Anna Repo: Sosio­no­mio­pin­noissa olen saanut laittaa itseni likoon

Anna Repo
Sosionomiopiskelija

Olen 21-vuotias kolman­nen vuoden sosio­no­mio­pis­ke­lija Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Olen kotoi­sin Etelä-Karja­lasta Parik­ka­lasta. Mielui­sia harras­tuk­sia minulle ovat liikunta ja musiikki. Minulle vapaa- aikaan ovat kuulu­neet suuressa roolissa erilai­set aktii­vi­hom­mat opin­to­jen ohessa. Ensim­mäi­senä vuotena liityin oman alani aine­jär­jes­tö­toi­min­taan mukaan ja siellä vaiku­tan edel­leen. Olen ehtinyt toimia siellä halli­tuk­sen jäse­nenä, haala­ri­vas­taa­vana, tapah­tu­ma­vas­taa­vana, vies­tintä- ja media­vas­taa­vana sekä tällä hetkellä vara­pu­heen­joh­ta­jana. Toisena vuotena toimin myös vertais­tuu­to­rina aloit­ta­ville opis­ke­li­joille sekä opis­ke­li­ja­kun­tamme edus­ta­jis­tossa. Nyt kolman­tena vuonna hyppä­sin promo­tii­min matkaan.

Kävin lukion koti­paik­ka­kun­nal­lani ja jo lukio­ai­kana mietin, että tule­vai­suu­dessa haluai­sin tehdä jotakin merki­tyk­sel­listä työtä ihmis­ten kanssa. Kuulin sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sesta tarkem­min käydes­säni Studia-messuilla abivuo­te­nani. Sen jälkeen päätin hakea opis­ke­le­maan sosi­aa­lia­laa, vaikka en ollut hiukan itseäni etsi­vänä lukio­lai­sena täysin varma, olisiko se oma juttuni.

promo1 624x936

Hain koulu­tuk­seen monelle paik­ka­kun­nalle ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu oli minulla toisena vaih­toeh­tona. Tulos­ten tultua olin hämil­läni ja onnel­li­nen siitä, että minulle avautui opis­ke­lu­paikka heti ensim­mäi­sellä haku­ker­ralla. Harmit­te­lin kuiten­kin, että olin ensi­si­jai­sessa haku­koh­tees­sani ensim­mäi­sellä vara­si­jalla. Peruu­tus­paik­kaa ei kuulu­nut. Näin ollen päätin hyväk­syä Kare­lian paikan ja ’’jouduin’’ tänne Joensuuhun.

Oli jännit­tä­vää muuttaa pois kotoa kaupun­kiin, josta en tunte­nut ketään. Jälkeen­päin on pakko sanoa, että päivää­kään en ole tuota päätöstä Kare­li­aan tule­mi­sesta katunut. Sosio­no­mi­kou­lu­tus on tuntu­nut alusta asti luon­te­valta. Opin­noissa olen saanut laittaa itseäni likoon monilla osa-alueilla. Olen oppinut asia­kas­työstä erilais­ten asia­kas­ryh­mien kanssa, vuoro­vai­ku­tuk­sesta, kohtaa­mi­sesta, reflek­toin­nista, ryhmä­työs­ken­te­lystä sekä aika­tau­lut­ta­mi­sesta. Myös itse­var­muus ja rohkeus heit­täy­tyä ovat lisääntyneet.

Olen saanut Kare­liasta myös suuren piirin ihmisiä ympä­ril­leni sekä omalta alal­tani että monia­lai­sesti. Joensuu on lois­tava opis­ke­li­ja­kau­punki. Mahdol­li­suu­det harras­ta­mi­seen ovat laajat, erilai­sia tapah­tu­mia järjes­te­tään paljon ja opis­ke­li­jae­lämä on näkyvää. Suosit­te­len Joen­suuta ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lua lämpi­mästi kaikille!

Lue lisää sosionomikoulutuksesta>>