Tradenomi (AMK), liiketalous

Hanki itsellesi monipuo­linen liike­ta­louden asian­tun­temus. Karelian trade­no­mio­pin­noissa ovat vahvasti mukana liike­ta­louden eri osa-alueet, mikä antaa sinulle valmiudet työllistyä laajasti eri tehtäviin markki­noin­nissa, talous­hal­lin­nossa tai yrittäjyydessä.

Trade­no­mio­pin­noissa ovat vahvasti mukana liike­ta­louden eri osa-alueet

Liike-elämässä menes­ty­miseen tarvitaan oman alan asian­tun­ti­juuden ohella riittävä ymmärrys liike­toi­minnan kokonai­suuk­sista ja yleisistä laina­lai­suuk­sista. Monipuo­li­suuden tarve korostuu tulevina vuosina, kun digita­li­saatio muokkaa ja murskaa vanhoja raken­teita ja toimintatapoja.

Opintojesi aikana teet tiivistä yhteis­työtä yritysten ja sidos­ryhmien kanssa ja rakennat näin verkos­toasi jo opiskel­lessasi. Tärkeä osa opintojasi ovat kieli- ja viestin­tä­opinnot, joissa paino­tetaan erityi­sesti työelä­mässä tarvit­tavaa kieli­taitoa. Kieli­tai­toasi voit kehittää myös opiske­le­malla tai harjoit­te­le­malla ulkomailla. Kareliassa sinulla on myös mahdol­lisuus opiskella oikeusalan opintoja.

Opintojen suuntau­tu­misen myötä sinulla on mahdol­lisuus erottautua työmark­ki­noilla sekä toteuttaa omaa urasuun­ni­tel­maasi. Voit suuntautua talous­hal­lintoon, myyntiin ja markki­nointiin tai yrittä­jyyteen. Voit valita myös johta­misen ja esimiestyön opintoja. Jos toimit jo yrittäjänä tai suunnit­telet oman yrityksen perus­ta­mista, on osa opinnoista, tai vaikkapa kansain­vä­linen vaihto, harjoittelu ja opinnäy­tetyö tapaus­koh­tai­sesti yhdis­tet­tä­vissä omaan liike­toi­min­taasi tai oman yrity­si­deasi kehittämiseen.

Opiske­lijat liike­ta­louden monimuo­to­kou­lu­tukseen valitaan valin­ta­kurssin perus­teella. Valin­ta­kurssi on Karelian trade­no­mi­tut­kintoon kuuluva opinto­jakso Juridiikan perusteet, 5 opinto­pis­tettä. Valin­ta­kurssi toteu­tetaan välit­tö­mästi hakuajan jälkeen. Tarkemmat tiedot kurssista lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.

Tradenomi työelä­mässä

Valmis­tut­tuasi sinulla on liike­ta­louden asian­tuntija- ja esimies­teh­tä­vissä tarvit­tavat käytännön perus­tiedot ja -taidot sekä valmiudet toimia muuttu­vassa työelämässä. 

Tyypil­lisiä trade­nomien työteh­täviä ovat

  • palve­lu­pääl­likkö,
  • asiakas­neuvoja,
  • henki­lös­tö­suun­nit­telija,
  • myynti- tai asiakkuuspäällikkö, 
  • controller,
  • vienti­sih­teeri,
  • HR-koordi­naattori,
  • yrittäjä,
  • toimi­tus­johtaja,
  • markki­noin­ti­pääl­likkö.

Eleni Karpat­hakis

Opinnoissa yllätti, miten paljon me teemme yhteis­työtä yritysten kanssa.

Heidi Malinen

Autan päivittäin virka­mie­hiämme heidän juokse­vissa tehtä­vissään mm. valmis­telen tilai­suuksia, koordinoin sidos­ryhmiä, varaan matkoja sekä käsit­telen matka­laskuja. Valmis­telen erilaisia asiakirjoja ja esityksiä sekä hallinnoin esimieheni kalen­teria ja varaan hänen tapaamisensa.


Sinua voisi kiinnostaa myös:

Katso alan videoita: