amk-tutkinnot

Hae Kare­li­aan -päivä 17.11.2023

Tule tutus­tu­maan Kare­lian koulu­tuk­siin, kampuk­siin ja opis­ke­li­joi­hin perjan­taina 17.11.2023 klo 9.30 – 14.30. Etenet kampus­kier­rok­sella tutus­tuen Kare­lian koulutuksiin.

Päivän aikana järjes­te­tään kaksi saman­si­säl­töistä kampus­kier­rosta kummal­la­kin kampuk­sella: Sinun on mahdol­lista tutus­tua kaik­kiin Kare­lian koulu­tuk­siin tai tarkem­min johon­kin sinua erityi­sesti kiin­nos­ta­vaan koulutukseen.

Tikka­rinne-kampus, Tikka­rinne 9 

  • Sairaan­hoi­taja, Tervey­den­hoi­taja 
  • Fysio­te­ra­peutti, Toimin­ta­te­ra­peutti 
  • Gero­nomi, Sosio­nomi 
  • Media­nomi 
  • Y-akate­mia 

Paikka: A-talo, Iso audi­to­rio (Kokoon­tu­mi­nen, kampus­kier­rok­sen lähtö­piste) 

Kierros 1 Tikkarinteellä

9.30 – 9.45 Karelia tutuksi – Opiskelijalähettiläät 

9.45 – 10.00 Ammat­ti­kor­kea­kou­luun hake­mi­nen – Haku­koor­di­naat­tori Kirsi Kukkonen 

10.00 – 11.30 Kampus­kier­ros Tikka­rin­teellä, tutus­tu­mi­nen koulu­tus­ten esittelypisteisiin 

Kierros 2 Tikkarinteellä

12.30 – 12.45 Karelia tutuksi – Opiskelijalähettiläät 

12.45 – 13.00 Ammat­ti­kor­kea­kou­luun hake­mi­nen – Haku­koor­di­naat­tori Kirsi Kukkonen 

13.00 – 14.30 Kampus­kier­ros Tikka­rin­teellä, tutus­tu­mi­nen koulu­tus­ten esittelypisteisiin 

Wärt­silä-kampus, Karja­lan­katu 3 

  • Trade­no­mi­kou­lu­tuk­set: Liike­ta­lous, tieto­jen­kä­sit­tely, Inter­na­tio­nal Busi­ness. 
  • Resto­nomi 
  • Insi­nöö­ri­kou­lu­tuk­set: Kone­tek­niikka, Raken­nus­tek­niikka, Talo­tek­niikka, Industrial Mana­ge­ment, Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy, Energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikka 
  • Metsä­ta­lous­in­si­nööri 
  • Y-akate­mia 

Paikka: Iso audi­to­rio 100 A (kokoon­tu­mi­nen, kampus­kier­rok­sen lähtö­piste) 

Kierros 1 Wärtsilässä

9.30 – 9.45 Karelia tutuksi – Opiskelijalähettiläät 

9.45 – 10.00 Ammat­ti­kor­kea­kou­luun hake­mi­nen – Haku­koor­di­naat­tori Auli Karjalainen

10.00 – 11.30 Kampus­kier­ros Wärt­si­lässä, tutus­tu­mi­nen koulu­tus­ten esittelypisteisiin 

Kierros 2 Wärtsilässä

12.30 – 12.45 Karelia tutuksi – Opiskelijalähettiläät 

12.45 – 13.00 Ammat­ti­kor­kea­kou­luun hake­mi­nen – Haku­koor­di­naat­tori Auli Karjalainen

13.00 – 14.30 Kampus­kier­ros Wärt­si­lässä, tutus­tu­mi­nen koulu­tus­ten esittelypisteisiin 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Järjes­te­ly­jen suju­mi­seksi pyydämme ryhmien ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Ilmoit­tau­tu­mi­set 15.11.2023 mennessä.

Kampuk­set ja pysäköinti

Hae Kare­li­aan -päivä toteu­te­taan kahdella Kare­lian kampuk­sella, joiden välinen käve­ly­matka on 1,5 km ja vie noin 15 minuut­tia.

Lisä­tie­toa kampuk­sista

Kummal­la­kin Kare­lian kampuk­sella on mahdol­li­suus pysä­köidä niille vara­tuilla paikoilla. Pysä­köin­ti­lu­van saa kampuk­sen vahti­mes­ta­rilta pääaulasta.

Ruokailu

Vierailla on mahdol­li­suus kokea aito opis­ke­li­ja­ruo­kailu Kare­lian kampus­ten ravin­to­loissa. Opis­ke­li­ja­kor­tilla saa lounaan opis­ke­li­ja­hin­taan, muille lounas on vierai­li­ja­hin­tai­nen. Ryhmä­va­rauk­sia varten pyydämme olemaan yhtey­dessä suoraan ravintoloihin.

Tikka­rinne-kampus: Ravin­tola Solina, [email protected]
Wärt­silä-kampus: Ravin­tola Wire, [email protected]


Lisä­tie­toja tapah­tu­masta: [email protected]