Henry Klef­ström: Pyöri­tän yritystä ja saan siitä opintopisteitä

Henry Klef­ström
Trade­no­mio­pis­ke­lija

Olen Henry Klef­ström ja opis­ke­len kolmatta vuotta liike­ta­loutta Kare­liassa. Olen 22-vuotias ja kotoi­sin Lohjalta, Uudel­ta­maalta. Pääsin yliop­pi­laaksi vuonna 2015  ja Kare­liassa aloitin opis­ke­lun syksyllä 2016. Kare­lian Y-akate­miassa aloitin pilot­ti­ryh­män mukana ja siellä olen toimi­nut tiimin vetä­jänä, eli Team leade­rinä tähän syksyyn asti. Mielen­kiin­non kohtei­tani ovat tiimiop­pi­mi­nen, tiimi­työs­ken­tely, liikunta, yrit­tä­jyys ja kirjat. Opis­ke­lun ohella teen omissa, sekä toisten yrityk­sissä erilai­sia kaupal­li­sia projek­teja.
Minulta kysy­tään usein, miksi tai miten olen pääty­nyt niin kauas opis­ke­le­maan koti­kau­pun­gis­tani. Tarina tänne susi­ra­jalle alkaa siitä, kun puoli­soni haki opis­ke­lu­paik­kaa fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sesta Kare­liasta syksyn yhteis­haussa. Meistä kumpi­kaan ei tiennyt Joen­suusta nimeä enempää.

Henry Klefström

Ensim­mäi­set vaiku­tel­mamme Pohjois-Karja­lasta ajomat­kal­lamme valin­ta­ko­kei­siin olivat metsän ja vesis­tö­jen paljous loka­kui­sena syys­päi­vänä. Emme olleet etelässä tottu­neet pitkiin väli­mat­koi­hin ja pieniin metsä­tei­hin. Matka Varkau­desta Joen­suu­hun tuntui loput­to­malta. Vain sysi­met­sää ja mäkiä, sekä kirsik­kana kakun päällä paljon pelti­po­lii­seja pelot­te­le­massa koke­ma­tonta kulki­jaa. Matka meni hyvin ja pääsy­koe­päivä vierähti nopeasti. Paluu­mat­kaan oli helpompi varau­tua ja sitä matkaa siivitti armoton lumi­sade. Hengissä kuiten­kin selvit­tiin takai­sin Lohjalle asti!

Minulle oli itses­tään­sel­vää, että jos ja kun puoli­soni saa opis­ke­lu­pai­kan, niin otan hypyn tunte­mat­to­maan ja lähden hänen kans­saan, minne ikinä tie viekään. Tammi­kuussa 2016 aloi­timme uuden elämän Joen­suussa. Molem­mat asuivat nyt ensi kertaa omil­laan ja molem­pien vanhem­mat ja suku­lai­set majai­li­vat 400 kilo­met­rin päässä. Vanhem­mista irtau­tu­mis­pro­ses­sin tapah­tui siis nopeasti ja opet­te­limme omil­laan elämi­sen taitoja. Opin nopeasti, että ruoka ei sinne itses­tään ilmesty. Sehän pitää itse käydä kaupasta osta­masta ja laittaa sinne!

Keväällä 2016 en vielä tiennyt yhtään mikä minusta tulee isona. Minua kiin­nos­ti­vat silloin jonkin verran huma­nis­ti­set alat, mutta totta puhuen en ollut miet­ti­nyt tule­vai­suut­tani. Olin perus­kou­lussa ja lukiossa tykän­nyt histo­riasta ja yhteis­kun­tao­pista, joten ajat­te­lin, että lähden niitä opis­ke­le­maan. Miksi ihmeessä valit­sin liiketalouden?

Lohjalla olin lukioi­käi­senä töissä eräässä päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan yrityk­sessä. Meidän toimi­pis­teemme oli remon­tin myötä saanut uuden ilmeen ja siihen tulivat tutus­tu­maan koko orga­ni­saa­tion hallin­toe­li­met johto­por­taasta asti. Pitäes­sämme ruoka­tau­koa pöytä­seu­ru­ees­samme keskus­tel­tiin talou­desta, suhdan­teista, tren­deistä ja niiden vaiku­tuk­sesta päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan alaan. Aikamme rupa­tel­tua eräs alue­pääl­likkö kysyi, olenko ikinä harkin­nut hankkia korkea­kou­lu­tut­kin­toa kaupal­li­selta alalta. Sanoin sen enempää miet­ti­mättä, että ei se ole pois suljettu vaih­toehto. Hän kertoi olevansa itse koulu­tuk­sel­taan trade­nomi ja totesi trade­no­mi­tut­kin­non antavan hyvät valmiu­det alalla etene­mi­seen.  Silloin ajat­te­lin, että ei minusta ole opis­ke­le­maan kaupal­lista-alaa, koska en ole erityi­sen hyvä mate­ma­tii­kassa. Tämä ruoka­tauolla käyty keskus­telu oli painu­nut unho­laan, ennen kuin vuoden 2016 yhteis­haussa täyt­te­lin haku­lo­ma­ketta Opin­to­po­lussa. Lyhyt dialogi tunte­mat­to­man alue­pääl­li­kön kanssa pompahti mieleeni. Aikani muis­tel­tuani ajat­te­lin, pitäi­sikö minun sitten­kin pohtia tosis­saan suun­tau­tu­mista kaupal­li­selle alalle? Tykkä­sin työs­ken­nellä päivit­täis­ta­va­ra­liik­keessä ja yrityk­sen arvot olivat lähellä minun arvo­jani. Nautin työs­ken­te­lystä ihmis­ten kanssa ja minua kiin­nos­ta­vat suhdan­teet, trendit ja liike­toi­min­to­jen seuranta.

Selvi­tin, mistä koulu­tuk­sesta saisin hyvät valmiu­det toimia kaupal­li­sella alalla, sekä yrit­tä­jänä Joen­suussa. Yrit­tä­jyys on tuttua perhees­säni ja olen aina uskonut, että bisnestä oppii teke­mään vain bisnestä teke­mällä. Googlea selail­tuani huoma­sin, että Kare­liassa on mahdol­li­suus valita trade­no­min erikois­tu­mis­vai­heessa yrit­tä­jyys­polku. Pystyi­sin siis opis­ke­lu­jen aikana pyörit­tä­mään liike­toi­min­taa ja saamaan siitä opin­to­pis­teitä. WAU! Tämä sinetöi päätök­seni ja laitoin hake­muk­sen vetämään.

Jos opis­ke­len alaa, niin haluan tehdä sen mahdol­li­sim­man käytän­nön­lä­hei­sesti. Eihän juok­si­ja­kaan tule olym­pia­mi­ta­lis­tiksi vain käve­le­mällä ja luke­malla kirjaa siitä, että miten juos­taan. Minun kohdal­lani teorian ja käytän­nön yhdis­tä­mi­nen on tukenut oppi­mis­tani erin­omai­sesti. Olemalla sekä yrit­täjä, että opis­ke­lija saan myös hyvän läpi­va­lai­sun kaikista yrityk­sen perus­pro­ses­seista, joita elin­voi­mai­sen liike­toi­min­nan harjoit­ta­mi­nen vaatii.

Tutustu liike­ta­lou­den koulutukseen>>

Tutustu Y-akate­mi­aan>>