Moni­muo­toi­suutta metsiin ja Suomet­sät kuntoon -koulu­tuk­set metsä­alan ammattilaisille

Oletko koulut­tau­tu­nut metsä­alalle ja työs­ken­te­let metsien parissa? Nyt sinulla on mahdol­li­suus syven­tää metsä­alan osaa­mis­tasi maksut­to­missa täydennyskoulutuksissa!

Koulu­tusta toteut­ta­vat Tapio Oy, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sekä Tampe­reen ammat­ti­kor­kea­koulu. Olemme raken­ta­neet kaksi koulutuskokonaisuutta: 

  • Moni­muo­toi­suutta metsiin, 10 op, toteu­tusaika 12/2023–10/2024
  • Suomet­sät kuntoon, 10 op, toteu­tusaika 12/2023-10/2024

Koulu­tus­ko­ko­nai­suu­det sopivat työn ohessa opis­kel­ta­vaksi. Toteu­tuk­seen sisäl­tyy itseo­pis­ke­luna luet­ta­via, katsot­ta­via ja kuun­nel­ta­via mate­ri­aa­leja. Lisäksi toteu­tuk­seen kuuluu maasto-opetusta, joka on mahdol­lista korvata erik­seen sovit­ta­valla tavalla. Oppi­mi­sym­pä­ris­tönä on Moodle. Koulu­tus on osal­lis­tu­jalle ja työnan­ta­jalle maksutonta.

Koulu­tus sopii sinulle, jos

  • Työs­ken­te­let metsien parissa tai sinulla on metsiin liit­tyvä koulutustausta
  • Olet kiin­nos­tu­nut metsien käytöstä ja ilmastonmuutoksesta
  • Haluat lisä­pä­te­vyyttä osaamiseesi
  • Etsit uusia uranäkymiä

Koulu­tuk­sen järjestäjät


Koulu­tusta toteut­ta­vat yhteis­työssä Tapio Oy, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sekä Tampe­reen ammattikorkeakoulu.

Koulu­tus­ko­ko­nai­suu­det järjes­te­tään osana Jatku­van oppi­mi­sen ja työl­li­syy­den palve­lu­kes­kuk­sen Hiili­nie­lui­hin liit­tyvä osaa­mi­nen metsä­ta­lou­dessa -koulu­tus­han­kin­taa, jonka tavoit­teena on tukea ilmas­to­kes­tä­vää metsä­ta­loutta ja maan­käyt­tö­sek­to­rin ilmas­to­ta­voit­tei­den saavuttamista.

Koulu­tus on Jatku­van oppi­mi­sen ja työl­li­syy­den palve­lu­kes­kuk­sen rahoit­tama. Palve­lu­kes­kus edistää työi­käis­ten osaa­mi­sen kehit­tä­mistä ja osaavan työvoi­man saata­vuutta. Palve­lu­kes­kuk­sen toimin­taa ohjaa­vat opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.