Insinööri (AMK), Industrial Management


Englan­nin­kie­li­sestä Industrial Management –koulu­tuk­sesta valmis­tunut insinööri on tavoi­telluin osaaja kansain­vä­li­sissä keski­suu­rissa ja suurissa yrityksissä.

Päivä­to­teutus

Tutkin­to­nimike: Insinööri (AMK), Bachelor of Engineering
Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 opinto­pis­tettä | 4 lukuvuotta
Opiske­lu­paikat: 40
Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus 

Hakeminen

Kevään 1. yhteishaku 3. – 17.1.2024
Opiske­li­ja­va­linta: Inter­na­tional UAS Exam -valin­takoe 25, SAT-testi­va­linta 5, yo-todis­tus­va­linta 5, ammat­til­linen todis­tus­va­linta 5 


Industrial Management -koulu­tuk­sessa yhdis­tyvät tekniikan, talouden ja johta­misen osaaminen

Koulu­tuk­ses­samme pääset hyödyn­tämään kokemus­tamme, sillä meillä on yli 100 vuoden kokemus talouden ja 60 vuoden kokemus tekniikan osaajien kouluttajana.

Nelivuo­tinen tutkinto antaa sinulle vahvan osaamisen älykkäässä tuotan­nossa (IoT, Lean, automaatio, laatu, data-analyysi), myynnissä, tuotteiden ja palve­luiden elinkaaren hallin­nassa sekä tiimien ja projektien johto­teh­tä­vissä. Karelian kansain­vä­liset yritys­kump­panit osallis­tuvat koulu­tuksen toteut­ta­miseen eri muodoissa. Alan johtajien tarpeet ja visiot näkyvät sekä opetus­si­säl­löissä että tavoissa opiskella.

Kansain­vä­listen kumppa­niemme ansiosta voit opiskella eripi­tuisia jaksoja ulkomailla. Samalla sinulla on mahdol­lisuus erikoistua sinua kiinnos­tavaan tekniikan osa-alueeseen.

Valmis­tu­misen jälkeen edistät yritys­toi­mintaa ja ratkaiset ongelmia kansain­vä­li­sessä tiimissä koti- tai ulkomailla. Työssäsi kehität uutta liike­toi­mintaa tai parannat yrityksen tuotta­vuutta ja tehok­kuutta. Työpaikkasi on yrityk­sessä tai julki­sella sekto­rilla. Sinulla on erinomaiset mahdol­li­suudet jatkaa myös euroop­pa­laisiin maisteriohjelmiin.

Uramah­dol­li­suuk­siasi

  • Laatuin­si­nööri
  • Suunnit­telija
  • Tuotan­toin­si­nööri
  • Tuotan­to­pääl­likkö
  • Projek­ti­suun­nit­telija
  • Projek­ti­pääl­likkö
  • Myynti-insinööri
  • Ratkai­suin­si­nööri
  • Myynti­pääl­likkö
  • Tuote­pääl­likkö

Jimi Nummela
Degree Programme in Industrial Management

”Invest in yourself by exploring your interests. Uskon, että koulu­tus­oh­jelmani on juuri sitä. Opinnois­samme meitä haastetaan tutkimaan eri aiheita ja haasteita esimer­kiksi tuotannon, johta­juuden, johta­misen, rahoi­tuksen ja muotoilun näkökul­mista. Pidän sitä erittäin arvok­kaana omalla kehit­ty­mi­selleni ammattilaiseksi.”

Tilaa Applicant’s Newsletter

Applicant’s Newslet­te­ristä löydät ajankoh­taista tietoa englan­nin­kie­li­sistä koulu­tuk­sista ja hakemi­sesta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun englanniksi.


Katso miltä Karelia näyttää