exam logo black small 230x128

EXAM Kysy­mys­ten lisäys ja muokkaus

exam logo black small 230x128 EXAM Kysy­mys­ten lisäys ja muokkaus

Laadi ensin uusi tentti, jos et halua muokata entistä. Ohjeet tentin laati­mi­seen.

 • EXAM -tent­tiin kysy­myk­set lisä­tään Kysy­myk­set -välilehdellä.
 • Kysy­myk­set lisä­tään aina aihea­luei­siin, joita tentissä voi olla yksi tai useam­pia. Aihea­lue on joukko esim. tiet­tyyn aihee­seen, kirjaan tai kysy­mys­tyyp­piin liit­ty­viä kysy­myk­siä. Yhteen aihea­lu­ee­seen voi lisätä useam­pia kysymyksiä.
 • Kirjoita kulle­kin aihea­lu­eelle kuvaava nimi (pakol­li­nen tieto). Aihea­lu­eet näkyvät opis­ke­li­joille tentissä omina sivuinaan.
 • Aihea­lu­een kuvaus -kent­tään voit kirjoit­taa opis­ke­li­joille erityis­oh­jeita ko. aihea­lu­een kysymyksistä.
 • Lait­ta­malla rastin kohtaan Arvo kysy­myk­set voit ko. aihea­lu­een sisällä satun­nais­taa (arpoa) kysy­myk­set, kun kysy­myk­set ovat sama­nar­voi­sia (sama piste­määrä tai hyväk­sytty-hylätty -asteikko). 
 • Tällöin Exam arpoo kulle­kin opis­ke­li­jalle ko. aihea­lu­eesta aina määri­tel­lyn luku­mää­rän verran kysymyksiä.
EXAM kys lisays2
 • Aihea­lu­ee­seen voit lisätä kysy­myk­siä joko kysy­mys­pan­kis­tasi Lisää tent­ti­ky­sy­myk­siä kysy­mys­pan­kista tai suoraan tent­tiin vihreästä Lisää uusi kysymys -painik­keesta, ks. tarkempi ohje alla. 
 • Ellei­vät ko. painik­keet ole näky­vissä, klikkaa Tent­ti­ky­sy­myk­set -sanan oikealla puolella olevaa nuolta.
 • Kysy­myk­set aihea­lu­ee­seen lisät­tyäsi näet ko. aihea­lu­een lisät­ty­jen kysy­mys­ten koko­nais­pis­teet. Uusia aihea­lueita voit lisätä Lisää aihea­lue tent­tiin -painikkeesta.
EXAM kys lisays3

Lisää tent­ti­ky­sy­myk­siä kysymyspankista

 • Klikkaa Lisää tent­ti­ky­sy­myk­siä kysymyspankista
 • Rastita ne kysy­myk­set, jotka haluat lisätä tenttiin. 
 • Klikkaa Lisää valitut
 • Voit hakea kysy­mys­pan­kissa kysy­myk­siä opin­to­jak­son, tentin sekä avain­sa­no­jen mukaan.

Lisää kysy­myk­set suoraan tenttiin

 • Ellei sinulla ole kysy­myk­siä luotuna kysy­mys­pank­kiisi, voit luoda kysy­myk­set suoraan myös tent­tiin ”Lisää uusi kysymys” -painik­keesta, jolloin niistä syntyy kopio myös kysymyspankkiin.
 • Examiin voi luoda seuraa­via kysymystyyppejä:
  • Aukko­teh­tävä
  • Essee­ky­sy­mys
  • Moni­va­linta (monta oikein)
  • Moni­va­linta (yksi oikein)

Tent­ti­ky­sy­mys­ten muok­kaa­mi­nen tentissä

 • Tent­tiin lisää­miäsi tent­ti­ky­sy­myk­siä pääset muok­kaa­maan tentissä Asetuk­set -kohdassa, jossa voit joko muokata kysy­mystä tai poistaa kysymyksen.
EXAM kys lisays6
EXAM kys lisays7
 • Tent­tiin osal­lis­tu­nei­den opis­ke­li­joi­den tent­ti­suo­ri­tus­ten kysy­myk­set on suojattu jälki­kä­teen tapah­tu­vilta muok­kauk­silta teke­mällä niistä kopiot tent­ti­suo­ri­tuk­sen alkaessa.
 • Jos opet­ta­jana muuta tent­ti­ky­sy­myk­siä sen jälkeen, kun joku opis­ke­lija on käynyt tentin jo suorit­ta­massa, eivät muutok­set tule voimaan ko. opis­ke­li­jan tenttikysymyksissä.
EXAM kys lisays8