Alum­nien ker­to­maa

Alum­nien ker­to­maa

Alum­ni, ker­ro ura­ta­ri­na­si ja anna opis­ke­li­joil­le ja haki­joil­le esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka oma ura löy­tyy val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Tulem­me hyö­dyn­tä­mään ura­ta­ri­noi­ta opis­ke­li­joi­den ohjauk­ses­sa. Jul­kai­sem­me osan tari­nois­ta myös täl­lä sivus­tol­la sekä alum­ni-vies­tin­näs­sä.

Lähe­tä ura­ta­ri­na­si ja kuva­si osoit­tee­seen: alumni(at)karelia.fi

Sosiaali‑, ter­veys- ja lii­kun­ta-ala

Tek­nii­kan ja lii­ken­teen ala

Yhteis­kun­ta­tie­tei­den, lii­ke­ta­lou­den ja hal­lin­non ala