Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina: Tiia Suikkanen, rakennustekniikka

Raken­nus­tek­nii­kasta hyvät eväät työelämään

Jos joku kysyisi miten päädyin raken­nusa­lalle, joutuisin rehel­li­sesti sanottuna vähän kohaut­te­lemaan olkapäitäni. Olen kotoisin Imatralta ja lukion jälkeen olin valmis muuttamaan jonnekin muualle. Näkemään maailmaa Vuoksen sijaan jonkin toisen joen rannalta käsin. Tiilis­ki­vi­mäisten pääsy­koe­kir­jojen lueskelu ei kiinnos­tanut heti kirjoi­tusten jälkeen, vaan halusin vaihteeksi tehdä jotain käytän­nöl­listä. Sattu­malta sitten juuri Joensuuhun kääntyi muuttoauton nokka, kun päätin lähteä opiske­lemaan pinta­kä­sit­te­lyalaa ammat­tio­pistoon. Sieltä sain kipinän, joka lopulta vei Kareliaan insinööriopintoihin.

Tykkäsin opinnoista alusta asti. Jo ensim­mäisenä vuonna syven­nyttiin raken­nus­ma­te­ri­aa­leihin, raken­teisiin ja määräyksiin. Teorian lisäksi pääsimme valamaan ja testaamaan betoni­näy­te­kap­pa­leita labora­to­riossa sekä raken­tamaan pienois­mal­li­siltoja puura­ken­ta­misen kurssilla. Kurssit ovat hiljalleen muuttuneet haasta­vam­miksi, mutta myös mielen­kiin­toi­sem­miksi. Opinnoissa hyödyn­netään myös samoja laskenta- ja mallin­nus­oh­jelmia, joita tulemme työelä­mäs­säkin käyttämään. Matemaat­tinen puoli on aina ollut vahvuuteni, joten laske­minen ja tieto­koneen näppäily on ollut mieluista hommaa. Tästä syystä päädyin valit­semaan opinnoissani raken­ne­suun­nit­telun suuntautumisen.

Ja jos joku nyt sitten kysyisi miksi haluan jäädä raken­nusa­lalle, vastaus on helppo. Ala on monipuo­linen ja mahdol­li­suuksia on vaikka mihin. Itseäni kiinnos­tavat erityi­sesti kosteu­den­hal­linta, raken­teiden vauriot ja niiden korjaa­minen eli korjaus­suun­nittelu. Haluan kulkea sellaiseen suuntaan, jossa voin vaikuttaa siihen, että raken­nuk­semme olisivat turval­lisia ja terveel­lisiä käyttä­jille. Ja mitä tulee niihin monipuo­lisiin mahdol­li­suuksiin: tutkinnon avulla voit päätyä työelä­mässä vaikkapa mitoit­tamaan ja suunnit­te­lemaan raken­teita ja raken­nuksia, johtamaan työmaata ja siellä työsken­te­leviä ihmisiä, tutkimaan raken­nusten kuntoa, laskemaan kustan­nuksia ja suunnit­te­lemaan aikatauluja tai työsken­te­lemään tieto­mal­lin­ta­misen parissa. Lisäksi raken­nusalan digita­li­saatio tuo koko ajan uusia mahdol­li­suuksia alan kehittymiselle.

On myös syytä kehua Joensuuta opiske­lu­kau­punkina! Täällä välimatkat ovat lyhyitä ja pyörällä pääsee liikkumaan sutjak­kaasti. Kaikki palvelut ovat käden ulottu­villa, kodin ja kampuksen lähellä. Olen myös aktii­vinen korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille suunnat­tujen Sykettä-liikun­ta­pal­ve­lujen käyttäjä ja päässyt sitä kautta kokei­lemaan monia itselleni uusia liikun­ta­lajeja kalpa­miek­kai­lusta suppailuun.

Tutustu raken­nus­tek­niikan koulutukseen>>