Categories
Ajankohtaista

Hanne Keskisalo: Koukussa koodaamiseen

Hanne Keskisalo, tieto­jen­kä­sit­telyn opiskelija

Olen toisen vuoden opiskelija, mutta tarkoi­tukseni on valmistua nopeasti. Tällä hetkellä olen noin puoli vuotta edellä varsi­nai­sesta aikatau­lusta. Kiitos kuuluu meidän Sanna-opolle, jonka avulla olen saanut räätä­löityä oman henki­lö­koh­taisen opinto­suun­ni­telmani. Olen valinnut suuntau­tu­mi­sekseni ICT-polun.

Ennen opintojani tein töitä muun muassa pankin puhelin­pal­ve­lussa ja toimis­to­työn­te­kijänä. Kareliaan hakeuduin, koska tieto­jen­kä­sit­telyn AMK-tutkinnon voi suorittaa kokonaan etänä kahta lähipäivää lukuunottamatta.

hanne fb mainos

Tänäänkin olen ehtinyt jo osallistua kahdelle eri luennolle kotoa käsin! Opinnoissa voi suuntautua joko pelike­hi­tykseen, digitaa­liseen liike­toi­mintaan tai ICT-polulle. Näistä valitsin ICT-polun, koska tykkään koodaa­mi­sesta ja uskon, että täällä hanki­tuille taidoille on kysyntää työelämässä. 

Kursseilla mm. toteu­tamme web-sovel­luksia eri ohjel­moin­ti­kie­lillä ja –tekno­lo­gioilla. Toki löytyy myös teoreet­ti­sempia kursseja. Projek­tio­pin­tojen avulla harjoit­te­lemme näitä asioita käytän­nössä. Mielestäni ICT-polun opinnot sopivat kaikille sukupuo­lesta riippu­matta. Etuna pidän myös sitä, että opintoja voi myöhemmin jatkaa yliopis­tossa, mikäli niin haluaa.

Kareliaan tullessa ei tarvitse olla kokemusta koodaa­mi­sesta, sillä opinnot lähtevät ihan alkeista. Toisaalta, jos koodaa­mis­ko­ke­musta jo on, voi osan opinnoista suorittaa näyttö­teh­täviä tekemällä tai suoraan lukemalla hyväksi aikai­sempaa osaamista.

Tulevai­suu­dessa haluan päästä oman alani töihin, ja tälläkin hetkellä suoritan opintoihin kuuluvaa harjoit­telua Fluent Progres­silla. Siellä teen Frontend -kehit­täjän hommia, eli selai­noh­jel­mointia. Nyt pinnalla olevat ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka ja tekoäly kiinnos­tavat myös, mutta kaikki aikanaan. Luotan siihen, että alan osaajille löytyy aina töitä. 

ICT-alan opintoja harkit­se­ville haluan suosi­tella verkosta löytyviä maksut­tomia verkko­kursseja jos olet epävarma, onko koodaa­minen se oma juttu. Voit yllättää itsesi ja huomata, että koodaa­mi­seenkin voi jäädä koukkuun. 

Tutustu tieto­jen­kä­sit­telyn koulutukseen>>