Alum­nien kertomaa

Alumni, kerro urata­ri­nasi ja anna opis­ke­li­joille ja haki­joille esimerkki siitä, kuinka oma ura löytyy valmis­tu­mi­sen jälkeen. Tulemme hyödyn­tä­mään urata­ri­noita opis­ke­li­joi­den ohjauk­sessa. Julkai­semme osan tari­noista myös tällä sivus­tolla sekä alumni-viestinnässä.

Lähetä urata­ri­nasi ja kuvasi osoit­tee­seen: [email protected]

Sosi­aali-, terveys- ja liikunta-ala

Teknii­kan ja liiken­teen ala

Yhteis­kun­ta­tie­tei­den, liike­ta­lou­den ja hallin­non ala