Tark­kuus­tek­niik­ka

Tark­kuus­tek­niik­ka

Tark­kuus­tek­nii­kan labo­ra­to­riom­me on kone- ja lai­te­kan­nal­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti ainut­laa­tui­nen. Tark­kuus­työs­tö­lait­teil­lam­me val­mis­te­taan opti­sia, mekaa­ni­sia ja bio­lää­ke­tie­teel­li­siä kom­po­nent­te­ja yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten yri­tys­ten kans­sa sekä tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen että teol­li­suu­den tarpeisiin.

Tar­joam­me pal­ve­lui­ta yri­tyk­sil­le, orga­ni­saa­tioil­le ja yksi­tyis­hen­ki­löil­le. Voit hyö­dyn­tää omis­sa tuo­te­ke­hi­tys- ja tut­ki­mus­tar­peis­sa­si esi­mer­kik­si Ult­ra Preci­sion Unit ‑nano­työs­töym­pä­ris­töäm­me.

Pal­ve­lui­tam­me ovat mm.

  • Ener­gia­te­hok­kaat valaistusratkaisut
  • Tark­kuus­val­mis­tet­tu­jen muo­vi- ja metal­lio­sien pro­to­tyyp­pi- ja piensarjavalmistus
  • MIM-tek­no­lo­gian demonstraatioympäristö
  • Suur­no­peus- ja nano­tark­kuus­luo­kan työstö
  • Ruis­ku­va­la­mi­nen: mik­ro­ruis­ku­va­lu, optiik­ka ja elekt­ro­nii­kan integrointi
  • Mit­taus­tek­no­lo­giat: koor­di­naat­ti­mit­taus, inter­fe­ro­met­ria ja profilometria

Tark­kuus­tek­nii­kan kou­lu­tuk­set yrityksille

  • Suur­no­peys­työs­tö ja muotinvalmistus
  • Optical Com­po­nent Manufacturing

Lue lisää tark­kuus­tek­nii­kan kou­lu­tuk­sis­ta>

Yhteys­tie­dot

Juha Väy­ry­nen
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö
juha.vayrynen[at]karelia.fi
puh. 050 436 3680

palvelut[at]karelia.fi


» Tutus­tu tark­kuus­tek­nii­kan www-sivuihin

» Tutus­tu myös pal­ve­lu­ha­ke­mis­toom­me