exam logo black small 230x128

EXAM Automaat­ti­sesti arvioitava tentti

exam logo black small 230x128 EXAM Automaat­ti­sesti arvioitava tentti

 • Opettaja voi Yleisessä sekä Henki­lö­koh­tai­sessa tentissä ottaa käyttöön automaat­tisen arvioinnin, kun tentti sisältää VAIN automaat­ti­sesti arvioi­tavia kysymyksiä:
  • yksi-oikein moniva­lin­ta­ky­sy­mykset
  • monta-oikein moniva­lin­ta­ky­sy­mykset
  • aukko­tehtävä
 • Automaat­ti­sesti arvioi­dussa tentissä opiske­li­joiden tentti­suo­ri­tukset siirtyvät opettajan Suori­tukset-näkymässä Arvioi­tavana olevat tentti­vas­taukset –listalta Arvioidut tentti­vas­taukset –listaan. Opiske­li­joille lähtee jo tässä vaiheessa sähkö­postiin tieto automaat­ti­sesti arvioi­dusta tentistä huomau­tuk­sella Suoritus on automaat­ti­sesti arvioitu.
 • Opettaja voi vielä muuttaa automaat­ti­sesti arvioi­tujen tenttien arviointia ja palautetta. 
 • Opettajan tulee vielä valita Lukitse ja tiedota opiske­lijaa -painike, jotta suori­tukset lukit­tuvat ja siirtyvät Rekis­te­röidyt tentti­suo­ri­tukset –listaan. Tällöin lähtee vielä toinen viesti opiske­li­jalle kuten normaaliprosessissa.
 • Jos tentille on määri­telty tietty määrä suori­tus­kertoja ja opiske­lijan suori­tus­kerrat ovat täyttyneet, vapautuu uusi suori­tus­kerta vasta kun suoritus on lukittu eli klikattu Lukitse ja tiedota opiske­lijaa -paini­ketta.
 • Opiske­li­joille voi tentistä antaa palau­tetta vain tentti­suo­ritus kerrallaan.

Automaat­ti­sesti arvioi­tavan tentin luominen

 • Luo joko Yleinen tentti tai Henki­lö­koh­tainen tentti
 • Klikkaa Julkaise -välileh­dellä Automaat­tinen arviointi (ei käytössä) -kohdassa Ota käyttöön
EXAM automaattisesti 1
 • Määrittele tentissä käyttöö­not­ta­mallesi arvioin­tias­tei­kolle arvosa­na­ja­kaumat prosent­tio­suuksina (%) kokonais­pis­te­mää­rästä. Exam näyttää ko. prosent­tio­suuden pisteiden alarajan.
 • Huom. Hyväk­sytty – Hylätty -astei­kolla riittää prosenttien antaminen hyväk­sy­tylle arvosanalle.

EXAM automaattisesti 2

Huom! Tenttiin voi vielä myöhem­minkin lisätä kysymyksiä, jolloin %-jakauma pysyy ennallaan ja se tulee vaihtaa, jos tarpeen.

 • Määritä, koska arviointi tulee näkyviin opiskelijalle.
EXAM automaattisesti 3
 • Lopuksi Tallenna tai Tallenna ja julkaise tentti, jolloin se tulee opiske­li­joiden varattavaksi. 
 • Ennen julkaisua voit esikat­sella tentin.