Opis­ke­li­ja­ta­rina: Tiia Suik­ka­nen, rakennustekniikka

Raken­nus­tek­nii­kasta hyvät eväät työelämään

Jos joku kysyisi miten päädyin raken­nusa­lalle, joutui­sin rehel­li­sesti sanot­tuna vähän kohaut­te­le­maan olka­päi­täni. Olen kotoi­sin Imat­ralta ja lukion jälkeen olin valmis muut­ta­maan jonne­kin muualle. Näke­mään maail­maa Vuoksen sijaan jonkin toisen joen rannalta käsin. Tiilis­ki­vi­mäis­ten pääsy­koe­kir­jo­jen lues­kelu ei kiin­nos­ta­nut heti kirjoi­tus­ten jälkeen, vaan halusin vaih­teeksi tehdä jotain käytän­nöl­listä. Sattu­malta sitten juuri Joen­suu­hun kääntyi muut­toau­ton nokka, kun päätin lähteä opis­ke­le­maan pinta­kä­sit­te­ly­alaa ammat­tio­pis­toon. Sieltä sain kipinän, joka lopulta vei Kare­li­aan insinööriopintoihin.

Tykkä­sin opin­noista alusta asti. Jo ensim­mäi­senä vuonna syven­nyt­tiin raken­nus­ma­te­ri­aa­lei­hin, raken­tei­siin ja määräyk­siin. Teorian lisäksi pääsimme vala­maan ja testaa­maan beto­ni­näy­te­kap­pa­leita labo­ra­to­riossa sekä raken­ta­maan pienois­mal­li­sil­toja puura­ken­ta­mi­sen kurs­silla. Kurssit ovat hiljal­leen muut­tu­neet haas­ta­vam­miksi, mutta myös mielen­kiin­toi­sem­miksi. Opin­noissa hyödyn­ne­tään myös samoja laskenta- ja mallin­nus­oh­jel­mia, joita tulemme työelä­mäs­sä­kin käyt­tä­mään. Mate­maat­ti­nen puoli on aina ollut vahvuu­teni, joten laske­mi­nen ja tieto­ko­neen näppäily on ollut mieluista hommaa. Tästä syystä päädyin valit­se­maan opin­nois­sani raken­ne­suun­nit­te­lun suuntautumisen.

Ja jos joku nyt sitten kysyisi miksi haluan jäädä raken­nusa­lalle, vastaus on helppo. Ala on moni­puo­li­nen ja mahdol­li­suuk­sia on vaikka mihin. Itseäni kiin­nos­ta­vat erityi­sesti kosteu­den­hal­linta, raken­tei­den vauriot ja niiden korjaa­mi­nen eli korjaus­suun­nit­telu. Haluan kulkea sellai­seen suun­taan, jossa voin vaikut­taa siihen, että raken­nuk­semme olisi­vat turval­li­sia ja terveel­li­siä käyt­tä­jille. Ja mitä tulee niihin moni­puo­li­siin mahdol­li­suuk­siin: tutkin­non avulla voit päätyä työelä­mässä vaik­kapa mitoit­ta­maan ja suun­nit­te­le­maan raken­teita ja raken­nuk­sia, johta­maan työmaata ja siellä työs­ken­te­le­viä ihmisiä, tutki­maan raken­nus­ten kuntoa, laske­maan kustan­nuk­sia ja suun­nit­te­le­maan aika­tau­luja tai työs­ken­te­le­mään tieto­mal­lin­ta­mi­sen parissa. Lisäksi raken­nusa­lan digi­ta­li­saa­tio tuo koko ajan uusia mahdol­li­suuk­sia alan kehittymiselle.

On myös syytä kehua Joen­suuta opis­ke­lu­kau­pun­kina! Täällä väli­mat­kat ovat lyhyitä ja pyörällä pääsee liik­ku­maan sutjak­kaasti. Kaikki palve­lut ovat käden ulot­tu­villa, kodin ja kampuk­sen lähellä. Olen myös aktii­vi­nen korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille suun­nat­tu­jen Sykettä-liikun­ta­pal­ve­lu­jen käyt­täjä ja päässyt sitä kautta kokei­le­maan monia itsel­leni uusia liikun­ta­la­jeja kalpa­miek­kai­lusta suppailuun.

Tutustu raken­nus­tek­nii­kan koulutukseen>>