Trade­nomi (AMK), liiketalous

Hanki itsel­lesi moni­puo­li­nen liike­ta­lou­den asian­tun­te­mus. Kare­lian trade­no­mio­pin­noissa ovat vahvasti mukana liike­ta­lou­den eri osa-alueet, mikä antaa sinulle valmiu­det työl­lis­tyä laajasti eri tehtä­viin mark­ki­noin­nissa, talous­hal­lin­nossa tai yrittäjyydessä.


Trade­no­mio­pin­noissa ovat vahvasti mukana liike­ta­lou­den eri osa-alueet

Liike-elämässä menes­ty­mi­seen tarvi­taan oman alan asian­tun­ti­juu­den ohella riit­tävä ymmär­rys liike­toi­min­nan koko­nai­suuk­sista ja ylei­sistä laina­lai­suuk­sista. Moni­puo­li­suu­den tarve koros­tuu tule­vina vuosina, kun digi­ta­li­saa­tio muokkaa ja murskaa vanhoja raken­teita ja toimintatapoja.

Opin­to­jesi aikana teet tiivistä yhteis­työtä yritys­ten ja sidos­ryh­mien kanssa ja raken­nat näin verkos­toasi jo opis­kel­les­sasi. Tärkeä osa opin­to­jasi ovat kieli- ja vies­tin­tä­opin­not, joissa paino­te­taan erityi­sesti työelä­mässä tarvit­ta­vaa kieli­tai­toa. Kieli­tai­toasi voit kehit­tää myös opis­ke­le­malla tai harjoit­te­le­malla ulko­mailla. Kare­liassa sinulla on myös mahdol­li­suus opis­kella oikeus­a­lan opintoja.

Opin­to­jen suun­tau­tu­mi­sen myötä sinulla on mahdol­li­suus erot­tau­tua työmark­ki­noilla sekä toteut­taa omaa urasuun­ni­tel­maasi. Voit suun­tau­tua talous­hal­lin­toon, myyn­tiin ja mark­ki­noin­tiin tai yrit­tä­jyy­teen. Voit valita myös johta­mi­sen ja esimies­työn opin­toja. Jos toimit jo yrit­tä­jänä tai suun­nit­te­let oman yrityk­sen perus­ta­mista, on osa opin­noista, tai vaik­kapa kansain­vä­li­nen vaihto, harjoit­telu ja opin­näy­te­työ tapaus­koh­tai­sesti yhdis­tet­tä­vissä omaan liike­toi­min­taasi tai oman yrity­si­deasi kehittämiseen.

Opis­ke­li­jat liike­ta­lou­den moni­muo­to­kou­lu­tuk­seen vali­taan valin­ta­kurs­sin perus­teella. Valin­ta­kurssi on Kare­lian trade­no­mi­tut­kin­toon kuuluva opin­to­jakso Juri­dii­kan perus­teet, 5 opin­to­pis­tettä. Valin­ta­kurssi toteu­te­taan välit­tö­mästi hakua­jan jälkeen. Tarkem­mat tiedot kurs­sista lähe­te­tään haki­joille hakua­jan päätyttyä.

Y-akate­mia-haku­vaih­toeh­dossa yhdis­ty­vät yrit­tä­jä­mäi­nen työtapa ja tiimiop­pi­mi­nen. Voit vahvis­taa kiin­nos­tus­tasi yrit­tä­jyy­teen ja vahvis­taa työelä­mä­tai­to­jasi monia­lai­sessa tiimiy­ri­tyk­sessä. Opis­ke­let käytän­nöl­li­sesti yhdessä sovit­tu­jen aika­tau­lu­jen mukaan. 

Trade­nomi työelämässä

Valmis­tut­tuasi sinulla on liike­ta­lou­den asian­tun­tija- ja esimies­teh­tä­vissä tarvit­ta­vat käytän­nön perus­tie­dot ja -taidot sekä valmiu­det toimia muut­tu­vassa työelämässä. 

Tyypil­li­siä trade­no­mien työteh­tä­viä ovat

  • palve­lu­pääl­likkö,
  • asia­kas­neu­voja,
  • henki­lös­tö­suun­nit­te­lija,
  • myynti- tai asiakkuuspäällikkö, 
  • cont­rol­ler,
  • vien­ti­sih­teeri,
  • HR-koor­di­naat­tori,
  • yrit­täjä,
  • toimi­tus­joh­taja,
  • mark­ki­noin­ti­pääl­likkö.

Eleni Karpat­ha­kis

Opin­noissa yllätti, miten paljon me teemme yhteis­työtä yritys­ten kanssa.

Opiskelija Miika Meriläinen

Miika Meri­läi­nen

Kun kuulin Y-akate­miasta, valinta oli helppo, sillä yrit­tä­jyys kiin­nosti kovasti. Myös erilai­nen tapa oppia kuulosti mielenkiintoiselta.

Heidi Malinen

Valmis­te­len erilai­sia asia­kir­joja ja esityk­siä sekä hallin­noin esimie­heni kalen­te­ria ja varaan hänen tapaamisensa.

Autan päivit­täin virka­mie­hiämme heidän juok­se­vissa tehtävissään … 


Sinus­tako liike­ta­lou­den tradenomi?

Tutustu liike­ta­lou­den opis­ke­luun, tule­viin ammat­tei­hin ja amma­tissa työs­ken­te­lyyn mais­tiais­kurs­silla. Opis­ke­let verkossa oman aika­tau­lusi mukaan ja saat suori­te­tusta opin­to­jak­sosta avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suori­tus­mer­kin­nän ja opin­to­pis­teitä. Opinnot ovat maksuttomia. 


Katso videot


Sinua voisi kiin­nos­taa myös