Categories
Uutiset

Muisti­sairaus työikäisenä – työssä jatka­misen mahdollisuudet 

Työikäisenä muisti­sai­rauteen sairas­tunut siirtyy diagnoosin saatuaan taval­li­simmin eläkkeelle. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Muisti ja työ -hankkeessa tarkas­teltiin asiaa toiselta kantilta ja selvi­teltiin, millaisia työssä jatka­misen mahdol­li­suuksia on olemassa vaihtoehtona eläkkeelle.  Työssä jatka­misen mahdol­li­suuksia selvi­tettiin erityi­sesti työn ja työpaik­kojen näkökul­masta. Kirjal­li­suus­kat­sauksen ja pohjois­kar­ja­lai­sille yrityk­sille ja organi­saa­tioille tehdyn kyselyn ja haastat­te­lujen perus­teella kävi ilmi, että työikäisten muisti­sai­raudet ovat toistai­seksi työelämässä […]


Categories
Ajankohtaista

Kareliassa profi­loi­tu­misen vuosi

Korkea­kou­lujen Digivision 2030 tavoit­teena on luoda kansain­vä­li­sesti arvos­tettu oppimisen ekosys­teemi, joka ensivai­heessa perustuu Digivision digitaa­li­sille palve­luille, korkea­kou­lujen yhtei­selle opinto­tar­jon­nalle sekä vuoro­vai­ku­tuk­selle yritysten ja yhteis­kunnan kanssa. Ekosys­teemin digitaa­listen palve­luiden kautta elini­käinen oppija voi jousta­vasti ja jatku­vasti suorittaa omiin yksilöl­lisiin tarpei­siinsa sopivia opintoja yli korkea­kou­lu­ra­jojen sekä kehittää osaamistaan avoimen kurssi­tar­jonnan avulla. Oppijan dataa hyödyn­netään yli korkea­kou­lu­ra­jojen, mutta […]


Categories
Uutiset

Kansain­vä­listen koulu­tusten hakija­määrä tuplaantui Kareliassa

Keski­viikkona 18.1.2023 päätty­neessä kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kouluun haki lähes 4300 hakijaa Suomesta ja ulkomailta. Hakemuksia oli lähes 2000 enemmän kuin vuotta aikai­semmin. Kareliassa oli haussa kolme kansain­vä­listä, englan­niksi toteu­tet­tavaa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoa, yhteensä 125 aloitus­paikkaa. Näistä suosituin oli Degree Programme in Inter­na­tional Business. 3,5 -vuotista BBA-tutkintoa haki opiske­lemaan 2 400 hakijaa. Uusi tieto- ja viestin­tä­tek­niikan ohjelma löydettiin hyvin […]


Categories
Uutiset

Erillishaku lähihoi­ta­jasta sairaanhoitajaksi

Fast Track – lähihoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -koulutus on innova­tii­vinen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa lähihoi­tajan osaamisesi hyödyn­netään mahdol­li­simman tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti sairaan­hoi­ta­jaksi kehit­ty­mi­sessä. Koulutus on tarkoi­tettu sinulle, jolla on lähihoi­ta­ja­tut­kinto ja haluat opiskella sairaan­hoi­ta­jaksi tehok­kaasti hyödyntäen koko lukuvuoden – myös kesäajat – ja näin nopeuttaa valmis­tu­mista. Sovit opiske­li­jaksi, jos olet sitou­tunut kehit­tämään itseäsi ja kykenet itsenäiseen työsken­telyyn. Opinnot kestävät 3 lukuvuotta. Nopeampaa […]


Categories
Ajankohtaista

Digivisio – digitaa­lisen opetuksen tulevaisuus on korkea­kou­lujen omissa käsissä

Muistan hyvin, kun Digivision synty­sanat sanottiin ensim­mäisen kerran eräässä yliopis­tojen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rehto­reiden yhteis­ta­paa­mi­sessa joitakin vuosia sitten. Ajatus herätti heti innos­tusta ja jo silloin visiotiin tulevan Digivision perus­prin­siipit: 1) yhteinen digita­linen oppimi­sa­lusta kaikkien korkea­kou­lujen tarjon­nalle, 2) kokonaisuus, jossa oppija ja hänen oma jatku­vasti kertyvä oppimis­da­tansa olisivat keskiössä ja 3) digita­linen oppimi­sym­pä­ristö, joka saumat­to­masti toimisi korkeakoulujen […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta joulu­kuussa 2022 valmistuneita

Fysio­te­ra­peutti (AMK)Holopainen Iina-Riikka, Joensuu­Ho­lo­painen Mirja, Joensuu­Hurri Pilvi, Joensuu­Karp­pinen Janita, Lappeen­rantaLaitinen Noora, Lieksa­Ma­ti­kainen Antti, Joensuu­Mit­runen Arttu, Helsin­ki­Mä­kinen Elisa, Mäntsä­lä­Nis­sinen Elina, Kontio­lahtiPekkonen Noora, Joensuu­Pirs­kanen Saara, Joensuu­Ryy­nänen Valtteri, JoensuuSauk­konen Siiri, JoensuuSulli Alessandro, JoensuuSuomula Jani, JoroinenVouti­lainen Reetta, Tampere Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minenKoskeli Olli, Joensuu Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikkaAsikainen Simo, Joensuu­Hir­vonen Ville, Outokum­pu­Ma­joinen Elli, […]


Categories
Uutiset

Kevään ensim­mäinen yhteishaku alkaa 4.1.2023

Kevään 2023 ensim­mäinen yhteishaku alkaa keski­viikkona 4.1.2023 ja jatkuu 18.1.2023 saakka. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on haussa kolme englan­nin­kie­lellä toteu­tet­tavaa koulu­tusta: Industrial Management, Inter­na­tional Business sekä uutena koulu­tuksena Infor­mation and Commu­nication Technology. Uusi tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöö­ri­kou­lutus antaa laajan tieto­taidon työsken­nellä ICT-alalla.  – Meillä on tavoit­teena houku­tella alasta kiinnos­tu­neita nuoria ympäri maailman opiske­lemaan Joensuuhun ja toisaalta rohkaista myös […]


Categories
Ajankohtaista

Karelian Digivisio 2030 muutos­oh­jelman suunnitelma

Torstaina 15.12.2022 lähti Karelian oma muutos­oh­jel­ma­suun­ni­telma Digivisio 2030 -hankkeelle. Muutos­oh­jel­massa on kuvattu Karelian omia tavoit­teita suhteessa Digivisio 2030 -hankkeen tavoit­teisiin. Karelian strate­giset valinnat istuvat erittäin hyvin Digivisio 2030 -hankkeen tavoit­teisiin. Lisäksi Kareliassa on meneillään paljon hankkeita, joiden tavoit­teena on tukea digitaa­li­suuden edisty­mistä. Olemme ennakoineet Kareliassa hyvin digitaa­li­suuden kehit­tä­mistä. Konkreet­ti­sesti digitaa­lisuus Kareliassa tarkoittaa esimer­kiksi sähköisiä palveluja, […]


Categories
Koulutusuutiset Jatkuva oppiminen

Avoimen AMK:n kevään 2023 tarjonta

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun kevään 2023 opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin avattu. Laajassa tarjon­nas­samme on paljon ajankoh­taisia opintoja tarjolla. Voit päivittää, laajentaa tai syventää osaamistasi joko yksit­täi­sillä opinto­jak­soilla tai täydentää osaamistasi valit­se­maasi teemaan osaamis­ko­ko­nai­suuk­silla. Tutustu opinto­tar­jontaan ja ilmoit­taudu mukaan!


Categories
Uutiset

Starck­johann-säätiön kannus­tuss­ti­pendit 40 Karelian opiskelijalle

Starck­­johann-säätiön stipendit jaettiin Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun opiske­li­joille maanan­taina 12.12.2022. Säätiö jakoi tänä vuonna kannus­tuss­ti­pendejä 40 opiske­li­jalle yhteensä 36 000 euroa eli 900 euroa/opiskelija. Säätiö haluaa antaa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lulle yhden lisätyö­vä­lineen opiske­li­joiden motivoi­mi­seksi hyvään työhön. – Olemme erittäin kiitol­lisia Starck­­johann-säätiölle tuesta, jota he ovat osoit­taneet ammat­ti­kor­kea­kou­lumme opiske­li­joille. Nämä stipendit ovat tunnustus opiske­li­joille määrä­tie­toi­sesta ja tulok­sek­kaasta opiske­lusta, kertoo rehtori Petri Raivo. […]