exam logo black small 230x128

EXAM Auto­maat­ti­sesti arvioi­tava tentti

exam logo black small 230x128 EXAM Auto­maat­ti­sesti arvioi­tava tentti

 • Opet­taja voi Ylei­sessä sekä Henki­lö­koh­tai­sessa tentissä ottaa käyt­töön auto­maat­ti­sen arvioin­nin, kun tentti sisäl­tää VAIN auto­maat­ti­sesti arvioi­ta­via kysymyksiä:
  • yksi-oikein moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­set
  • monta-oikein moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­set
  • aukko­teh­tävä
 • Auto­maat­ti­sesti arvioi­dussa tentissä opis­ke­li­joi­den tent­ti­suo­ri­tuk­set siir­ty­vät opet­ta­jan Suori­tuk­set-näky­mässä Arvioi­ta­vana olevat tent­ti­vas­tauk­set –listalta Arvioi­dut tent­ti­vas­taukset –listaan. Opis­ke­li­joille lähtee jo tässä vaiheessa sähkö­pos­tiin tieto auto­maat­ti­sesti arvioi­dusta tentistä huomau­tuk­sella Suori­tus on auto­maat­ti­sesti arvioitu.
 • Opet­taja voi vielä muuttaa auto­maat­ti­sesti arvioi­tu­jen tent­tien arvioin­tia ja palautetta. 
 • Opet­ta­jan tulee vielä valita Lukitse ja tiedota opis­ke­li­jaa -painike, jotta suori­tuk­set lukit­tu­vat ja siir­ty­vät Rekis­te­röi­dyt tent­ti­suo­ri­tuk­set –listaan. Tällöin lähtee vielä toinen viesti opis­ke­li­jalle kuten normaaliprosessissa.
 • Jos tentille on määri­telty tietty määrä suori­tus­ker­toja ja opis­ke­li­jan suori­tus­ker­rat ovat täyt­ty­neet, vapau­tuu uusi suori­tus­kerta vasta kun suori­tus on lukittu eli klikattu Lukitse ja tiedota opis­ke­li­jaa -paini­ketta.
 • Opis­ke­li­joille voi tentistä antaa palau­tetta vain tent­ti­suo­ri­tus kerrallaan.

Auto­maat­ti­sesti arvioi­ta­van tentin luominen

 • Luo joko Yleinen tentti tai Henki­lö­koh­tai­nen tentti
 • Klikkaa Julkaise -väli­leh­dellä Auto­maat­ti­nen arviointi (ei käytössä) -kohdassa Ota käyt­töön
EXAM automaattisesti 1
 • Määrit­tele tentissä käyt­töö­not­ta­mal­lesi arvioin­tias­tei­kolle arvo­sa­na­ja­kau­mat prosent­tio­suuk­sina (%) koko­nais­pis­te­mää­rästä. Exam näyttää ko. prosent­tio­suu­den pistei­den alarajan.
 • Huom. Hyväk­sytty – Hylätty -astei­kolla riittää prosent­tien anta­mi­nen hyväk­sy­tylle arvosanalle.

EXAM automaattisesti 2

Huom! Tent­tiin voi vielä myöhem­min­kin lisätä kysy­myk­siä, jolloin %-jakauma pysyy ennal­laan ja se tulee vaihtaa, jos tarpeen.

 • Määritä, koska arviointi tulee näky­viin opiskelijalle.
EXAM automaattisesti 3
 • Lopuksi Tallenna tai Tallenna ja julkaise tentti, jolloin se tulee opis­ke­li­joi­den varattavaksi. 
 • Ennen julkai­sua voit esikat­sella tentin.