Categories
Opiskelijatarinat

Moniam­ma­til­linen opiskelu antaa hyvät eväät sairaan­hoi­tajan työhön

Anni Halla­saari, sairaanhoitajaopiskelija

Moniam­ma­til­linen opiskelu saa minut näkemään sosiaali- ja tervey­salan laajemmin, sekä opettaa minua kommu­ni­koimaan muiden opiske­li­joiden kanssa yhtei­sellä kielellä. Uskon moniam­ma­til­listen opintojen antavan hyvät eväät tulevai­suu­teeni sairaanhoitajana.

Vielä hakiessani yhteis­haussa olin hieman hukassa alanva­lintani kanssa. Hain sairaan­hoi­ta­jaksi, koska halusin työsken­nellä ihmisten kanssa, olin kiinnos­tunut hyvin­voin­nista ja tervey­destä, sekä halusin tulevai­suu­dessa työsken­nellä fyysi­sessä ammatissa. Muistan, etten missään nimessä halunnut istuma­työtä, enkä halua sitä vieläkään.

Tällä hetkellä minua motivoi opiske­lemaan sairaan­hoi­ta­jaksi halu auttaa ja parantaa muiden ihmisten elämää kokonais­val­tai­sesti, sekä jatkuva tiedonjano hoito­tie­teestä. Parasta sairaan­hoi­ta­jaksi opiske­lussa on klinik­ka­tunnit, joiden aikana pääsemme harjoit­te­lemaan käytän­nössä hoito­työtä, sekä tiimiop­pi­minen. Olemme päässeet opiske­lemaan ja työsken­te­lemään yhdessä muiden sosiaali- ja tervey­salan opiske­li­joiden kanssa moniam­ma­til­li­sesti. Järjes­timme eräällä kurssilla hyvin­voin­ti­päivän ammat­tio­pis­tossa opiske­le­ville. Saimme suunni­tella koko päivän itse ja mennä paikan päälle järjes­tämään tapah­tuman. Konkreet­tinen toimi­minen ja samalla opiskelu oli todella innostavaa.

Moniam­ma­til­linen opiskelu saa minut näkemään sosiaali- ja tervey­salan laajemmin, sekä opettaa minua kommu­ni­koimaan muiden opiske­li­joiden kanssa yhtei­sellä kielellä. Uskon moniam­ma­til­listen opintojen antavan hyvät eväät tulevai­suu­teeni sairaanhoitajana.