Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­lijat menes­tyivät siltasuunnittelukilpailussa

Suomen metsä­keskus ja Suomen Tieyh­distys järjes­tivät keväällä valta­kun­nal­lisen kilpailun, jolla pyritään lisäämään puunkäyttöä yksityis­teiden silta­rat­kai­suissa. Kilpailuun osallis­tu­neista 11 suunni­tel­masta ykkös­si­jaille nousi Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun opiske­li­joiden silta­suun­ni­telma, jonka tekemi­sestä vasta­sivat Karelian opiske­lijat Heli Rautiainen, Nico Räty ja Pasi Muukkonen. Arto Haarasen ohjaaman ryhmän Karelia-nimisessä sillassa on kantavana raken­teena CLT-levystä ja liima­puu­pal­keista valmis­tettava laatta. Tuoma­riston mielestä työssä yhdis­tyivät parhaiten […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: tuotan­toau­to­maation lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee TUOTANTOAUTOMAATION LEHTORIA1.11.2021 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen. Lehtoriin tehtäviin kuuluvat konetek­niikan koulu­tuksen ammat­tiai­neiden opetus, harjoit­te­luiden ja opinnäy­te­töiden ohjaus sekä osallis­tu­minen ammat­ti­kor­kea­koulun hanke- ja palve­lu­lii­ke­toi­mintaan. Paino­tamme valin­nassa– tuotan­toau­to­maation ja tuotannon tieto­jär­jes­telmien osaamista– suunnit­te­luoh­jel­mis­tojen hallintaa– monipuo­lista alan työko­ke­musta ja verkostoja– näyttöä oman osaamisen kehit­tä­mi­sestä– verkko-opetuksen valmiuksia– valmiutta opettaa englannin kielellä– vastuul­lista ja oma-aloit­­teista työskentelyotetta […]


Categories
Uutiset

Euroop­pa­laisen maaseudun tulevai­suuden tekijät huippuse­mi­naa­rissa 22.9.2021

Keski­viikkona 22.9.2021 klo 13.00–17.15 järjes­tettävä European Rural Entrepre­neurship Voices Forum -verkko­se­mi­naari ja -työpajat tuovat yhteen osallis­tujia yli viides­tä­toista maasta pohtimaan euroop­pa­laisen maaseudun tulevai­suutta vuonna 2040. Seminaarin taustalla on Euroopan komission kesällä julkaisema EU:n pitkän aikavälin maaseu­tu­visio. Nyt järjes­tettävä tapahtuma on ensim­mäinen, jossa vision tavoit­teita pohditaan käytännön yritys­toi­minnan kannalta ja konkreet­tisina toimenpide-esityksinä. Tapah­tuman panee­li­kes­kus­te­lussa vuotta 2040 […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Piipahda Pride-viikolla Karelian pop up -pisteellä

Pride-viikolla yhden­­ver­­taisuus- ja tasa-arvotee­­maiset pop up -pisteet ovat avoinna torstaina 23.9. klo 10-12 Wärtsilän kampuksen aulassa ja klo 13-15 Tikka­rinteen kampuksen aulassa. Pisteillä pääset arvioimaan Karelian tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telmaa. Pisteillä voit tutustua sateen­kaa­rio­saa­misen vahvis­ta­miseen keskit­tyvään materi­aaliin ja samalla voit myös tilata materi­aalia omaan käyttöösi.  Karelia järjestää Pride-liputuksen Tikka­rinteen ja Wärtsilän kampuk­silla 20.-26.9.  Lue koulu­tus­suun­nit­telija Taina Jauhiaisen Kohti yhden­ver­tai­sempaa, moninai­sempaa ja turval­li­sempaa Kareliaa -kirjoitus tästä. […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Walk in -korona­ro­kotus Wärtsi­lässä 23.9. opiske­li­joille ja henkilökunnalle

Siun sote ja Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu järjes­tävät Walk in -korona­ro­ko­tus­ti­lai­suuden Wärtsilän kampuk­sella tiloissa 026b ja 026c torstaina 23.9. seuraa­vasti: klo 9.00-11.00:            1. ja 2. rokote klo 12.30-14.30:          1. ja 2. rokote  Walk in -rokotuk­sessa korona­rokote annetaan ilman ajanva­rausta saapu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Tilai­suu­dessa on tarjolla Moderna-korona­­ro­­ko­­tetta. Rokot­teita tarjotaan kaikille Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun opiske­li­joille ja työnte­ki­jöille kotipaik­ka­kun­nasta riippu­matta, myös kansain­vä­li­sille opiske­li­joille ja henki­lös­tölle. Tilai­suu­dessa pistetään 1. […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian uusi gerono­mi­kou­lutus vetovoi­mainen syksyn haussa

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kouluun haki yhteensä 1 227 hakijaa 15. syyskuuta päätty­neessä korkea­kou­lujen syksyn yhteis­haussa. Hakija­määrä nousi yli sadalla hakijalla viime syksystä. Karelian valitsi ensisi­jai­seksi hakukoh­teekseen 430 hakijaa. Aloitus­paikkoja syksyn haussa on 175. –  Tänä vuonna vetovoi­mai­simpia olivat fysio­­te­­ra­­peutti- ja sosio­no­mi­kou­lu­tukset. Erityisen ilahtunut olen nyt ensim­mäistä kertaa haussa olleen gerono­mi­kou­lu­tuk­semme menes­tyk­sestä, sillä siihen haki heti peräti 136 hakijaa. Olemme […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­koor­di­naattori INVEST-hankkeeseen

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee PROJEKTIKOORDINAATTORIAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.11.2021 – 31.12.2023. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.11.2021. Haemme projek­ti­koor­di­naat­toria Erasmus+ European Univer­sities ohjel­masta rahoi­tetun kansain­vä­lisen INVEST-hankkeen hallin­nol­lisiin tehtäviin hankkeelle nimet­tävän projek­ti­pääl­likön työpa­riksi ja osaksi Karelian toteut­ta­ja­tiimiä. Projek­ti­koor­di­naat­torin keskei­simpinä työteh­tävinä ovat– hanke­ra­hoi­tukseen liittyvän rapor­toinnin tehtävät (työaika- ja kustan­nus­seu­ranta sekä niiden rapor­tointi, kokousten rapor­tointi ja dokumen­tointi, hankkeen laadulliseen […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija Base Camp -hankkeeseen

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee PROJEKTIASIANTUNTIJAA Base Camp – Opiske­li­jay­rit­tä­jyy­sa­lus­tojen kehit­tä­minen (ESR)-hankkeeseenmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 18.10.2021 – 31.12.2022. Base Camp on Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riverian yhteinen hanke, jonka pääta­voit­teena on erilaisten pohjois­kar­ja­laisten opiske­li­jay­rit­tä­jyyden muotojen tunnis­ta­minen, opiske­li­joiden yrittä­jyys­val­miuksien edistä­minen sekä yrittä­jyys­pol­kujen muodos­ta­minen. Tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi järjes­tetään yrittä­jyys­val­miuksia edistäviä valmen­nuksia, tuetaan yrittä­jyyttä edistävien verkos­tojen kehit­ty­mistä sekä hyödyn­netään Karelian, Riverian ja […]


Categories
Uutiset

Missiona naisyrit­tä­jyyden edistä­minen ja vahvis­ta­minen kansainvälisesti

Poismuuttoa harvaa­na­su­tuilta alueilta voidaan vähentää edistä­mällä naisten itsensä työllis­tä­mistä ja yrittä­jyyttä. Alueiden elinvoi­mai­suuden ja tasa-arvon kannalta on tärkeää pitää myös maaseu­tu­maiset alueet asuttuina ja kaventaa kehity­seroja eri alueiden välillä. Kuluneen kahden vuoden aikana koepon­nis­tetut vertais­men­to­roin­tioh­jelma sekä naisille suunnattu liikei­dea­kil­pailu on havaittu hyviksi keinoiksi tukea naisyrit­täjien kansain­vä­listä liike­toi­mintaa ja yhteis­työtä myös pandemian aikana. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun ja Business […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: henki­lös­tö­sih­teeri vuorot­te­lu­vapaan sijaiseksi

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee HENKILÖSTÖSIHTEERIÄvuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 12.10.2021-2.2.2022. Henki­lös­tö­sih­teerin keskei­simpiä työteh­täviä ovat– HR-toimin­­tojen kehit­tä­miseen osallis­tu­minen (esim. suunni­telmien ja ohjelmien päivit­tä­minen)– henki­lös­tö­asia­kir­jojen päivit­tä­minen ja arkis­tointi– palkka­hal­linnon avustavat tehtävät sekä– muut erikseen määri­tellyt henki­lös­tö­hal­linnon tehtävät. Toimenkuva tarkentuu valit­tavan henkilön osaamisen mukaan. Paino­tamme valin­nassa– erinomaista tieto­tek­nistä osaamista sekä työvä­li­neiden ja -menetelmien hallintaa,– tarkkaa ja huolel­lista työotetta,– useiden […]