonen, Heikki; Timonen, Liina. Integrated INVEST model of entrepre­neurship support and education
– Muhonen, Tiina; Puhakka-Tarvainen, Helena; Timonen, Liisa. INVEST4EXCELLENCE builds human capacity for more sustai­nable supply chain.
– Nenonen, Marjo; Nevalainen, Seppo; Okkonen, Lasse; Rantanen, Sini. Opetus­suun­ni­tel­ma­työtä kansain­vä­li­sessä INVEST-verkos­tossa.
– Mähönen, Miili; Korhonen, Riina. Ainut­laa­tuinen kokemus – INVESTin kesäkoulu Bulga­riassa opiske­lijan silmin. 10.10.2022
– Kurki, Jaana; Nevalainen, Seppo; Rantanen, Sini. Kansain­vä­listä oppia INVEST-hankkeen kesäkou­lussa Bulga­riassa. 4.10.2022.
– Puhakka-Tarvainen, Helena; Muhonen, Tiina; Timonen, Liisa. Asian­tun­ti­jatyö kansain­vä­li­sessä INVEST4EXCEL­LENCE-hankkeessa haastaa osaamisen kehit­tä­miseen. 8.9.2022

Karelian yhteys­tiedot

INVEST

Liisa Timonen, kansain­vä­listen asioiden päällikkö, KT
[email protected]
p. +358 50 591 3397

Riina Korhonen, projek­ti­koor­di­naattori
[email protected]
p. +358 50 430 0806

INVEST4EXCELLENCE

Sähkö­posti: [email protected]

Liisa Timonen, kansain­vä­listen asioiden päällikkö, KT
[email protected]
p. +358 50 591 3397

Liisa Toivonen, projek­ti­pääl­likkö
[email protected]
p. +358 50 308 6532

Verkko­si­vumme

INVEST verkko­sivut
https://www.invest-alliance.eu/

INVEST4EXCELLENCE verkko­sivut
https://www.invest4excellence.eu/

Tämä verkkosivu edustaa tekijän näkemyksiä ja tekijä vastaa sen sisäl­löstä ja tietojen oikeel­li­suu­desta. Euroopan komissio ja virasto eivät ota vastuuta sisäl­löstä, tietojen käytöstä ja oikeellisuudesta.