INVEST – Innova­tions of Regional Sustai­na­bility: European University Alliance

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on osa INVEST Euroop­pa­laiset yliopistot allianssia. Konsor­tiota ohjaa yhteinen visio kohti kestä­vämpää ja vastuul­li­sempaa Eurooppaa, jossa alueel­li­silla korkea­kou­luilla on merkittävä kehit­tä­jä­rooli. INVEST on osa Erasmus+ European Univer­sities-rahoi­tus­oh­jelmaa, jolla luodaan pysyviä ja syvästi vaikut­tavia käytän­teitä ja osaamista korkea­kou­lujen raken­teissa, käytän­teissä, TKI-toimin­nassa ja koulutuksessa.INVEST kumppanit:

Tavoit­teena ainut­laa­tuinen korkeakoulukampus

INVES­Tissä kehitetään virtu­aa­linen ja fyysinen kansain­vä­linen korkea­kou­lu­kampus, jossa opiske­lijat ja henki­löstö kiinnit­tyvät euroop­pa­laiseen yhteisöön. Yhdessä kehitetään kansain­vä­listä tutkin­to­kou­lu­tusta ja jatkuvan oppimisen tarjontaa, kehitetään temaat­tisia, monia­laisia kesä- ja talvi­kouluja sekä raken­netaan alueel­lisia Living Lab ympäristöjä entistä tiiviimmin osaksi koulu­tusta ja tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa. Lisäksi luodaan kansain­vä­linen INVEST-yrittä­jyys­polku, joka edistää yrittä­jyyttä ja innovaatiotaitoja.

TKI-toiminta vahvistuu kaikilla

INVEST4EXCELLENCE on Horisont­ti20202-hanke, jossa keski­tytään INVEST-konsortion TKI-toiminnan vahvis­ta­miseen niin, että korkea­koulut ja niiden keskeiset kumppanit ovat jatkossa vahvoja Horisontti-ohjelman toimi­joita. Hanke tukee vahvasti Karelian strategiaa etenkin kansain­vä­lis­ty­misen ja hiili­neut­raalien ratkai­sujen kehit­tä­misen osalta. Hankkeen tuloksena syntyy:

  • INVEST-konsortion yhteinen tutkimusstrategia
  • Tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan (TKI) kompe­tens­si­kartta sekä työkaluja kompe­tenssien kehittämiseen
  • Yhteinen Avoimen tieteen ja tutki­muksen (ATT) politiikka sekä työkaluja ATT-osaamisen valta­vir­tais­ta­miseen (mm. ATT-lähettiläät)
  • Työkaluja yhteis­työ­kump­pa­neiden osallistamiseen
  • Kytken­tä­malli osaajayh­tei­söjen TKIO-toimintaan (TKIO = tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minta sekä oppiminen)

Ajankoh­taista

INVEST Fellow Programme – koulu­tukset lukuvuonna 2022-2023

INVEST Fellow programme tarjoaa monia koulu­tus­mah­dol­li­suuksia INVEST-korkea­kou­lujen opetus-, hallinto- ja TKI-henki­lös­tölle ja osa koulu­tuk­sista on avoimia myös opiske­li­joille ja työelä­mä­kump­pa­neille. Lukuvuoden koulu­tus­ka­len­te­rista löytyy mm. kursseja, webinaareja ja koulu­tus­ta­pah­tumia pedago­gii­kasta, projek­tin­hal­lin­nasta, avoimesta tieteestä ja tutki­muk­sesta tai monikult­tuu­ri­sesta yhteistyöstä.

Tutustu koulu­tuksiin INVESTin verkko­si­vuilla!

INVEST Winter school 1.-28.11.2022
Nitra, Slovakia
POST CODE – Potential of Sustai­nable Tourism in Community Development (5 ECTS).
Kurssin kesto 21.-28.11.2022, ennak­ko­teh­tävät 1.-21.11.2022
Koulutus on tarkoi­tettu Karelian opiskelijoille.

Lue lisää ja ilmoit­taudu tästä 10.10.2022 mennessä.

INVESTin uutis­kirje on nyt julkaistu!
Voit lukea uutis­kirjeen kokonai­suu­dessaan INVESTin verkko­si­vuilta tästä linkistä

Uusimmat artik­kelit ja julkaisut:
– Mähönen, Miili; Korhonen, Riina. Ainut­laa­tuinen kokemus – INVESTin kesäkoulu Bulga­riassa opiske­lijan silmin. 10.10.2022
– Kurki, Jaana; Nevalainen, Seppo; Rantanen, Sini. Kansain­vä­listä oppia INVEST-hankkeen kesäkou­lussa Bulga­riassa. 4.10.2022.
– Puhakka-Tarvainen, Helena; Muhonen, Tiina; Timonen, Liisa. Asian­tun­ti­jatyö kansain­vä­li­sessä INVEST4EXCEL­LENCE-hankkeessa haastaa osaamisen kehit­tä­miseen. 8.9.2022

Karelian yhteys­tiedot

INVEST

Liisa Timonen, kansain­vä­listen asioiden päällikkö, KT
[email protected]
p. +358 50 591 3397

Riina Korhonen, projek­ti­koor­di­naattori
[email protected]
p. +358 50 430 0806

INVEST4EXCELLENCE

Sähkö­posti: [email protected]

Liisa Timonen, kansain­vä­listen asioiden päällikkö, KT
[email protected]
p. +358 50 591 3397

Kristiina Väänänen, projek­ti­pääl­likkö, FT
[email protected]
p. +358 50 413 4684

Verkko­si­vumme

INVEST verkko­sivut
https://www.invest-alliance.eu/

INVEST4EXCELLENCE verkko­sivut
https://www.invest4excellence.eu/

Seuraa meitä somessa

Tämä verkkosivu edustaa tekijän näkemyksiä ja tekijä vastaa sen sisäl­löstä ja tietojen oikeel­li­suu­desta. Euroopan komissio ja virasto eivät ota vastuuta sisäl­löstä, tietojen käytöstä ja oikeellisuudesta.