Ole utelias ja anna mahdol­li­suuk­sille tilaisuus!

Jimi Nummela
Degree Programme in Industrial Management

Invest in yourself by exploring your interests. Uskon, että koulu­tus­oh­jelmani on juuri sitä. Opinnois­samme meitä haastetaan tutkimaan eri aiheita ja haasteita esimer­kiksi tuotannon, johta­juuden, johta­misen, rahoi­tuksen ja muotoilun näkökul­mista. Pidän sitä erittäin arvok­kaana omalla kehit­ty­mi­selleni ammat­ti­lai­seksi.

Tunsin Karelian jo ennen hakeu­tu­mistani Industrial Management -insinöö­rio­pin­toihin, koska olin opiskellut liike­ta­loutta kaksi vuotta ennen sitä. Kun uusi englan­nin­kie­linen insinöö­rioh­jelma aloitettiin vuonna 2020, huomasin, että se vastasi omia uratoi­veitani ja aikai­sempaa työko­ke­mustani, joka on teollisen tuotannon parista.

Olen Etelä-Suomesta ja alun perin hain Kareliaan ystävän suosi­tuk­sesta ja koska halusin päästä kokonaan uuteen ympäristöön. Minun ei tarvinnut harkita kahta kertaa Industrial Management -koulu­tukseen hakemistani, koska opetus­suun­ni­telma tarjosi näkökulmia, jotka tukisivat minua tulevalle työuralleni.

Invest in yourself by exploring your interests. Uskon, että koulu­tus­oh­jelmani on juuri sitä. Opinnois­samme meitä haastetaan tutkimaan eri aiheita ja haasteita esimer­kiksi tuotannon, johta­juuden, johta­misen, rahoi­tuksen ja muotoilun näkökul­mista. Pidän sitä erittäin arvok­kaana omalla kehit­ty­mi­selleni ammat­ti­lai­seksi. Yhtä tärkeää on myös löytää oma intohimo erilaisten osaamisten joukosta.

Tärkeä osa opintoja ovat harjoittelu ja lopulta opinnäy­tetyö, mutta yhtä tärkeää on myös kansain­vä­li­sessä ryhmässä opiskelu! Toimin vuonna 2021 aloit­taneen ryhmän tuuto­rio­pis­ke­lijana, ja voin lämpi­mästi suosi­tella myös tuuto­rio­pis­ke­lijana ja opiske­li­ja­kunta-aktiivina toimimista.

Kareliassa sinäkin voit täyttää omat toiveesi ja aloittaa oman tiesi kohti mielen­kiintosi kohteita yhdessä saman­hen­kisten opiske­li­joiden kanssa. Ole utelias ja anna mahdol­li­suuk­sille tilaisuus!