Avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit – hyötyä oppi­joille ja opettajille

Avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit ovat opetuk­sen ja oppi­mi­sen resurs­seja, jotka ovat kaik­kien vapaasti käytet­tä­vissä, muokat­ta­vissa ja jaet­ta­vissa. Ne voivat olla esimer­kiksi luen­to­dioja, tehtä­vä­set­tejä, verk­ko­kurs­seja, opetus­tal­len­teita, podcas­teja tai muita digi­taa­li­sia mate­ri­aa­leja.  Tässä artik­ke­lissa kuva­taan mitä seik­koja on hyvä ottaa huomioon oman oppi­ma­te­ri­aa­lin avaamisessa.

Teki­jä­noi­keu­det oppi­ma­te­ri­aa­lin avaamisessa

Oppi­ma­te­ri­aa­lin avaa­mi­nen ei tarkoita teki­jä­noi­keuk­sista luopu­mista. Oppi­ma­te­ri­aa­lin tekijä voi lisen­soida mate­ri­aa­linsa lisens­sillä, joka kertoo millai­silla ehdoilla sitä voi käyttää, levit­tää ja muokata.

Huomio, että voit avata vain sellaista mate­ri­aa­lia, jonka olet tehnyt itse, tai jonka olet saanut käyt­töösi lisens­sillä, joka salli yhtä laajan käytön kuin lisenssi, jonka valit­set omalle mate­ri­aa­lil­lesi. Tarkista myös, ettei mate­ri­aa­lisi sisällä käyt­tö­ra­joi­tet­tua mate­ri­aa­lia, kuten Kopiosto-luvan alaista aineis­toa. Jos olet tehnyt mate­ri­aa­lin yhteis­työssä muiden kanssa, kysy kaikilta teki­jöiltä suos­tu­mus avaa­mi­seen. Esimer­kiksi useam­man orga­ni­saa­tion yhtei­sissä kehit­tä­mis­hank­keissa teki­jä­noi­keu­det voivat kuulua monelle taholle, ja teki­jä­noi­keuk­sista ja käyte­tyistä lisens­seistä kannat­taa sopia hyvissä ajoin yhdessä.

Lisenssi kertoo mate­ri­aa­lin käytön ehdot

Crea­tive Commons (CC)-lisenssi on hyvä tapa jakaa omaa mate­ri­aa­lia avoi­mesti ja antaa muille lupa käyttää, jakaa ja muokata sitä. CC-lisens­sin käyttö ei vaadi lupia tai rekis­te­röi­ty­mistä. Riittää, että merkit­set lisens­sin ohjei­den mukaan teok­seesi tai sen yhteyteen.

Mieti, missä lisenssi on helposti löydet­tä­vissä. Esimer­kiksi diasar­jassa lisenssi kannat­taa merkitä ensim­mäi­seen diaan, video­muo­toi­sessa oppi­ma­te­ri­aa­lissa lisens­sin voi upottaa lopputeksteihin.

Voit valita sopivan lisens­sin CC-lisens­si­va­lit­si­mella.  Suosi­teltu lisenssi avoi­mille oppi­ma­te­ri­aa­leille on CC BY-SA eli Nimeä(ByAttribution) ja JaaSamoin(ShareAlike) Se sallii muiden levit­tää ja muokata teosta ja luoda sen pohjalta uusia teoksia, myös kaupal­li­seen käyt­töön. Teoksen tekijä on aina mainit­tava alku­pe­räi­senä teki­jänä, ja uudet teokset on lisen­sioi­tava samoin ehdoin.

Laadun huomioi­nen avoi­missa oppimateriaaleissa

Kansal­li­nen avoimen oppi­mi­sen asian­tun­ti­ja­ryhmä on laati­nut avoi­mille oppi­ma­te­ri­aa­leille laatu­kri­tee­ris­tön. Tarkis­tus­lis­tan muodossa oleva laatu­kri­tee­ristö on tarkoi­tettu avuksi avoimen oppi­ma­te­ri­aa­lin teki­jöille, käyt­tä­jille sekä korkea­kou­luille. Oppi­ma­te­ri­aa­lin teki­jälle laatu­kri­tee­ristö toimii selkeänä kehyk­senä laaduk­kaam­pien mate­ri­aa­lien luomiseen.

Laatu­kri­tee­ris­tö­mää­rit­te­lee avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien laadulle viisi eri kritee­riä ja niille tarkem­pia osatekijöitä:

  • Sisältö. Laadu­kas avoin oppi­ma­te­ri­aali on sisäl­löl­tään luotettavaa.
  • Oppimis- ja opetus­me­ne­tel­mät. Laadu­kas avoin oppi­ma­te­ri­aali mahdol­lis­taa monen­lai­sia ja moni­puo­li­sia tapoja oppia ja opettaa.
  • Käytet­tä­vyys ja saavu­tet­ta­vuus. Laadu­kas avoin oppi­ma­te­ri­aali on kaikille ja kaikissa tilan­teissa mahdol­li­sim­man helposti käytettävissä.
  • Löydet­tä­vyys ja jaka­mi­nen. Laadu­kas avoin oppi­ma­te­ri­aali on helposti löydet­tä­vissä ja käyt­täjä tietää, millä ehdoilla hän voi levit­tää sitä eteenpäin.
  • Elin­kaari ja muokat­ta­vuus. Laadu­kasta avointa oppi­ma­te­ri­aa­lia pide­tään yllä ja päivi­te­tään sään­nöl­li­sesti. Lisäksi mate­ri­aa­lin teke­mi­sessä hyödyn­ne­tään muita avoimia mate­ri­aa­leja ja yhteis­ke­hit­tä­mi­sen käytäntöjä.

Oppi­ma­te­ri­aa­lien avaa­mi­sen peri­aat­teet Kareliassa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on sitou­tu­nut kansal­li­siin linjauk­siin oppi­mi­sen ja oppi­ma­te­ri­aa­lien avoi­muu­desta. Avointa oppi­mista edis­te­tään kannus­ta­malla henki­lös­töä tuot­ta­maan avoimia oppi­ma­te­ri­aa­leja ja edis­tä­mällä oppi­mi­sen saavutettavuutta.

Kare­liassa oppi­ma­te­ri­aa­lien avaa­mista vapaa­seen käyt­töön suosi­tel­laan seuraa­vin peri­aat­tein:

Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­ton lisäksi Kare­lian tuot­ta­mia oppi­ma­te­ri­aa­leja löytyy EduKa­re­liasta, joka tarjoaa helposti tutus­tut­ta­via, maksut­to­mia ja kaikille avoimia mikro-opin­toja. Etenkin jatku­van oppi­mi­sen näkö­kul­masta julkais­tut mikro-opinnot sopivat kaikille, jotka halua­vat kehit­tää osaa­mis­taan ja oppia uutta.

OPPIMATERIAALIN AVAAMINEN
1. Laadi materiaali
• Luentoaineisto, tehtäväsetti, työkirja, opetusvideo, podcast, peli, ..
• Kaikkea ei tarvitse tehdä alusta - hyödynnä avoimia materiaaleja, kuvia jne. • Var-mista tekijänoikeudet ja lähdeviittaukset
• Hyödynnä avoimen oppimisen laatukriteerejä
• Huomioi materiaalin saavutettavuus
2. Valitse lisenssi
• Merkitse aineistoon CC-lisenssi joka kertoo millaisilla ehdoilla sitä voi käyttää, levit-tää ja muokata
• Suositus: CC BY-SA eli Nimeä (ByAttribution) ja JaaSamoin (ShareAlike)
• Hyödynnä lisenssivalintatyökalua
3. Julkaise materiaali aoe.fi -palvelussa
• Avointen oppimiateriaalien kirjasto
• Kuvaile materiaali niin että se löydetään
• Käytä tiedostomuotoa joka mahdollistaa muokkauksen
• Materiaali saa pysyvän tunnisteen ja löytyy esim. Finna-palvelusta
4. Jaa ja meritoidu
• Viesti avaamastasi materiaalista verkostoissasi ja Karelian kanavissa
• Lisää avoimet oppimateraalit ansioluetteloosi
---
Karelian tukipalvelut
• Oppimateriaalituotanto: Digipedatiimi • CC-lisenssit ja aoe.fi-palvelu: Kirjasto
Muis­ti­lista oppi­ma­te­ri­aa­lin avaamiseen

Miksi avata?

Opet­ta­jille avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit tuovat laajan vali­koi­man käytet­tä­viä ja muokat­ta­via mate­ri­aa­leja omaan opetuk­seen. Ja kun avaat oman mate­ri­aa­lisi, muut samasta teemasta opet­ta­vat voivat hyödyn­tää niitä. Laita siis hyvä kier­tä­mään – anna, löydä ja kehitä edelleen!

Avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit voivat myös auttaa nosta­maan omaa osaa­mis­pro­fii­lia ja tuoda näky­vyyttä omalle asian­tun­ti­juu­delle. Avatut mate­ri­aa­lit kannat­taa merkitä omaan ansio­luet­te­loon julkai­su­jen tavoin.

Oppijan näkö­kul­masta avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit mahdol­lis­ta­vat jous­ta­van oppi­mi­sen omassa tahdissa. Opis­ke­li­jat voivat löytää helposti lisä­ma­te­ri­aa­leja ja syven­tää osaa­mis­taan. Avoi­muus mahdol­lis­taa oppi­mi­sen myös korkea­kou­lu­yh­tei­sön ulko­puo­li­sille henkilöille.


Kirjoit­taja:

Kaisa Varis, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Freepik