Categories
Ajankohtaista

Reetta Hyttinen: Tervey­den­hoi­ta­jao­pin­noista ihmis­lä­heisiin työtehtäviin

Reetta Hyttinen, Terveydenhoitajaopiskelija

Olen kotoisin Pohjois-Savosta Sonka­jär­veltä, mutta Joensuuhun olen muuttanut jo 2016. Olen kotiu­tunut Joensuuhun todella hyvin, kaupunki tuntuu juuri sopivan kokoi­selta pienen maalais­kunnan jälkeen ja kaikki palvelut ovat täällä helposti saata­villa. Kuljenkin lähes aina polku­pyö­rällä paikasta toiseen! Vapaa-ajallani nautin liikun­nasta, koiran kanssa puuhai­lusta sekä ystävien näkemi­sestä. Pidem­millä vapailla matkustan kuitenkin usein kotikotiin maalle, mikä on ihanaa vasta­painoa Joensuun ruutu­kaa­valla asumi­selle. Opintojen ohessa olen lähtenyt mukaan monen­laisiin toimiin, kuten ensim­mäisenä opiske­lu­vuonna VIP-toimintaan ja nyt toisena tutorointiin, liikun­ta­tu­to­rointiin sekä promo­tiimiin. Arjestani ei tosiaan toimintaa puutu, mutta onneksi olen myös vähän kotihiiri ja tykkään rentoutua kotona arjen kiireiden keskellä.

Muutin Joensuuhun alun perin opiske­lemaan aikuis­kas­va­tus­tie­dettä, mutta muutaman vuoden opintojen jälkeen huomasin, että ala ei tuntunut täysin omalta. Lukiossa olin haaveillut psyko­login ammatista ja halu työsken­nellä ihmisten kanssa sekä auttaa heitä on aina ollut vahva. Aikuis­kas­va­tus­tieteen alalta en kokenut pääseväni työllis­tymään ihmis­lä­heisiin työteh­täviin, joten aloin kaivata jotain käytännön- ja ihmisläheisempää.

Reetta 3 72 624x936

Päädyin hakemaan tervey­den­hoi­ta­jao­pin­toihin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun, sillä elämäni oli jo vahvasti Joensuussa. Päätin, etten hae kuin kerran ja onnekseni pääsin sisään ensim­mäi­sellä yrittä­mälläni vaikken enää ensiker­ta­lainen ollutkaan! Itselleni opiske­lu­paikka Kareliassa oli unelmien täyttymys, sillä en halunnut opiske­lemaan mitään muuta enkä minnekään muualle.

Arkeni ei tervey­den­hoi­ta­jao­pin­tojen alkamisen myötä erityi­sesti muuttunut, sillä korkea­kou­luo­pinnot olivat jo tuttuja. Kareliassa kuitenkin nopeasti mukaan astuivat käytännön harjoi­tukset sekä suurempi lähio­pe­tuksen määrä verrattuna yliopisto-opintoihini. Tervey­den­hoi­ta­jao­pinnot kestävät neljä vuotta, joista ensim­mäiset kolme vuotta opiske­lemme samat opinnot kuin sairaan­hoi­tajat. Tämän ansiosta saamme myös sairaan­hoi­tajan pätevyyden. Tähän mennessä olen suorit­tanut yhden harjoit­telun ikäih­misten parissa ja tällä hetkellä olen sisätau­ti­ki­rur­gi­sessa harjoit­te­lussa keskus­sai­raa­lalla. Tämän hetkiseen harjoit­te­luuni sisältyi kahden viikon jakso päivä­ki­rur­gialla sekä nyt meneillään oleva seitsemän viikon jakso sisätau­tio­sas­tolla. Joka päivä huomaan oppivani uutta sekä pystyväni yhdis­tämään aiempaa paremmin teoriaa käytäntöön.

Koen, että hoitotyön opetus Kareliassa on hyvää ja valmistaa meitä harjoit­te­luihin, joissa suurin oppiminen lopulta tapahtuu. Tervey­den­hoi­ta­jaksi opiske­le­minen tuntuu minulle omalta enkä ole katunut hetkeäkään päätöstäni vaihtaa alaa!

Lue lisää terveydenhoitajaopinnoista>>