Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Outi Sulopuisto

Verkko-opintoina suori­tettava tutkinto on juuri sopivan joustava ratkaisu

Outi Sulopuisto, projek­tias­sis­tentti, Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen (yamk) -opiskelija

Asun Klagen­fur­tissa, Itäval­lassa. Töissä olen Kärntenin AMK:ssa Diversity and disability -koulu­tus­oh­jel­massa projek­tias­sis­tenttina. Lisäksi ohjaan iltapäi­visin aikidoa aikui­sille, lapsille ja kehitysvammaisille.

Aloitin nykyi­sessä työssäni vuoden alussa, joten työnkuvani on vasta muokkau­tu­massa ja opittavaa riittää! Tällä hetkellä työteh­tä­viini kuuluu suuren EU-projek­ti­ha­ke­muksen valmistelu yhtenä tiimin jäsenistä, koulu­tus­oh­jelman hallin­nol­lisiin tehtäviin pereh­ty­minen ja lisäksi edesautan osaltani kansain­vä­lisen yhteyden luomista Karelian Ikäosaa­misen johta­minen ja kehit­tä­minen –YAMK-koulu­tukseen. Pidän kovasti työka­ve­reistani, työpaikkani rauhal­li­suu­desta ja mahdol­li­suu­desta organi­soida työ itselleni sopivalla tavalla. Koen kaikki tehtäväni mielen­kiin­toi­siksi ja opin päivittäin uutta, joskin hauskinta on tämä kansain­vä­lisen yhteistyön pohjustaminen.

Työssäni minun täytyy olla oma-aloit­teinen, itseor­ga­ni­soituva ja yhteis­työ­ky­kyinen. Neuvon kysymistä en saa pelätä, ja onneksi työka­verini ovatkin todella mukavia ja autta­vaisia. Koska työpaikkani on uusi, on minulla mahdol­lisuus vaikuttaa työnkuvani muodostumiseen.

Kuulin Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen -opinnoista viime keväänä vanhalta opiske­li­ja­ka­ve­riltani, joka työsken­telee fysio­te­ra­peuttina ikäih­misten parissa. Siinä vaiheessa olin itsekin suuntau­tu­massa saman­laisiin töihin ja olin jo useamman vuoden ajan miettinyt ylemmän korkea­kou­lu­tut­kinnon opiske­li­jaksi ryhty­mistä, mutta minulla oli ongelmia sovittaa opiskelu- ja työai­ka­tauluja yhteen. Täysin verkko-opintoina suori­tettava tutkinto oli juuri sopivan joustava ratkaisu asiaan! Lisäksi tulin muistu­te­tuksi eräästä upeasta seikasta Suomen koulu­tus­jär­jes­tel­mässä: Opiske­le­minen, edes korkea­kou­lu­ta­solla, ei maksa mitään!

Olen aina ollut kiinnos­tunut yhteis­kun­nal­li­sista kysymyk­sistä ja väestön ikään­ty­minen on globaali ilmiö, joka on paljon moniu­loit­tei­sempi kuin vain harmittava hankaluus sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden rahoit­ta­mi­sessa. Asia on hyvin ajankoh­tainen, kansain­vä­linen ja muutos ikära­ken­teessa on pysyvä – siispä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Opiske­lussa parasta on itsensä haasta­minen, vaikkei se aina niin mukavalta tunnukaan. Jälkeenpäin sitä on kuitenkin iloinen, että jaksoi pakertaa! Olen myös jo löytänyt uuden ystävän opiske­li­ja­kol­le­goiden parista. On hienoa laajentaa horisont­tiaan ja oppia uutta. Hienoa on myös huomata, kuinka paljon on jo tehty – moni ihminen tekee työtä reilun ja toimivan yhteis­kunnan eteen, vaikkei aina uutisia lukiessa siltä tuntuisikaan.

Minua kiinnos­tavat kaikki kansain­vä­liset kysymykset, maiden välinen vertailu ja molem­min­puo­linen oppiminen. Valitsin suuntau­tu­mis­vaih­toeh­dokseni kehit­tä­misen ja tutki­misen, ja haluankin oppia hyväksi tutkivan kehit­tä­mistyön tekijäksi. Metodeista varsinkin osallistava toimin­ta­tut­kimus on kiinnostava, ja onneksi osallis­tavat menetelmät ovat opiske­lussa esillä.

Omat terveiseni hakijoille ovat, että hakeminen kannattaa aina! Mitä tarkemmin tiedät, mitä opinnoiltasi haluat, sitä enemmän saat niistä irti. Kokonaan verkossa suori­tet­tavat opinnot vaativat paljon itseoh­jau­tu­vuutta ja ajanhal­lintaa, ja jos ei niitä etukäteen ole, niin niissä harjaantuu väistämättä.

Tutustu Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen -koulutukseen.