Media­no­mi

Tut­kin­to: Kult­tuu­ria­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Media­no­mi (AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
240 opin­to­pis­tet­tä | 4 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 50 (Oma valin­ta­koe 50)
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välillä.

Kou­lu­tus­paik­ka: Tik­ka­rin­ne-kam­pus

Hakuai­ka: 17.3. — 31.3.2021

Hake­mi­nen -> valintaperusteet

Ennak­ko­teh­tä­vän ohjeet ja aikataulu

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Media- ja vies­tin­tä­ala on paras­ta aikaa suu­res­sa mur­rok­ses­sa. Moni­ka­na­vai­suus on arki­päi­vää ja alal­le tar­vi­taan osaa­jia, jot­ka ymmär­tä­vät nyky­päi­vän media­ken­tän peli­sään­nöt ja osaa­vat tuot­taa rää­tä­löi­tyä sisäl­töä use­aan eri kana­vaan. Digi­ta­li­saa­tio avaa alan osaa­jil­le mah­dol­li­suuk­sia, jois­ta emme vie­lä osaa edes uneksia.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta media­no­mik­si val­mis­tut­tua­si hal­lit­set media­tuo­tan­to­jen ohjel­mis­to­jen ja lait­tei­den ammat­ti­mai­sen käy­tön. Pys­tyt tuot­ta­maan sisäl­töä useil­la eri tavoil­la ja väli­neil­lä ja osaat sekä suun­ni­tel­la, toteut­taa että joh­taa av- ja verkkomediatuotantoja.

Media­no­mit työl­lis­ty­vät muun muas­sa digi­taa­li­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­joik­si, sisäl­lön­tuot­ta­jik­si, verk­ko­toi­mit­ta­jik­si, video­ku­vaa­jik­si ja ‑leik­kaa­jik­si, tuot­ta­jik­si, mobii­li­so­vel­lus­suun­nit­te­li­joik­si, pro­jek­ti­pääl­li­köik­si tai ‑asian­tun­ti­joik­si sekä yrittäjiksi.

Karelia-amk:n media­no­mio­pin­nois­sa opit vies­tin­nän nyky­ai­kai­sia työ­käy­tän­tö­jä ja tuo­tan­to­pro­ses­se­ja valo­ku­vaa­mi­ses­ta video­tuo­tan­toi­hin ja ääni­suun­nit­te­lus­ta dra­ma­tur­gi­aan. Käy­tän­nön opis­ke­lua var­ten tar­joam­me huip­pu­mo­der­nin oppi­mi­sym­pä­ris­tön stu­dioi­neen. Vii­me kädes­sä sisäl­tö rat­kai­see, joten pereh­dyt myös luo­vuut­ta edis­tä­viin menetelmiin.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tarinoita.

opintopolku nappi uusi2