Pal­ve­lu- ja tut­ki­musym­pä­ris­töt (mit­taa, tes­taa, mal­lin­na)


Mit­taa, tes­taa, mal­lin­na ja kehi­tä avul­lam­me

Käy­täm­me pal­ve­lu­jen toteut­ta­mi­ses­sa hyö­dyk­si eri­lai­sia oppimis‑, pal­ve­lu- ja tut­ki­musym­pä­ris­tö­jä, jot­ka sijait­se­vat kam­puk­sil­lam­me. Moder­nien tilo­jen ja labo­ra­to­rioi­den avul­la pys­tym­me tar­joa­maan mm. laa­duk­kai­ta tek­nii­kan tes­taus­pal­ve­lui­ta, uusiu­tu­van ener­gian, ikä­osaa­mi­sen ja hyvin­voin­nin pal­ve­lui­ta sekä simu­laa­tio­pal­ve­lui­ta.

Tek­nii­kan ja lii­ke­ta­lou­den pal­ve­lut

Dyna­mon pal­ve­lu­ym­pä­ris­tö tar­jo­aa tek­nii­kan ja lii­ke­ta­lou­den asian­tun­ti­ja- ja tes­taus­pal­ve­lui­ta yri­tys­ten tuo­te­ke­hi­tyk­sen ja lii­ke­toi­min­nan edis­tä­mi­sek­si.
Lue lisää tek­nii­kan ja lii­ke­ta­lou­den pal­ve­luis­ta

Uusiu­tu­van ener­gian pal­ve­lut

Sirk­ka­lan Ener­gia­puis­to on uusiu­tu­van ener­gian pal­ve­lu- ja tut­ki­musym­pä­ris­tö, jos­sa tut­ki­taan ja tes­ta­taan uusiu­tu­van ener­gian tek­no­lo­gioi­ta, sovel­let­ta­vuut­ta ja rat­kai­su­ja.
Lue lisää uusiu­tu­van ener­gian pal­ve­luis­ta

Simu­laa­tio­pal­ve­lut

Simu­la on sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan simu­laa­tio­ym­pä­ris­tö. Simu­las­sa on kol­me huip­pu­tek­no­lo­gi­aa sisäl­tä­vää poti­las­si­mu­laat­to­ria, joi­den avul­la voi har­joi­tel­la esi­mer­kik­si elvy­tys­tä reaa­li­maa­il­maa muis­tut­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa.
Lue lisää simu­laa­tio­pal­ve­luis­ta

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut

Voi­ma­la on pal­ve­lu- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö, jos­sa opis­ke­li­jat tar­joa­vat opet­ta­jien val­von­nas­sa eri­lai­sia hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta mm. ikäih­mi­sil­le, elä­köi­ty­neil­le, muis­ti­sai­rail­le ja omais­hoi­ta­jil­le.
Lue lisää hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta

Fysio­te­ra­pia­pal­ve­lut

Fysio­tik­ka on fysio­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sen har­joit­te­lu­ym­pä­ris­tö, jos­sa opis­ke­li­jat tar­joa­vat opet­ta­jien val­von­nas­sa fysio­te­ra­pia­pal­ve­lu­ja sekä kun­to- ja toi­min­ta­ky­ky­tes­te­jä työyh­tei­söil­le ja yksi­tyis­hen­ki­löil­le.
Lue lisää fysio­te­ra­pia­pal­ve­luis­ta

Yhteys­tie­dot

palvelut[at]karelia.fi

Pal­ve­lu­ym­pä­ris­tö­jen yhteys­hen­ki­löi­den tie­dot löy­dät yllä­ole­vien link­kien kaut­ta.

» Tutus­tu pal­ve­lu­ha­ke­mis­toom­me ja ota yhteyt­tä