Reetta Hytti­nen: Tervey­den­hoi­ta­jao­pin­noista ihmis­lä­hei­siin työtehtäviin

Reetta Hytti­nen, Terveydenhoitajaopiskelija

Olen kotoi­sin Pohjois-Savosta Sonka­jär­veltä, mutta Joen­suu­hun olen muut­ta­nut jo 2016. Olen kotiu­tu­nut Joen­suu­hun todella hyvin, kaupunki tuntuu juuri sopivan kokoi­selta pienen maalais­kun­nan jälkeen ja kaikki palve­lut ovat täällä helposti saata­villa. Kuljen­kin lähes aina polku­pyö­rällä paikasta toiseen! Vapaa-ajal­lani nautin liikun­nasta, koiran kanssa puuhai­lusta sekä ystä­vien näke­mi­sestä. Pidem­millä vapailla matkus­tan kuiten­kin usein koti­ko­tiin maalle, mikä on ihanaa vasta­pai­noa Joen­suun ruutu­kaa­valla asumi­selle. Opin­to­jen ohessa olen lähte­nyt mukaan monen­lai­siin toimiin, kuten ensim­mäi­senä opis­ke­lu­vuonna VIP-toimin­taan ja nyt toisena tuto­roin­tiin, liikun­ta­tu­to­roin­tiin sekä promo­tii­miin. Arjes­tani ei tosiaan toimin­taa puutu, mutta onneksi olen myös vähän koti­hiiri ja tykkään rentou­tua kotona arjen kiirei­den keskellä.

Muutin Joen­suu­hun alun perin opis­ke­le­maan aikuis­kas­va­tus­tie­dettä, mutta muuta­man vuoden opin­to­jen jälkeen huoma­sin, että ala ei tuntu­nut täysin omalta. Lukiossa olin haaveil­lut psyko­lo­gin amma­tista ja halu työs­ken­nellä ihmis­ten kanssa sekä auttaa heitä on aina ollut vahva. Aikuis­kas­va­tus­tie­teen alalta en kokenut pääse­väni työl­lis­ty­mään ihmis­lä­hei­siin työteh­tä­viin, joten aloin kaivata jotain käytän­nön- ja ihmisläheisempää.

Reetta 3 72 624x936

Päädyin hake­maan tervey­den­hoi­ta­jao­pin­toi­hin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun, sillä elämäni oli jo vahvasti Joen­suussa. Päätin, etten hae kuin kerran ja onnek­seni pääsin sisään ensim­mäi­sellä yrit­tä­mäl­läni vaikken enää ensi­ker­ta­lai­nen ollut­kaan! Itsel­leni opis­ke­lu­paikka Kare­liassa oli unel­mien täyt­ty­mys, sillä en halun­nut opis­ke­le­maan mitään muuta enkä minne­kään muualle.

Arkeni ei tervey­den­hoi­ta­jao­pin­to­jen alka­mi­sen myötä erityi­sesti muut­tu­nut, sillä korkea­kou­luo­pin­not olivat jo tuttuja. Kare­liassa kuiten­kin nopeasti mukaan astui­vat käytän­nön harjoi­tuk­set sekä suurempi lähio­pe­tuk­sen määrä verrat­tuna yliopisto-opin­toi­hini. Tervey­den­hoi­ta­jao­pin­not kestä­vät neljä vuotta, joista ensim­mäi­set kolme vuotta opis­ke­lemme samat opinnot kuin sairaan­hoi­ta­jat. Tämän ansiosta saamme myös sairaan­hoi­ta­jan päte­vyy­den. Tähän mennessä olen suorit­ta­nut yhden harjoit­te­lun ikäih­mis­ten parissa ja tällä hetkellä olen sisä­tau­ti­ki­rur­gi­sessa harjoit­te­lussa keskus­sai­raa­lalla. Tämän hetki­seen harjoit­te­luuni sisäl­tyi kahden viikon jakso päivä­ki­rur­gialla sekä nyt meneil­lään oleva seit­se­män viikon jakso sisä­tau­tio­sas­tolla. Joka päivä huomaan oppi­vani uutta sekä pysty­väni yhdis­tä­mään aiempaa parem­min teoriaa käytäntöön.

Koen, että hoito­työn opetus Kare­liassa on hyvää ja valmis­taa meitä harjoit­te­lui­hin, joissa suurin oppi­mi­nen lopulta tapah­tuu. Tervey­den­hoi­ta­jaksi opis­ke­le­mi­nen tuntuu minulle omalta enkä ole katunut hetkeä­kään päätös­täni vaihtaa alaa!

Lue lisää terveydenhoitajaopinnoista>>