Trade­no­mi­tut­kinto antaa monia mahdollisuuksia

Sanni Leppänen
Trade­no­mio­pis­kelija

Olen Sanni, 21-vuotias trade­no­mio­pis­kelija Karelian Y-akate­miasta. Opinnot aloitin 2018, joten 3,5 vuoden opinnot alkavat kohta olla loppusuo­ralla. Kareliaan hakeuduin sattuman kautta, sillä olin siihen aikaan vielä opiske­le­massa Savon­linnan aikuis­lu­kiossa, kun huomasin Opinto­po­lussa Liike­ta­louden haun olevan käynnissä ja ajattelin ”no hitto, miksi ei!”.

Otin opiske­lu­paikan varmis­tu­misen jälkeen nokan kohti Joensuuta, enkä hetkeäkään ole sitä päätöstä katunut. Juuri tälle alalle hakeuduin, koska vuosien 2015 – 2017 aikana opiskelin merko­no­mi­tut­kinnon, joten trade­no­mio­pinnot ovat luonnol­linen jatkumo sille. Lisäksi kyseessä on kuitenkin yleis­pätevä ala, joka antaa monia mahdol­li­suuksia ja tieto­taitoa mitä tahansa alaa ajatellen. Trade­no­mio­pin­noissa parasta on käytän­nön­lä­heisyys ja suuntautumismahdollisuudet.

Y-akatemia on tiimiy­rit­tä­jyyteen painottuva monia­lainen oppimi­sym­pä­ristö, johon haetaan opintojen toisena vuonna. Y-akatemia sopii kaikille, jotka haluavat uusia haasteita, erilaisen ympäristön opiskella, uskal­tavat epäon­nistua, ovat valmiita ottamaan vastuuta, ovat kiinnos­tuneet yrittä­jyy­destä, oppivat parhaiten tekemällä, omaavat tiimi­työs­ken­te­ly­taitoja ja sietävät epämu­ka­vuutta. Itse tulin akate­miaan, koska en kokenut perin­teisen opiske­lu­tavan sopivan minulle. Lisäksi totta kai olin kiinnos­tunut yrittä­jyy­destä. Y-akatemian parhaita puolia näin tovin siellä opiskel­leena on ehdot­to­masti se, että voit itse aikatau­luttaa suurimman osan arjestasi, voit tehdä juuri niitä asioita mistä olet kiinnos­tunut, tapaat paljon uusia ihmisiä, verkos­toidut ja tiimi­työs­ken­te­ly­taidot kehit­tyvät. Opit yrittä­jyy­destä ja yritys­toi­min­nasta sekä viet opintojasi eteenpäin erilaisten projektien avulla, opit uusia puolia itsessäsi sekä pääset tekemään asioita mitä et muuten tekisi.

Suosit­telen trade­no­mio­pintoja ehdot­to­masti kaikille niille, joita liike­toi­minta, rahan pyörittely, siisti sisätyö, ihmisten kanssa työskentely sekä yrittäjyys kiinnostaa. Itse Kareliaa taas suosit­telen kaikille niille, jotka haluavat yksilöl­li­sempää ohjausta ja neuvontaa, käytän­nön­lä­heistä opiskelua. Tämä sopii myös kivoja tiloja arvos­ta­valle ja Karja­lasta kiinnostuneille.

Joensuu opiske­lu­kau­punkina on mielestäni aktii­vinen ja monipuo­linen eli jokai­selle varmasti löytyy omaan makuun sopivaa tekemistä. Valmis­tu­misen jälkeen en suora­nai­sesti näe itseäni trade­nomin työteh­tä­vissä, mutta tulevai­suuden suunni­tel­miini tämä sopii erinomai­sesti. Tarkoi­tuk­senani on lähteä opiske­lemaan jossain vaiheessa uutta alaa.

Haluan kannustaa juuri sua tekemään just tarkalleen niitä asioita, mikä saa sun sukat pyörimään jalassa ja sielun huutamaan hoosiannaa!

Lue lisää Liike­ta­louden koulutuksesta>>