Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Juha Vänskä

Tervey­den­hoi­tajana voin tukea asiakkaan terveyttä

 Juha Vänskä, terveydenhoitajaopiskelija

Valmistuin vuonna 2017 sairaan­hoi­ta­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta ja hain heti jatkamaan opintoja tervey­den­hoi­ta­jaksi. Ennen opintojen aloit­ta­mista kävin ”kentällä” tekemässä vajaan vuoden verran sairaan­hoi­tajan töitä, koska kaipasin pientä hengäh­dys­taukoa opiske­lusta. Työelä­mässä pääsin sovel­tamaan tietojani ja taitojani. Kentällä ollessani sain konkreet­ti­sesti huomata, että moni sairaus olisi ennal­taeh­käis­tä­vissä. Se vahvisti ajatustani siitä, että tervey­den­hoi­tajan opinnot ovat minulle sopiva reitti työelä­mässä kehittymiseen.

Kareliassa opintojen jatka­minen oli helppo päätös. Simulaa­tio­pe­da­go­giikkaa on Kareliassa todella hyvällä tasolla. Nykyai­kaiset laitteet ja oppimi­sym­pä­ristöt osaltaan pitävät yllä opiskelun innos­ta­vuutta. Mikään laite tai tila ei opeta kovinkaan paljoa, jos paikalla ei ole osaavaa opettajaa. Karelian opettajat ovat ammat­ti­tai­toisia ja heillä on työelä­mästä saatua kokemusta, joka näkyy opetuk­sessa ja heillä on halu antaa kaikki tieto­taito opiske­li­joille. Karelian tiivis yhteistyö työelämän kanssa näkyy myös opetuk­sessa esimer­kiksi asian­tun­ti­ja­luen­tojen ja tutus­tu­mis­käyntien kautta. Ne tuovat opiskeluun myös mukavaa vaihtelua ja työelämä pääsee osaltaan valmen­tamaan tulevia ammattilaisia.

Minulle positii­visena yllätyksenä tuli se, kuinka tarkasti teoria ja harjoit­telut vastaavat toisiaan. Harjoit­telua ennen käydään teoriassa läpi juuri niitä asioita, joita harjoit­te­lussa tarvitaan. Nyt parhaillaan käymme läpi terveys­tar­kas­tuksia, joita pääsen sovel­tamaan käytän­nössä muutaman viikon päästä alkavassa harjoittelussa.

Terveyden tukeminen kiinnostaa

Tervey­den­hoi­tajan työssä kiinnostaa mahdol­lisuus ennal­taeh­käistä sairauksia ja tukea terveyttä. Tervey­den­hoi­tajan aloista kiinnostaa etenkin työter­veys­hoito. Siinä kiinnos­tavaa on työhön liittyvien henki­löstö- ja organi­saa­tio­muu­tosten tuoman paineen vaikutus ihmisten hyvin­vointiin. Haluaisin päästä tervey­den­hoi­tajana ennal­taeh­käi­semään työnte­kijän kokemaa haital­lista fyysistä ja henkistä kuormi­tusta ja löytämään menetelmiä työssä jaksa­miseen. Toivot­ta­vasti pääsen tekemään riski­kar­toi­tuksia ja työterveystarkastuksia.

Toisaalta näen että minulla on vahvuuksia koulu­ter­vey­den­hoi­tajana, koska olen aiemmin toiminut nuoriso- ja vapaa-ajanoh­jaajana oppilai­tok­sessa. Odotan innolla että pääsen antamaan ohjausta, tietoa ja neuvontaa nuoren kehityksen eri vaiheissa samalla tukien hänen opiske­luar­keaan. Koulu­ter­vey­den­hoi­tajana haluan olla lähellä oppilaiden ja opettajien arkea.

En halua unohtaa myöskään perhe­suun­nittelu- ja lasten­neu­volaa. Neuvo­latyön harjoittelu on minulla vasta tulossa, mutta ajattelen sitä tärkeänä paikkana tukea moninaisia perheitä heidän tarvit­se­mallaan tavalla. Toivot­ta­vasti pääsisin kehit­tämään neuvo­la­työtä esimer­kiksi koko perheen huomiointiin liitty­vissä teemoissa. Nykyään ei ole yhtä ydinper­he­mallia, vaan perheissä voi olla perin­teisen kahden vanhemman sijaan olla esimer­kiksi kaksi isää, kaksi äitiä tai vaikkapa yksino­dottaja. Näen, että tervey­den­hoi­ta­jalla on mahdol­lisuus tukea molempia vanhempia heidän fyysi­sissä ja henki­sissä muutok­sissaan perheen suunnit­te­lu­vai­heessa, raskauden aikana ja lapsen syntymän jälkeen.

Haluan edetä opinnoissani niin, että valmistun ajallaan. Tavoit­teita olen asettanut itselleni lähelle ja kauas, ja ne pitävät motivaa­tiota yllä. Tervey­den­hoi­ta­jao­pin­tojen aikana haluan oppia tervey­den­hoi­totyön perusteet mahdol­li­simman hyvin, jotta voin päästä työelämään kehit­tämään itseäni ja tervey­den­hoi­to­työtä laaja-alaisesti.Olen panos­tanut opintoihini niin, että toivon sen kantavan hedelmää. Toisaalta olen raken­tanut työelä­mä­ver­kos­toani jo ja toivoin, että harjoit­telut tukevat mahdol­li­suuk­siani työllistyä. Näen, että viiden vuoden päästä olen ammat­tiani vastaa­vassa työssä.

Tutustu tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tukseen>>