Opis­ke­li­ja­ta­rina Juha Vänskä

Tervey­den­hoi­ta­jana voin tukea asiak­kaan terveyttä

 Juha Vänskä, terveydenhoitajaopiskelija

Valmis­tuin vuonna 2017 sairaan­hoi­ta­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta ja hain heti jatka­maan opin­toja tervey­den­hoi­ta­jaksi. Ennen opin­to­jen aloit­ta­mista kävin ”kentällä” teke­mässä vajaan vuoden verran sairaan­hoi­ta­jan töitä, koska kaipa­sin pientä hengäh­dys­tau­koa opis­ke­lusta. Työelä­mässä pääsin sovel­ta­maan tieto­jani ja taito­jani. Kentällä olles­sani sain konkreet­ti­sesti huomata, että moni sairaus olisi ennal­taeh­käis­tä­vissä. Se vahvisti ajatus­tani siitä, että tervey­den­hoi­ta­jan opinnot ovat minulle sopiva reitti työelä­mässä kehittymiseen.

Kare­liassa opin­to­jen jatka­mi­nen oli helppo päätös. Simu­laa­tio­pe­da­go­giik­kaa on Kare­liassa todella hyvällä tasolla. Nyky­ai­kai­set lait­teet ja oppi­mi­sym­pä­ris­töt osal­taan pitävät yllä opis­ke­lun innos­ta­vuutta. Mikään laite tai tila ei opeta kovin­kaan paljoa, jos paikalla ei ole osaavaa opet­ta­jaa. Kare­lian opet­ta­jat ovat ammat­ti­tai­toi­sia ja heillä on työelä­mästä saatua koke­musta, joka näkyy opetuk­sessa ja heillä on halu antaa kaikki tieto­taito opis­ke­li­joille. Kare­lian tiivis yhteis­työ työelä­män kanssa näkyy myös opetuk­sessa esimer­kiksi asian­tun­ti­ja­luen­to­jen ja tutus­tu­mis­käyn­tien kautta. Ne tuovat opis­ke­luun myös mukavaa vaih­te­lua ja työelämä pääsee osal­taan valmen­ta­maan tulevia ammattilaisia.

Minulle posi­tii­vi­sena yllä­tyk­senä tuli se, kuinka tarkasti teoria ja harjoit­te­lut vastaa­vat toisi­aan. Harjoit­te­lua ennen käydään teoriassa läpi juuri niitä asioita, joita harjoit­te­lussa tarvi­taan. Nyt parhail­laan käymme läpi terveys­tar­kas­tuk­sia, joita pääsen sovel­ta­maan käytän­nössä muuta­man viikon päästä alka­vassa harjoittelussa.

Tervey­den tuke­mi­nen kiinnostaa

Tervey­den­hoi­ta­jan työssä kiin­nos­taa mahdol­li­suus ennal­taeh­käistä sairauk­sia ja tukea terveyttä. Tervey­den­hoi­ta­jan aloista kiin­nos­taa etenkin työter­veys­hoito. Siinä kiin­nos­ta­vaa on työhön liit­ty­vien henki­löstö- ja orga­ni­saa­tio­muu­tos­ten tuoman paineen vaiku­tus ihmis­ten hyvin­voin­tiin. Haluai­sin päästä tervey­den­hoi­ta­jana ennal­taeh­käi­se­mään työn­te­ki­jän kokemaa haital­lista fyysistä ja henkistä kuor­mi­tusta ja löytä­mään mene­tel­miä työssä jaksa­mi­seen. Toivot­ta­vasti pääsen teke­mään riski­kar­toi­tuk­sia ja työterveystarkastuksia.

Toisaalta näen että minulla on vahvuuk­sia koulu­ter­vey­den­hoi­ta­jana, koska olen aiemmin toimi­nut nuoriso- ja vapaa-ajanoh­jaa­jana oppi­lai­tok­sessa. Odotan innolla että pääsen anta­maan ohjausta, tietoa ja neuvon­taa nuoren kehi­tyk­sen eri vaiheissa samalla tukien hänen opis­ke­luar­ke­aan. Koulu­ter­vey­den­hoi­ta­jana haluan olla lähellä oppi­lai­den ja opet­ta­jien arkea.

En halua unohtaa myös­kään perhe­suun­nit­telu- ja lasten­neu­vo­laa. Neuvo­la­työn harjoit­telu on minulla vasta tulossa, mutta ajat­te­len sitä tärkeänä paik­kana tukea moni­nai­sia perheitä heidän tarvit­se­mal­laan tavalla. Toivot­ta­vasti pääsi­sin kehit­tä­mään neuvo­la­työtä esimer­kiksi koko perheen huomioin­tiin liit­ty­vissä teemoissa. Nykyään ei ole yhtä ydin­per­he­mal­lia, vaan perheissä voi olla perin­tei­sen kahden vanhem­man sijaan olla esimer­kiksi kaksi isää, kaksi äitiä tai vaik­kapa yksi­no­dot­taja. Näen, että tervey­den­hoi­ta­jalla on mahdol­li­suus tukea molem­pia vanhem­pia heidän fyysi­sissä ja henki­sissä muutok­sis­saan perheen suun­nit­te­lu­vai­heessa, raskau­den aikana ja lapsen synty­män jälkeen.

Haluan edetä opin­nois­sani niin, että valmis­tun ajal­laan. Tavoit­teita olen aset­ta­nut itsel­leni lähelle ja kauas, ja ne pitävät moti­vaa­tiota yllä. Tervey­den­hoi­ta­jao­pin­to­jen aikana haluan oppia tervey­den­hoi­to­työn perus­teet mahdol­li­sim­man hyvin, jotta voin päästä työelä­mään kehit­tä­mään itseäni ja tervey­den­hoi­to­työtä laaja-alaisesti.Olen panos­ta­nut opin­toi­hini niin, että toivon sen kanta­van hedel­mää. Toisaalta olen raken­ta­nut työelä­mä­ver­kos­toani jo ja toivoin, että harjoit­te­lut tukevat mahdol­li­suuk­siani työl­lis­tyä. Näen, että viiden vuoden päästä olen ammat­tiani vastaa­vassa työssä.

Tutustu tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­seen>>