Toimintakertomus 2022

1. Yleistä

Karelia‐ammattikorkeakoulu (Karelia) on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka päätehtäviä ovat koulutus, tutkimus‐, kehittämis‐ ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palveluliiketoiminta. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö. Karelia tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Lisäksi Karelia tuottaa täydennyskoulutusta ja asiantuntijapalveluita sekä osallistuu aktiivisesti maakunnan kehittämiseen erilaisten tutkimus‐ ja kehittämishankkeiden kautta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeino‐ ja työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Karelia‐ammattikorkeakoulu tekee tiivistä strategista yhteistyötä Pohjois‐Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, opiskelijakunta POKA:n ja Pohjois‐Karjalan sosiaali‐ ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) kanssa. Karelia‐ammattikorkeakoulun, Itä‐Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun välillä on strateginen yhteistyösopimus vuosille 2021–2024. Sopimuksessa linjataan yhteistyöstä koulutustoiminnassa, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämisessä ja korkeakoulupalveluissa.

1.2. Ammattikorkeakoulutus 30 vuotta

Vuosi 2022 oli suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän ja Karelia-ammattikorkeakoulun kolmekymmenvuotisen toiminnan juhlavuosi. Ammattikorkeakoulujärjestelmän nopea ja onnistunut toteuttaminen on ollut Suomen koulutuspolitiikan suuria saavutuksia. Jo yli 500 000 korkeasti koulutettua ammattilaista on saanut niistä tutkintonsa.

Huomattava osa ammattikorkeakouluista valmistuneista työllistyy opiskelumaakuntaansa – tässä meillä on valtakunnallinen ennätys, josta olemme Kareliassa hyvin ylpeitä. Meiltä on valmistunut vuoden 2022 loppuun mennessä kaikkiaan jo 16 963 ammattilaista, joista yli 70 % on jäänyt rakentamaan Pohjois-Karjalan hyvinvointia ja osaamista. Itseasiassa vähintäänkin joka kymmenes maakunnan työllisistä on meidän kouluttamamme. Tämä aluevaikuttavuustulos on kansallisestikin aivan omaa luokkaansa. Kareliasta valmistuneet sairaan- ja terveydenhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit, insinöörit, tradenomit ja medianomit ovat muodostaneet merkittävän osan niistä työ- ja elinkeinoelämän avainosaajista, jotka ovat alueen elinvoiman, talouden ja hyvinvoinnin sekä sosiaalisen kestävyyden kannalta ratkaisevassa roolissa. Käytännössä lähes 90 % alueemme sairaanhoitajista ja 80 % insinööreistä on valmistunut vuosien saatossa Kareliasta. Muutaman vuoden päästä heidän joukossaan ovat myös uusien koulutusohjelmiemme geronomit, toimintaterapeutit ja tietotekniikkainsinöörit.

Alueille jäävän korkeakoulutetun osaajajoukon lisäksi ammattikorkeakoulujen vastuullinen kädenjälki näkyy niiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Vuonna 2022 Karelian TKI-toiminta teki yhteistyötä noin 1 100 yrityksen, julkisen organisaation tai kolmannen sektorin toimijan kanssa. Mikä voisikaan olla osaajakoulutuksen ohella parempaa korkeakoulun vastuullista aluevaikuttavuutta kuin tukea alueen työ- ja elinkeinoelämää niiden tuotekehitystyössä tai tarjota koulutusta, jolla vastataan työelämän uusiin osaamistarpeisiin.

Vuosi 2022 alkoi varsin raskaissa ja surullisissa tunnelmissa. Vuoden alkupuolella saimme tiedon korkeakoulumme ensimmäisen rehtorin Pentti Maljojoen kuolemasta. Helmikuun 24. päivä alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ja se tarkoitti Suomen korkeakoulujen kaikkien akateemisten suhteiden katkaisemista venäläisiin korkeakouluihin ja Venäjän valtion organisaatioihin. Covid-19 pandemia ja sota Euroopassa ovat haastaneet myös suomalaisen yhteiskunnan pohtimaan kokonaisturvallisuutta ja huoltovarmuutta. Suomalaisen yhteiskunnan vahvat rakenteet, joista kaikille saavutettava ja korkeatasoinen koulutus on yksi keskeisimmistä, luovat vakautta ja vastuullisuutta myös vaikeina aikoina.

Karelian 30-juhlan esiintyjät sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian.

(Karelian 30-vuotisjuhlan esiintyjät sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian)

1.3. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuonna 2022 Kareliassa opiskeli 4 088 opiskelijaa ja työskenteli 390 asiantuntijaa. Tutkinnon suoritti 712 opiskelijaa ja jatkuvan oppimisen kautta osaamista kartutettiin yhteensä 16 855 opintopisteen verran.

Karelian vuoteen 2030 ulottuvan ‘Karelia 2030 – kestävää elinvoimaa’ strategian valinnat ovat:

1. Osaamisella elinvoimaa työelämään
2. Koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisyyttä
3. Kestävää hyvinvointia väljästi asutuille alueille
4. Älykästä tuotantoa ja palveluja
5. Hiilineutraaleja ratkaisuja.

Nämä strategiset valinnat ovat ammattikorkeakoulun tunnistettuja vahvuusalueita, jotka perustuvat alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kehityshaasteisiin. Pohjois-Karjalan työelämän kanssa toteutettiinkin yhteensä 90 strategisten valintojen mukaista tutkimus- ja kehittämishanketta, joiden yhteenlasketut kustannukset olivat noin 4,4 milj. euroa. 

Vuoden aikana valmisteltiin myös uusien, vuonna 2023 aloittavien tutkintokoulutusten opetussuunnitelmia, käynnistettiin kansainvälistä yhteistyötä mm. Uzbekistanin Nordic International Universityn kanssa ja laajennettiin TKI-toimintaa.

1.4. Karelia ja vastuullisuus

Kareliassa on tiivistetty vuonna 2022 myös kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimien kehittämistä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmän aloittaessa toimintansa.

Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että koulutamme vastuullisia ja ilmastotietoisia kansalaisia.

Olemme tehneet Kareliaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, joka kulkee käsi kädessä strategiamme kanssa. Ohjelmassa Karelian toimintaa on tarkasteltu kolmen ulottuvuuden, ympäristö-, sosiaalisen ja kulttuurisen ja taloudellisen vastuun, kautta.

(Kuvassa Karelian rehtori Petri Raivo)


2. Koulutus

2.1. Koulutuksen paluu kampuksille

Karelian koulutustoiminnassa palattiin korona-pandemian aiheuttamien rajoitusten jälkeen kampuksille vuoden 2022 alusta alkaen ja erityisen voimakkaasti elokuusta 2022 alkaen. Poikkeusolojen aikana opittuja etätyöskentelyn ja etäopintojen taitoja ei ole hylätty, vaan etäopetusta hyödynnetään entistä laajemmin oppimisen kannalta olennaisissa paikoissa.

Koulutuksen tulokset huononivat kahden edellisen vuoden ennätystasosta. Tulokset olivat pääosin tavoitteita huonompia ja Karelian suhteellinen asema heikkeni ammattikorkeakoulujen kansallisessa vertailussa. Ammattikorkeakoulututkintojen määrä oli 623 ja määräajassa valmistuneiden osuus 63,72 %. Myös ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä 89 oli selvästi tavoitetta ja edellisvuoden tulosta alhaisempi.

Tutkintokoreittain tarkasteluna sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualojen (liiketalous ja matkailu) tutkintomäärän kolmen edeltävän vuoden keskiarvo oli opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tutkintotavoitteiden tasolla. Sen sijaan kulttuurialan sekä tekniikan, tietojenkäsittelyn ja metsätalouden tutkintokorien tutkintomäärät olivat selvästi tavoitetta alhaisempia. Opiskelijatyytyväisyys oli erittäin hyvä ja historian parasa Karelian oman OPALA-palautteen perusteella. Tyytyväisyys laski hieman valmistumisvaiheen valtakunnallisen AVOP-palautteen perusteella.

Jatkuvan oppimisen suoritusmäärät säilyivät kokonaisuutena edellisvuoden tasolla. Karelian asema jatkuvan oppimisen opintojen suoritusmäärien kansallisessa vertailussa parani jonkin verran ja oli avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusten osalta vähän keskimääräistä korkeampi. Karelian korkeakoulujen yhteistyöopintojen suoritusmäärä oli tavoitetta korkeampi ja 8,1 % ammattikorkeakoulujen opintosuoritusten yhteismäärästä. Jatkuvan oppimisen kokonaisuutta johtamaan rekrytoitiin jatkuvan oppimisen päällikkö, joka aloitti tehtävässään huhtikuussa 2022. Tiedolla johtamisen –muuntokoulutuksen toteuttamiseen saatiin erillisrahoitus Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselta (JOTPA).

Uudistetut opetussuunnitelmat otettiin käyttöön vuonna 2022 alkaneessa koulutuksessa. Uutena koulutusvastuuna tammikuussa 2022 käynnistyi geronomi (AMK) -koulutus. Opintonsa aloittaneiden tutkinto-opiskelijoiden määrä kasvoi hieman vuodesta 2021 ja tutkinto-opiskelijoiden kokonaismäärä oli ammattikorkeakoulun historian korkein. Pohjois-Karjalan kauppakamarin toteuttamat työelämäauditoinnit käynnistyivät ja kevään 2023 loppuun mennessä auditoidaan kaikki ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset.

Karelian vararehtori Pekka Auvinen jakaa avajaispalkintoja POKA:n Tiia Kyllösen kanssa. Kuvassa myös neljä palkittua.
Karelian vararehtori Pekka Auvinen jakaa lukuvuoden avajaisissa palkintoja POKA:n Tiia Kyllösen kanssa.

2.2. Vastuullisuus Karelian koulutuksessa

Kestävän kehityksen osaaminen on mukana kaikkien Karelian koulutusten ydinosaamisessa ja koulutusten toteuttamisessa. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry laati ammattikorkeakoulututkintojen yhteisten kompetenssien soveltamissuosituksen, jossa määriteltiin myös kestävän kehityksen yhteinen osaaminen (Arene 2022). Suositus otettiin käyttöön Kareliassa opetussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä, jonka myötä 2022 käyttöön otetuissa opetussuunnitelmissa kestävän kehityksen osaaminen on osa kaikkien ammattikorkeakoulusta valmistuvien osaamista. Lisäksi kestävän kehityksen sisältöjä huomioidaan Karelian opetussuunnitelmissa ja niiden toteutuksissa alakohtaisena osaamisena.

Karelian koulutuksen kautta edistämme kestävän kehityksen osaamista, tietoja ja asenteita koulutuksen keinoin, tuemme yritysten ja organisaatioiden kasvua ja kilpailukykyä sekä vahvistamme ja tuemme alueen elinvoimaa koulutuksella ja koulutusperäisellä maahanmuutolla.

Esimerkkejä vastuullisuudesta koulutustoiminnassa:

Kareliassa laadittiin myös saavutettavuussuunnitelma vuosille 2022–2024. Suunnitelmassa linjataan erityisesti koulutustoiminnan saavutettavuutta ja sen kehittämistä kahdeksalla eri osa-alueella:

 1. Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri
 2. Johtaminen
 3. Fyysinen ympäristö
 4. Digitaalinen saavutettavuus
 5. Opetus ja oppiminen
 6. Tuki ja ohjaus
 7. Viestintä
 8. Opiskelijavalinnat

Kokonaisuutena Karelian saavutettavuus on hyvällä tasolla ja kehittämistä vaativia asioita viedään eteenpäin suunnitelman mukaisesti.


3. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)

3.1. Kohti vihreää siirtymää – tutkimusympäristöinvestointeja ja kansainvälistä yhteistyötä

Vuonna 2022 toteutettiin 90 TKI-projektia, joista kansainvälisiä oli yhdeksän. Pääasiallisia TKI-rahoitusohjelmia olivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR+), Northern Periphery and Arctic (NPA), Erasmus+, Horisontti sekä eri ministeriöiden ja säätiöiden rahoitukset.

Vuonna 2022 TKI-rahoitusta suunnattiin koronapandemiasta elpymiseen ja erityisesti yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen (nk. REACT-rahoitus). Yksi suurimmista vuoden lopulla käynnistyneistä hankkeista on kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen, Karelian koordinoima hanke ”Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio”. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Suomen Yrittäjien, paikallisten yrittäjäjärjestöjen ja Kauppakamarien kanssa. Tavoitteena on tarjota yrityksille mikro-opintokokonaisuuksia ja tietoa yritysten liiketoiminnan, digitaalisuuden ja vihreän siirtymän mahdollisuuksista.

EU-komission LIFE- ohjelmasta rahoitettu CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanke voitti ammattikorkeakoulujen Kärjet-kilpailussa palkinnon kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistävänä hankkeena. CIRCWASTE on kiertotalouteen liittyvä seitsenvuotinen hanke, jonka avulla edistetään materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Karelian vastuulla hankkeessa on kehittää ratkaisuja maataloudessa syntyvän muovijätteen kierrätykseen. Karelialle myönnettiin LIFE-ohjelmasta myös uusi hankerahoitus seuraavalle seitsemälle vuodelle. Uudessa PlastLIFE-hankkeessa pureudutaan muovin kierrätysratkaisuihin.

Tutkimus- ja oppimisympäristöihin panostamista jatkettiin. Älykäs automaatio -demonstraatioympäristön kehittäminen aloitettiin Wärtsilä -kampuksen laboratoriotilojen uudistamisen yhteydessä. Hankkeessa kehitetään älykästä automaatiota, robotiikkaa, mittaamista, simulaatioita, virtualisointia ja digitalisaatiota teollisessa tuotannossa. Demonstraatioympäristön tavoitteena on edistää teollisuusyritysten digitalisaatiota tarjoamalla mahdollisuuksia tuotannon demonstrointiin ja soveltamiseen teollisessa tuotannossa.

Vihreän siirtymän edistämistä jatketaan myös uusilla hankkeilla. Kommunikoiva energia – uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hankkeen avulla kootaan tutkimus-, testaus- ja kokemustietoa lähienergiayhteisöistä sekä digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen kuormittavuudesta elinkaarilaskennan myötä. Hankkeen tuloksena on avautumassa avoimesti saataville Energia -sovelluspalvelu tiedonkeruuseen ja tiedon jakamiseen energiayhteisöissä ja kiinnostuneille kansalaisille.

Opiskelija tekee töitä Wärtsilä-kampuksen laboratoriossa.

Karelia on vahvasti mukana Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen rakentamisessa ja kuntien ennakoivan hyvinvointiyhteistyön kehittämisessä. Vuonna 2022 käynnistettiin useita hankkeita liittyen sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden digitalisaatioon ja osaamisen kehittämiseen. Harvaan asuttujen alueiden osaajapulaan vastaamiseksi yhteistyössä Riverian kanssa toteutetaan myös hanketta, jonka tavoitteena on uudenlaisen toimintamallin rakentaminen opiskelijoiden työharjoitteluihin.

Kansainvälisessä TKI-toiminnassa jatkettiin Eurooppalaiset yliopistot -ohjelmasta rahoitetun EUA INVEST -lippulaivahankeen toteutusta, jossa edettiin seuraavan rahoituskauden INVEST2.0 valmisteluun ja rakennettiin yhteistä laajentumisstrategiaa. Uusina kumppaneina mukaan tulevat University of Reims-Champagne Ranskasta, University of Milan-Bicocca Italiasta sekä University of Cordoba Espanjasta.  Uudet kumppanit liittyivät virallisiksi INVEST jäseniksi vuoden 2022 lopussa.

Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettu INVEST4EXCELLENCE-tutkimushanke keskittyy INVEST-konsortion yhteisen tutkimusstrategian laadintaan. Strategian toteutus vakiinnutetaan osaksi INVEST-toimintoja seuraavan kauden aikana osana yhteistä TKI-osaamiskeskittymän rakentamista.  Tavoitteena on vahvistaa allianssin aktiivista osallistumista kilpailtuihin kansainvälisiin rahoitusohjelmiin.

Kansainvälisessä yhteistyössä jatkettiin Erasmus-ohjelmassa ikäosaamisen kansainvälisen maisteritutkinnon kehittämistä. Uudet rahoitukset saatiin CLIL4ALL-hankkeelle, jolla tuetaan vieraskielisten koulutusten kehittämistä ja toteuttamista, sekä Digital Decathlon hankkeelle, jossa tuetaan opiskelijoiden digitaalisia kompetensseja kansainvälisessä yhteistyössä.

NPA-ohjelman hauissa menestyttiin digitaalisen markkinoinnin ja hajautettujen energiaratkaisujen kehittämisen teemoissa.  Vuoden 2022 lopulla käynnistyi GLOW2.0 – Green Energy Technologies for Tourism Growth, jossa kehitetään virtuaaliteknologian avulla matkailualalle uudenlaisia tuotteita muun muassa Dark Tourism -teemassa.

Karelia osallistui muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tapaan vuonna 2022 toteutettuun avoimen tieteen ja tutkimuksen kypsyystasoarviointiin (AVOTT), joka toteutettiin aiempiin arviointeihin nähden uudella tavalla. Karelia pääsi arvioinnissa tasolle 4, joka on toiseksi paras taso ja johon suurin osa ammattikorkeakouluista sijoittui.

Karelian TKI-toiminnan sisäisiä kehittämistoimenpiteitä olivat vuonna 2022 tutkimus- ja oppimisympäristöjen uudistamisprosessin käynnistäminen (Karelia/TASO), opiskelijasta projektityöntekijäksi -kehittymispolku, tutkijanuramalli, projektipäällikkömentorointi sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman työstäminen Arenen ja Karelian työryhmissä. Myös TKI-toiminnan tulosten viestintää kehitettiin yhteistyössä viestintäammattilaisten kanssa.

3.2. Vastuullisuus Karelian TKI-toiminnassa

Toteutamme TKI-toimintaa taloudellisesti, laadukkaasti ja kestävästi. Tutkimus- ja oppimisympäristömme on rakennettu laadukkaasti ja kestävyysajattelu huomioiden ja toimimme niissä ekologisesti.  Kehitämme hankkeidemme toteuttamista vastuullisemmaksi huomioimalla vastuullisuuden esimerkiksi hankinnoissamme. Tuotamme TKI-toiminnan avulla ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämme kestävää kehitystä ja vähennämme ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Lisäämme kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin osaamista Kareliassa ja kumppaneiden osalta. TKI-toiminnalla on edistetty kestävyys- ja vastuullisuusteemoja erityisesti kehittämällä kiertotalousratkaisuja ja hiilineutraalia rakentamista sekä kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvää osaamista. Lisäksi edistämme TKI-toiminnallamme sekä tutkimus- ja oppimisympäristöillämme alueen kestävää hyvinvointia.

Esimerkkejä vastuullisuudesta TKI-toiminnassa:

Karelia-ammattikorkeakoululla käynnissä olevissa rakentamisen TKI-projekteissa “Rakentamisen vihreä siirtymä ja “Vähähiilinen ja energiatehokas korjausrakentaminen on edistetty rakentamisen alan yritysten vihreää siirtymää ja valmistautumista tuleviin vähähiilisyyden vaatimuksiin uudis- ja korjausrakentamisen kontekstissa. Näissä projekteissa on tehty tiivistä erityisesti paikallisten rakennuttajien, suunnittelutoimistojen sekä rakennusliikkeiden kanssa (yhteensä n. 20 kpl).

INVEST-allianssissa kestävyys- ja vastuullistyö on kytketty osaksi henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmaa. Vastuullisuutta ja kestävyyttä tarkastellaan kansainvälisessä webinaarisarjassa koulutusten, palveluiden, TKI-toiminnan, kestävien tapahtumien ja vastuullisen johtamisen näkökulmista.

Nämä kaikki osa-alueet huomioidaan henkilöstön avainkompetenssien muotoilussa ja jatkuvassa osaamisen kehittämisessä. INVEST4EXCELLENCE hankkeessa puolestaan on toimintatutkimuksen menetelmin koottu kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan alakohtaiset ja yhteiset kompetenssit laajaksi matriisiksi, jota edelleen hyödynnetään osaamisen kehittämisessä.

(Kuvassa tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen)


4. Palveluliiketoiminta

Karelian palveluliiketoiminnan vuoden 2022 liikevaihto (1,4 milj. eur) ja tulos (0,05 milj. eur) ovat pysyneet vuoden 2021 tasolla.

Palveluliiketoiminta muodostuu koulutus- ja asiantuntijapalvelujen sekä tutkimuspalvelujen myynnistä. Karelian oman henkilöstön osaamisen lisäksi koulutus- ja asiantuntijapalvelujen myynnissä ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä Karelian osaajapoolilaisten, muiden ammattikorkeakoulujen, Itä-Suomen yliopiston ja Riverian kanssa. Yhteistyötä kehitetään systemaattisesti koko ajan. Koulutuspalveluissa kehitetään myös muun muassa mikro-opintotarjontaa ja tehostetaan palveluliiketoiminnan myynnin ja hallinnon prosesseja ottamalla käyttöön uusia palveluliiketoimintaa tukevia järjestelmiä. Vuonna 2022 liikevaihdoltaan suurimmat koulutukset olivat ICT- ja Lean-koulutukset.

Tutkimuspalveluiden myynnissä (0,26 milj. eur) päästiin asetettuun tulostavoitteeseen. Perinteiseen tapaan kone- ja rakennustekniikan tutkimusympäristöjen asiantuntijapalvelut pysyivät vahvoina. Karelia on vastannut myös maakunnallisesta energianeuvonnasta. Vuoden 2022 aikana tutkimus- ja asiantuntijapalveluissa käynnistettiin Karelian tutkimusympäristöjen uudistamisprosessi Karelia/TASO -projektina. Tutkimusympäristöt tullaan vuosien 2023-2026 aikana uudistamaan niin, että ne vastaavat entistä paremmin vihreän siirtymän tavoitteisiin, työn murrokseen ja alueellisen osaamistarpeeseen.

Kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimpiä onnistumisia olivat Nordic International University -kehittämisprojektin valmistelu Uzbekistanissa sekä Karelian ja Chilen yliopiston yhteisten ikäosaamisen diplomi- ja maisterikoulutusten kehittäminen Chilessä. Lisäksi Kiinassa toteutuva kansainvälinen energia- ja ympäristötekniikan tutkinto toteutui suunnitelmien mukaisesti ja läpäisi onnistuneesti Kiinan opetus- ja kulttuuriministeriön kokonaisarvioinnin. Sopimus uusittiin kymmeneksi vuodeksi.

Muita kansainvälisen liiketoiminnan painopisteitä olivat kansainvälistä opiskelijarekrytointia täydentävien Pathway-ohjelmien, maksullisten vaihto-ohjelmien ja sopimusperustaisten kaksoistutkintojen kehittäminen. Näitä testataan agentti- ja sopimuskumppanien kanssa vuoden 2023 aikana.

Lehtori Hamid El Ouatki opettaa Alla Vokhtaa uusien laitteiden käyttöön.
Lehtori Hamid El Ouatki opastaa Alla Vokhtaa uusien laitteiden käyttöön.

4.1. Vastuullisuus Karelian palveluliiketoiminnassa

Karelia edistää ja toteuttaa koulutuksia, joilla on suora vaikutus alueen yritysten vastuullisuuteen. Tällaisia ovat mm. työvoimakoulutukset. Karelian koulutusten toteutuksissa edistetään yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa, minkä kautta edistämme maakunnallista vastuullisuutta. Karelia odottaa myös koulutustoiminnan yhteistyötoimijoilta vastuullisuutta ja kestävän kehityksen huomioimista mm. hankinnoissa.

Palvelutoiminnan koulutukset toteutetaan prosessien ja työohjeiden mukaisesti, jolloin toiminta on sujuvaa ja resurssien käyttö on tehokasta. Koulutustoiminnan toteutuksissa suositaan verkossa tapahtuvaa oppimista silloin, kun toteuttamistapa sopii oppimisen pedagogisiin vaatimuksiin. Tulevaisuudessa koulutusten toteuttamisessa hyödynnetään entistäkin enemmän Karelian uusia digipedagogisia teknologioita ja ratkaisuja. Opetusmateriaali tuotetaan sähköisessä muodossa, jolloin paperin käyttö minimoidaan.

Esimerkkejä vastuullisuudesta palveluliiketoiminnassa:

Vastuullisuusvalintamme on, että tuemme yritysten ja organisaatioiden kasvua ja kilpailukykyä koulutustoiminnan kautta muun muassa täydennyskoulutusten ja avoimen amk:n tarjonnan avulla. Avoimen amk:n opinnoissa on ilmastoviisaaseen ja kestävävään kehitykseen liittyviä opintoja tarjolla. Näiden avulla voimme edistää osaamista tämän teeman ympärillä.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa vastuullisuus on huomioitu erityisesti yhteistyömaiden kokonaisvaltaisessa arvioinnissa, ja sen työkaluna hyöty-riskiarviointimatriisin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Karelian kaikki kansainvälisen liiketoiminnan kumppanimaat ja kumppanuudet arvioidaan jatkossa hyödyntämällä matriisia, jossa kartoitetaan ihmisoikeuksien, politiikan, vakauden, turvallisuuden, lainsäädännön, ympäristön ja talouden näkökulmista toiminnan eettisyyttä ja vastuullisuutta. Tavoitteena on, että Karelia voi kaikessa kansainvälisessä liiketoiminnassaan sitoutua vastuulliseen kumppanuuteen ja toimintaan.


5. Henkilöstö

Karelian henkilötyövuosimäärä vuonna 2022 oli 310, joka oli 25 henkilötyövuotta edellisvuotta suurempi. Kasvua oli eniten projektihenkilöstössä. Henkilöstömäärän kasvu johtui erityisesti projektien ja koulutustoiminnan aloituspaikkojen kasvusta sekä Karelian uuden strategian mukaisista osaamistarpeista. Strategiset rekrytoinnit kohdistuivat Hiilineutraaleja ratkaisuja ja Osaamisella elinvoimaa työelämään -strategisten valintojen alueelle. Henkilöstöstä 84 % oli vakinaisessa ja 16 % määräaikaisessa työsuhteessa.

Ulkoisessa haussa oli avoinna 28 tehtävää, joista 12 projektitehtäviin, 10 opettajatehtäviin ja 6 hallinnon tehtäviin. Haussa olleista tehtävistä täytettiin 22 paikkaa, joista 9 vakinaisia ja 13 määräaikaisia. Rekrytoiduista henkilöistä 9 työskentelee projektitehtävissä, 7 opettajan tehtävissä ja 6 hallinnossa.

Henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta, mikä vastaa hyvin valtakunnallista ammattikorkeakoulujen keskiarvoa. Vanhuuseläkkeelle jäi 10 työntekijää. Henkilöstön työajasta koulutustoimintaan kohdistui 49,7 %, TKI-toimintaan 24,0 %, hallinnon työhön 22,7 % ja palveluliiketoimintaan 3,6 %.

Vuosittain kerättävän henkilöstöpalautteen vuoden 2022 henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli 81 %, joka on nykyisen kyselymuodon mittaushistorian paras tulos ja samalla tasolla kuin vuonna 2021. Tyytyväisimpiä oltiin Kareliaan työnantajana (96 %) sekä ergonomisten tekijöiden huomiointiin Kareliassa (96 %). Tyytyväisyys parani edellisvuodesta eniten ylimmän johdon henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstöpalautteen käsittelytapaan. Kyselyn tulosten perusteella henkilöstö on erittäin tyytyväinen Kareliaan työnantajana. Erityisesti uudet työntekijät antoivat avoimissa palautteissa erittäin positiivista palautetta Kareliasta työpaikkana. Kyselyn tulosten perusteella Kareliassa on hyvä työilmapiiri ja lähijohtajalta saa tarvittaessa tukea.  Myös työturvallisuuteen ja työergonomiaan ollaan erittäin tyytyväisiä.

Henkilöstön kouluttautumismahdollisuudet Kareliassa ovat hyvät. Vuonna 2022 henkilöstön koulutukseen käytettiin 9 347 tuntia, eli 3,7 päivää per päätoiminen työntekijä.  Sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 1 907, joka on laskennallisesti 6 päivää työntekijää kohti. Karelian sairauspoissaolot ovat pienemmät kuin kuntasektorilla vastaavissa tehtävissä työskentelevillä keskimäärin.  

Vuonna 2022 Kareliassa panostettiin henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen. Niihin liittyviä toimenpiteitä olivat muun muassa:

Karelian henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki
 • Loppuvuodesta 2021 aloitetun yhteistyön vakiinnuttaminen uuden työterveystoimijan Mehiläinen Oy:n kanssa.
 • Toimistojen työergonomiaparannukset.
 • Henkilöstölle suunnatun työnkuormitukseen liittyvän kyselyn toteuttaminen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Havaittuja parannustoimenpiteitä toteutetaan vuonna 2023.
 • Karelian työhyvinvointiohjelman käyttöönotto. Ohjelman teemana vuonna 2022 oli uniterveys ja yhtenä keskeisenä toimenpiteenä univalmennusten käyttöönotto yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
 • Työsuhdepolkupyöräetuuden käyttöönotto. Ensimmäisen vuoden aikana etuutta hyödynsi yli 30 työntekijää.
 • Karelia 30 –juhlavuoden henkilöstötapahtumat, kuten työkauden päättäjäisilta kesäkuussa ja juhlagaala marraskuussa
 • Henkilöstön palkitsemiset edellisvuoden tulosten ja Karelia 30-juhlavuoden kunniaksi.

  (Kuvassa henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki)

5.1. Vastuullisuus Karelian henkilöstöpolitiikassa

Karelia toimii henkilöstöpolitiikassa eettisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti vastuullisena työnantajana. Kareliassa on nimetty tasa-arvovastaava.  

Vastuullisuus Karelian johtamisessa tarkoittaa sitä, että johtaminen on avointa ja läpinäkyvää ja että henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Eettinen, kulttuurinen ja sosiaalinen vastuullisuus ulottuu kaikkiin työntekijän työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin huomioiden muun muassa osaamisen, työkyvyn ja eri elämäntilanteet.

Karelian vastuullinen henkilöstöpolitiikka näkyy esimerkiksi Karelian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa, jonka mukaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Kareliassa on kaikkien yhteinen asia, rekrytointi, palkkaus ja urakehitys on läpinäkyvää ja vastuullista ja Karelia on ikä- ja perheystävällinen yhteisö, jossa huomioidaan moninaiset perhemuodot. Työn ja oman elämän yhteensovittamista tuetaan esimerkiksi erilaisilla työaikajoustovaihtoehdoilla.

Kareliassa on myös erillinen työuraohjelma, jonka mukaisesti esimerkiksi 61 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus palkalliseen seniorivapaaseen.

Karelian rekrytoinnin periaatteet on kirjattu strategiseen henkilöstösuunnitelmaan, joka on henkilöstön luettavissa Karelian intranetissä. Rekrytointeihin liittyvissä haastatteluissa on mukana myös tuleva kollega. Karelian monipaikkatyön periaatteet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja niiden toimivuutta arvioitiin syksyllä 2022 henkilöstölle suunnatulla kyselyllä.

Läpinäkyvyys henkilöstöpolitiikassa näkyy esimerkiksi Karelian intranetissä olevassa tiedollajohtamisen raportointijärjestelmässä Karelia-Vipusessa, jossa julkaistaan kuukausittain päivittyvät tiedot Karelian henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumasta, henkilöstömäärästä, työajan kohdentumisesta sekä naisten ja miesten keskipalkoista. Myös palkkataulukot henkilöstöryhmittäin ovat henkilöstön nähtävillä Karelia-intrassa.  

Yleisö nauttii ja taputtaa Karelian juhlavuoden Tulevaisuusfoorumin puheenvuoroista.
Yleisö nautti Karelian juhlavuoden Tulevaisuusfoorumin puheenvuoroista.

6. Merkittävimmät riskit toimintavuonna ja tulevaisuudessa

Vuonna 2022 alkaneen Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan vaikutuksiin globaaliin ja sitä kautta myös Karelian toimintaympäristöön ei etukäteen osattu varautua. Karelialla oli käynnissä vahvaa hankeyhteistyötä venäläisten korkeakoulujen kanssa ja suunnitteilla kampanja venäläisten tutkinto-opiskelijoiden rekrytoimiseksi. Kaikki yhteistyö päättyi erittäin nopeasti sodan alkamisen jälkeen, joten kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnin painopistevalinnat joudutaan tekemään uudestaan.

Covid-pandemian aikana alkanut kulutushyödykkeiden hintojen nousu kiihtyi entisestään, kun energian hinta nousi nopeasti sodan seurauksena. Hintojen nousu olikin Suomessa korkeinta 40 vuoteen, kun vuoden 2022 inflaatio Suomessa oli 7,1 %. Korkea inflaatio tulee näkymään tulevina vuosina kasvuna henkilöstökuluissa, tilavuokrissa ja muissa kustannuksissa.

Karelian rahoituksesta n. 80 % määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittariston perusteella. Mittaristo on suhteellinen, ja vuoden 2022 tulosten perusteella Karelian suhteellinen asema heikkenee vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksessa inflaation vaikutus huomioidaan vasta jälkikäteen. Kokonaisuudessaan riskinä on, että Karelian taloudellinen asema heikkenee.

Sodan seurauksena Suomen sijainti Venäjän naapurimaana voi heikentää Suomen vetovoimaa kansainvälisten opiskelijoiden osalta. Karelia on käynnistämässä syksyllä 2023 uutta englanninkielistä ICT-koulutusta, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti EU:n ulkopuoliset opiskelijat, joten geopoliittinen tilanne voi vaikeuttaa opiskelijarekrytointia.

Osaavan työvoiman saaminen on vaikeutunut joillakin osaamisalueilla. Kareliassa tehdään ennakoivasti työtä esimerkiksi olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämiseksi yhteistyössä yliopistojen kanssa. TKI-hankerahoituksessa on tilapäistä hitautta EU-hankerahoituskauden vaihtumiseen liittyvien rahoittajien teknisten haasteiden vuoksi.

OKM:n ohjeistuksen mukaisesti ammattikorkeakoulujen tulee arvostaa pysyvien vastaavien sijoitukset kirjanpidossa markkinahintaan. Realisoitumattomat arvonnousut ja -alennukset voivat vaikuttaa vuosittain Karelian tulokseen merkittävästi.


7. Osakeyhtiön talous ja budjetin toteutuminen

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2022 liikevaihto laski hieman edellisvuodesta ollen 29,98 milj. euroa (v. 2021 30,5 milj. eur) ja tilikauden tappioksi muodostui -1,67 milj. eur (2,28milj. eur). Karelian liikevaihto oli 0,6 milj. euroa budjetoitua pienempi ja tilikauden tulos 1,6 milj. euroa budjetoitua huonompi. Kokonaisuutena vuosi 2022 oli yhtiön talouden näkökulmasta siis haastava vuosi.

Karelia Strategia 2030:n mukaisesti Kareliassa jatkettiin koulutuslaajennuksia, projektitoiminnan kasvattamista ja strategian mukaisen uuden osaamisen hankkimista, mikä näkyy henkilöstömäärän ja henkilöstökulujen suunniteltua nopeampana kasvuna. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta 2,2 milj. euroa ja ylittivät budjetin 0,8 milj. eurolla. Venäjän aloittaman sodan seurauksena kustannukset ovat nousseet nopeasti ja jatkavat nousuaan vielä vuonna 2023. Myös sijoitusten arvot laskivat edellisvuodesta merkittävästi. OKM:n ohjeistuksen mukaan Karelian on kirjattava pysyvien vastaavien sijoitukset taseeseen markkina-arvoon, joten sijoitusten arvonmuutokset vaikuttavat yhtiön tulokseen vuosittain.

Toiminnan muut kulut toteutuivat budjetoidun mukaisesti. Varainhankinnan, sijoitustoiminnan sekä muun rahoituksen kulut olivat yhteensä -0,47 milj. euroa. Omakatteisten rahastojen arvonmuutosten vaikutukset Karelian tulokseen olivat yhteensä 0,25 milj. euroa.

Yhtiön tase heikentyi 19,42 milj. eurosta 17,79 milj. euroon negatiivisen tilikauden tuloksen seurauksena.

Vuoden 2022 bruttoinvestoinnit olivat 1,13 milj. euroa, rahoitusosuudet 0,45 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 0,68 milj. euroa.

Lähipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia, rahalainoja tai vastuusitoumuksia. Konsernin sisäiset liiketoimet on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

(Kuvassa hallinto- ja talousjohtaja Pia Hiltunen)

7.1. Vastuullisuus Karelian hallinnossa

Karelian hallinto on järjestetty toimintaa ohjaavan lainsäädännön mukaisesti. Kareliassa ehkäistään korruptiota ja väärinkäytöksiä avoimuudella: toimenhaltijapäätökset ja hallituksen pöytäkirjat ovat kaikkien Karelian henkilökunnan jäsenten luettavissa ja Karelia Intranet toimii sekä sisäisen viestinnän, toiminnanohjauksen että laadunhallinnan järjestelmänä. Myös sisäistä valvontaa toteutetaan luontevasti osana kaikkea toimintaa. Julkista rahaa käytetään tehokkaasti ja hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Kaikissa kilpailutuksissa käytetään yhtenä arviointikriteerinä toimittajien vastuullisuutta. Karelian sijoitusohjeen mukaisesti sijoituspäätöksiä tehtäessä huomioidaan kestävän ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Hallinnon prosessit toteutetaan tehokkaasti automaatiota hyödyntäen ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Yksi Karelian strategisista valinnoista on ”Hiilineutraaleja ratkaisuja”. Työmatkustamisessa käytetäänkin ensisijaisesti julkisia kulkuneuvoja, ja Karelialla käytössä olevista kolmesta henkilöautoista kaksi on hybridiautoja. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus työsuhdepolkupyörien hankkimiseen. Tavoitteena on siirtymä kohti paperitonta toimistoa, kun prosesseja sähköistetään ja sähköistä arkistointia edistetään toiminto kerrallaan.

Karelian kampukset sijaitsevat Joensuun kaupungin vuokrakiinteistöissä. Kiinteistöjä lämmitetään tällä hetkellä turve- ja hakevoimalaitoksessa tuotetulla kaukolämmöllä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan vähitellen peruskorjausten yhteydessä. Vuoden 2022 aikana uusittiin Wärtsilä-kampuksen ulkovalaistusta liiketunnistuksen avulla aktivoituviksi, vähän energiaa käyttäviksi led-valaisimiksi. Karelia on mukana Joensuun kaupunkikonsernin sähkönhankintasopimuksessa, jossa edetään tavoitteellisesti kohti vihreän, uusiutuvan energian käyttöä.

Karelian monipaikkatyön periaatteet mahdollistavat työntekijöiden etätyön silloin, kun se työtehtävien näkökulmasta on mahdollista. Etätyö pienentää kodin ja työpaikan välisen liikenteen päästöjä.

Ilmakuva Wärtsilän kampuksesta

Keskeisimmät talouden tunnusluvut

*) tietoa ei ole saatavilla

Vuosi2022202120202019
Liikevaihto eur29 983 991,9630 509 201,0627 898 315,9927 106 728,57
Oman pääoman tuottoprosentti-17,4 %20,7 %21,8 %4,3 %
Liikevaihdon muutos %-1,7 %9,4 %2,9 %0,5 %
Liikevoitto %-6,2 %7,5 %7,7 %1,1 %
Oman pääoman muutos-%-13,9%  20,3 %33,8 %3,8 %
Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin %-1,29 %5,9 %2,7 %*
Quick Ratio1,01,82,31,8
Kassan riittävyys päivissä51,2  101,796,952,8
Omavaraisuusaste70,8 %72,9 %71,1 %65,8 %
Nettovelkaantumisasteei korollista vierasta pääomaaei korollista vierasta pääomaaei korollista vierasta pääomaaei korollista vierasta pääomaa

Toiminnan kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut Liikevoitto-% ja Oman pääoman muutos-% ovat heikolla tasolla. Maksuvalmiutta kuvaava Quick ratio on edelleen hyvä. Kassan riittävyys on 51,2 päivää. Myös vakavaraisuutta kuvaava Omavaraisuusaste on Kareliassa hyvällä tasolla.

Toiminnan tulokset

*) tavoitetta ei ole asetettu vuodelle 2022    **) ei mitattu

 VuosiToteuma 2022Tavoite 2022Toteuma 2021Toteuma 2020Toteuma 2019
Amk-tutkinnot623725757662664
·        Taiteet ja kulttuurialat3635255254
·        Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat292320354307297
·        Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat125155176144133
·        Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat170215202159180
Ylemmät amk-tutkinnot891301189778
Avoin amk, erillisopinnot ja maahanmuuttajakoulutus, op16 85531 00017 53117 41712 031
Korkeakoulujen yhteistyöopinnot, op17 40815 00019 48616 13612 600
Julkaisut414450444312230
Ulkopuolinen TKI-rahoitus Meur (sis. TKI-palveluliiketoiminnan)4,64,64,023,33,8
AVOP-opiskelijapalaute %     
·        Vastanneet100 %100 %858384
·        Tyytyväisyys5,35,1777575
Ensikertalaisena amk-tutkintoa suorittamaan valittujen osuus81,4 %*76 %84,4 %**


8. Kiinteistö- ja ympäristökatsaus  

Karelia-ammattikorkeakoulun toimitilojen muutokset jatkuivat vuonna 2022. Kahden pääkampuksen lisäksi toimintaa on vain Sirkkalassa, josta löytyvät Energiapuiston tutkimustilat sekä hyvin varustettu kemian luokka. Y-akatemia siirtyi Tiedepuistola Tikkarinteelle kirjaston toiseen kerrokseen.

Tikkarinne- ja Wärtsilä-kampuksilla tehtiin työpisteiden tiivistyksiä. Tikkarinteelle hankittiin tästä johtuen uusia neuvottelu- ja puhelin koppeja E – ja A-talojen toisen kerroksen aulatiloihin. 

Wärtsilä-kampuksella tehtiin sisäilmaparannuksia. Tulevaisuuden työtilahanke jatkui Wärtsilä kampuksella, jossa Karelian henkilökunnalle tehtiin uusia digitaalisia työympäristöjä tehostamaan omatoimisten opetusvideoiden tekemistä sekä kokous- sekä opetustapahtuman autentisuutta.  

Karelian energiankulutuksen on pienentyneet per henkilö noin 27 %: Osa-alueittain ne ovat: lämmönkulutus -26,8,0 %, sähkön kulutus -26,8 % ja veden kulutus -40,0 % (ks. tarkemmin taulukosta). Syntyneen jätteen määrää väheni johtuen paperin ja pahvi jätteen määrän vähenemisen johdosta verrattuna edelliseen vuoteen nähden. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana Joensuun kaupungin Energiatehokkuussopimuksessa. 

Karelia liittyi Arenen ylläpitämään ammattikorkeakoulujen hiilijalanjälki seurantaan, jossa lasketaan vuosittain ammattikorkeakoulujen yhteistä hiilijalanjälkilaskennan ohjeistusta ja laskuria (Kääriä, Laitinen & Jänkälä 2021). Laskuri noudattelee kasvihuonekaasuprotokollan mukaisen organisaation hiilijalanjälkilaskennan ohjeita. Viimeisimmän laskentavuoden 2021 osalta Karelian hiilijalanjälki oli yhteensä n. 1847 t CO2e/a, jossa matkustamisen osuus oli 49 t CO2e, kiinteistöjen 1068 t CO2e ja hankintojen 730 t CO2e.

  2018  2019  2020  2021  2022  Muutos  2018-2022 
yht. /hlö yht. /hlö yht. /hlö yht. /hlö yht. /hlö yht. /hlö 
TOIMITILOJEN PINTA-ALA, m2 24112 7,4 24175 7,4 21343 5,6 21301 5,4 22230 5,7 -1882 -23,0 % 
LÄMMÖN KULUTUS, MWh 4002 1,2 4150 1,3 4231 1,1 3825 1,0 3607 0,9 -395 -26,8 % 
SÄHKÖN KULUTUS, MWh 2663 0,82 2444 0,75 2262 0,6 2255 0,6 2240 0,6 -423 -26,8 % 
VEDEN KULUTUS, m3 6350 2,0 6764 2,1 3714 1,0 3190 0,8 3771 -2579 -49,0 % 
JÄTEHUOLTO (POLTO, BIO, LASI, MET.), kg 128000 39,4 141400 43,3 110000 28,7 117000 29,6 103000 26,5 -25000 -32,7 % 
PAPERI, PAHVI, kg 15000 4,6 38800 11,9 7000 1,8 20100 5,1 10900 2,8 -4100 -39,1 % 
HIILIJALANJÄLKI, t CO2e/a           n.1756 n.0,46 n. 1847  n.0,47         

9. Tulevaisuudennäkymät

Karelia 2030 -strategiassa tunnistettuja keskeisiä toimintaympäristön muutostrendejä ovat työn murros, digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Jatkuva muutos edellyttää vahvaa koulutuspohjaa ja nopeaa osaamisen päivittämistä. Karelia vastaa näihin haasteisiin viiden keskeisen strategisen valinnan avulla:

1) Osaamisella elinvoimaa työelämään

2) Koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisyyttä

3) Kestävää hyvinvointia väljästi asutulle alueelle

4) Älykästä tuotantoa ja palveluja

5) Hiilineutraaleja ratkaisuja.

Karelia 2030 -strategian väliarviointi toteutetaan keväällä 2023 ja hallitus päättää arvioinnin perusteella kesäkuussa 2023 strategian päivittämisestä. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa Karelian toiminnan auditoinnin vuonna 2023.  

Karelian tutkintokoulutus laajenee edelleen vuonna 2023. Uusina koulutuksina käynnistyvät toimintaterapeuttikoulutus ja englanninkielinen tietotekniikan (Information Technology) koulutus. Vuonna 2023 valmistaudutaan myös uusien ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten käynnistämiseen vuonna 2024.