Avoin oppiminen Karelia-ammattikorkeakoulussa

Karelia kehittää aktii­vi­sesti oppijan mahdol­li­suuksia avoimeen oppimiseen. Olemme sitou­tuneet noudat­tamaan kansal­lisia avoimen oppimisen linjauksia. Kehitämme avoimia oppima­te­ri­aaleja ja julkai­semme niitä kansal­li­sessa avointen oppima­te­ri­aalien kirjas­tossa. Voit tutustua tuotta­miimme oppima­te­ria­leihin osoit­teessa www.aoe.fi (esimer­kiksi Uniter­veyden ja työhy­vin­voinnin työkirja ja Jätteestä energiaa).

Avoimet oppima­te­ri­aalit ovat kaikkien opiske­li­joiden hyödyn­net­tä­vissä ilman erillistä maksua.

Mitä avoin oppiminen on?

Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaa­lista tekno­logiaa hyödyntäen. Tarkoi­tuksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallis­tu­mista kaikille madal­ta­malla esteitä ja lisää­mällä saavu­tet­ta­vuutta, esteet­tö­myyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.

Avoimen oppimisen keskiössä ovat avoimet oppimis- ja opetus­käy­tännöt ja avoimet oppima­te­ri­aalit. Avoimia oppimis- ja opetus­käy­tän­teitä ovat muun muassa opetuksen yhteis­ke­hit­tä­minen, opiske­li­joiden osallis­ta­minen oppimis­pol­kujen suunnit­teluun, avoimet arvioin­ti­me­ne­telmät ja avoimien oppima­te­ri­aalien käyttö. Avoimessa oppimi­sessa kiinni­tetään huomiota myös opetuksen ja oppima­te­ri­aalien saavutettavuuteen. 

Avoimet oppima­te­ri­aalit ovat pääosin digitaa­lisia opetus- tai oppima­te­ri­aaleja, jotka ovat kaikkien, sekä oppijoiden että opettajien, käytet­tä­vissä. Ne voivat olla minkä tahansa muotoisia, esimer­kiksi videoita, diasarjoja, pelejä, kursseja tai podcasteja.

Opettajana voit hyödyntää muiden tekemiä avoimia oppima­te­ri­aaleja omassa opetuk­sessasi tai jakaa omia materi­aa­lejasi toisten käyttöön esimer­kiksi Avointen oppima­te­ri­aalien kirjas­tossa (aoe.fi). Voit päättää, millaisin oikeuksin sen teet.  Yleensä oppimateriaalit

  • lisen­soidaan avoimella lisens­sillä (esim. CC-lisenssit), joka sallii maksut­toman pääsyn materi­aaliin ja sen lisäksi materi­aalin käytön, jakamisen ja muokkaa­misen rajoi­tuk­setta tai pienin rajoituksin
  • merkitään vapaaksi tekijä­noi­keuk­sista public domain -merkinnällä.

Avoimista oppima­te­ri­aa­leista hyötyvät kaikki

  • Oppijat saavat käyttöönsä laaduk­kaita oppima­te­ri­aaleja ja voivat opiskella jousta­vasti ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Opettajat hyötyvät valmiista materi­aa­leista, kaikkien ei tarvitse tehdä samaa asiaa itse.
  • Materi­aalin tuottajat voivat tuoda omaa osaamistaan esille, meritoitua ja verkostoitua.
  • Katso myös Ohje avoimien opetus- ja oppima­te­ri­aalien julkai­se­mi­seksi (linkki)