Tutustu opiskeluun Kareliassa

Tutustu opiskeluun Kareliassa! Tule meillä käymään tai osallistu tapah­tumiin, joissa esitte­lemme opiskelua Kareliassa. Tutustu myös opiske­li­joiden ja alumnien tarinoihin.

Päivä amk-opiske­lijana

Tule ja totea itse! Jos olet hakemassa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun ja sinulla on jo tiedossa ala, jota haluat opiskella, voit tulla tutus­tumaan kouluumme päiväksi. Päivän aikana pääset tutus­tumaan koulu­tus­oh­jelmaan, opiskeluun ja opiske­li­joihin sekä tietysti osallis­tumaan oppitun­neille. Talon tavoista sinulle kertoo tarkemmin henki­lö­koh­tainen opiske­li­ja­tu­torisi. Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä vierai­lullesi sopiva aika. Tervetuloa!

Ilmoit­taudu tästä

2. asteen jatko-opintopäivä

Erityi­sesti 2. asteella opiske­le­ville tarkoi­tettuna jatko-opiske­lu­päivänä kerromme sinulle Karelian tarjoa­mista opiske­lu­vaih­toeh­doista. Pääset näkemään oppimi­sym­pä­ris­tömme ja tapaat opiske­li­joi­tamme, jotka osaavat antaa sinulle parhaat vinkit opiskelua koske­vissa kysymyk­sissäsi. Vuoden 2021 jatko-opinto­päivä järjes­tetään 27.4.Karelian kampuk­silla korona­ti­lanteen salliessa. Lisätietoja päivästä viikon 10 jälkeen. 

Opiske­lijat ja alumnit kertovat

Lue opiske­li­ja­ta­ri­noita

Millaista on opiskella osaavaksi ammat­ti­lai­seksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa? Opiske­li­jamme kertovat omista opiske­lu­ko­ke­muk­sistaan Kareliassa ja Joensuussa.

Alumnien kertomaa

Kareliasta valmis­tuneet alumnit kertovat urata­ri­nansa ja antavat opiske­li­joille ja hakijoille esimerkkejä siitä, kuinka oma ura on löytynyt valmis­tu­misen jälkeen.