Categories
Ajankohtaista

Henry Klefström: Pyöritän yritystä ja saan siitä opintopisteitä

Henry Klefström
Trade­no­mio­pis­kelija

Olen Henry Klefström ja opiskelen kolmatta vuotta liike­ta­loutta Kareliassa. Olen 22-vuotias ja kotoisin Lohjalta, Uudel­ta­maalta. Pääsin yliop­pi­laaksi vuonna 2015  ja Kareliassa aloitin opiskelun syksyllä 2016. Karelian Y-akate­miassa aloitin pilot­ti­ryhmän mukana ja siellä olen toiminut tiimin vetäjänä, eli Team leaderinä tähän syksyyn asti. Mielen­kiinnon kohteitani ovat tiimiop­pi­minen, tiimi­työs­kentely, liikunta, yrittäjyys ja kirjat. Opiskelun ohella teen omissa, sekä toisten yrityk­sissä erilaisia kaupal­lisia projekteja.
Minulta kysytään usein, miksi tai miten olen päätynyt niin kauas opiske­lemaan kotikau­pun­gistani. Tarina tänne susira­jalle alkaa siitä, kun puolisoni haki opiske­lu­paikkaa fysio­te­rapian koulu­tuk­sesta Kareliasta syksyn yhteis­haussa. Meistä kumpikaan ei tiennyt Joensuusta nimeä enempää.

Henry Klefström

Ensim­mäiset vaiku­tel­mamme Pohjois-Karja­lasta ajomat­kal­lamme valin­ta­ko­keisiin olivat metsän ja vesis­töjen paljous lokakuisena syyspäivänä. Emme olleet etelässä tottuneet pitkiin välimat­koihin ja pieniin metsä­teihin. Matka Varkau­desta Joensuuhun tuntui loput­to­malta. Vain sysimetsää ja mäkiä, sekä kirsikkana kakun päällä paljon pelti­po­liiseja pelot­te­le­massa kokema­tonta kulkijaa. Matka meni hyvin ja pääsy­koe­päivä vierähti nopeasti. Paluu­matkaan oli helpompi varautua ja sitä matkaa siivitti armoton lumisade. Hengissä kuitenkin selvittiin takaisin Lohjalle asti!

Minulle oli itses­tään­selvää, että jos ja kun puolisoni saa opiske­lu­paikan, niin otan hypyn tunte­mat­tomaan ja lähden hänen kanssaan, minne ikinä tie viekään. Tammi­kuussa 2016 aloitimme uuden elämän Joensuussa. Molemmat asuivat nyt ensi kertaa omillaan ja molempien vanhemmat ja sukulaiset majai­livat 400 kilometrin päässä. Vanhem­mista irtau­tu­mis­pro­sessin tapahtui siis nopeasti ja opette­limme omillaan elämisen taitoja. Opin nopeasti, että ruoka ei sinne itsestään ilmesty. Sehän pitää itse käydä kaupasta ostamasta ja laittaa sinne!

Keväällä 2016 en vielä tiennyt yhtään mikä minusta tulee isona. Minua kiinnos­tivat silloin jonkin verran humanis­tiset alat, mutta totta puhuen en ollut miettinyt tulevai­suuttani. Olin perus­kou­lussa ja lukiossa tykännyt histo­riasta ja yhteis­kun­tao­pista, joten ajattelin, että lähden niitä opiske­lemaan. Miksi ihmeessä valitsin liiketalouden?

Lohjalla olin lukioi­käisenä töissä eräässä päivit­täis­ta­va­ra­kaupan yrityk­sessä. Meidän toimi­pis­teemme oli remontin myötä saanut uuden ilmeen ja siihen tulivat tutus­tumaan koko organi­saation hallin­toe­limet johto­por­taasta asti. Pitäes­sämme ruoka­taukoa pöytä­seu­ru­ees­samme keskus­teltiin talou­desta, suhdan­teista, trendeistä ja niiden vaiku­tuk­sesta päivit­täis­ta­va­ra­kaupan alaan. Aikamme rupateltua eräs aluepääl­likkö kysyi, olenko ikinä harkinnut hankkia korkea­kou­lu­tut­kintoa kaupal­li­selta alalta. Sanoin sen enempää mietti­mättä, että ei se ole pois suljettu vaihtoehto. Hän kertoi olevansa itse koulu­tuk­seltaan tradenomi ja totesi trade­no­mi­tut­kinnon antavan hyvät valmiudet alalla etene­miseen.  Silloin ajattelin, että ei minusta ole opiske­lemaan kaupal­lista-alaa, koska en ole erityisen hyvä matema­tii­kassa. Tämä ruoka­tauolla käyty keskustelu oli painunut unholaan, ennen kuin vuoden 2016 yhteis­haussa täyttelin hakulo­ma­ketta Opinto­po­lussa. Lyhyt dialogi tunte­mat­toman aluepääl­likön kanssa pompahti mieleeni. Aikani muistel­tuani ajattelin, pitäisikö minun sittenkin pohtia tosissaan suuntau­tu­mista kaupal­li­selle alalle? Tykkäsin työsken­nellä päivit­täis­ta­va­ra­liik­keessä ja yrityksen arvot olivat lähellä minun arvojani. Nautin työsken­te­lystä ihmisten kanssa ja minua kiinnos­tavat suhdanteet, trendit ja liike­toi­min­tojen seuranta.

Selvitin, mistä koulu­tuk­sesta saisin hyvät valmiudet toimia kaupal­li­sella alalla, sekä yrittäjänä Joensuussa. Yrittäjyys on tuttua perheessäni ja olen aina uskonut, että bisnestä oppii tekemään vain bisnestä tekemällä. Googlea selail­tuani huomasin, että Kareliassa on mahdol­lisuus valita trade­nomin erikois­tu­mis­vai­heessa yrittä­jyys­polku. Pystyisin siis opiske­lujen aikana pyörit­tämään liike­toi­mintaa ja saamaan siitä opinto­pis­teitä. WAU! Tämä sinetöi päätökseni ja laitoin hakemuksen vetämään.

Jos opiskelen alaa, niin haluan tehdä sen mahdol­li­simman käytän­nön­lä­hei­sesti. Eihän juoksi­jakaan tule olympia­mi­ta­lis­tiksi vain kävele­mällä ja lukemalla kirjaa siitä, että miten juostaan. Minun kohdallani teorian ja käytännön yhdis­tä­minen on tukenut oppimistani erinomai­sesti. Olemalla sekä yrittäjä, että opiskelija saan myös hyvän läpiva­laisun kaikista yrityksen perus­pro­ses­seista, joita elinvoi­maisen liike­toi­minnan harjoit­ta­minen vaatii.

Tutustu liike­ta­louden koulutukseen>>

Tutustu Y-akate­miaan>>