TKI-toimin­nan stra­te­gi­set valinnat

Kare­lian tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­minta (TKI) liittyy Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun alla oleviin stra­te­gi­siin valin­toi­hin ja toimin­taym­pä­ris­tössä tunnis­tet­tui­hin haas­tei­siin sekä globaa­lei­hin ratkaisuihin.

Osaajia tule­vai­suu­den työelämään!

Tuotamme suju­valla ja laaduk­kaalla koulu­tuk­sella osaajia työelä­män tarpei­siin ja vahvis­tamme yrit­tä­jyyttä. Tarjoamme opis­ke­li­joille selkeitä ja oppi­ja­läh­töi­siä vaih­toeh­toja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja tutkin­non suorit­ta­mi­seen. Paino­tamme oppi­mista, opis­ke­lu­hy­vin­voin­tia ja opis­ke­lun yhtei­söl­li­syyttä tukevaa ohjausta. Vahvis­tamme koulu­tuk­sen laatua ja veto­voi­maa koulu­tuk­sen profi­loin­nilla, tiiviillä työelä­mä­kump­pa­nuuk­silla sekä korkea­kou­lu­jen yhteis­työllä ja työn­jaolla. Tarjoamme inno­va­tii­vi­sia ja peda­go­gi­sesti laaduk­kaita digi­taa­li­sia oppi­mis­si­säl­töjä ja toteu­tus­ta­poja. Tarjoamme asia­kas­läh­töi­siä jatku­van oppi­mi­sen palve­luita yksi­löille ja yhtei­söille työelä­män muutok­siin ja urapol­ku­jen eri vaihei­siin. Tuotamme yhteis­työ­opin­noil­lamme merkit­tä­vää lisä­ar­voa muiden maamme korkea­kou­lu­jen opis­ke­li­joille. Vahvis­tamme alueen elin­voi­maa rohkeilla, tietoon ja tutki­muk­seen perus­tu­villa avauksilla.

Koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa ja kansainvälisyyttä!

Lisäämme aktii­vi­sesti koulu­tus- ja työpe­räistä maahan­muut­toa yhteis­työssä alueen yritys­ten, koulu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den ja muiden kump­pa­nei­den kanssa. Laajen­namme työelä­mä­tar­peita vastaa­vaa vieras­kie­listä tutkinto- ja muun­to­kou­lu­tusta, johon sisäl­tyy vahva suomen kielen opetus sekä kotout­ta­mi­sen ja työl­lis­ty­mi­sen tuki. Kehi­tämme kansain­vä­listä opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tia tuke­maan opis­ke­lun vaati­muk­sia, työl­lis­ty­mistä ja alueelle kiin­nit­ty­mistä. Tuemme aktii­vi­sesti alueen työyh­tei­sö­jen kansainvälistymistä.

Kasva­tamme kansain­vä­li­sen rahoi­tuk­sen määrää tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa. Kansain­vä­li­nen liike­toi­min­tamme keskit­tyy kannat­ta­viin kehit­tä­mis­pro­jek­tei­hin, tilaus­kou­lu­tuk­siin ja opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tiin. Raken­namme stra­te­gi­sia, vahvoja ja pitkä­ai­kai­sia kansain­vä­li­siä korkea­kou­lu­kump­pa­nuuk­sia. Huomioimme maail­man­ti­lan­teen muutok­set kansain­vä­li­sissä kump­pa­nuuk­sissa ja opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin kohdea­lueissa. Luomme Kare­liasta aidosti kansain­vä­li­sen ja verkos­toi­tu­neen korkeakouluyhteisön.

Kestä­vää hyvinvointia!

Kehi­tämme jous­ta­via ja vaikut­ta­via koulu­tus­rat­kai­suja osaavan henki­lös­tön, erityi­sesti sairaan­hoi­ta­jien, saata­vuu­den paran­ta­mi­seksi koko maakun­nassa. Tuemme henki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­ty­mistä muut­tu­vassa palve­lu­ra­ken­teessa. Edis­tämme työyh­tei­sö­jen toimin­ta­kult­tuu­rin ja lähi­joh­ta­juu­den uudis­tu­mista sekä työurien jatkuvuutta.

Uudis­tamme kestä­vää hyvin­voin­tia tukevia palve­luja ja digi­taa­li­sia ratkai­suja yhdessä kump­pa­niemme kanssa. Raken­namme yhteis­työssä tutki­mus- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­töjä, jotka mahdol­lis­ta­vat osaa­mi­sen syven­tä­mi­sen, uusien tekno­lo­gioi­den käyt­töön­o­ton ja käyt­tä­jä­läh­töi­sen tuote- ja palve­lu­ke­hi­tyk­sen. Toimimme Pohjois-Karja­lan nosta­mi­seksi ikäys­tä­väl­li­syy­den sekä tervey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen kärkimaakunnaksi.

Älykästä tuotan­toa ja palveluja!

Kehi­tämme uusia älyk­käitä teol­li­suu­den ratkai­suja ja palve­lu­pro­ses­sien auto­ma­ti­soin­tia yhdessä työ- ja elin­kei­noe­lä­män sekä korkea­kou­lu­kump­pa­nei­den kanssa. Tuemme kehit­ty­nei­den tekno­lo­gioi­den ja inno­vaa­tioi­den sujuvaa käyt­töön­ot­toa yritys­ten kasvun ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi. Kytkemme älyk­kään tuotan­non osaa­mi­sen osaksi tutkin­to­kou­lu­tusta, jatku­vaa oppi­mista sekä tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja innovaatiotoimintaa.

Koulu­tamme osaajia teko­ä­lyä hyödyn­tä­vien palve­lu­jen ja sovel­lus­ten suun­nit­te­luun ja käyt­töön­ot­toon. Kehi­tämme tiedolla johta­mi­sen osaa­mista tutkin­to­kou­lu­tuk­sessa ja jatku­vassa oppi­mi­sessa. Olemme omissa proses­seis­samme digi­taa­li­suu­den sekä tiedon tuotan­non ja tiedolla johta­mi­sen edelläkävijä.

Ratkai­suja vihre­ään siirtymään!

Otamme vihre­ään siir­ty­mään liit­ty­vät ratkai­sut osaksi kaik­kien koulu­tus­temme opetusta ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­taa. Olemme sitou­tu­neet Joen­suun kaupun­gin ja Pohjois-Karja­lan maakun­nan vähä­hii­li­syy­den tavoitteisiin.

Edis­tämme toiminta-alueemme uusia inves­toin­teja, rohkeita inno­vaa­tioita ja vientiä tuote- ja mene­tel­mä­ke­hi­tyk­sen avulla. Tavoit­tee­namme on olla ilmas­to­vii­saa­seen raken­ta­mi­sen, uusien ener­gia­rat­kai­su­jen ja ener­gia­te­hok­kuu­den kansal­li­nen edel­lä­kä­vijä. Kehi­tämme vihreän siir­ty­män ratkai­suja kansain­vä­li­sissä verkos­toissa yhdessä työelä­mäja korkea­kou­lu­kump­pa­nei­den kanssa.