Tutustu opiskeluun Kareliassa

Tutustu opiskeluun Kareliassa! Tule meillä käymään tai osallistu tapah­tumiin, joissa esitte­lemme opiskelua Kareliassa. Tutustu myös opiske­li­joiden ja alumnien tarinoihin.

Järjes­tämme avoimet ovet 2. asteen opiske­li­joille kaksi kertaa vuodessa. Keväisin Tutustu Kareliaan -päivä ja syksyisin Hae Kareliaan -päivä ovat erinomainen mahdol­lisuus tutustua Karelian koulu­tuksiin, opiske­li­joihin ja ammattikorkeakouluopiskeluun.

Päivä amk-opiske­lijana

Tule ja totea itse! Jos olet hakemassa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun ja sinulla on jo tiedossa ala, jota haluat opiskella, voit tulla tutus­tumaan kouluumme päiväksi. Päivän aikana pääset tutus­tumaan koulu­tus­oh­jelmaan, opiskeluun ja opiske­li­joihin sekä tietysti osallis­tumaan oppitun­neille. Talon tavoista sinulle kertoo tarkemmin henki­lö­koh­tainen opiske­li­ja­tu­torisi. Voit toivoa vierailun ajankohtaa. Huomioi, että vierailut järjes­tyvät korkea­kou­lumme opiske­li­joiden ja henki­löstön työsken­te­ly­ai­ka­tau­lujen mukaan.

Opiske­lijat ja alumnit kertovat

Millaista on opiskella osaavaksi ammat­ti­lai­seksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa? Opiske­li­jamme kertovat omista opiske­lu­ko­ke­muk­sistaan Kareliassa ja Joensuussa.

Kareliasta valmis­tuneet alumnit kertovat urata­ri­nansa ja antavat opiske­li­joille ja hakijoille esimerkkejä siitä, kuinka oma ura on löytynyt valmis­tu­misen jälkeen.