Hiljai­nen tieto on tärkeä tiedon laji

Tieto voidaan jakaa pääpiir­teit­täin erilai­siin tiedon­la­jei­hin. Yksi jako on ekspli­siit­ti­nen ja hiljai­nen tieto (tacit know­ledge). Ekspli­siit­ti­nen tieto on sitä tietoa, jonka pystymme puke­maan sanoiksi, kirjoit­ta­maan esimer­kiksi ohje­kir­joiksi tai koodaa­maan jollain muulla tavalla näky­väksi. Hiljai­nen tieto taas on sellaista tietoa, joka on mieles­sämme ja jota emme osaa kuvata sanoilla.

Hiljai­nen tieto pitkälti konteks­ti­si­don­naista, se sisäl­tää sosi­aa­li­sia normeja ja arvoja. Arvioi­den mukaan orga­ni­saa­tioi­den tieto­va­ras­tosta jopa 80% on hiljaista tietoa. Miten siis saada tämä tieto­va­ranto hyötykäyttöön?

Voimme lähes­tyä tätä ongel­ma­kent­tään neljän eri tiedon­tyy­pin kautta: 1. asiat, jotka tiedämme tietä­vämme, 2. asiat, joita emme tiedä tietä­vämme, 3. asiat, joista tiedämme, ettemme tiedä ja 4. asiat, joista emme tiedä, ettemme tiedä.

Lähes­ty­mis­ta­poja hiljai­seen tietoon avataan ohei­sella videolla:

Video on kaik­kien hyödyn­net­tä­vissä Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­tossa. Opet­ta­jat voivat käyttää sitä vapaasti omassa opetuk­ses­saan, ja opis­ke­li­jat voivat hyödyn­tää sitä lisä­ma­te­ri­aa­lina oman opis­ke­lunsa tukena.

Videon käsi­kir­joi­tus ja toteu­tus: Tiina Soini­nen & Katja Sorjo­nen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Koko­nai­suu­den muut videot:

Videot on toteu­tettu osana Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa (SoTy­Digi) -hanketta.

Artik­ke­li­kuva: Dilo­kaS­tu­dio / Freepik