Kategoria: Ajankohtaista

 • Astetta alemmas – Energian­sääs­tö­vii­kolla tapahtuu Pohjois-Karjalassa

  Käännetään yhdessä astetta alemmas ja toimitaan energia­fik­susti! Energian­sääs­tö­viikko tulee taas 9.–15.10.2023. Tule hakemaan vinkit energian­säästöön Pohjois-Karjalan alueel­lisen energia­neu­vonnan järjes­tämiin kaikille avoimiin ja maksut­tomiin tilai­suuksiin. Tarjolla on myös energia­luentoja, joihin voi tulla kuulolle ja keskus­te­lemaan energian säästöön liitty­vistä kysymyksistä.  Energia­neu­vontaa Karelian kampuk­silla tiistaina 10.10.2023 Piipahda hakemaan vinkit energian­säästöön Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Tule ja kysy sinua askar­rut­ta­vista energia-asioista ja […]


 • Avoin työpaikka: kuntou­tusalan yliopettaja

  Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista. Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peiliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin työyh­tei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun. Haemme KUNTOUTUSALAN YLIOPETTAJAA1.1.2024 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta elo- ja syyskuussa valmistuneita

  Fysio­te­ra­peutti (AMK)Lempinen Milla, PoriLång Jarno, Joensuu Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaAhponen Nico, Mikkeli Insinööri (AMK), talotek­niikkaKröger Jere, Joensuu Medianomi (AMK)Pirinen Roosa, LieksaTiili Iida, Joensuu Restonomi (AMK)Aarni Pauliina, Joensuu Sairaan­hoitaja (AMK)Hyttinen Sirkku, JoensuuMakkonen Enni, TampereNiskanen Maarit, JoensuuPakarinen Anu, Rääkkylä Sairaan­hoitaja (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minenKarhunen Eeva, Lapin­lahtiVäätäinen Mari, Lempäälä Sosionomi (AMK)Forsell Sara, JoensuuNykänen Kati, KuopioWinter Sanni, Kuopio […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu mukana Roska liikkuu -tapah­tu­massa 3.-4.10.2023

  Itä-Suomen yliopisto, Savonia-amk, Karelia-amk, korkea­kou­lujen SYKETTÄ-liikun­ta­palvelu sekä Savon ammat­tio­pisto Sakky ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riveria järjes­tävät yhteis­voimin Roska liikkuu -roskien­ke­ruu­ta­pah­tuman kahdessa maakun­nassa 3.-4.10.2023. Tapahtuma kytkeytyy osaksi toimi­joiden liikuntailtapäiviä. – Kutsumme opiske­lijat ja henki­löstön mukaan keräämään roskia joko yksin tai porukalla. Tavoit­teena on levit­täytyä ympäri kaupunkeja ja maakuntia! Haastamme myös alueen yrityksiä ja organi­saa­tioita lähtemään tyhy-hengessä kävely- […]


 • Ammat­ti­kor­kea­koulut tarjoavat maksut­tomia mikro-opintoja yrityksille

  Ammat­ti­kor­kea­koulut kutsuvat yrityksiä tutus­tumaan mikro-opintoihin ja ottamaan haltuun muutos­ky­vyk­kyyttä, vihreä siirtymää tai digita­li­saa­tiota pieninä palasina. 22 ammat­ti­kor­kea­koulun Yritysten muutos­kump­panina -hanke­ko­ko­naisuus tuo saata­ville maksut­tomia mikro-opintoja, joilla yrittäjät ja henki­löstö voivat kehittää osaamistaan nopeasti ja ketterästi. Työelämän muutos edellyttää uudis­tu­mista ja uuden tiedon omaksu­minen tapahtuu usein työn lomassa. Ammat­ti­kor­kea­kou­luissa onkin tunnis­tettu tarve luoda joustavaan, jatkuvaan osaamisen kehit­tä­miseen paremmin yrityk­sille […]


 • Eveliina Miikku­lainen on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2023 alumni

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2023 alumniksi on valittu vuonna 2018 trade­no­miksi valmis­tunut Eveliina Miikkulainen. Perus­te­luissa todetaan, että Eveliina Miikku­lainen menestyi liike­ta­louden opinnoissaan erinomai­sesti ja oli erittäin aktii­vinen markki­noimaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulua eri foorumeilla. – Eveliina on valmis­tu­mi­sensa jälkeen jatkanut samaan malliin Karelian markki­noi­mista. Hän on loistava esimerkki urallaan menes­ty­neestä nuoresta naisesta, joka murtaa lasikattoja ja toimia­la­rajoja, kertoo lehtori Ulla Kärnä. […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lukuvuosi avataan kampustapahtumassa

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu lukuvuosi 2023-2024 avataan tiistaina 19.9.2023. Kello 13 Tikka­rinne-kampuksen audito­riossa alkavassa avajaisten viral­li­sessa osuudessa kuullaan muun muassa Pohjois-Karjalan kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­tajan Antti Toivasen juhlapuhe, opiske­li­ja­kunta Pokan ja henki­löstön terveh­dykset sekä musiikkiesityksiä. Viral­lisen avajais­ti­lai­suuden jälkeen noin kello 14 avajais­ta­pahtuma siirtyy Tikka­rinne-kampuksen sisäpihan amfiteat­teriin, jossa on Karelian järjes­tämää ohjelmaa niin opiske­li­joille kun henkilöstöllekin. – Opiske­li­joiden ja henki­löstön yhteiset […]


 • Karelian monimuo­to­kou­lu­tukset vetovoi­maisia syksyn yhteishaussa

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun haki yhteensä 950 hakijaa eilen päätty­neessä korkea­kou­lujen syksyn yhteis­haussa. Karelian hakutu­losten kärkeen nousivat selkeästi monimuo­to­kou­lu­tukset, joissa opetus on usein sekä lähio­pe­tusta että verkko-opiskelua. Karelian valitsi ensisi­jai­seksi hakukoh­teekseen 320 hakijaa. Yksit­täi­sistä koulu­tuk­sista vetovoi­mai­simpia olivat tänäkin vuonna sosionomi- ja fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tukset. Hakijoista noin kolmasosa oli Pohjois-Karja­lasta, minkä jälkeen eniten hakijoita oli Uudel­ta­maalta, Pohjois-Savosta ja Pirkanmaalta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oli haussa viisi sosiaali- ja […]


 • Ikä- ja muistiys­tä­väl­lisen Kaivan­non­puiston avajaisia vietetään 21.9.2023

  Joensuun Pentti­län­rantaan Pielisjoen varteen on valmis­tunut ikä- ja muistiys­tä­väl­linen puisto­ym­pä­ristö. Avajaisia vietetään Muisti­vii­kolla Maailman Alzheimer-päivänä. Aika: torstai 21.9.2023 klo 14–16Paikka: Kaivan­non­puisto, Pentti­län­ranta, Lions-Ruusu­puistoa vastapäätä Kaivan­non­puiston ideaoivat Muistiak­tiivit, jotka ovat itse muisti­sai­rauteen sairas­tu­neita ihmisiä. Alue suunni­teltiin ja toteu­tettiin Joensuun kaupungin, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Pohjois-Karjalan Muisti ry:n yhteis­työnä. Muistiys­tä­väl­lisyys oli alueen suunnit­telua johtava teema. Kaivan­non­puiston tavoit­teena on edistää […]


 • Ikäys­tä­väl­li­syyden osaamis­salkku – uusi tapa kehittää asiantuntijuutta

  Ikäys­tä­väl­li­syyden osaamis­salkkuun on kerätty Karelian avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun ikäosaa­miseen liittyvä koulu­tus­tar­jonta. Omaa asian­tun­ti­juuttaan voi kehittää kokoa­malla itselleen sopivan koulu­tus­pa­ketin osaamis­salkun tarjonnasta. Ikäys­tä­väl­lisyys on ajankoh­tainen teema. Väestön ikään­ty­minen koskettaa koko yhteis­kuntaa. Ikäys­tä­väl­lisyys tarkoittaa yksin­ker­tai­sesti halua kehittää yhteis­kuntaa ja yhteisöjä siten, että ne olisivat ikäys­tä­väl­lisiä ikään­ty­neille ihmisille. ”Ikäys­tä­väl­li­sessä yhteis­kun­nassa ja yhtei­sössä ikäih­miset nähdään aktii­visina toimi­joina ja myös vaikut­tajina. […]