information and communicationin smart city

Insi­nööri (AMK), Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Technology

Tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan (ICT) insi­nöö­ri­tut­kinto antaa sinulle laajan tieto­tai­don työs­ken­nellä ICT-alalla Suomessa ja ulko­mailla. Opis­ke­let Kare­lian nyky­ai­kai­sissa oppi­mi­sym­pä­ris­töissä ICT-yritys­ten tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­pei­siin vasta­ten. Verkos­toi­dut opin­to­jesi aikana ICT-yritys­ten asian­tun­ti­joi­den kanssa. 

Päivä­to­teu­tus

 • Opis­ke­lu­paik­koja 40
 • Tutkin­non laajuus 240 opintopistettä
 • Kesto 4 lukuvuotta
 • Opetus­kieli: Englanti
 • Tutkin­to­ni­mike: Insi­nööri (AMK), Bache­lor of Engi­nee­ring (Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Technology)
 • Opetus tapah­tuu pääsään­töi­sesti klo 8-18.

Hake­mi­nen

 • Kevään yhteis­haku 3. – 17.1.2024
 • Opis­ke­li­ja­va­linta: Valintakurssi

ICT-insi­nöö­riksi kansain­vä­li­siin työtehtäviin

Opin­tosi pereh­dyt­tä­vät sinut tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan perus­osaa­mi­seen.  Ensim­mäi­sen opis­ke­lu­vuo­den jälkeen erikois­tut älyk­kää­seen auto­maa­tioon tai ohjel­mis­to­tek­no­lo­gi­aan. Syven­nät taito­jasi koneop­pi­mi­sessa, teko­ä­lyn hyödyn­tä­mi­sessä, ohjel­mis­to­ro­bo­tii­kassa, big datassa ja data-analy­tii­kassa, IoT:ssä (esinei­den inter­net) ja Lean-ajat­te­lussa.  Voit myös valita INVEST Euro­pean Univer­sity Alliancen tarjoa­maan yksi­vuo­ti­seen erikois­tu­mis­oh­jel­man Society 5.0 and Digital Transformation. 

Vahvis­tat osaa­mis­tasi valin­nai­silla opin­noilla, jotka perus­tu­vat omiin kiin­nos­tuk­sen kohtei­siisi. Valin­nai­set opinnot voit valita Kare­lian tai muiden euroop­pa­lais­ten yliopis­to­jen tarjoa­mista opin­noista. Voit edistää tulevaa uraasi myös suorit­ta­malla kansain­vä­lis­ten ICT-yritys­ten tarjoa­mia serti­fioin­teja, esimer­kiksi AWS-serti­fioin­teja Amazon Web Services -koulutuksessa. 

Tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan opin­noissa kasvat itse­näi­seksi kehit­tä­jäksi ja ongel­man­rat­kai­si­jaksi. ICT-insi­nöö­rinä työs­ken­te­let älyk­kään auto­maa­tion ja ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen parissa. Lisäksi sinulla on moni­puo­li­set projek­tin­hal­lin­ta­tai­dot ja yrittäjyysosaamista. 

ict career

ICT-insi­nöö­rin työtehtäviä

ICT-insi­nöö­rinä työs­ken­te­let älyk­kään auto­maa­tion ja ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen parissa. Lisäksi sinulla on moni­puo­li­set projek­tin­hal­lin­ta­tai­dot ja yrit­tä­jyys­osaa­mista. IT-/ICT-insi­nöö­rinä voit olla esimerkiksi:

 • IoT-insi­nöö­ri/­ke­hit­täjä 
 • Ohjel­mis­toin­si­nöö­ri/-kehit­täjä 
 • Sovel­lus­ke­hit­täjä 
 • Ohjel­moija  
 • UX/UI desig­ner 
 • Järjes­tel­mä­ark­ki­tehti 
 • RPA-kehit­täjä 
 • AI-kehit­täjä 
 • Verkko-ohjel­moija 
 • Yrit­täjä 

Sinua voisi kiin­nos­taa koulu­tuk­sista myös:

Tilaa Applicant’s Newsletter

Applicant’s News­let­te­ristä löydät ajan­koh­taista tietoa englan­nin­kie­li­sistä koulu­tuk­sista ja hake­mi­sesta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun englanniksi.

Katso videot