information and communicationin smart city

Insinööri (AMK), Infor­mation and Commu­nication Technology

Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan (ICT) insinöö­ri­tut­kinto antaa sinulle laajan tieto­taidon työsken­nellä ICT-alalla Suomessa ja ulkomailla. Opiskelet Karelian nykyai­kai­sissa oppimi­sym­pä­ris­töissä ICT-yritysten tulevai­suuden osaamis­tar­peisiin vastaten. Verkos­toidut opintojesi aikana ICT-yritysten asian­tun­ti­joiden kanssa. 

Päivä­to­teutus

 • Opiske­lu­paikkoja 40
 • Tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
 • Kesto 4 lukuvuotta
 • Opetus­kieli: Englanti
 • Tutkin­to­nimike: Insinööri (AMK), Bachelor of Engineering (Infor­mation and Commu­nication Technology)
 • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8-18.

Hakeminen

 • Kevään yhteishaku 3. – 17.1.2024
 • Opiske­li­ja­va­linta: Valintakurssi

ICT-insinöö­riksi kansain­vä­lisiin työtehtäviin

Opintosi pereh­dyt­tävät sinut tieto- ja viestin­tä­tek­niikan perus­osaa­miseen.  Ensim­mäisen opiske­lu­vuoden jälkeen erikoistut älykkääseen automaa­tioon tai ohjel­mis­to­tek­no­lo­giaan. Syvennät taitojasi koneop­pi­mi­sessa, tekoälyn hyödyn­tä­mi­sessä, ohjel­mis­to­ro­bo­tii­kassa, big datassa ja data-analy­tii­kassa, IoT:ssä (esineiden internet) ja Lean-ajatte­lussa.  Voit myös valita INVEST European University Alliancen tarjoamaan yksivuo­tiseen erikois­tu­mis­oh­jelman Society 5.0 and Digital Transformation. 

Vahvistat osaamistasi valin­nai­silla opinnoilla, jotka perus­tuvat omiin kiinnos­tuksen kohtei­siisi. Valin­naiset opinnot voit valita Karelian tai muiden euroop­pa­laisten yliopis­tojen tarjoa­mista opinnoista. Voit edistää tulevaa uraasi myös suorit­ta­malla kansain­vä­listen ICT-yritysten tarjoamia serti­fiointeja, esimer­kiksi AWS-serti­fiointeja Amazon Web Services -koulutuksessa. 

Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan opinnoissa kasvat itsenäi­seksi kehit­tä­jäksi ja ongel­man­rat­kai­si­jaksi. ICT-insinöörinä työsken­telet älykkään automaation ja ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen parissa. Lisäksi sinulla on monipuo­liset projek­tin­hal­lin­ta­taidot ja yrittäjyysosaamista. 

ict career

ICT-insinöörin työteh­täviä

ICT-insinöörinä työsken­telet älykkään automaation ja ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen parissa. Lisäksi sinulla on monipuo­liset projek­tin­hal­lin­ta­taidot ja yrittä­jyys­osaa­mista. IT-/ICT-insinöörinä voit olla esimerkiksi:

 • IoT-insinöö­ri/­ke­hittäjä 
 • Ohjel­mis­toin­si­nööri/-kehittäjä 
 • Sovel­lus­ke­hittäjä 
 • Ohjel­moija  
 • UX/UI designer 
 • Järjes­tel­mä­ark­ki­tehti 
 • RPA-kehittäjä 
 • AI-kehittäjä 
 • Verkko-ohjel­moija 
 • Yrittäjä 

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös:

Tilaa Applicant’s Newsletter

Applicant’s Newslet­te­ristä löydät ajankoh­taista tietoa englan­nin­kie­li­sistä koulu­tuk­sista ja hakemi­sesta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun englanniksi.

Katso uusimmat videomme