PULSSI – Älykästä tuotantoa

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Älykästä tuotantoa

Pulssi-portaali kertoo mitä Kare­liassa tapah­tuu juuri NYT näihin teemoi­hin liit­tyen. Älykästä tuotan­toa -teeman tuoreet artik­ke­lit, videot ja podcas­tit löydät tästä.

 • Inno­vaa­tioita ja elin­voi­maa alueelle – Kare­lian TKI-toiminta EU-ohjel­­ma­­kau­­della 2014-2020

  , , , ,

  Ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on rooli alue­ke­hit­tä­jänä paitsi tuot­ta­malla osaavia asian­tun­ti­joita työelä­mään, myös kehit­tä­mällä yrityk­sissä ja työor­ga­ni­saa­tioissa käyt­töö­no­tet­ta­via inno­vaa­tioita tutki­­mus-, kehit­­tä­­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan (TKI-toimin­­nan) avulla. Inno­vaa­tiot ovat uusia tuot­teita, palve­luita ja toimin­ta­mal­leja, jotka osal­taan paran­ta­vat orga­ni­saa­tion uusiu­tu­mista, kilpai­lu­ky­kyä, tuot­ta­vuutta ja työl­li­syyttä. Ammat­ti­kor­kea­koulu toteut­taa tätä inno­vaa­tio­työtä yhdessä yritys­ten, työor­ga­ni­saa­tioi­den, koulu­­tus- ja tutki­mus­lai­tos­ten sekä julki­sen ja kolman­nen sekto­rin toimi­joi­den kanssa.… 

 • tietokoneen ruutu, jossa muokataan videosisältöä

  Uuden­lai­set media­si­säl­löt lisään­ty­vät matkailuyrityksissä

  ,

  Suoma­lai­nen yhteis­kunta on ottanut valta­van digi­loi­kan koro­na­vi­rus­pan­de­mian aikana. Tätä loikkaa ovat osal­taan edis­tä­neet myös alueel­li­set oppi­lai­tok­set. Esimer­kiksi etäko­kouk­set ja digi­taa­li­set koulu­tus­pal­ve­lut ovat tulleet osaksi monien arkea ilmei­sen pysy­västi. Pohjois-Karja­­lan digi­ta­li­soi­tu­mi­nen edis­tä­mi­sessä on ollut tärkeää, että jo vuosia sen eteen tehty työ ei ole pysäh­ty­nyt pande­mian aikana, ja että yhteis­työssä ovat olleet Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun koulu­tuk­sen sekä TKI-työn… 

 • Tiedon hyödyn­tä­mi­sessä tarvi­taan myös ihmisiä

  ,

  Menes­tyvä yritys ymmär­tää tiedon merki­tyk­sen. Sen lisäksi, että se osaa tuottaa, kerätä, hallin­noida ja analy­soida tietoa, menes­tyvä yritys osaa myös hyödyn­tää tietoa. Tiedon määrän lisään­tyessä tärkeä tieto on yhä moni­muo­toi­sem­paa ja se on hajal­laan erilai­sissa tieto­ver­koissa ja -varas­toissa. Se vaatii tiedolla johta­mi­sen taitoja, joita Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa lisä­tään opetuk­sen kehit­tä­mi­sen lisäksi myös sovel­ta­malla tiedolla johta­mista eril­li­sillä aloilla.… 

 • Tekno­lo­gia­teol­li­suu­den kehi­tys­paine vaatii kunnol­li­set testausympäristöt

  ,

  Tekno­lo­gia­teol­li­suu­den kilpai­lussa tarvi­taan jatku­vaa tekno­lo­gista ja ihmis­ten osaa­mi­seen liit­ty­vää kehit­tä­mis­työtä. Tekno­lo­gia­teol­li­suu­den digi­ta­li­saa­tioon liit­ty­vien haas­tei­den parissa toimiessa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu joutuu vastaa­maan haas­tei­siin yhdessä alalla vaikut­ta­vien sidos­ryh­mien kanssa. Koko euroop­pa­lai­sen ja koti­mai­sen valmis­ta­van teol­li­suu­den on kyet­tävä olemaan mukana digi­ta­li­saa­tion aiheut­ta­massa työn teke­mi­sen murrok­sessa. Tekno­lo­gia­teol­li­suu­den tuot­ta­vuu­den, kilpai­lu­ky­vyn, laadun­tuot­to­ky­vyn, resurs­si­te­hok­kuu­den ja globaa­leilla mark­ki­noilla pärjää­mi­nen edel­lyt­tää yhtä­ai­kaista tekno­lo­gista ja osaa­mis­poh­jaista kehittämistyötä.… 

 • Aurin­koe­ner­gian ja puupolt­toai­neen hyödyn­tä­mistä kehi­te­tään energiapuistossa

  ,

  Sirk­ka­laan raken­net­tiin vuonna 2014 valta­kun­nal­li­sesti ainut­laa­tui­nen uusiu­tu­van ener­gian tutki­­mus-, kehitys- ja oppi­mi­sym­pä­ristö. Ener­gia­puisto on tarjon­nut sen vieraille helpon mahdol­li­suu­den kokeilla ja tutus­tua uusiin teknii­koi­hin ja ratkai­sui­hin ennen mahdol­li­sia omia inves­toin­tia. Sirk­ka­lan Ener­gia­puis­ton raken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin vuonna 2014 Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton tuke­malla kehit­­tä­­mis- ja inves­toin­ti­han­ke­ko­ko­nai­suu­della. Ener­gia­puisto sisäl­tää laajan vali­koi­man puuta ener­gian­läh­tee­nään käyt­tä­viä sähkön ja lämmön­tuo­tan­to­lait­teita, sekä useita auringosta… 

 • Teknii­kan labo­ra­to­riot myös yritys­ten tuote­ke­hi­tyk­sen apuna

  ,

  Wärt­si­län kampuk­sella vierai­lee vuosit­tain lukui­sia yrityk­siä ja yhtei­söitä hyödyn­tä­mässä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun teknii­kan alojen labo­ra­to­rioita. Ympä­ris­töjä päivi­te­tään sään­nöl­li­sesti, mikä edistää niissä tehtä­vää koulu­tusta ja tutki­musta. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun labo­ra­to­rio­ym­pä­ris­töt mahdol­lis­ta­vat raken­ta­mi­seen ja talo­tek­nii­kan järjes­tel­miin liit­ty­vän moni­puo­li­sen mittaus- ja testaus­toi­min­nan. Sen lisäksi, että labo­ra­to­rio­ym­pä­ris­töjä hyödyn­ne­tään opetuk­­sessa-, tutki­­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa on niiden palve­lut tarjolla myös yrityk­sille ja muille tahoille, jotka pääsevät… 

 • Yhä enemmän ohjel­mis­to­jen, palve­lu­jen ja toimin­to­jen kehittämistä

  ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun Wärt­­silä-kampuk­­sen opetus- ja tutki­musym­pä­ris­töjä on kehi­tetty pitkä­jän­tei­sesti huomioi­den insi­nöö­ri­kou­lu­tuk­sen sekä alueen PK-yritys­­ten tarpeet. Inves­toin­neissa ja kehit­tä­mi­sessä on huomioitu myös työn­ja­koa muiden tutki­musor­ga­ni­saa­tioi­den kuten Itä-Suomen yliopis­ton ja Savonia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun kanssa.  TKI-toimin­­nan sisäl­löissä on edetty puhtaasta tekno­lo­gian kehit­tä­mi­sestä yhä enemmän ohjel­mis­to­jen, palve­lu­jen ja toimin­ta­pro­ses­sien kehit­tä­mi­seen samalla, kun Wärt­­silä-kampuk­­sesta on tullut monia­lai­nen kampus. Älyk­käällä tuotan­nolla pyri­tään edis­tä­mään tuotannon… 

 • Artik­keli: Digital Twin : Kiin­­teistö- ja talo­tek­nii­kan kestä­vät palve­lut ja osaaminen

  ,

  Digi­ta­li­saa­tio on tullut osaksi lähes jokai­sen elämää viimeis­tään tällä vuosi­tu­han­nella. Samalla lailla se on tullut osaksi kiin­teis­tö­jen elin­kaarta. Suun­nit­telu on siir­ty­nyt piirus­tus­pöy­dältä CAD-sovel­­luk­­seen, kiin­teis­tö­jen ener­gian kulu­tusta simu­loi­daan ja mate­ri­aa­lien uusio­käy­tön hiili­ja­lan­jäl­jestä tehdään mallin­nuk­sia. Kiin­teis­tön elin­kaa­ren aikana käyte­tään useita eri ohjel­mis­toja ja järjes­tel­miä tiedon tuot­ta­mi­seen, kerää­mi­seen, simu­loin­tiin, visua­li­soin­tiin ja analy­soin­tiin. Nykyi­sin mukana on myös teko­ä­lyä ja…