Categories
Ajankohtaista

Johta­minen ja työhyvinvointi

Johta­minen ja työhyvinvointi

Esimie­hille ja johdolle sekä työyh­tei­söille suunnat­tujen valmen­nus­temme avulla edistät esimies- ja johta­mis­taitoja sekä työyh­teisön työhy­vin­vointia ja lisäät työn tuotta­vuutta. Osa sopii esimer­kiksi TYKY-päivän ohjel­maksi. Ota yhteyttä – raken­netaan yhdessä organi­saa­tiol­lenne sopiva koulutuskokonaisuus!

Tutustu koulu­tuse­si­merk­keihin ja pyydä tarjous.

Uudis­tuvat esimies- ja johtamistaidot

Millaisia arjen haasteita kohtaat esimies­työssäsi ja miten ne voitaisiin ratkaista yhdessä? Miten hiljainen tieto saadaan koko työyh­teisön voima­va­raksi?
Valmen­nuk­sessa tuetaan esimiehiä heidän esimies/asiantuntijaroolissaan, jonka myötä johta­mis­taidot paranevat ja he rohke­nevat uudistaa johta­mis­käy­tän­teitään – työhy­vin­vointi lisääntyy ja työn organi­sointi paranee. Esimiehenä saat valmiuksia hallita paremmin esimiestyön ja johta­misen arjen haasteita ja saat työkaluja työyh­teisön ja oman toiminnan tehostamiseen.

Valitse organi­saa­tiosi esimies- ja johta­mistyön kehit­tä­miseen sopivat teemat.
>> Itsensä johta­minen
>> Esimiehen roolit ja velvol­li­suudet
>> Muutos­joh­ta­minen
>> Haastavat tilanteet esimies­työssä
>> Valmentava johta­minen
>> Osaamisen johta­minen
>> Kestävä johta­minen
>> Työhy­vin­voinnin johta­minen
>> Digijoh­ta­minen ja etäjohtaminen

Keskeisenä ytimenä dialogi valmen­nuksen ja käytännön tekemisen välillä. Menetelmät sovel­tuvat mm. kehit­tä­mis­pro­jek­teihin, organi­saa­tio­muu­toksiin, strategian suunnit­teluun ja jalkaut­ta­miseen sekä organi­saation haasteel­listen tilan­teiden ratkaisuun. Valmennus kestää n. 2-12 kk, riippuen valmen­nus­tee­mojen määrästä.
> Tutustu valmen­nukseen

Vuoro­vai­ku­tuk­sella tuloksiin -tiimivalmennus

Vuoro­vai­ku­tus­taidot ovat tärkeä ja olennainen tulevai­suuden työelä­mä­taito. Vuoro­vai­ku­tusta kehit­tä­mällä voidaan kehittyä työyh­teisönä tai tiiminä ja kehittää toimintaa tulok­sel­li­sempaan suuntaan. Tiimeissä tehdään työtä yhdessä ja avoin, luotta­muk­sel­linen vuoro­vai­kutus edistävät tuloksien saavut­ta­mista. Yhtei­söl­linen ilmapiiri edistää aktii­vista vuoro­vai­ku­tusta. Kasvata positii­vista energiaa mahdol­lis­ta­malla kohtaa­misia, keskus­telua ja kokemusten jakamista. Valmen­nuksen kesto 2 pv. Valmen­nuksen sisältö: 

>> Yhdessä tekemisen valmiudet ja työtavat
>> Vuoro­vai­kutus, luottamus ja avoimuus tiimissä/työyhteisössä/asiakastyössä
>> Yhtei­söl­lisyys ja ilmapiiri, osallis­tu­minen ja osallis­ta­minen
>> Kohtaa­mis­paikat, tietoinen kohtaa­minen ja –kuuntelu
>> Itsetun­temus ja tunne-, tilanne ja tietoi­suus­taidot
>> Virtu­aa­linen vuorovaikutus

Konfliktit työyh­tei­sössä – päämääränä työnilo ja toimiva työyhteisö 

Tavoit­teena on, että opit suhteut­tamaan toimin­taasi paremmin työpai­kalla. Saat uuden­laisia tapoja tarkas­tella konflik­ti­ti­lan­teita työelä­mässä. Koulu­tuksen sisältö kytkeytyy konkreet­ti­sesti työyh­tei­söjen toimintaan. Valmen­nuksen kesto 4-6 h. Valmen­nuksen sisältö: 

>> Konfliktin synty ja eläminen
>> Haasteel­lisen konflik­tin­ti­lanteen kohtaa­minen
>> Huumorin monisäi­keiset vuoro­vai­ku­tus­pro­sessit huumo­ri­tut­ki­muksen pohjalta

Työnilo – näkymätön näkyväksi keski­näistä huumoria ymmärtämällä

Tavoit­teena on, että opit suhteut­tamaan toimin­taasi paremmin työpai­kalla. Saat uuden­laisia tapoja tarkas­tella voima­va­rojasi ja työniloa – saat tekemi­seesi iloa. Valmen­nuksen kesto 4 – 6 h
Valmen­nuksen sisältö: 

>> miten työnte­kijänä käytät huumoria työpai­kalla
>> miten huumorin käytöllä rakennat ja ylläpidät suhteita työka­veriin
>> miten säätelet huumo­rilla keski­näisiä välejä ja työyh­teisön rajoja
>> mikä merkitys huumo­rilla on ihmisten välisessä vuoro­vai­ku­tuk­sessa
>> miten tasapai­notat tunteita ja työssä­jak­sa­mista huumo­rilla työpaikalla?

Työhy­vin­vointia istumatyöntekijöille

Tietoa ja vinkkejä istuma­työn­te­ki­jöille. Mitä tapahtuu lihak­sis­samme, miten huomioimme ergonomian työssämme ja miten voimme huolehtia riittä­västä liikun­nasta työpäivän aikana. Kesto 2–4 h.

Työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kou­lutus

Koulu­tuksen tavoit­teena on käynnistää työhy­vin­voinnin kehit­tä­mis­pro­sesseja ja edistää yhteis­työtä työpai­koilla. Koulutus tarjoaa vinkkejä ja välineitä työyh­teisön ja oman työhy­vin­voinnin edistä­miseen. Koulutus on tarkoi­tettu esimie­hille, henki­lös­tölle, työsuo­jelun yhteis­toi­min­ta­hen­ki­lös­tölle sekä kaikille työpaikan työhy­vin­voinnin kehit­tä­mi­sestä kiinnos­tu­neille. Koulu­tuksen kesto 8 h

Työnoh­jaus­palvelu

Työnohjaus on omaan työhön, työsken­telyyn ja/tai työyh­teisöön liittyvien kysymysten, kokemusten sekä tunteiden tarkas­telua ja jäsen­tä­mistä koulu­tetun työnoh­jaajan avulla. Työnohjaus on myös työn ja työsken­telyn tutki­mista, arviointia ja kehit­tä­mistä, jonka tarkoi­tuksena on tukea ohjat­tavaa kehit­tymään ja jaksamaan työssään.

Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä tai työyh­tei­sö­oh­jauksena. Työnoh­jauk­sessa keskeistä on vuoro­vai­kutus ohjat­tavan ja ohjaajan välillä, sekä sen tavoitteet, jotka sovitaan yhdessä siihen osallis­tuvien kansa ja joita tarkis­tetaan tarvit­taessa. Työnohjaus on yksilön, ryhmän tai työyh­teisön kokemuk­sel­linen oppimisen prosessi.

AVEKKI – toimintatapamalli 

Koulutus on suunnattu henki­lös­tölle, joka kohtaa työssään haasteel­li­sesti käyttäy­tyviä asiak­kaita. Tavoit­teena on antaa osallis­tu­jalle valmiudet AVEKKI-toimin­ta­ta­pa­mallin mukaiseen toimintaan: ennakointi, hallinta ja jälki­sel­vittely haasteel­li­sissa asiakas­ti­lan­teissa. Koulu­tuksen kesto 6-12 h

Yhteys­tiedot

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 3119167


>> Jos et löydä sopivaa koulu­tusta, räätä­löimme koulu­tuksen sinulle tarpeesi mukaan. Ota yhteyttä!

>> Tutustu myös muuhun täyden­nys­kou­lu­tus­tar­jon­taamme.