Avoin oppi­mi­nen Karelia-ammattikorkeakoulussa

Karelia kehit­tää aktii­vi­sesti oppijan mahdol­li­suuk­sia avoi­meen oppi­mi­seen. Olemme sitou­tu­neet noudat­ta­maan kansal­li­sia avoimen oppi­mi­sen linjauk­sia. Kehi­tämme avoimia oppi­ma­te­ri­aa­leja ja julkai­semme niitä kansal­li­sessa avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­tossa. Voit tutus­tua tuot­ta­miimme oppi­ma­te­ria­lei­hin osoit­teessa www.aoe.fi (esimer­kiksi Uniter­vey­den ja työhy­vin­voin­nin työkirja ja Jätteestä ener­giaa).

Avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit ovat kaik­kien opis­ke­li­joi­den hyödyn­net­tä­vissä ilman eril­listä maksua.

Mitä avoin oppi­mi­nen on?

Avoin oppi­mi­nen on oppi­mista, joka tapah­tuu usein digi­taa­lista tekno­lo­giaa hyödyn­täen. Tarkoi­tuk­sena on laajen­taa oppi­maan pääsyä ja osal­lis­tu­mista kaikille madal­ta­malla esteitä ja lisää­mällä saavu­tet­ta­vuutta, esteet­tö­myyttä, tarjon­taa ja oppijakeskeisyyttä.

Avoimen oppi­mi­sen keskiössä ovat avoimet oppimis- ja opetus­käy­tän­nöt ja avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit. Avoimia oppimis- ja opetus­käy­tän­teitä ovat muun muassa opetuk­sen yhteis­ke­hit­tä­mi­nen, opis­ke­li­joi­den osal­lis­ta­mi­nen oppi­mis­pol­ku­jen suun­nit­te­luun, avoimet arvioin­ti­me­ne­tel­mät ja avoi­mien oppi­ma­te­ri­aa­lien käyttö. Avoi­messa oppi­mi­sessa kiin­ni­te­tään huomiota myös opetuk­sen ja oppi­ma­te­ri­aa­lien saavutettavuuteen. 

Avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit ovat pääosin digi­taa­li­sia opetus- tai oppi­ma­te­ri­aa­leja, jotka ovat kaik­kien, sekä oppi­joi­den että opet­ta­jien, käytet­tä­vissä. Ne voivat olla minkä tahansa muotoi­sia, esimer­kiksi videoita, diasar­joja, pelejä, kurs­seja tai podcasteja.

Opet­ta­jana voit hyödyn­tää muiden tekemiä avoimia oppi­ma­te­ri­aa­leja omassa opetuk­ses­sasi tai jakaa omia mate­ri­aa­le­jasi toisten käyt­töön esimer­kiksi Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­tossa (aoe.fi). Voit päättää, millai­sin oikeuk­sin sen teet.  Yleensä oppimateriaalit

  • lisen­soi­daan avoi­mella lisens­sillä (esim. CC-lisens­sit), joka sallii maksut­to­man pääsyn mate­ri­aa­liin ja sen lisäksi mate­ri­aa­lin käytön, jaka­mi­sen ja muok­kaa­mi­sen rajoi­tuk­setta tai pienin rajoituksin
  • Lisens­sin valintatyökalu
  • merki­tään vapaaksi teki­jä­noi­keuk­sista public domain -merkinnällä.

Avoi­mista oppi­ma­te­ri­aa­leista hyöty­vät kaikki

  • Oppijat saavat käyt­töönsä laaduk­kaita oppi­ma­te­ri­aa­leja ja voivat opis­kella jous­ta­vasti ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Opet­ta­jat hyöty­vät valmiista mate­ri­aa­leista, kaik­kien ei tarvitse tehdä samaa asiaa itse.
  • Mate­ri­aa­lin tuot­ta­jat voivat tuoda omaa osaa­mis­taan esille, meri­toi­tua ja verkostoitua.
  • Katso myös Kare­lian Ohje avoi­mien opetus- ja oppi­ma­te­ri­aa­lien julkai­se­misesta