Vahvuusa­lueet

Karelian TKI-toiminta liittyy strate­gisiin valin­toihin. Tulevalla vuosi­kym­me­nellä keski­tymme jatkuvan oppimisen ja koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton edistä­miseen. Strate­gisia vahvuusa­lo­jamme ovat väljästi asutun alueen hyvin­voin­ti­pal­velut, älykäs tuotanto ja älykkäät palvelut sekä hiili­neut­raalit ratkaisut.

Osaami­sella elinvoimaa työelämään!

Kuunte­lemme ja ennakoimme aktii­vi­sesti työelämän tarpeita. Tuemme yrittä­jyyden vahvis­tu­mista ja työurien piden­ty­mistä niiden eri vaiheissa. Teemme yhdessä kumppa­neit­temme kanssa rohkeita avauksia alueen elinvoiman vahvis­ta­mi­seksi. Profi­loi­dumme työyh­tei­söjen osaamisen laaja-alaiseksi kehit­tä­jäksi ja paino­tumme jatkuvan oppimisen palve­luihin. Tuotamme jousta­valla koulu­tuk­sella ja kumppa­nuusyh­teistyön avulla ratkaisuja monimuo­tois­tuvan työn ja työurien haasteisiin. Raken­namme yhdessä työelämän kanssa urapal­velut tutkinto-opiske­li­joille ja osaamistaan täyden­tä­ville oppijoille. Kehitämme monimuoto-opetuksen oppimis­pro­sesseja ja hyödyn­nämme tehok­kaasti nykyai­kaista opetus­tek­no­logiaa. Vahvis­tamme koulu­tuksen vetovoimaa laajen­ta­malla rekry­toin­tia­luetta, koulu­tuksen profi­loin­nilla ja monipuo­lis­ta­malla sisääntuloväyliä.

Koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja kansainvälisyyttä!

Vastaamme väestön ikään­ty­misen, työvoiman saata­vuuden ja työn murroksen haasteisiin vahvis­ta­malla alueen ja korkea­koulun kansain­vä­li­syyttä. Kasva­tamme merkit­tä­västi kansain­vä­lisen rahoi­tuksen määrää Karelian tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa. Vahvis­tamme koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa yhteis­työssä alueen yritysten, koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden ja muiden kumppa­neiden kanssa. Kehitämme työelä­mä­tar­peita vastaavaa englan­nin­kie­listä tutkinto- ja muunto­kou­lu­tusta, johon sisältyy vahva suomen kielen opetus sekä kotout­ta­misen ja työllis­ty­misen tuki. Raken­namme koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa tukevia koulutus- ja työllis­ty­mis­polkuja muiden koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden kanssa. Luomme Kareliasta aidosti kansain­vä­lisen ja verkot­tuneen korkeakouluyhteisön.

Kestävää hyvin­vointia väljästi asutulle alueelle!

Tuemme osaavan henki­löstön saata­vuutta alueen hyvin­voin­ti­pal­ve­luihin myös keskus­taa­jamien ulkopuo­lelle kehit­tä­mällä joustavia ja vaikut­tavia koulu­tus­rat­kaisuja. Vahvis­tamme ikään­tyvien sosiaali- ja tervey­salan työnte­ki­jöiden työelämään osallis­tu­misen ja työurien jatka­misen edelly­tyksiä. Kehitämme monia­lai­sesti kestävää hyvin­vointia tukevia tuotteita, palveluja, toimin­ta­malleja ja tekno­lo­gisia ratkaisuja yhdessä kumppa­niemme kanssa. Toimimme aktii­vi­sesti hyvin­voin­tialan maakun­nal­li­sissa, kansal­li­sissa ja kansain­vä­li­sissä verkos­toissa. Raken­namme yhdessä työelä­mä­kump­pa­neiden kanssa jatkuvan oppimisen tutkimus- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ristöjä, jotka mahdol­lis­tavat osaamisen syven­tä­misen, uusien tekno­lo­gioiden käyttöönoton ja käyttä­jä­läh­töisen tuote- ja palve­lu­ke­hi­tyksen. Toimimme Pohjois-Karjalan nosta­mi­seksi ikäys­tä­väl­li­syyden sekä terveyden ja hyvin­voinnin edistä­misen kärkimaakunnaksi.

Älykästä tuotantoa ja palveluja!

Kehitämme monia­lai­sesti uusia älykkäitä teolli­suuden ratkaisuja ja palve­lu­pro­sessien automa­ti­sointia työ- ja elinkei­noe­lämän kumppa­nei­demme kanssa. Tuemme kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden ja innovaa­tioiden sujuvaa käyttöön­ottoa yritysten kasvun ja kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­mi­seksi. Uudis­tamme monia­laisia älykkään tuotannon ja palve­luiden oppimis-, tutkimus- ja innovaa­tio­ym­pä­ristöjä. Tuemme yritysten kasvua ja kilpai­lu­kykyä älykkäiden tuotteiden ja automa­ti­soi­tujen palve­luiden jatku­valla koulu­tuk­sella. Tutkimus- ja innovaa­tio­ym­pä­ris­tömme tarjoaa yritys­kump­pa­neille mahdol­li­suuden kehittää toimin­taansa vuoro­vai­ku­tuk­sessa eri alojen opiske­li­joiden kanssa. Kareliasta valmis­tuvat ammat­ti­laiset tuntevat oman toimin­taym­pä­ris­tönsä tieto­jär­jes­telmien, automa­ti­soinnin ja digita­li­soinnin mahdol­li­suudet ja osaavat kehittää niitä yhdessä toisten alojen asian­tun­ti­joiden kanssa. Kytkemme digitaa­li­suuden osaksi kaikkia koulu­tuksia. Olemme omissa proses­seis­samme digitaa­li­suuden ja tiedolla johta­misen edelläkävijä.

Hiili­neut­raaleja ratkaisuja! 

Olemme sitou­tuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähii­li­syyden tavoit­teisiin. Ilmas­ton­muutos ja sen torju­miseen liittyvät ratkaisut, kuten kierto­talous ja resurs­si­viisaus, tulevat olemaan osa kaikkien koulu­tus­temme opetusta ja toimintaa. Keski­tymme ratkai­suihin, joilla uusiu­tu­mat­tomiin luonnon­va­roihin pohjau­tuvia tuotteita korvataan biopoh­jai­silla tuotteilla. Tähän liittyvän tuote- ja menetel­mä­ke­hi­tyksen avulla luomme uutta yritys­toi­mintaa, jolla tuetaan toiminta-alueelle kohdis­tuvia uusia inves­tointeja, rohkeita innovaa­tioita ja viennin edistä­mistä. Toimin­nassa keski­tymme erityi­sesti raken­ta­miseen, talotek­niikkaan sekä uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­miseen ja energia­te­hok­kuuteen liittyviin ratkai­suihin. Näissä asioissa tavoit­tee­namme on kansal­linen edellä­kä­vijyys ja vahva kansain­vä­linen kehit­tä­mi­so­rien­taatio yhdessä kansal­listen ja kansain­vä­listen kumppa­neiden kanssa. Karelia vahvistaa jalos­tus­ketjuun liittyvää osaamista, kuten tuotteiden suunnit­telua ja valmis­tusta sekä niiden käyttöön ja ylläpitoon liittyviä palveluja. Tavoit­teena ovat korkean jalos­tusasteen biopoh­jaiset tuotteet.