Categories
Ajankohtaista Uutiset

Euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistä­mis­kil­pailun Suomen ehdokkaat valittu

Euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistä­mis­kil­pailun kansal­lisen karsinnan voittajat ovat Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Draft Program -yrittä­jyys­oh­jelma Joensuusta ja Kuopion kaupungin Kuopio Living Lab -tuote­­ke­­hitys- ja testaus­pal­ve­lu­kon­septi. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Draft Program -yrittä­jyys­oh­jelma pääsee kilpai­lemaan Euroopan tasolle yrittä­jyyden edistä­misen kilpai­lusar­jassa ja Kuopio Living Lab liike­toi­min­taym­pä­ristön paran­ta­misen ja digitaa­lisen siirtymän tukemisen kilpai­lusar­jassa. Kilpailun sääntöjen mukai­sesti kaksi kansal­lisen karsinnan parasta pääsevät jatkoon ja valit­tujen ehdokkaiden […]


Categories
Uutiset

Karelia tarjoaa tapah­tu­ma­tuot­ta­misen koulu­tuksen pohjois­kar­ja­lai­sille toimijoille

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Smart Event Managers -hanke tarjoaa uuden tapah­tu­ma­tuot­ta­misen koulu­tuksen pohjois­kar­ja­lai­sille tapah­tumien tekijöille. Hankkeessa pilotoitava maksuton koulu­tus­ko­ko­naisuus kokoaa yhteen asian­tun­tijat monelta saralta. Marras­kuussa alkava koulutus vastaa työelämän kysyntään ja tekee laaja-alaisesti yhteis­työtä Karelian eri koulu­tusten, valta­kun­nal­listen etujär­jes­töjen, TE-toimiston sekä maakunnan tekijöiden kanssa..  –   Korona­pan­demian vaikutus tapahtuma-alaan on ollut erityisen raju ja edessämme on uusi normaali. Maailmanlaajuinen […]


Categories
Koulutusuutiset

Kooda­ri­kou­lutus eri alojen ammattilaisille

SmartICT – älykkään automaation ohjel­moin­tio­saaja -kooda­ri­kou­lutus soveltuu ICT-alan ammat­ti­lai­sille, kuten esimer­kiksi insinöö­reille, trade­no­meille, eri alojen toimi­hen­ki­löille ja opetta­jille. Koulu­tuksen laajuus on opiske­lijan henki­lö­koh­tai­sista valin­noista riippuen vähintään 30 opinto­pis­tettä ja enintään 60 opinto­pis­tettä. Monet tieto- ja viestin­tä­tek­niikan alan yritykset pyrkivät kehit­tämään henki­löstön monimuo­toi­suutta – alalle tarvitaan taustoiltaan erilaisia osaajia. Lue lisää SmartICT-koulutuksesta


Categories
Uutiset

Jatkumo hankkeella voimaa ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhdessä tehtävään palvelumyyntiin

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on mukana OKM:n rahoit­ta­massa Jatkumo-hankkeessa, jossa on mukana yhteensä kymmenen ammat­ti­kor­kea­koulua. Hankkeen vetäjänä toimii Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu. Hankkeen tavoit­teena on kokeilla, testata, kehittää sekä toimeen­panna malli, jossa useampi ammat­ti­kor­kea­koulu voi yhdessä tarjota myytäviä palve­luitaan niin yrityk­sille kuin yhtei­söille ympäri Suomen. Yhdessä kehitetyn toimin­ta­mallin avulla eri ammat­ti­kor­kea­kou­lujen koulu­tus­pal­velut täyden­tävät toisiaan ja ovat katta­vasti koko maan laajui­sesti hyödyn­net­tä­vissä.  Hankkeen avulla levitetään tietoa ammat­ti­kor­kea­kou­lujen tarjoamien palve­lujen saata­vuu­desta. Yhteistyön myötä kullekin ammat­ti­kor­kea­kou­lulle avautuu mahdollisuus […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia hakee uusia asian­tun­ti­joita osaajapooliin

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on perus­tanut osaaja­poolin ja etsii siihen lisää asian­tun­ti­joita. Osaaja­pooliin haetaan uusia työelämän erityis­asian­tun­ti­joita jakamaan näkemyksiä ja osaamista opiske­li­joille. Pooli­lai­silla on mahdol­lisuus päästä tuottamaan ja kehit­tämään opintoja ja palveluja sekä parantaa samalla omaa osaamistaan ja saada opetus­ko­ke­musta. – Osaaja­poolin toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin, sillä jo nyt alkuvai­heessa olemme saaneet mukaan 43 asian­tun­tijaa eri puolilta […]Categories
Koulutusuutiset

Vauhtia avoimen AMK:n opiskeluun -nettiohjaukset

Mieti­tyt­tääkö jokin Karelian avoimen AMK:n opiske­lussa — tule mukaan nettioh­jaukseen! Avoimen AMK:n nettiohjaus torstaina 10.6.2021 klo 16.00 – 17.30. Katso lisää ja klikkaa itsesi paikalle tästä Voit halutessasi laittaa meille etukäteen kysymyksiä sähkö­postiin, joihin vastaamme tilai­suu­dessa. Maarita Mannelinmaarita.mannelin@karelia.fi Niina Pennanenniina.pennanen@karelia.fiCategories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija Raken­ta­misen vihreä siirtymä tutkimus- ja kehittämisprojektiin

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee PROJEKTIASIANTUNTIJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.2021-31.8.2023 työsken­te­lemään Raken­ta­misen vihreä siirtymä tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektiin. Raken­ta­misen vihreä siirtymä -projektin isona tavoit­teena on tunnistaa raken­ta­misen vähähii­lisiä ratkaisuja ja prosesseja sekä edistää niiden käyttöön­ottoa alan yrityk­sissä. Osata­voit­teena on vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materi­aa­lio­saa­mista sekä käynnistää tarvit­tavia tuote- ja menetel­mä­ke­hi­tys­pro­sesseja. Lisäksi osata­voit­teena on edistää ja tukea digitaa­listen työka­lujen käyttöönottoa […]