Categories
Ajankohtaista

Palvelu- ja tutkimusympäristöt

Mittaa, testaa, mallinna ja kehitä avullamme. Käytämme palve­lujen toteut­ta­mi­sessa hyödyksi erilaisia oppimis-, palvelu- ja tutki­musym­pä­ristöjä, jotka sijait­sevat kampuk­sil­lamme. Modernien tilojen ja labora­to­rioiden avulla pystymme tarjoamaan mm. laaduk­kaita tekniikan testaus­pal­ve­luita, uusiu­tuvan energian, ikäosaa­misen ja hyvin­voinnin palve­luita sekä simulaatiopalveluita.

Tutustu palve­lu­ym­pä­ris­töi­himme

Tekniikka ja liiketalous

Yritysten tuote­ke­hitys ja liike­toi­minnan edistäminen

Kone- ja tarkkuus­tek­niikka, raken­ta­minen, tieto-ja viestin­tä­tek­niikka sekä liiketalous

Energia­puisto – Uusiutuva energia

Uusiu­tuvan energian tekno­logiat, sovel­let­tavuus ja ratkaisut.

Simulasimulaa­tio­palvelut

Kolme huippu­tek­no­logiaa sisäl­tävää potilassimulaattoria

TARMO – oppimis- ja palveluympäristö

Hyvin­vointi- ja terveys­pal­ve­luita sisältäen fysio­te­rapian ja testaus­pal­velut yksilö­asiak­kaille ja yhteistyökumppaneille.

Palve­lu­ha­ke­mis­tosta löydät kaikki Karelian asiantuntijapalvelut

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

[email protected]