55+ -oppi­joi­den käsi­tyk­siä jatku­vasta oppi­mi­sesta: oppi­mista estäviä, tukevia ja mahdol­lis­ta­via tekijöitä

Jatku­van ja elini­käi­sen oppi­mi­sen merki­tystä on viime aikoina tarkas­teltu osana aktii­vista ikään­ty­mistä. Tässä puheen­vuo­rossa kerromme, millai­sia ajatuk­sia ja käsi­tyk­siä yli 55- vuoti­aat oppijat toivat itse esille jatku­vasta ja elini­käi­sestä oppi­mi­sesta AliVe-hank­keen yhteis­ke­hit­tä­mi­sen ensim­mäi­sissä työpa­joissa. Tarkas­te­lu­ta­pamme on induktiivinen.

AliVe-hank­keen (Myller, Makko­nen & Airak­si­nen 2023) 55+ -oppi­joille suun­na­tut osal­lis­ta­vat yhteis­ke­hit­tä­mi­sen työpa­jat toteu­tui­vat maalis­kuussa 2024. Ensim­mäi­nen työpaja järjes­tet­tiin Joen­suussa Tikka­rinne-kampuk­sella ja siihen osal­lis­tui­vat kaupun­gissa asuvat 55+ -oppijat. Työpa­jassa oli mukana neljä naista. Maaseu­dulla asuvien 55+ -oppi­joi­den työpaja järjes­tet­tiin Teams-työpa­jana saman­lai­sella sisäl­löllä ja raken­teella kuin kampuk­sella järjes­tetty työpaja. Maaseu­dun työpa­jan osal­lis­tu­jat olivat kotoi­sin Pohjois-Karja­lan maaseu­tua­lueilta ja mukana oli kaksi naista sekä neljä miestä. Molem­pien työpa­jo­jen kesto oli yksi tunti ja 45 minuuttia.

Työpa­jo­jen etene­mi­nen ja rakenne oli molem­missa työpa­joissa saman­kal­tai­nen. Ensim­mäi­senä osal­lis­tu­jia pyydet­tiin esit­te­le­mään itseään ja ajatuk­si­aan siitä, mikä sai innos­tu­maan ja lähte­mään mukaan yhteis­ke­hit­tä­mi­seen. Sen jälkeen työpa­jassa aloi­tet­tiin keskus­telu ikään­ty­vien 55+ -oppi­joi­den ideaa­lista jatku­vasta ja elini­käi­sestä oppi­mi­sesta. Keskus­te­lun ja tiedon­tuot­ta­mi­sen tarkoi­tuk­sena oli muodos­taa yhteistä ymmär­rystä ja yleis­kuva osal­lis­tu­jien käsi­tyk­sistä ja ajatuk­sista liit­tyen ideaa­liin tai unel­mien jatku­vaan ja elini­käi­seen oppi­mi­seen. Arkie­lä­män olemassa olevia pidäk­keitä tai rajoit­teita ei tarvin­nut huomioida, vaan osal­lis­tu­jia pyydet­tiin tarkas­te­le­maan ideaa­leja reunaeh­toja, joita juuri 55+ -oppi­joi­den jatku­vassa oppi­mi­sessa tulisi huomioida.

Ajatuk­sia ja käsi­tyk­siä ideaa­leista jatku­van oppi­mi­sen mahdollisuuksista

55+ -oppi­joi­den ajatuk­sia ja käsi­tyk­siä ideaa­leista jatku­van oppi­mi­sen mahdol­li­suuk­sista pyrit­tiin tunnis­ta­maan neljän alaky­sy­myk­sen avulla: 1) Mikä motivoi sinua oppi­maan? 2) Mitkä aiheet kiin­nos­ta­vat sinua? 3) Millai­sia esteitä jatku­valla oppi­mi­selle on? 4) Mikä tukee jatku­vaa oppi­mista? Keskus­telu oli erit­täin vilkasta molem­missa ryhmissä. Kaupun­ki­ryh­mässä kaikki osal­lis­tu­jat kirja­si­vat ajatuk­si­aan post-it -lapuille, ja samalla jutel­tiin ja jaet­tiin ajatuk­sia, välillä useampi yhtä aikaa.

Maaseu­dun ryhmässä ajatuk­sia kirjat­tiin Jamboard-alus­talle, johon jotkut osal­lis­tu­jat kirjoit­ti­vat ajatuk­si­aan itse, ja osa kertoi ajatuk­sensa ääneen ja järjes­tä­jät toimi­vat sihtee­reinä. Alla olevasta kuvasta (kuva 1) näkyy maaseu­dulla asuvien oppi­joi­den vastaus­ten määrä jo heti ensim­mäi­seen kysy­myk­seen. Toisaalta keskus­telu polveili ja keskus­te­lun sisältö meni limit­täin eri kysy­mys­ten ollessa käsit­te­lyssä, joten vastauk­sia saatiin jo ensim­mäi­sen kysy­myk­sen kohdalla joihin­kin myöhem­min tarkas­tel­tui­hin kysymyksiin.

Eri värisiä muistilappuja joissa tekstiä
Kuva 1. Maaseu­dulla asuvien vastauk­sia työpa­jan ensim­mäi­seen kysymyk-seen, mikä innos­taa oppimaan. 

Mikä motivoi oppi­maan ja millai­set aiheet kiinnostavat?

Sekä kaupun­gin että maaseu­dun työpa­joissa tuli esille, että monen­lai­set asiat moti­voi­vat oppi­maan. Esimer­kiksi kaupun­gin työpa­jassa tuotiin vahvasti esille, että uuden oppi­mi­nen tuo merki­tyk­sel­li­syy­den koke­muk­sia, vahvis­taa itse­tun­te­musta ja kaiken kaik­ki­aan lisää hyvin­voin­tia monella eri osa-alueella. Toisaalta esille tuli, että 55+ -oppi­joille on tärkeää, että olisi tarjolla esimer­kiksi oman amma­til­li­sen osaa­mi­sen syven­tä­mi­seen liit­ty­viä opin­toja. Oman osaa­mi­sen syven­tä­mi­nen tuotiin esille yhtenä moti­voi­vana tekijänä.

Maaseu­dulla asuvien 55+ -oppi­joi­den työpa­jassa tuli vastaa­vasti esille jatku­van oppi­mi­sen muka­naan tuoman hyvin­voin­nin merki­tys, uuden tiedon omak­su­mi­nen ihmi­sestä ja ihmi­syy­destä, sekä ylei­sesti itsensä kehit­tä­mi­nen, mutta myös erilai­nen käytän­nöl­li­nen ja täsmä­tar­pei­siin vastaava osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen. Keskus­te­luissa tuli esille esimer­kiksi toive oppia musii­kin teoriaa kuoro­har­ras­tuk­sen tueksi. Eräs osal­lis­tuja kertoi, miten kysei­siä opin­toja on tullut kyllä vastaan aikai­sem­min, mutta eivät ne ole silloin kiin­nos­ta­neet. Muita aiheita olivat esimer­kiksi videoi­den teke­mi­nen, käytän­nön­tai­dot, kuten ruuan­laitto tai auton huol­ta­mi­nen. Toiveita liittyi myös monen­lais­ten tekno­lo­gis­ten ja digi­taa­lis­ten taito­jen edis­tä­mi­seen, kuten teko­ä­lyn käyt­töön. Yhdessä teke­mi­nen on usein opet­ta­vaista, mutta toisaalta todet­tiin, että toisten tapaa­mi­nen ja sosi­aa­li­nen ulot­tu­vuus on yksi tärkeä moti­vaa­tio­te­kijä opin­toi­hin osal­lis­tu­mi­sessa – tai se voi olla jopa toimin­nan itsetarkoitus. 

Millai­set tekijät tukevat tai estävät jatku­vaa oppi­mista kaupun­gissa ja maaseudulla?

55+ -oppi­joi­den jatku­van oppi­mi­sen reunaeh­doissa kiin­ni­tet­tiin huomiota esimer­kiksi ylei­siin ikään­ty­vien jatku­vaa oppi­mista koske­viin asen­tei­siin, niin tuke­viin kuin haas­ta­viin asen­tei­siin ja niiden merki­tyk­seen, jatku­van oppi­mi­sen saata­villa olemi­seen ja esteet­tö­myy­teen, opis­ke­lu­ryh­män merki­tyk­seen, opet­ta­jan asian­tun­te­muk­seen ja päte­vyy­teen sekä oppi­mi­sen merki­tyk­seen ylei­sesti. Näitä teki­jöitä kuvail­tiin sekä jatku­vaa oppi­mista tuke­vina että estä­vinä seikkoina. 

Useissa työpa­jo­jen puheen­vuo­roissa nostet­tiin esille 55+ -oppi­joi­den oppi­mi­sen edel­ly­tys­ten tunnis­ta­mi­nen, eli ikään­ty­vän väestön moni­muo­toi­suu­den huomioi­mi­nen, työura­vai­heet, asian­tun­ti­juu­den vaiheet, ikään­ty­mi­sestä johtu­vat toimin­ta­ky­kyyn liit­ty­vät tekijät, kuten näön tai fyysi­sen toimin­ta­ky­vyn alene­mi­nen ja digi­ke­hi­tyk­sestä pois­pu­toa­mi­nen. Tärkeänä pidet­tiin, että 55+ -oppi­joi­den tarpeita ja edel­ly­tyk­siä jatku­valle oppi­mi­selle tunnis­tet­tai­siin parem­min ja niihin reagoi­tai­siin ja tarvea­na­lyy­sin pohjalta tarjot­tai­siin jatku­van oppi­mi­sen mahdol­li­suuk­sia ikään­ty­ville. Konsen­sus molem­missa työpa­joissa oli, ettei se riitä, että vain tarjo­taan joita­kin opin­toja. On tunnis­tet­tava niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteis­kun­ta­ta­solla ilme­ne­viä esteitä ja oppi­mista tukevia teki­jöitä. Osal­lis­tu­jien mukaan esteitä tulisi pyrkiä pois­ta­maan tai mini­moi­maan. Esille nousi esimer­kiksi tilanne, jossa osal­lis­tu­jalla on heikko kuulo tai näkö, ja hän joutuu jatku­vasti pinnis­te­le­mään kuul­lak­seen tai nähdäk­seen. Tämä voi haitata oppi­mi­seen keskit­ty­mistä. Tähän tulee kiin­nit­tää huomiota kaik­kien opis­ke­li­ja­ryh­mien kohdalla, mutta erityi­sesti, kun kohde­ryh­mänä ovat iäkkääm­mät oppijat.

Useissa puheen­vuo­roissa nostet­tiin esille opis­ke­lu­ryh­män merki­tys. Puheen­vuo­roissa mainit­tiin esimer­kiksi, että ryhmä voi toimia kuin liima. Vaikka joskus ei jaksaisi lähteä opis­ke­le­maan itse oppi­mi­sen vuoksi, voi sinne haluta lähteä ryhmän vuoksi. Tästä oltiin hyvin yhtä mieltä. Ryhmän merki­tys tuli esille myös siinä, että ryhmästä saa vertais­tu­kea. Ryhmässä opitaan toisilta, voidaan jakaa koke­muk­sia ja asiantuntemusta.

Kaupun­gissa asuvien oppi­joi­den työpa­jassa tuotiin esille yhteis­kun­nal­li­set reunaeh­dot, jotka eivät kannusta 55+ -oppi­joita opis­ke­le­maan. Esille tuotiin koke­muk­sia, että esimer­kiksi työt­tö­mänä tai osa-aika­työssä ollessa opis­kelu on todella hanka­laa, johtuen lain­sää­dän­nön ja ohjeis­tus­ten rajoi­tuk­sista. Työt­tö­mänä ollessa opis­kelu ei osal­lis­tu­jien mukaan saa olla katsot­ta­vissa päätoi­mi­seksi, muutoin sillä olisi heiken­tävä vaiku­tus talou­del­li­seen tilan­tee­seen. Myös työan­ta­jien rooli jatku­van oppi­mi­sen edis­tä­mi­sessä tuotiin esille, samoin epätasa-arvoi­suus jatku­van oppi­mi­sen mahdol­lis­ta­mi­sessa eri työpaik­ko­jen välillä. Osassa työpai­koista koulut­tau­tu­mi­nen on mahdol­lista ja siihen kannus­te­taan, mutta osal­lis­tu­jien koke­mus­ten mukaan näin ei ole kaik­kialla. Talou­del­li­sen tuen puut­teet, aikuis­kou­lu­tus­tuen mahdol­li­nen lakkaut­ta­mi­nen kulu­valla halli­tus­kau­della sekä sovel­tu­vien ja sopi­vien opin­to­ko­ko­nai­suuk­sien puut­tu­mi­nen sekä ikään­ty­vien 55+ henki­löi­den tarpei­den huomiotta jättä­mi­nen jatku­van oppi­mi­sen tarjon­nassa, nähtiin oppi­mista haas­ta­vina teki­jöinä. Muutoin jatku­van oppi­mi­sen reunaeh­to­jen tarkas­te­lussa aineis­tosta on vaikeaa tunnis­taa selkeitä eroja kaupun­ki­ryh­män ja maaseu­tu­ryh­män välillä.

Ajatuk­sia ja koke­muk­sia ideaa­leista jatku­van oppi­mi­sen toteutuksista

Ideaa­liin jatku­van oppi­mi­sen toteu­tuk­seen liit­ty­viä ajatuk­sia pyrit­tiin myös etsi­mään neljän alaky­sy­myk­sen avulla: 1) Miten haluai­sit oppia? 2) Missä haluai­sit oppia? 3) Millai­sessa ryhmässä haluai­sit oppia ja 4) Millai­set kurssit olisi­vat ideaa­leja? Keskus­telu ja työpa­jan toteu­tus eteni samalla tavoin kuin edel­li­sessä vaiheessa. Vastauk­set eivät noudat­ta­neet aina vält­tä­mättä juuri tiettyä kysy­mystä, vaan kaik­kiin kysy­myk­siin saatiin vastauk­sia työpa­jan eri vaiheista.

Missä ja miten halu­taan oppia kaupun­gissa ja maaseudulla?

Jatku­van oppi­mi­sen ideaa­liin toteu­tuk­seen liit­ty­västi esille nousi jonkin verran selkeitä eroja maaseu­dulla ja kaupun­gissa asuvien työpa­jaan osal­lis­tu­jien välillä. Kaupun­ki­ryh­mässä useampi osal­lis­tuja toi esille ajatuk­sen, että oppi­mi­nen voisi tapah­tua jossa­kin luon­to­ym­pä­ris­tössä, nuotiolla tai luon­nossa liik­kuen. Vastaa­van­laista toivetta ei tullut maaseu­dun ryhmästä, vaikka moni osal­lis­tu­jista kertoi­kin, miten suuri merki­tys luonnon lähei­syy­dellä on siihen, että he halua­vat ehdot­to­masti asua maaseu­dulla. Moni maaseu­dun työpa­jan osal­lis­tu­jista oli paluu­muut­taja, ja muut­ta­nut työuran jälkeen takai­sin maaseudulle. 

Maaseu­dun ryhmässä ehdo­tet­tiin, että ideaali toteu­tus voisi olla esimer­kiksi sellai­nen, jossa eri kylillä kokoon­tuisi pien­ryh­miä saman etäyh­tey­den päästä, ja ohjaaja vetäisi saman­ai­kai­sesti useaa ryhmää etänä. Tämä ei tullut esille kaupunkityöpajassa.

Etä-/lähi­ta­paa­mi­set eivät koros­tu­neet kummas­sa­kaan työpa­jassa, vaan molem­mille nähtiin paik­kansa ja molem­missa nähtiin olevan hyötyjä. Kaupun­gin työpa­jassa todet­tiin, että toteu­tus­ta­paa itses­sään ei voi määri­tellä hyväksi tai huonoksi. Osal­lis­tu­jien tarpeet ovat hyvin moni­nai­sia, ja eri ihmi­sille ja erilai­siin tarpei­siin sopivat erilai­set toteu­tus­ta­vat. On kuiten­kin hyvä, jos oppi­jalla on mahdol­li­suus valita toteu­tus­ta­voista se itselle sopivin. Maaseu­dulla asuvat tote­si­vat kuiten­kin, että yhden tai kahden tunnin koulu­tuk­siin ei kannata lähteä ajamaan 50 kilo­met­rin päähän. 

Lisäksi maaseu­dun työpa­jassa tuli esille, että maaseu­dulla on aktii­vi­sia ikään­ty­viä, jotka järjes­tä­vät itse pieniä tapaa­mi­sia jonkin teeman tai asian ympä­rillä ja kutsu­vat mukaan pienen porukan. Asian­tun­te­van ohjaa­jan merki­tystä kuiten­kin koros­tet­tiin molem­missa työpa­joissa. Osal­lis­tu­jat pitivät erit­täin tärkeänä sitä, että ohjaa­jalla on syväl­li­nen tieto ja osaa­mi­nen sekä opetet­ta­vasta aiheesta että peda­go­gista silmää ryhmä­toi­min­taan. Ohjaa­jan hyvät tekno­lo­gi­set taidot ja opetuk­sen suju­vuu­den merki­tys tuotiin esille tärkeinä tekijöinä.

Millai­sessa ryhmässä ja millai­sia kurs­seja haluai­sit oppia?

Molem­missa työpa­joissa, niin kaupun­gin kuin maaseu­dun ryhmässä, sekä hete­ro­gee­ni­nen että homo­gee­ni­nen opis­ke­lu­ryhmä nähtiin toimi­vaksi opis­ke­lu­muo­doksi. Esille tuli käsitys, että hete­ro­gee­ni­sessä ryhmässä, jossa osal­lis­tu­jat ovat esimer­kiksi eri kult­tuu­ri­taus­toista ja eri-ikäisiä, voidaan jakaa tari­noita, osaa­mista ja tieto kulkee suku­pol­vien välillä. Homo­gee­ni­nen ryhmä todet­tiin puoles­taan sopi­vaksi täsmä­kou­lu­tuk­siin, jossa osal­lis­tu­jat pääse­vät suoraan esimer­kiksi syven­tä­mään jotakin asian­tun­ti­juu­den osa-aluetta. Toisilta oppi­mi­nen sekä omien näkö­kul­mien laajen­ta­mi­nen yhteis­ten keskus­te­lui­den kautta koet­tiin tärkeiksi. Toisaalta myös itse­näi­sen opis­ke­lun mahdol­li­suutta pidet­tiin tärkeänä, esimer­kiksi etäopin­noissa, jotka kohden­tu­vat tiet­tyi­hin teemoihin.

Esimer­kiksi seuraa­van­lai­sia kurs­seja ideoi­tiin ja pidet­tiin tarpeellisena:

  • Eläk­keelle valmen­nus­kurssi kaikille 55 + -oppi­joille työpai­kasta riip­pu­matta – kuinka valmis­tau­dun eläk­keelle ja eläk­keen jälkei­seen elämänvaiheeseen?
  • Suku­pol­vien väliset kohtaa­mi­set luontoympäristössä.
  • Tervey­den ja hyvin­voin­nin merki­tys ikään­tyessä, mentorointinäkökulma.
  • Ihmi­senä kehit­ty­mi­nen ja kasva­mi­nen. Keskus­telu- ja vuoro­vai­kut­tei­nen ryhmä, alus­tuk­sia esim. kogni­tii­vi­sesta, henki­sestä, ja fyysi­sestä toimintakyvystä.
  • Käytän­nön taidot arjessa.
  • Digi­tu­ki­kurs­sit, hidas tempo, asian­tun­teva ja kärsi­väl­li­nen ohjaaja.

Onnis­tu­neet työpa­jat saavat jatkoa loppukeväällä

Työpa­jat onnis­tui­vat niin järjes­tä­jien kuin osal­lis­tu­jien mielestä jopa yli odotus­ten. Osal­lis­tu­jia yhdisti kiin­nos­tus käsi­tel­tä­vää aihetta kohtaan sekä innos­tu­nei­suus yhtei­seen ajatus­ten­vaih­toon. Työpa­jo­jen välitön palaute niiden päät­ty­mi­sen jälkeen oli, että keskus­telu oli inten­sii­vistä, moni­puo­lista, ryhmään osal­lis­tu­jat saivat äänensä kuulu­ville ja esille tuli paljon mielen­kiin­toi­sia, ja ajatuk­sia herät­tä­viä koke­muk­sia ja näke­myk­siä. Erään osal­lis­tu­jan mukaan “tämä oli mielen­kiin­toi­sem­paa kuin osasi etukä­teen odottaa.” Työpa­joissa esille tulleet näkö­kul­mat ja alus­ta­vat tulok­set saat­ta­vat jopa ravis­tella joita­kin ennakko-oletuk­sia ja käsi­tyk­siä ikään­ty­nei­den jatku­vasta ja elini­käi­sestä oppi­mi­sesta. Loppu­ke­väästä ryhmien kanssa järjes­te­tään vielä uudet työpa­jat, joista kerromme myöhem­min lisää.


Lähteet:

Myller T., Makko­nen H. & Airak­si­nen A. (2023). Kansain­vä­li­sessä AliVe-hank­keessa kehi­te­tään ikäys­tä­väl­listä jatku­vaa oppi­mista. Pulssi-portaali, (26.3.2024).


Kirjoit­ta­jat:

Heli Makko­nen, yliopet­taja, projek­ti­asian­tun­tija, AliVe-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

Terhi Myller, yliopet­taja, projek­ti­pääl­likkö AliVe-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

Anne Airak­si­nen, projek­ti­asian­tun­tija, AliVe-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: freepik