Opis­ke­li­ja­ta­rina Outi Sulopuisto

Verkko-opin­toina suori­tet­tava tutkinto on juuri sopivan jous­tava ratkaisu

Outi Sulo­puisto, projek­tias­sis­tentti, Ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen (yamk) -opiskelija

Asun Klagen­fur­tissa, Itäval­lassa. Töissä olen Kärn­te­nin AMK:ssa Diver­sity and disa­bi­lity -koulu­tus­oh­jel­massa projek­tias­sis­tent­tina. Lisäksi ohjaan ilta­päi­vi­sin aikidoa aikui­sille, lapsille ja kehitysvammaisille.

Aloitin nykyi­sessä työs­säni vuoden alussa, joten työn­ku­vani on vasta muok­kau­tu­massa ja opit­ta­vaa riittää! Tällä hetkellä työteh­tä­viini kuuluu suuren EU-projek­ti­ha­ke­muk­sen valmis­telu yhtenä tiimin jäse­nistä, koulu­tus­oh­jel­man hallin­nol­li­siin tehtä­viin pereh­ty­mi­nen ja lisäksi edesau­tan osal­tani kansain­vä­li­sen yhtey­den luomista Kare­lian Ikäosaa­mi­sen johta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen –YAMK-koulu­tuk­seen. Pidän kovasti työka­ve­reis­tani, työpaik­kani rauhal­li­suu­desta ja mahdol­li­suu­desta orga­ni­soida työ itsel­leni sopi­valla tavalla. Koen kaikki tehtä­väni mielen­kiin­toi­siksi ja opin päivit­täin uutta, joskin haus­kinta on tämä kansain­vä­li­sen yhteis­työn pohjustaminen.

Työs­säni minun täytyy olla oma-aloit­tei­nen, itseor­ga­ni­soi­tuva ja yhteis­työ­ky­kyi­nen. Neuvon kysy­mistä en saa pelätä, ja onneksi työka­ve­rini ovatkin todella mukavia ja autta­vai­sia. Koska työpaik­kani on uusi, on minulla mahdol­li­suus vaikut­taa työn­ku­vani muodostumiseen.

Kuulin Ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen -opin­noista viime keväänä vanhalta opis­ke­li­ja­ka­ve­ril­tani, joka työs­ken­te­lee fysio­te­ra­peut­tina ikäih­mis­ten parissa. Siinä vaiheessa olin itsekin suun­tau­tu­massa saman­lai­siin töihin ja olin jo useam­man vuoden ajan miet­ti­nyt ylemmän korkea­kou­lu­tut­kin­non opis­ke­li­jaksi ryhty­mistä, mutta minulla oli ongel­mia sovit­taa opis­kelu- ja työai­ka­tau­luja yhteen. Täysin verkko-opin­toina suori­tet­tava tutkinto oli juuri sopivan jous­tava ratkaisu asiaan! Lisäksi tulin muis­tu­te­tuksi eräästä upeasta seikasta Suomen koulu­tus­jär­jes­tel­mässä: Opis­ke­le­mi­nen, edes korkea­kou­lu­ta­solla, ei maksa mitään!

Olen aina ollut kiin­nos­tu­nut yhteis­kun­nal­li­sista kysy­myk­sistä ja väestön ikään­ty­mi­nen on globaali ilmiö, joka on paljon moniu­loit­tei­sempi kuin vain harmit­tava hanka­luus sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den rahoit­ta­mi­sessa. Asia on hyvin ajan­koh­tai­nen, kansain­vä­li­nen ja muutos ikära­ken­teessa on pysyvä – siispä osaa­mista tarvi­taan nyt ja tulevaisuudessa.

Opis­ke­lussa parasta on itsensä haas­ta­mi­nen, vaikkei se aina niin muka­valta tunnu­kaan. Jälkeen­päin sitä on kuiten­kin iloinen, että jaksoi paker­taa! Olen myös jo löytä­nyt uuden ystävän opis­ke­li­ja­kol­le­goi­den parista. On hienoa laajen­taa hori­sont­ti­aan ja oppia uutta. Hienoa on myös huomata, kuinka paljon on jo tehty – moni ihminen tekee työtä reilun ja toimi­van yhteis­kun­nan eteen, vaikkei aina uutisia lukiessa siltä tuntuisikaan.

Minua kiin­nos­ta­vat kaikki kansain­vä­li­set kysy­myk­set, maiden välinen vertailu ja molem­min­puo­li­nen oppi­mi­nen. Valit­sin suun­tau­tu­mis­vaih­toeh­dok­seni kehit­tä­mi­sen ja tutki­mi­sen, ja haluan­kin oppia hyväksi tutki­van kehit­tä­mis­työn teki­jäksi. Meto­deista varsin­kin osal­lis­tava toimin­ta­tut­ki­mus on kiin­nos­tava, ja onneksi osal­lis­ta­vat mene­tel­mät ovat opis­ke­lussa esillä.

Omat tervei­seni haki­joille ovat, että hake­mi­nen kannat­taa aina! Mitä tarkem­min tiedät, mitä opin­noil­tasi haluat, sitä enemmän saat niistä irti. Koko­naan verkossa suori­tet­ta­vat opinnot vaati­vat paljon itseoh­jau­tu­vuutta ja ajan­hal­lin­taa, ja jos ei niitä etukä­teen ole, niin niissä harjaan­tuu väistämättä.

Tutustu Ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen -koulutukseen.