Tra­de­no­mi, lii­ke­ta­lous, monimuotototeutus

Tut­kin­to: Lii­ke­ta­lou­den ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to 
Tut­kin­to­ni­mi­ke: 
Tra­de­nomi (AMK) 

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 210 opin­to­pis­tet­tä | 3,5 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 30 (Valin­ta­kurs­si 30)
Ope­tus­muo­to: Moni­muo­to­to­teu­tus. Lähio­pe­tus­ta 2 päi­vää kuukaudessa.

Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus 

Hakuai­ka: 17.3. — 31.3.2021

Hake­mi­nen -> Valintaperusteet

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Lii­ke-elä­mäs­sä menes­ty­mi­seen tar­vi­taan oman alan asian­tun­ti­juu­den ohel­la riit­tä­vä ymmär­rys lii­ke­toi­min­nan koko­nai­suuk­sis­ta ja ylei­sis­tä lai­na­lai­suuk­sis­ta. Moni­puo­li­suu­den tar­ve koros­tuu tule­vi­na vuo­si­na, kun digi­ta­li­saa­tio muok­kaa ja murs­kaa van­ho­ja raken­tei­ta ja toimintatapoja.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tra­de­no­mio­pin­nois­sa ovat vah­vas­ti muka­na lii­ke­ta­lou­den eri osa-alu­eet. Moni­muo­to­to­teu­tuk­ses­sa voit syven­tää osaa­mis­ta­si eri­tyi­ses­ti talous­hal­lin­non osa-alu­eel­la tai sisäl­lyt­tää sii­hen mui­ta täy­den­tä­vän osaa­mi­sen opin­to­ja esim. yrit­tä­jyy­des­tä, mark­ki­noin­nis­ta tai johtamisesta.

Tyy­pil­li­siä tra­de­no­mien työ­teh­tä­viä ovat pal­ve­lu­pääl­lik­kö, asia­kas­neu­vo­ja, hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­li­ja, yksi­kön esi­mies, myyn­ti­pääl­lik­kö, asiak­kuus­pääl­lik­kö, cont­rol­ler, myy­mä­lä­pääl­lik­kö, vien­ti­sih­tee­ri, HR-koor­di­naat­to­ri, yrit­tä­jä, rahoi­tus­neu­vo­ja, toi­mi­tus­joh­ta­ja, kir­jan­pi­tä­jä, tii­mi­vas­taa­va, vakuu­tus­neu­vo­ja ja markkinointipäällikkö.

Opin­to­je­si aika­na teet tii­vis­tä yhteis­työ­tä yri­tys­ten ja sidos­ryh­mien kans­sa ja raken­nat näin ver­kos­toa­si jo opis­kel­les­sa­si. Tär­keä osa opin­to­ja­si ovat kie­li- ja vies­tin­tä­opin­not, jois­sa pai­no­te­taan eri­tyi­ses­ti työ­elä­mäs­sä tar­vit­ta­vaa kie­li­tai­toa. Kie­li­tai­toa­si voit kehit­tää myös opis­ke­le­mal­la tai har­joit­te­le­mal­la ulkomailla.

Jos toi­mit jo yrit­tä­jä­nä tai suun­nit­te­let oman yri­tyk­sen perus­ta­mis­ta, on osa opin­nois­ta, tai vaik­ka­pa kan­sain­vä­li­nen vaih­to, har­joit­te­lu ja opin­näy­te­työ tapaus­koh­tai­ses­ti yhdis­tet­tä­vis­sä omaan lii­ke­toi­min­taa­si tai oman yri­ty­si­dea­si kehittämiseen.

Opis­ke­li­jat lii­ke­ta­lou­den moni­muo­to­kou­lu­tuk­seen vali­taan valin­ta­kurs­sin perus­teel­la. Valin­ta­kurs­si on Kare­lian tra­de­no­mi­tut­kin­toon kuu­lu­va opin­to­jak­so Juri­dii­kan perus­teet, 5 opin­to­pis­tet­tä. Verk­ko­kurs­si toteu­te­taan välit­tö­mäs­ti hakua­jan jäl­keen huh­ti­kuus­sa 2020. Tar­kem­mat tie­dot kurs­sis­ta lähe­te­tään haki­joil­le hakua­jan päätyttyä.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

opintopolku nappi uusi2