YAMK-opinnoista uutta virtaa johtoryhmätyöskentelyyn

Valmis­tut­tuaan insinöö­riksi vuonna 2001 Pekka Penttinen työskenteli vuosia erilai­sissa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä. Viimeiset seitsemän vuotta hän on toiminut tieto­hal­lin­to­pääl­likkönä Joensuun kaupun­gilla. Nykyi­sessä työssään hän on mukana johto­ryh­mä­työs­ken­te­lyssä ja sitä kautta mm. strategian ja eri ohjelmien valmis­te­lussa tieto­hal­linnon edustajana. Vuonna 2021 hän suoritti Tekno­lo­giao­saa­misen johta­misen YAMK-tutkinnon Karelia-ammattikorkeakoulussa.

– Huomasin, että vahva asian­tun­ti­ja­taustani kaipaa syven­tävää johta­misen osaamista, jotta osaisin katsoa asioita riittävän laaja-alaisesti. Kun oma toimenkuva on muuttunut, tarvitaan uutta tieto­pe­rustaa muustakin kuin omasta asiantuntijuusalueesta.

Pekka Penttinen, insinööri (YAMK), Tekno­lo­giao­saa­misen johta­minen
Tieto­hal­lin­to­pääl­likkö, Joensuun kaupunki

Käsit­te­limme juuri niitä asioita, jotka olivat tulleet toisaalla jo pinta­puo­li­sesti tututuiksi. Oli kiinnos­tavaa oppia, mistä asioissa oikeasti oli kyse. Kun on jo ollut työelä­mässä, on erilainen tarttu­ma­pinta opintoihin. Pystyin suoraan peilaamaan tietoa omaan työhöni.

Opinnoista eväitä strate­giseen johta­miseen ja esihen­kilönä toimimiseen

Tekno­lo­giao­saa­misen johta­misen koulu­tuksen sisältö vastasi täsmälleen Pekan tarpeita ja tavoitteita.

– Halusin oppia puhumaan samaa kieltä muiden johtajien kanssa. Lisäksi useat tuttuni ja työka­verini olivat suorit­taneet yamk-tutkinnon ja kehuneet opintojen sisältöä.

Koulu­tuk­sesta oli saata­vissa hyvät eväät itsensä johta­miseen, strate­giseen johta­miseen, esihen­kilönä toimi­miseen tai vaikkapa Lean-ajatteluun.

– Ei tarvitse käydä kalliita erillis­kursseja, kun tutkinto-opiskelu tarjoaa tällaisen opintojen buffet-pöydän! Lähinnä annos­kokoa pitää miettiä, Pekka naurahtaa.

Maiste­ri­tason opintojen suorit­ta­minen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ei kuitenkaan ole tentteihin pänttää­mistä, vaan luentoja ja oppimis­teh­täviä, joihin teoria luonte­vasti liittyy.

– Käsit­te­limme juuri niitä asioita, jotka olivat tulleet toisaalla jo pinta­puo­li­sesti tututuiksi. Oli kiinnos­tavaa oppia, mistä asioissa oikeasti oli kyse. Kun on jo ollut työelä­mässä, on vielä erilainen tarttu­ma­pinta opintoihin. Pystyin suoraan peilaamaan tietoa omaan työhöni.

Näkökulmien laajen­ta­mista verkostoitumalla

Oman lisänsä opintoihin tuo opiske­lu­ryh­mässä syntyvät verkostot.

– Opinnoissa löytyi uusia tuttuja, joita on jo nyt tullut vastaan eri työteh­tä­vissä.  Meitä insinöörejä on joka lähtöön, mutta opinnoissa olimme samojen johta­misen kysymysten äärellä. Itse olen tehnyt koko työurani julkis­hal­lin­nossa. Oli todella terveel­listä ja kiinnos­tavaa kuulla esim. teolli­suu­dessa työsken­te­levien näkemyksiä.

Pekka Penttinen suosit­telee yamk-opintoja kaikille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan johtamisessa. 

– Jos sinulla on työteh­täviä, jotka liittyvät strate­giaan, tai vaikka heikkojen signaalien tunnis­ta­miseen, niin suosit­telen opintoja lämpi­mästi. Syven­tä­mällä osaamista pystyt paremmin osallis­tumaan ympärilläsi käytäviin keskus­te­luihin ja kehit­tämään organisaatiotasi.

– Itse suoritin opinnot pahimpaan korona-aikaan, jolloin työteh­tävien sisältöön tuli muutoksia ja silti kykenin suorit­tamaan opinnot kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen.

Opinnäyt­teestä konkreet­tista hyötyä työnantajalle

Opinnäyt­teenään Pekka Penttinen kehitti Joensuun kaupungin tiedolla johta­mista ja tiedon rapor­tointia. Tiedolla johta­misen projekti oli osa Penttisen omaa työtä, ja hyödytti koko organisaatiota.

– Opinnäy­te­työssäni määrit­telin kaupun­gille tiedolla johta­mi­sessa tarvit­tavaa strate­gista mitta­ristoa. Siitä löytyy apuvä­li­neitä strate­gisen mitta­riston määrit­te­le­miseen myös muissa kaupun­geissa ja kunnissa, Pekka vinkkaa.

Kiinnos­tuitko? Pekan opinnäy­tetyön voit lukea täältä.