Kare­liasta minis­te­ri­öön töihin

Heidi Malinen
trade­nomi (juri­diikka), 2019

Minis­te­riössä työs­ken­tely on mielen­kiin­toista joka päivä, sillä uusia asioita tulee jatku­vasti. Pääsen näke­mään aitio­pai­kalta millais­ten asioi­den kanssa Suomessa työs­ken­te­lemme liikenne- ja kyberturvallisuudessa. 

Joensuu on koti­kau­pun­kini ja oli selvää, että haen opis­ke­le­maan Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­luun heti lukion jälkeen. Päädyin kuiten­kin pitä­mään väli­vuo­den opin­noista. Väli­vuo­den jälkeen päätin hakea kouluun ihan tosis­sani ja pääsy­koe tehtiin vielä vanhaan tyyliin, eli pape­rille. Aineis­toja pänt­tä­sin sen koko kesän rannalla. Muistan edel­leen lähes kaiken yrityk­sestä nimeltä Konec­ra­nes. Valin­ta­koe tuntui silloin vaikealta, mutta iloisia uutisia kuiten­kin tuli ja aloitin liike­ta­lou­den opinnot vuonna 2016.

Kare­lian opet­ta­jat olivat alusta asti moti­voi­via ja todella mukavia. Kouluun oli mukava tulla sillä ystä­vä­po­ruk­ka­kin löytyi helposti. Minulle oli selvää, ettei talous­hal­linto eikä mark­ki­nointi tule olemaan se väylä, jota pitkin haluan lähteä kulke­maan. Juri­di­set opinnot kiin­nos­ti­vat jo ennen Kare­li­aan pääsyä, sillä olin käynyt oikeus­tie­tei­den valin­ta­ko­keissa totea­massa ettei juris­tin ammatti kuiten­kaan ole minun juttuni. 

Suun­tau­duin AMK-opin­nois­sani juri­diik­kaan ja haluan­kin kiittää sydä­mel­li­sesti opet­ta­jaani Attea juri­dii­kan opetuk­sesta. Hän halusi panos­taa opis­ke­li­joi­hin ja siihen, että kaikki teki­si­vät opin­noissa töitä itsensä eteen. Tieni juri­dii­kan pariin aukesi myös Kare­liassa ja suori­tin opin­toni kään­tei­sessä järjes­tyk­sessä eli suun­ta­sin ensim­mäi­sen vuoden jälkeen teke­mään suun­tau­tu­mi­so­pin­not sekä harjoit­te­lun. Kolman­tena vuonna suori­tin toisen vuoden opinnot sekä loppu­vuo­desta 2019 kirjoi­tin opin­näyt­teeni avulla itseni ulos valmiina tradenomina.

Ensim­mäi­nen työpaikka Liikenne- ja viestintäministeriössä


Olin päät­tä­nyt suun­nata kelk­kani etelään ja hain töitä sieltä aktii­vi­sesti. Minut kutsut­tiin haas­tat­te­luun assis­tent­ti­har­joit­te­li­jan paik­kaan Liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri­öön. Seuraa­vana päivänä haas­tat­te­lusta tuli soitto, että minut on valittu ja muutin aivan vieraa­seen kaupun­kiin yksin. Harjoit­te­lua ehti mennä pari kuukautta kun tuli tieto, että toisella osas­tolla tarvi­taan assis­tent­tia ja minut voita­siin haas­ta­tella sitä paikkaa varten. Aivan yhtäk­kiä siir­ryin määrä-aikai­seen tehtä­vään toiselle osas­tolle. 

Tälle tielle olen jäänyt ja virkani vaki­nais­tet­tiin vuosi sitten. Osaston assis­tent­tina työni on moni­puo­lista, haas­ta­vaa ja tark­kuutta vaati­vaa. Autan päivit­täin virka­mie­hiämme heidän juok­se­vissa tehtä­vis­sään mm. valmis­te­len tilai­suuk­sia, koor­di­noin sidos­ryh­miä, varaan matkoja sekä käsit­te­len matka­las­kuja. Valmis­te­len erilai­sia asia­kir­joja ja esityk­siä sekä hallin­noin esimie­heni kalen­te­ria ja varaan hänen tapaa­mi­sensa.

Teen myös säädös­val­mis­te­lua­vus­ta­jan töitä eli taitan valtio­neu­vos­toon ja edus­kun­taan meneviä halli­tuk­sen esityk­siä sekä valtio­neu­vos­ton asetuk­sia. Tait­ta­mi­nen on tarkkaa puuhaa, mutta juri­di­sista opin­nois­tani on ollut valta­vasti hyötyä, kun ymmär­tää hieman laki­teks­tiä ja osaa verrata kieli­ver­sioita keske­nään.

Minis­te­riössä työs­ken­tely on mielen­kiin­toista joka päivä, sillä uusia asioita tulee jatku­vasti. Pääsen näke­mään aitio­pai­kalta millais­ten asioi­den kanssa Suomessa työs­ken­te­lemme liikenne- ja kyber­tur­val­li­suu­dessa. 
Haluan lämpi­mästi kannus­taa jokaista urava­lin­taa miet­ti­vää opis­ke­li­jaa valit­se­maan harjoit­te­lu­pai­kan tarkasti, mutta oman mielen­kiin­non mukaan. Panos­ta­kaa kouluai­kana siihen, mikä teitä kiin­nos­taa ja uskal­ta­kaa lähteä mukaan sellai­seen, josta ei vält­tä­mättä ole varmuutta. 

Toivon jokai­selle opis­ke­li­jalle antoi­sia ja tiedon­täy­tei­siä vuosia Kareliassa!