Categories

Geronomi (AMK)

Monimuo­to­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 25
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Geronomi (AMK)
  • Koulu­tus­paikka Tikka­rinne-kampus
  • Opetus tapahtuu pääosin etänä verkossa. Lukujär­jes­tykseen kiinni­tettyjä etäopis­ke­lu­päiviä on 1-5 päivää viikossa, joihin osallis­tu­mista edelly­tetään. Lisäksi 3-5 kertaa lukukau­dessa on lähio­pe­tus­jaksoja, joihin osallis­tu­mista edelly­tetään. Lähio­pe­tus­jak­solla tarkoi­tetaan viikkoa, joka sisältää 2-5 lähio­pe­tus­päivää. Etäopis­kelun lisäksi on itsenäistä ja tiimityöskentelyä.

Hakeminen

Geronomi kohtaa ikäih­misen kokonaisvaltaisesti

Jokainen ihminen ikääntyy ja haluaa tulla kohda­tuksi juuri sellaisena ihmisenä kuin on, myös ikään­tyessä. Geronomi on vanhustyön asian­tuntija ja vastaa tähän tarpeeseen. Geronomin osaaminen rakentuu monia­lai­sesta geron­to­lo­gi­sesta tiedosta, sisältäen sosiaa­lialan, hoitotyön ja kuntou­tuksen näkökulmat.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena geronomina tuet ikäih­misen terveyttä, toimin­ta­kykyä ja hyvin­vointia, edistät ikäys­tä­väl­li­syyttä ja huomioit työssäsi ikään­ty­misen sosiaa­lisen ja kulttuu­risen ulottuvuuden.

Gerono­mio­pin­noissa opiskelet monia­laisia geron­to­lo­gisia opintoja. Opintojen teemat liittyvät terveyteen, toimin­ta­kykyyn ja hyvin­vointiin. Osaamista syven­täviä teemoja ovat esimer­kiksi muistityö sekä omais- ja perhehoito.

Perehdyt geronomin työpro­ses­seihin ja -menetelmiin, ikäys­tä­väl­liseen yhteis­kuntaan ja sosio­kult­tuu­riseen vanhus­työhön. Opinnot toteu­tuvat verkossa ja lähio­pe­tus­vii­koilla. Opiskelu tapahtuu projekti- ja tiimiop­pi­mista hyödyntäen. 

Gerono­mio­pin­tojen aikana harjoit­telet paljon käytän­nössä: harjoit­te­luissa ja työelä­mässä sekä erilaisten työelä­mä­läh­töisten oppimis­teh­tävien muodossa. Simulaa­tioissa harjaannut yhdis­tämään monia­laista geron­to­lo­gista tietoa käytännön harjoit­teiden avulla. Sinulla on myös mahdol­lisuus vahvistaa kansain­vä­li­syys­osaa­mista, muun muassa kansain­vä­li­sessä opiskelija- tai harjoitteluvaihdossa.

Geronomi työelä­mässä

Geronomin tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia erilai­sissa vanhustyön tehtä­vissä. Toimit esimer­kiksi palve­luoh­jaajana, ohjaajana, sosiaa­lioh­jaajana, projek­ti­työn­te­kijänä, vanhus­pal­ve­lujen koordi­noijana, esimiehenä, suunnit­te­lijana ja kehittäjänä. 

Voit työsken­nellä julki­sella ja yksityi­sellä sekto­rilla, järjes­töissä, säätiöissä ja esimer­kiksi kehit­tä­mis­hank­keissa. Työpaikkasi voi olla ohjaus-, valmennus-, kuntoutus-, hoiva- tai hoito­työssä. Geronomina voit työsken­nellä niin yksilö- ja ryhmä­koh­tai­sessa asiakas­työssä kuin vanhustyön moniam­ma­til­li­sissa työryhmissä.

Karelia edistää ikäys­tä­väl­listä yhteiskuntaa

Ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan edistä­mi­seksi vahvis­tamme edelleen ikään­ty­misen kysymyksiin liittyvää koulu­tusta, jatkuvan oppimisen palveluja sekä tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa. Ikäosaa­minen on ollut Karelian strate­gisena painopis­teenä jo 20 vuotta ja meillä on laajaa osaamista ikäosaa­misen eri osa-alueilla. 

Keski-ikäinen nainen katsoo vasemmalle.

Katso gerono­mi­kou­lu­tuksen esittely:

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: