Categories
Ajankohtaista

Palvelu- ja tutkimusympäristöt


Mittaa, testaa, mallinna ja kehitä avullamme

Käytämme palve­lujen toteut­ta­mi­sessa hyödyksi erilaisia oppimis-, palvelu- ja tutki­musym­pä­ristöjä, jotka sijait­sevat kampuk­sil­lamme. Modernien tilojen ja labora­to­rioiden avulla pystymme tarjoamaan mm. laaduk­kaita tekniikan testaus­pal­ve­luita, uusiu­tuvan energian, ikäosaa­misen ja hyvin­voinnin palve­luita sekä simulaatiopalveluita.

Tekniikan ja liike­ta­louden palvelut

Dynamon palve­lu­ym­pä­ristö tarjoaa tekniikan ja liike­ta­louden asian­tuntija- ja testaus­pal­ve­luita yritysten tuote­ke­hi­tyksen ja liike­toi­minnan edistämiseksi.

Lue lisää tekniikan ja liike­ta­louden palve­luista

Uusiu­tuvan energian palvelut

Sirkkalan Energia­puisto on uusiu­tuvan energian palvelu- ja tutki­musym­pä­ristö, jossa tutkitaan ja testataan uusiu­tuvan energian tekno­lo­gioita, sovel­let­ta­vuutta ja ratkaisuja.
Lue lisää uusiu­tuvan energian palveluista

Simulaa­tio­pal­velut

Simula on sosiaali- ja tervey­salan simulaa­tio­ym­pä­ristö. Simulassa on kolme huippu­tek­no­logiaa sisäl­tävää potilas­si­mu­laat­toria, joiden avulla voi harjoi­tella esimer­kiksi elvytystä reaali­maa­ilmaa muistut­ta­vissa olosuh­teissa.
Lue lisää simulaatiopalveluista

Hyvin­vointi- ja terveyspalvelut

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO on palvelu- ja oppimi­sym­pä­ristö, jossa opiske­lijat tarjoavat ohjaajien valvon­nassa erilaisia hyvin­vointi- ja terveys­pal­ve­luita sisältäen fysio­te­rapian ja testaus­pal­velut yksilö­asiak­kaille ja yhteis­työ­kump­pa­neille.
Lue lisää hyvin­vointi- ja terveys­pal­ve­luista.

Yhteys­tiedot

palvelut[at]karelia.fi

Palve­lu­ym­pä­ris­töjen yhteys­hen­ki­löiden tiedot löydät ylläolevien linkkien kautta.

>> Tutustu palve­lu­ha­ke­mis­toomme ja ota yhteyttä