Hiljainen tieto on tärkeä tiedon laji

Tieto voidaan jakaa pääpiir­teittäin erilaisiin tiedon­la­jeihin. Yksi jako on ekspli­siit­tinen ja hiljainen tieto (tacit knowledge). Ekspli­siit­tinen tieto on sitä tietoa, jonka pystymme pukemaan sanoiksi, kirjoit­tamaan esimer­kiksi ohjekir­joiksi tai koodaamaan jollain muulla tavalla näkyväksi. Hiljainen tieto taas on sellaista tietoa, joka on mieles­sämme ja jota emme osaa kuvata sanoilla.

Hiljainen tieto pitkälti konteks­ti­si­don­naista, se sisältää sosiaa­lisia normeja ja arvoja. Arvioiden mukaan organi­saa­tioiden tieto­va­ras­tosta jopa 80% on hiljaista tietoa. Miten siis saada tämä tieto­va­ranto hyötykäyttöön?

Voimme lähestyä tätä ongel­ma­kenttään neljän eri tiedon­tyypin kautta: 1. asiat, jotka tiedämme tietä­vämme, 2. asiat, joita emme tiedä tietä­vämme, 3. asiat, joista tiedämme, ettemme tiedä ja 4. asiat, joista emme tiedä, ettemme tiedä.

Lähes­ty­mis­tapoja hiljaiseen tietoon avataan oheisella videolla:

Video on kaikkien hyödyn­net­tä­vissä Avointen oppima­te­ri­aalien kirjas­tossa. Opettajat voivat käyttää sitä vapaasti omassa opetuk­sessaan, ja opiske­lijat voivat hyödyntää sitä lisäma­te­ri­aalina oman opiske­lunsa tukena.

Videon käsikir­joitus ja toteutus: Tiina Soininen & Katja Sorjonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kokonai­suuden muut videot:

Videot on toteu­tettu osana Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) -hanketta.

Artik­ke­likuva: DilokaS­tudio / Freepik