geronomi työssä

Geronomi (AMK)

Kareliasta valmis­tu­neena geronomina tuet ikäih­misen terveyttä, toimin­ta­kykyä ja hyvin­vointia, edistät ikäys­tä­väl­li­syyttä eri toimintaympäristöissä.

Monimuo­to­to­teutus

 • Opiske­lu­paikkoja 35
 • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
 • Kesto 3,5 lukuvuotta
 • Tutkin­to­nimike Geronomi (AMK)
 • Koulu­tus­paikka Tikkarinne-kampus
 • Opetus tapahtuu pääosin etänä verkossa. Verkko-opiske­lu­päiviä on 1-5 päivää viikossa. 2-5 päivän lähio­pe­tus­jaksoja kampuk­sella järjes­tetään 3-5 kertaa lukukau­dessa. Etä- ja kampus­opis­kelun lisäksi on itsenäistä ja tiimi­työs­ken­telyä. Opiskelu on päätoi­mista ja edellyttää läsnäoloa sekä lähi- että etäjaksoilla.

Hakeminen

 • Syksyn yhteishaku 4. – 14.9.2023
 • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 14, yo-todis­tus­va­linta 11, ammatil­linen todis­tus­va­linta 10

Geronomi kohtaa ikäih­misen kokonaisvaltaisesti

Jokainen ihminen ikääntyy ja haluaa tulla kohda­tuksi juuri sellaisena ihmisenä kuin on, myös ikään­tyessään. Geronomi on vanhustyön asian­tuntija ja vastaa tähän tarpeeseen. Geronomin osaaminen rakentuu monia­lai­sesta geron­to­lo­gi­sesta tiedosta, sisältäen sosiaa­lialan, hoitotyön ja kuntou­tuksen näkökulmat.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena geronomina tuet ikäih­misen terveyttä, toimin­ta­kykyä ja hyvin­vointia, edistät ikäys­tä­väl­li­syyttä ja huomioit työssäsi ikään­ty­misen sosiaa­lisen ja kulttuu­risen ulottuvuuden.

Gerono­mio­pin­noissa opiskelet monia­laisia geron­to­lo­gisia opintoja. Opintojen teemat liittyvät terveyteen, toimin­ta­kykyyn ja hyvin­vointiin. Osaamista syven­täviä teemoja ovat esimer­kiksi muistityö sekä omais- ja perhehoito.

Perehdyt geronomin työpro­ses­seihin ja -menetelmiin, ikäys­tä­väl­liseen yhteis­kuntaan ja sosio­kult­tuu­riseen vanhus­työhön. Opinnot toteu­tuvat verkossa ja lähio­pe­tus­vii­koilla. Opiskelu tapahtuu projekti- ja tiimiop­pi­mista hyödyntäen. 

Gerono­mio­pin­tojen aikana harjoit­telet paljon käytän­nössä: harjoit­te­luissa ja työelä­mässä sekä erilaisten työelä­mä­läh­töisten oppimis­teh­tävien muodossa. Simulaa­tioissa harjaannut yhdis­tämään monia­laista geron­to­lo­gista tietoa käytännön harjoit­teiden avulla. Sinulla on myös mahdol­lisuus vahvistaa kansain­vä­li­syys­osaa­mista, muun muassa kansain­vä­li­sessä opiskelija- tai harjoitteluvaihdossa.

Geronomi työelä­mässä

Geronomin tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia erilai­sissa vanhustyön tehtä­vissä. Voit työsken­nellä julki­sella ja yksityi­sellä sekto­rilla, järjes­töissä, säätiöissä ja esimer­kiksi kehit­tä­mis­hank­keissa. Työpaikkasi voi olla ohjaus-, valmennus-, kuntoutus-, hoiva- tai hoito­työssä. Geronomina voit työsken­nellä niin yksilö- ja ryhmä­koh­tai­sessa asiakas­työssä kuin vanhustyön moniam­ma­til­li­sissa työryhmissä.

Ammat­ti­ni­mik­keitä

 • palve­luoh­jaaja
 • ohjaaja
 • sosiaa­lioh­jaaja
 • projek­ti­työn­tekijä
 • koordi­naattori
 • palve­lue­simies
 • suunnit­telija

Karelia edistää ikäys­tä­väl­listä yhteiskuntaa

Ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan edistä­mi­seksi vahvis­tamme edelleen ikään­ty­misen kysymyksiin liittyvää koulu­tusta, jatkuvan oppimisen palveluja sekä tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa. Ikäosaa­minen on ollut Karelian strate­gisena painopis­teenä jo 20 vuotta ja meillä on laajaa osaamista ikäosaa­misen eri osa-alueilla.

Videot ja podcastit

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös:

Fysio­te­ra­peutti

Fysio­te­ra­peuttina sinulla on käden­taidot ja anatomian tuntemus, joilla autat ihmisiä.

Sosionomi

Sosio­nomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaa­li­pal­ve­lujen kehittämisen.

Terveyden-
hoitaja

Tervey­den­hoi­tajan osaami­sella tuet ja ohjaat ihmisiä elämän eri vaiheissa.