Sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden digipolku – hankkeen tulosten integrointi osaksi opetussuunnitelmaa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on ollut syksystä 2021 käynnissä SoTyDigi -hanke (Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa). Hankkeen tehtävänä on ollut parantaa sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kaiden digitaitoja ja lisätä työnte­ki­jöiden digi- ja etäoh­jaus­osaa­mista Pohjois-Karjalan alueella. Alusta asti hankkeen toimintaa on lähdetty integroimaan myös sosiaa­lialan koulu­tukseen ja jatkuvan oppimisen palve­luiden kehittämiseen.

Sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden digipolku – hankkeen tulosten integrointi osaksi opetussuunnitelmaa

Hankkeen käynnis­tyessä loppu­vuo­desta 2021 elettiin Kareliassa opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­misen aikaa.  Aika oli otollinen myös SoTyDigi -hankkeen näkökul­masta kartoittaa ja visioida, mitä työelä­mässä vaadit­tavan sosiaa­lialan digi- ja etäoh­jaus­osaa­misen tulisi olla vasta­takseen nykyistä ja tulevaa työelämän vaati­mus­tasoa. Kartoi­tusta ja visiointia varten hankkeessa muodos­tettiin työelämän asian­tun­ti­joista koostuva työryhmä, joka tarkasteli raken­teilla olevan opetus­suun­ni­telman runkoa suhteessa työelämän vaati­muksiin. Työryhmään oli koottu sosiaali- ja tervey­den­huollon asian­tun­ti­joita useam­malta sektorilta.

Työryhmä näki digio­saa­misen olevan keskeinen osaamisosa-alue sosiaali- ja tervey­den­huollon ammat­ti­lai­silla. Nykyti­lassa nähtiin, että osaaminen oli hyvin vaihte­levaa ja työnte­ki­jä­koh­taista eikä vähim­mäis­vaa­ti­muksia osaamisen tasosta ollut. Sama näkyi myös sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden harjoit­te­lu­ko­ke­muk­sissa. Vaihte­levan osaamisen rinnalle opiske­lijat nostivat haasteeksi myös asenteet sote-alan digita­li­soi­tu­mista kohtaan.[1]  

Osaamisen kehit­tä­misen tarvetta nähtiin siis olevan paljon, ja työelämän asian­tun­tijat paikan­sivat digio­saa­misen moniin eri kohtiin osaksi opinto­jaksoja sekä opetus­suun­ni­telman läpäi­se­väksi teemaksi. Vaikka digio­saa­minen ei paikan­nukaan sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sessa erillisinä opinto­jak­soina, on sen oltava keskeinen osa opintoja. Digio­saa­mista ei ole myöskään määri­teltynä erilli­seksi osaami­sa­lu­eeksi yleisissä Sosionomi (AMK) -tutkinnon kompe­tens­seissa, jotka määrit­tävät valmis­tu­neiden osaamisen työelä­mä­vas­taa­vuutta. Ajattelu sopii yksiin sen kanssa, ettei kukaan jatkossa ajattelisi digio­saa­mista erillisenä osaami­sa­lu­eenaan, vaan luonnol­lisena osana sosiaali- ja tervey­salan työtä.

Digipolku siltana opetuksen ja hankkeen välillä

Digi- ja etäoh­jaus­osaa­minen koko opetus­suun­ni­telmaa läpäi­sevänä teemana oli myös Karelian opetus­suun­ni­telman kehit­tä­misen lähtö­aja­tuksia, ja teemoja kutsuttiin poluiksi. Työelämän asian­tun­ti­joiden kanssa määri­telty vaati­mustaso ja sisällöt opetus­suun­ni­telmaan olivat osa opetus­suun­ni­tel­matyön Digipolkua. Polkua­jat­telua voidaan pedago­gi­sesti tarkas­tella Bloomin takso­nomian mukaan, jossa tiedon omaksu­minen etenee perus­asioiden (muista­minen, ymmär­tä­minen) tasoilta kohti vaati­vampia ja monimut­kai­sempia taito­tasoja (analy­soi­minen, arvioi­minen ja uuden luominen).[2]

Digiosaamisen portaat

*Hankkeen edetessä Digipolku muokkautui Digio­saa­misen portaiksi, jonka jokai­selle portaalle on kuvattu portaan tavoitteet sekä paikan­tu­minen opinto­jak­soille. Portaat pitävät sisällään monimuo­toista materi­aalia, harjoi­tuksia sekä työelä­mä­kump­pa­neita, joita sosio­no­mi­kou­lu­tuksen opettavat voivat opetuk­sessaan hyödyntää. Osa materi­aa­leista on SoTyDigi -hankkeen tuottamia, mm. videoita, podcasteja ja malleja. Digipolku on sosio­no­mi­kou­lu­tuksen opettajien käytössä Howspace-alustalla, joka on esitelty opetta­jille keväällä 2023. Varsi­nainen alustan käyttöönotto tapahtuu syksyn 2023 aikana. 

Digipolun kehit­tä­misen parissa työskentely on tarjonnut SoTyDigi -hankkeen tietyn­laiset raamit, joihin sovittaa hankkeen toimintaa ja toimin­nassa syntyviä tuotoksia. Digipolku on myös mahdol­lis­tanut hankkeessa opittujen asioiden ja synty­neiden tuotosten integroi­misen koulu­tukseen, mikä on ammat­ti­kor­kea­kou­luissa toteu­tet­tavien kehit­tä­mis­hank­keiden yksi keskeinen tavoite. Lisäksi työskentely on tuottanut uusia jatkuvan oppimisen tuotteita.

Miten Howspacessa todentuva digipolku monipuo­lisine materi­aa­leineen jalkautuu osaksi sosio­no­mi­kou­lu­tuksen opettajien arkea, jää vielä nähtä­väksi. Kokevatko opettajat sen voima­varana, jota opetusta suunni­tel­lessa voi hyödyntää vai onko se vain irral­linen digipa­likka, jota ilmankin pärjää. Saman riskin kanssa hankkeissa painis­kellaan – jäävätkö hankkeiden tulokset ja tuotokset elämään käytäntöön vai arkis­toi­tuuko tekeminen vain organi­saation mappeihin. Tarvitaan kuitenkin uusia innovaa­tioita, jotka tukevat opetuksen ja hankkeen toiminnan välistä integraa­tiota. Olkoon sosio­no­mi­kou­lu­tuksen digipolku sellainen.

Kirjoit­tajat

Katja Sorjonen, sosio­no­mi­kou­lu­tuksen lehtori ja SoTyDigi -hankkeen kehittäjäopettaja

Jaana Kurki, SoTyDigi-hankkeen projektipäällikkö

Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaa­li­ra­hasto (REACT EU:n ESR-toimenpiteet).


[1] Koukkunen & Sorjonen 2022. Digio­saa­minen sosiaa­lia­lalla sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden silmin. Pulssi­jul­kaisu.

[2] Anderson & Krathwohl 2001. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educa­tional objec­tives. New York: Longman