Insi­nööri (AMK), Industrial Management


Englan­nin­kie­li­sestä Industrial Mana­ge­ment –koulu­tuk­sesta valmis­tu­nut insi­nööri on tavoi­tel­luin osaaja kansain­vä­li­sissä keski­suu­rissa ja suurissa yrityksissä.

Päivä­to­teu­tus

Tutkin­to­ni­mike: Insi­nööri (AMK), Bache­lor of Engi­nee­ring
Tutkin­non laajuus ja kesto: 240 opin­to­pis­tettä | 4 luku­vuotta
Opis­ke­lu­pai­kat: 40
Koulu­tus­paikka: Wärt­silä-kampus 

Hake­mi­nen

Kevään 1. yhteis­haku 3. – 17.1.2024
Opis­ke­li­ja­va­linta: Inter­na­tio­nal UAS Exam -valin­ta­koe 25, SAT-testi­va­linta 5, yo-todis­tus­va­linta 5, ammat­til­li­nen todis­tus­va­linta 5 


Yhdistä teknii­kan, talou­den ja johta­mi­sen osaaminen

Industrial Mana­ge­ment -insi­nöö­ri­kou­lu­tuk­sessa pääset hyödyn­tä­mään koke­mus­tamme, sillä meillä on yli 100 vuoden kokemus talou­den ja 60 vuoden kokemus teknii­kan osaa­jien kouluttajana.

Neli­vuo­ti­nen tutkinto antaa sinulle vahvan osaa­mi­sen älyk­käässä tuotan­nossa (IoT, Lean, auto­maa­tio, laatu, data-analyysi), myyn­nissä, tuot­tei­den ja palve­lui­den elin­kaa­ren hallin­nassa sekä tiimien ja projek­tien johto­teh­tä­vissä. Kare­lian kansain­vä­li­set yritys­kump­pa­nit osal­lis­tu­vat koulu­tuk­sen toteut­ta­mi­seen eri muodoissa. Alan johta­jien tarpeet ja visiot näkyvät sekä opetus­si­säl­löissä että tavoissa opiskella.

Kansain­vä­lis­ten kump­pa­niemme ansiosta voit opis­kella eripi­tui­sia jaksoja ulko­mailla. Samalla sinulla on mahdol­li­suus erikois­tua sinua kiin­nos­ta­vaan teknii­kan osa-alueeseen.

Valmis­tu­mi­sen jälkeen edistät yritys­toi­min­taa ja ratkai­set ongel­mia kansain­vä­li­sessä tiimissä koti- tai ulko­mailla. Työs­säsi kehität uutta liike­toi­min­taa tai paran­nat yrityk­sen tuot­ta­vuutta ja tehok­kuutta. Työpaik­kasi on yrityk­sessä tai julki­sella sekto­rilla. Sinulla on erin­omai­set mahdol­li­suu­det jatkaa myös euroop­pa­lai­siin maisteriohjelmiin.

Uramah­dol­li­suuk­siasi

  • Laatuin­si­nööri
  • Suun­nit­te­lija
  • Tuotan­toin­si­nööri
  • Tuotan­to­pääl­likkö
  • Projek­ti­suun­nit­te­lija
  • Projek­ti­pääl­likkö
  • Myynti-insi­nööri
  • Ratkai­suin­si­nööri
  • Myyn­ti­pääl­likkö
  • Tuote­pääl­likkö

Jimi Nummela
Degree Programme in Industrial Management

”Invest in your­self by explo­ring your inte­rests. Uskon, että koulu­tus­oh­jel­mani on juuri sitä. Opin­nois­samme meitä haas­te­taan tutki­maan eri aiheita ja haas­teita esimer­kiksi tuotan­non, johta­juu­den, johta­mi­sen, rahoi­tuk­sen ja muotoi­lun näkö­kul­mista. Pidän sitä erit­täin arvok­kaana omalla kehit­ty­mi­sel­leni ammattilaiseksi.”


Could you be an engi­neer in Industrial Managment?

Tutustu Industrial Mana­ge­ment -koulu­tuk­sessa opis­ke­luun, tule­viin ammat­tei­hin ja amma­tissa työs­ken­te­lyyn mais­tiais­kurs­silla. Opis­ke­let verkossa oman aika­tau­lusi mukaan ja saat suori­te­tusta opin­to­jak­sosta avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suori­tus­mer­kin­nän ja opin­to­pis­teitä. Opinnot ovat maksuttomia.


Tilaa Applicant’s Newsletter

Applicant’s News­let­te­ristä löydät ajan­koh­taista tietoa englan­nin­kie­li­sistä koulu­tuk­sista ja hake­mi­sesta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun englanniksi.


Katso videot

Sinua voisi kiin­nos­taa myös