Ole utelias ja anna mahdol­li­suuk­sille tilaisuus!

Jimi Nummela
Degree Programme in Industrial Management

Invest in your­self by explo­ring your inte­rests. Uskon, että koulu­tus­oh­jel­mani on juuri sitä. Opin­nois­samme meitä haas­te­taan tutki­maan eri aiheita ja haas­teita esimer­kiksi tuotan­non, johta­juu­den, johta­mi­sen, rahoi­tuk­sen ja muotoi­lun näkö­kul­mista. Pidän sitä erit­täin arvok­kaana omalla kehit­ty­mi­sel­leni ammat­ti­lai­seksi.

Tunsin Kare­lian jo ennen hakeu­tu­mis­tani Industrial Mana­ge­ment -insi­nöö­rio­pin­toi­hin, koska olin opis­kel­lut liike­ta­loutta kaksi vuotta ennen sitä. Kun uusi englan­nin­kie­li­nen insi­nöö­rioh­jelma aloi­tet­tiin vuonna 2020, huoma­sin, että se vastasi omia uratoi­vei­tani ja aikai­sem­paa työko­ke­mus­tani, joka on teol­li­sen tuotan­non parista.

Olen Etelä-Suomesta ja alun perin hain Kare­li­aan ystävän suosi­tuk­sesta ja koska halusin päästä koko­naan uuteen ympä­ris­töön. Minun ei tarvin­nut harkita kahta kertaa Industrial Mana­ge­ment -koulu­tuk­seen hake­mis­tani, koska opetus­suun­ni­telma tarjosi näkö­kul­mia, jotka tuki­si­vat minua tule­valle työuralleni.

Invest in your­self by explo­ring your inte­rests. Uskon, että koulu­tus­oh­jel­mani on juuri sitä. Opin­nois­samme meitä haas­te­taan tutki­maan eri aiheita ja haas­teita esimer­kiksi tuotan­non, johta­juu­den, johta­mi­sen, rahoi­tuk­sen ja muotoi­lun näkö­kul­mista. Pidän sitä erit­täin arvok­kaana omalla kehit­ty­mi­sel­leni ammat­ti­lai­seksi. Yhtä tärkeää on myös löytää oma into­himo erilais­ten osaa­mis­ten joukosta.

Tärkeä osa opin­toja ovat harjoit­telu ja lopulta opin­näy­te­työ, mutta yhtä tärkeää on myös kansain­vä­li­sessä ryhmässä opis­kelu! Toimin vuonna 2021 aloit­ta­neen ryhmän tuuto­rio­pis­ke­li­jana, ja voin lämpi­mästi suosi­tella myös tuuto­rio­pis­ke­li­jana ja opis­ke­li­ja­kunta-aktii­vina toimimista.

Kare­liassa sinäkin voit täyttää omat toiveesi ja aloit­taa oman tiesi kohti mielen­kiin­tosi kohteita yhdessä saman­hen­kis­ten opis­ke­li­joi­den kanssa. Ole utelias ja anna mahdol­li­suuk­sille tilaisuus!