Categories
Ajankohtaista

EXAM Tentin pika-arviointi

EXAM Tentin pika-arviointi

 • Pika-arvioin­nissa tentaattori antaa suori­tuksen loppuar­vo­sanan ja mahdol­lisen palautteen.
 • Opiskelija on saanut kysymys­koh­taisen arvioinnin joko automaat­ti­sesti ja/tai tarkastaja on tarkis­tanut ja arvioinut vastaukset.

Pika-arvoinnin tekeminen:

 • Valitse tentti, jossa on arvioi­mat­tomia suori­tuksia kuten ohjeis­tetaan EXAM tentin arviointi -sivulla.
 • Valitse Suori­tukset ja sen alta Arvioi­tavana olevat tenttivastaukset.
 • Klikkaa vihreä painike Pika-arviointi.

HUOM!! Ei välttä­mättä näy kaikki! Kokonais­pis­teissä näkyy kaikki sillä hetkellä arvioi­tujen kysymysten pisteet. Ole tarkkana jos tentissäsi on essee-kysymyksiä.

 • Järjes­telmä listaa suori­tukset ja tenttien sen hetkiset kokonais­pisteet.
 • Tentaattori määrittää suori­tuk­selle arvosanan ja mahdol­lisen palautteen klikkaa­malla Muokkaa-linkkiä.

EXAM pika-arviointi
 • Klikkaa Tallenna arvioinnit -painiketta.

Pika arviointi CSV-tiedostosta

 • Aloita kuten edellä ja tee ohjeen mukaan kohtaan Järjes­telmä listaa suori­tukset ja tenttien sen hetkiset kokonais­pisteet.
 • Klikkaa henki­lö­listan jälkeen Luo CSV-tiedos­to­pohja arvosa­nojen tuontia varten -linkkiä. 
 • Tiedos­tossa on apukenttinä opiske­lijan tiedot, mutta vain arvosana ja palaute tuodaan.

Pika-arviointi CSV-tiedostona
 • Avaa tiedosto Excelissä ja valitse ensim­mäinen sarake paina­malla A:ta.
 • Tiedot on eroteltu pilkulla. Järjestä tiedot sarak­keisiin valit­se­malla Excelissä Data > Text to Columns. 
 • Valitse ikkunassa Delimited ja jatka klikkaa­malla Next-painiketta.
Delimited, arviointitietojen siirtotiedosto
 • Määritä tietojen erotte­lu­mer­kiksi pilkku (comma) ja jatka klikkaa­malla Next-painiketta.
 • Vahvista Finish.
 • Lisää arvosanat grade-sarak­keeseen ja arvio feedback-sarakkeeseen.
 • Tallenna tiedosto csv-tiedostomuotoon.

HUOM! Arviointeja ei tarvtse tehdä yhdellä kertaa. Tallenna tiedosto ja voit jatkaa myöhemmin.

CSV-tiedoston tuonti EXAMiin

 • Aloita kuten edellä ja tee ohjeen mukaan kohtaan Järjes­telmä listaa suori­tukset ja tenttien sen hetkiset kokonais­pisteet.
 • Klikkaa opiske­li­ja­listan alla Tuo arvosanat CSV-tiedos­tosta -linkkiä.
 • Hae tieto­ko­neesta csv-tiedosto, johon on täytetty arvosana ja/tai arviointi.
 • Tallenna arvioinnit.