Pekka Penttinen - Karelia YAMK

YAMK-opin­noista uutta virtaa johtoryhmätyöskentelyyn

Valmis­tut­tu­aan insi­nöö­riksi vuonna 2001 Pekka Pent­ti­nen työs­ken­teli vuosia erilai­sissa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä. Viimei­set seit­se­män vuotta hän on toimi­nut tieto­hal­lin­to­pääl­lik­könä Joen­suun kaupun­gilla. Nykyi­sessä työs­sään hän on mukana johto­ryh­mä­työs­ken­te­lyssä ja sitä kautta mm. stra­te­gian ja eri ohjel­mien valmis­te­lussa tieto­hal­lin­non edus­ta­jana. Vuonna 2021 hän suoritti Tekno­lo­giao­saa­mi­sen johta­mi­sen YAMK-tutkin­non Karelia-ammattikorkeakoulussa.

– Huoma­sin, että vahva asian­tun­ti­ja­taus­tani kaipaa syven­tä­vää johta­mi­sen osaa­mista, jotta osaisin katsoa asioita riit­tä­vän laaja-alai­sesti. Kun oma toimen­kuva on muut­tu­nut, tarvi­taan uutta tieto­pe­rus­taa muus­ta­kin kuin omasta asiantuntijuusalueesta.

Pekka Pent­ti­nen, insi­nööri (YAMK), Tekno­lo­giao­saa­mi­sen johta­mi­nen
Tieto­hal­lin­to­pääl­likkö, Joen­suun kaupunki

Käsit­te­limme juuri niitä asioita, jotka olivat tulleet toisaalla jo pinta­puo­li­sesti tutu­tuiksi. Oli kiin­nos­ta­vaa oppia, mistä asioissa oikeasti oli kyse. Kun on jo ollut työelä­mässä, on erilai­nen tart­tu­ma­pinta opin­toi­hin. Pystyin suoraan peilaa­maan tietoa omaan työhöni.

Opin­noista eväitä stra­te­gi­seen johta­mi­seen ja esihen­ki­lönä toimimiseen

Tekno­lo­giao­saa­mi­sen johta­mi­sen koulu­tuk­sen sisältö vastasi täsmäl­leen Pekan tarpeita ja tavoitteita.

– Halusin oppia puhu­maan samaa kieltä muiden johta­jien kanssa. Lisäksi useat tuttuni ja työka­ve­rini olivat suorit­ta­neet yamk-tutkin­non ja kehu­neet opin­to­jen sisältöä.

Koulu­tuk­sesta oli saata­vissa hyvät eväät itsensä johta­mi­seen, stra­te­gi­seen johta­mi­seen, esihen­ki­lönä toimi­mi­seen tai vaik­kapa Lean-ajat­te­luun.

– Ei tarvitse käydä kalliita eril­lis­kurs­seja, kun tutkinto-opis­kelu tarjoaa tällai­sen opin­to­jen buffet-pöydän! Lähinnä annos­ko­koa pitää miettiä, Pekka naurahtaa.

Mais­te­ri­ta­son opin­to­jen suorit­ta­mi­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ei kuiten­kaan ole tent­tei­hin pänt­tää­mistä, vaan luen­toja ja oppi­mis­teh­tä­viä, joihin teoria luon­te­vasti liittyy.

– Käsit­te­limme juuri niitä asioita, jotka olivat tulleet toisaalla jo pinta­puo­li­sesti tutu­tuiksi. Oli kiin­nos­ta­vaa oppia, mistä asioissa oikeasti oli kyse. Kun on jo ollut työelä­mässä, on vielä erilai­nen tart­tu­ma­pinta opin­toi­hin. Pystyin suoraan peilaa­maan tietoa omaan työhöni.

Näkö­kul­mien laajen­ta­mista verkostoitumalla

Oman lisänsä opin­toi­hin tuo opis­ke­lu­ryh­mässä synty­vät verkostot.

– Opin­noissa löytyi uusia tuttuja, joita on jo nyt tullut vastaan eri työteh­tä­vissä.  Meitä insi­nöö­rejä on joka lähtöön, mutta opin­noissa olimme samojen johta­mi­sen kysy­mys­ten äärellä. Itse olen tehnyt koko työurani julkis­hal­lin­nossa. Oli todella terveel­listä ja kiin­nos­ta­vaa kuulla esim. teol­li­suu­dessa työs­ken­te­le­vien näkemyksiä.

Pekka Pent­ti­nen suosit­te­lee yamk-opin­toja kaikille, jotka halua­vat syven­tää omaa osaa­mis­taan johtamisessa. 

– Jos sinulla on työteh­tä­viä, jotka liit­ty­vät stra­te­gi­aan, tai vaikka heik­ko­jen signaa­lien tunnis­ta­mi­seen, niin suosit­te­len opin­toja lämpi­mästi. Syven­tä­mällä osaa­mista pystyt parem­min osal­lis­tu­maan ympä­ril­läsi käytä­viin keskus­te­lui­hin ja kehit­tä­mään organisaatiotasi.

– Itse suori­tin opinnot pahim­paan korona-aikaan, jolloin työteh­tä­vien sisäl­töön tuli muutok­sia ja silti kykenin suorit­ta­maan opinnot kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen.

Opin­näyt­teestä konkreet­tista hyötyä työnantajalle

Opin­näyt­tee­nään Pekka Pent­ti­nen kehitti Joen­suun kaupun­gin tiedolla johta­mista ja tiedon rapor­toin­tia. Tiedolla johta­mi­sen projekti oli osa Pent­ti­sen omaa työtä, ja hyödytti koko organisaatiota.

– Opin­näy­te­työs­säni määrit­te­lin kaupun­gille tiedolla johta­mi­sessa tarvit­ta­vaa stra­te­gista mitta­ris­toa. Siitä löytyy apuvä­li­neitä stra­te­gi­sen mitta­ris­ton määrit­te­le­mi­seen myös muissa kaupun­geissa ja kunnissa, Pekka vinkkaa.

Kiin­nos­tuitko? Pekan opin­näy­te­työn voit lukea täältä.