geronomi työssä

Gero­nomi (AMK)

Kare­liasta valmis­tu­neena gero­no­mina tuet ikäih­mi­sen terveyttä, toimin­ta­ky­kyä ja hyvin­voin­tia, edistät ikäys­tä­väl­li­syyttä eri toimintaympäristöissä.

Moni­muo­to­to­teu­tus

 • Opis­ke­lu­paik­koja 35
 • Tutkin­non laajuus 210 opintopistettä
 • Kesto 3,5 lukuvuotta
 • Tutkin­to­ni­mike Gero­nomi (AMK)
 • Koulu­tus­paikka Tikkarinne-kampus
 • Opetus tapah­tuu pääosin etänä verkossa. Verkko-opis­ke­lu­päi­viä on 1-5 päivää viikossa. 2-5 päivän lähio­pe­tus­jak­soja kampuk­sella järjes­te­tään 3-5 kertaa luku­kau­dessa. Etä- ja kampus­opis­ke­lun lisäksi on itse­näistä ja tiimi­työs­ken­te­lyä. Opis­kelu on päätoi­mista ja edel­lyt­tää läsnä­oloa sekä lähi- että etäjaksoilla.

Hake­mi­nen

 • Syksyn yhteis­haku 4. – 14.9.2023
 • Opis­ke­li­ja­va­linta: AMK-valin­ta­koe 14, yo-todis­tus­va­linta 11, amma­til­li­nen todis­tus­va­linta 10

Gero­nomi kohtaa ikäih­mi­sen kokonaisvaltaisesti

Jokai­nen ihminen ikään­tyy ja haluaa tulla kohda­tuksi juuri sellai­sena ihmi­senä kuin on, myös ikään­tyes­sään. Gero­nomi on vanhus­työn asian­tun­tija ja vastaa tähän tarpee­seen. Gero­no­min osaa­mi­nen raken­tuu monia­lai­sesta geron­to­lo­gi­sesta tiedosta, sisäl­täen sosi­aa­lia­lan, hoito­työn ja kuntou­tuk­sen näkökulmat.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena gero­no­mina tuet ikäih­mi­sen terveyttä, toimin­ta­ky­kyä ja hyvin­voin­tia, edistät ikäys­tä­väl­li­syyttä ja huomioit työs­säsi ikään­ty­mi­sen sosi­aa­li­sen ja kult­tuu­ri­sen ulottuvuuden.

Gero­no­mio­pin­noissa opis­ke­let monia­lai­sia geron­to­lo­gi­sia opin­toja. Opin­to­jen teemat liit­ty­vät tervey­teen, toimin­ta­ky­kyyn ja hyvin­voin­tiin. Osaa­mista syven­tä­viä teemoja ovat esimer­kiksi muis­ti­työ sekä omais- ja perhehoito.

Pereh­dyt gero­no­min työpro­ses­sei­hin ja -mene­tel­miin, ikäys­tä­väl­li­seen yhteis­kun­taan ja sosio­kult­tuu­ri­seen vanhus­työ­hön. Opinnot toteu­tu­vat verkossa ja lähio­pe­tus­vii­koilla. Opis­kelu tapah­tuu projekti- ja tiimiop­pi­mista hyödyntäen. 

Gero­no­mio­pin­to­jen aikana harjoit­te­let paljon käytän­nössä: harjoit­te­luissa ja työelä­mässä sekä erilais­ten työelä­mä­läh­töis­ten oppi­mis­teh­tä­vien muodossa. Simu­laa­tioissa harjaan­nut yhdis­tä­mään monia­laista geron­to­lo­gista tietoa käytän­nön harjoit­tei­den avulla. Sinulla on myös mahdol­li­suus vahvis­taa kansain­vä­li­syys­osaa­mista, muun muassa kansain­vä­li­sessä opis­ke­lija- tai harjoitteluvaihdossa.

Gero­nomi työelämässä

Gero­no­min tutkinto antaa sinulle valmiu­det toimia erilai­sissa vanhus­työn tehtä­vissä. Voit työs­ken­nellä julki­sella ja yksi­tyi­sellä sekto­rilla, järjes­töissä, säätiöissä ja esimer­kiksi kehit­tä­mis­hank­keissa. Työpaik­kasi voi olla ohjaus-, valmen­nus-, kuntou­tus-, hoiva- tai hoito­työssä. Gero­no­mina voit työs­ken­nellä niin yksilö- ja ryhmä­koh­tai­sessa asia­kas­työssä kuin vanhus­työn moniam­ma­til­li­sissa työryhmissä.

Ammat­ti­ni­mik­keitä

 • palve­luoh­jaaja
 • ohjaaja
 • sosi­aa­lioh­jaaja
 • projek­ti­työn­te­kijä
 • koor­di­naat­tori
 • palve­lue­si­mies
 • suun­nit­te­lija

Karelia edistää ikäys­tä­väl­listä yhteiskuntaa

Ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan edis­tä­mi­seksi vahvis­tamme edel­leen ikään­ty­mi­sen kysy­myk­siin liit­ty­vää koulu­tusta, jatku­van oppi­mi­sen palve­luja sekä tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa. Ikäosaa­mi­nen on ollut Kare­lian stra­te­gi­sena pain­opis­teenä jo 20 vuotta ja meillä on laajaa osaa­mista ikäosaa­mi­sen eri osa-alueilla.


Sinus­tako geronomi?

Tutustu gero­no­miksi opis­ke­luun, tule­viin ammat­tei­hin ja amma­tissa työs­ken­te­lyyn mais­tiais­kurs­silla. Opis­ke­let verkossa oman aika­tau­lusi mukaan ja saat suori­te­tusta opin­to­jak­sosta avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suori­tus­mer­kin­nän ja opin­to­pis­teitä. Opinnot ovat maksuttomia. 


Videot ja podcastit


Sinua voisi kiin­nos­taa myös