Sosio­no­mio­pis­ke­li­joi­den digi­polku – hank­keen tulos­ten integrointi osaksi opetussuunnitelmaa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on ollut syksystä 2021 käyn­nissä SoTy­Digi -hanke (Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa). Hank­keen tehtä­vänä on ollut paran­taa sosi­aali- ja työl­li­syys­pal­ve­lui­den asiak­kai­den digi­tai­toja ja lisätä työn­te­ki­jöi­den digi- ja etäoh­jaus­osaa­mista Pohjois-Karja­lan alueella. Alusta asti hank­keen toimin­taa on lähdetty integroi­maan myös sosi­aa­lia­lan koulu­tuk­seen ja jatku­van oppi­mi­sen palve­lui­den kehittämiseen.

Sosio­no­mio­pis­ke­li­joi­den digi­polku – hank­keen tulos­ten integrointi osaksi opetussuunnitelmaa

Hank­keen käyn­nis­tyessä loppu­vuo­desta 2021 elet­tiin Kare­liassa opetus­suun­ni­tel­mien kehit­tä­mi­sen aikaa.  Aika oli otol­li­nen myös SoTy­Digi -hank­keen näkö­kul­masta kartoit­taa ja visioida, mitä työelä­mässä vaadit­ta­van sosi­aa­lia­lan digi- ja etäoh­jaus­osaa­mi­sen tulisi olla vasta­tak­seen nykyistä ja tulevaa työelä­män vaati­mus­ta­soa. Kartoi­tusta ja visioin­tia varten hank­keessa muodos­tet­tiin työelä­män asian­tun­ti­joista koos­tuva työryhmä, joka tarkas­teli raken­teilla olevan opetus­suun­ni­tel­man runkoa suhteessa työelä­män vaati­muk­siin. Työryh­mään oli koottu sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon asian­tun­ti­joita useam­malta sektorilta.

Työryhmä näki digio­saa­mi­sen olevan keskei­nen osaa­mis­osa-alue sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­silla. Nyky­ti­lassa nähtiin, että osaa­mi­nen oli hyvin vaih­te­le­vaa ja työn­te­ki­jä­koh­taista eikä vähim­mäis­vaa­ti­muk­sia osaa­mi­sen tasosta ollut. Sama näkyi myös sosio­no­mio­pis­ke­li­joi­den harjoit­te­lu­ko­ke­muk­sissa. Vaih­te­le­van osaa­mi­sen rinnalle opis­ke­li­jat nosti­vat haas­teeksi myös asen­teet sote-alan digi­ta­li­soi­tu­mista kohtaan.[1]  

Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen tarvetta nähtiin siis olevan paljon, ja työelä­män asian­tun­ti­jat paikan­si­vat digio­saa­mi­sen moniin eri kohtiin osaksi opin­to­jak­soja sekä opetus­suun­ni­tel­man läpäi­se­väksi teemaksi. Vaikka digio­saa­mi­nen ei paikan­nu­kaan sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sessa eril­li­sinä opin­to­jak­soina, on sen oltava keskei­nen osa opin­toja. Digio­saa­mista ei ole myös­kään määri­tel­tynä eril­li­seksi osaa­mi­sa­lu­eeksi ylei­sissä Sosio­nomi (AMK) -tutkin­non kompe­tens­seissa, jotka määrit­tä­vät valmis­tu­nei­den osaa­mi­sen työelä­mä­vas­taa­vuutta. Ajat­telu sopii yksiin sen kanssa, ettei kukaan jatkossa ajat­te­lisi digio­saa­mista eril­li­senä osaa­mi­sa­lu­ee­naan, vaan luon­nol­li­sena osana sosi­aali- ja tervey­sa­lan työtä.

Digi­polku siltana opetuk­sen ja hank­keen välillä

Digi- ja etäoh­jaus­osaa­mi­nen koko opetus­suun­ni­tel­maa läpäi­se­vänä teemana oli myös Kare­lian opetus­suun­ni­tel­man kehit­tä­mi­sen lähtö­aja­tuk­sia, ja teemoja kutsut­tiin poluiksi. Työelä­män asian­tun­ti­joi­den kanssa määri­telty vaati­mus­taso ja sisäl­löt opetus­suun­ni­tel­maan olivat osa opetus­suun­ni­tel­ma­työn Digi­pol­kua. Polkua­jat­te­lua voidaan peda­go­gi­sesti tarkas­tella Bloomin takso­no­mian mukaan, jossa tiedon omak­su­mi­nen etenee perus­asioi­den (muis­ta­mi­nen, ymmär­tä­mi­nen) tasoilta kohti vaati­vam­pia ja moni­mut­kai­sem­pia taito­ta­soja (analy­soi­mi­nen, arvioi­mi­nen ja uuden luomi­nen).[2]

Digiosaamisen portaat

*Hank­keen edetessä Digi­polku muok­kau­tui Digio­saa­mi­sen portaiksi, jonka jokai­selle portaalle on kuvattu portaan tavoit­teet sekä paikan­tu­mi­nen opin­to­jak­soille. Portaat pitävät sisäl­lään moni­muo­toista mate­ri­aa­lia, harjoi­tuk­sia sekä työelä­mä­kump­pa­neita, joita sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen opet­ta­vat voivat opetuk­ses­saan hyödyn­tää. Osa mate­ri­aa­leista on SoTy­Digi -hank­keen tuot­ta­mia, mm. videoita, podcas­teja ja malleja. Digi­polku on sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen opet­ta­jien käytössä Hows­pace-alus­talla, joka on esitelty opet­ta­jille keväällä 2023. Varsi­nai­nen alustan käyt­töön­otto tapah­tuu syksyn 2023 aikana. 

Digi­po­lun kehit­tä­mi­sen parissa työs­ken­tely on tarjon­nut SoTy­Digi -hank­keen tietyn­lai­set raamit, joihin sovit­taa hank­keen toimin­taa ja toimin­nassa synty­viä tuotok­sia. Digi­polku on myös mahdol­lis­ta­nut hank­keessa opit­tu­jen asioi­den ja synty­nei­den tuotos­ten integroi­mi­sen koulu­tuk­seen, mikä on ammat­ti­kor­kea­kou­luissa toteu­tet­ta­vien kehit­tä­mis­hank­kei­den yksi keskei­nen tavoite. Lisäksi työs­ken­tely on tuot­ta­nut uusia jatku­van oppi­mi­sen tuotteita.

Miten Hows­pacessa toden­tuva digi­polku moni­puo­li­sine mate­ri­aa­lei­neen jalkau­tuu osaksi sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen opet­ta­jien arkea, jää vielä nähtä­väksi. Koke­vatko opet­ta­jat sen voima­va­rana, jota opetusta suun­ni­tel­lessa voi hyödyn­tää vai onko se vain irral­li­nen digi­pa­likka, jota ilman­kin pärjää. Saman riskin kanssa hank­keissa painis­kel­laan – jäävätkö hank­kei­den tulok­set ja tuotok­set elämään käytän­töön vai arkis­toi­tuuko teke­mi­nen vain orga­ni­saa­tion mappei­hin. Tarvi­taan kuiten­kin uusia inno­vaa­tioita, jotka tukevat opetuk­sen ja hank­keen toimin­nan välistä inte­graa­tiota. Olkoon sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen digi­polku sellainen.

Kirjoit­ta­jat

Katja Sorjo­nen, sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen lehtori ja SoTy­Digi -hank­keen kehittäjäopettaja

Jaana Kurki, SoTy­Digi-hank­keen projektipäällikkö

Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa -hanketta rahoit­taa Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto (REACT EU:n ESR-toimenpiteet).


[1] Kouk­ku­nen & Sorjo­nen 2022. Digio­saa­mi­nen sosi­aa­lia­lalla sosio­no­mio­pis­ke­li­joi­den silmin. Puls­si­jul­kaisu.

[2] Ander­son & Krathwohl 2001. A taxo­nomy for lear­ning, teac­hing, and asses­sing: A revi­sion of Bloom’s taxo­nomy of educa­tio­nal objec­ti­ves. New York: Longman