Categories
Ajankohtaista

Anna Repo: Sosio­no­mio­pin­noissa olen saanut laittaa itseni likoon

Anna Repo
Sosionomiopiskelija

Olen 21-vuotias kolmannen vuoden sosio­no­mio­pis­kelija Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Olen kotoisin Etelä-Karja­lasta Parik­ka­lasta. Mieluisia harras­tuksia minulle ovat liikunta ja musiikki. Minulle vapaa- aikaan ovat kuuluneet suuressa roolissa erilaiset aktii­vi­hommat opintojen ohessa. Ensim­mäisenä vuotena liityin oman alani ainejär­jes­tö­toi­mintaan mukaan ja siellä vaikutan edelleen. Olen ehtinyt toimia siellä halli­tuksen jäsenenä, haala­ri­vas­taavana, tapah­tu­ma­vas­taavana, viestintä- ja media­vas­taavana sekä tällä hetkellä varapu­heen­joh­tajana. Toisena vuotena toimin myös vertais­tuu­torina aloit­ta­ville opiske­li­joille sekä opiske­li­ja­kun­tamme edusta­jis­tossa. Nyt kolmantena vuonna hyppäsin promo­tiimin matkaan.

Kävin lukion kotipaik­ka­kun­nallani ja jo lukio­aikana mietin, että tulevai­suu­dessa haluaisin tehdä jotakin merki­tyk­sel­listä työtä ihmisten kanssa. Kuulin sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sesta tarkemmin käydessäni Studia-messuilla abivuo­tenani. Sen jälkeen päätin hakea opiske­lemaan sosiaa­lialaa, vaikka en ollut hiukan itseäni etsivänä lukio­laisena täysin varma, olisiko se oma juttuni.

promo1 624x936

Hain koulu­tukseen monelle paikka­kun­nalle ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu oli minulla toisena vaihtoehtona. Tulosten tultua olin hämilläni ja onnel­linen siitä, että minulle avautui opiske­lu­paikka heti ensim­mäi­sellä hakuker­ralla. Harmit­telin kuitenkin, että olin ensisi­jai­sessa hakukoh­teessani ensim­mäi­sellä varasi­jalla. Peruu­tus­paikkaa ei kuulunut. Näin ollen päätin hyväksyä Karelian paikan ja ’’jouduin’’ tänne Joensuuhun.

Oli jännit­tävää muuttaa pois kotoa kaupunkiin, josta en tuntenut ketään. Jälkeenpäin on pakko sanoa, että päivääkään en ole tuota päätöstä Kareliaan tulemi­sesta katunut. Sosio­no­mi­kou­lutus on tuntunut alusta asti luonte­valta. Opinnoissa olen saanut laittaa itseäni likoon monilla osa-alueilla. Olen oppinut asiakas­työstä erilaisten asiakas­ryhmien kanssa, vuoro­vai­ku­tuk­sesta, kohtaa­mi­sesta, reflek­toin­nista, ryhmä­työs­ken­te­lystä sekä aikatau­lut­ta­mi­sesta. Myös itsevarmuus ja rohkeus heittäytyä ovat lisääntyneet.

Olen saanut Kareliasta myös suuren piirin ihmisiä ympärilleni sekä omalta alaltani että monia­lai­sesti. Joensuu on loistava opiske­li­ja­kau­punki. Mahdol­li­suudet harras­ta­miseen ovat laajat, erilaisia tapah­tumia järjes­tetään paljon ja opiske­li­jaelämä on näkyvää. Suosit­telen Joensuuta ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulua lämpi­mästi kaikille!

Lue lisää sosionomikoulutuksesta>>