terveydenhoitaja mittaa

Tervey­den­hoi­taja, muuntokoulutus

Moni­muo­to­to­teu­tus

 • Opis­ke­lu­pai­kat 30
 • Tutkin­non laajuus 60 opin­to­pis­tettä (muun­to­kou­lu­tus)
 • Kesto 1,5 lukuvuotta
 • Tutkin­to­ni­mike Tervey­den­hoi­taja (AMK)
 • Koulu­tus­paikka Tikkarinne-kampus
 • Opetus on etä- ja lähio­pin­toja, harjoit­te­lua ja projek­ti­työs­ken­te­lyä. Jokai­sella luku­kau­della harjoi­tel­laan asia­kas­ti­lan­teita simu­laa­tio- tai tervey­den­huol­lon ympäristöissä.

Hake­mi­nen

Sairaan­hoi­ta­jasta terveydenhoitajaksi

Päivitä sairaan­hoi­ta­jan (AMK), kätilön (AMK), ensi­hoi­ta­jan (AMK) koulu­tuk­sesi tervey­den­hoi­ta­jaksi Kare­liassa. Väestön ikään­tyessä myös ennal­taeh­käi­se­vän hoito­työn rooli kasvaa, ja alan asian­tun­ti­juutta tarvi­taan koko ajan enemmän. Tervey­den­hoi­ta­jana olet kansan­ter­veys­työn ammat­ti­lai­nen ja pystyt vaikut­ta­maan eri-ikäis­ten ja eri elämän­ti­lan­teissa olevien ihmis­ten hyvin­voin­tiin. Tervey­den­hoi­ta­jan osaa­mista on:

 • Terveyttä edis­tävä terveydenhoitajatyö
 • Yksilön, perheen ja yhtei­sön terveydenhoitajatyö
 • Terveel­li­sen ja turval­li­sen ympä­ris­tön edistäminen
 • Tervey­den­hoi­ta­ja­työn johta­mi­nen ja kehittäminen

Karelia amk:n tervey­den­hoi­ta­jao­pin­noissa saat katta­van tieto­pe­rus­tan ja opit orga­ni­sointi- ja ongel­mien­rat­kai­su­tai­toja sekä hallit­se­maan erilai­sia hoito­ti­lan­teita. Opin­noissa koros­tu­vat hyvä työmo­raali sekä eetti­set ja amma­til­li­set päätök­sen­te­ko­tai­dot, sekä moniam­ma­til­li­nen yhteistyö.

Tervey­den­hoi­taja työelämässä

Karelia-amk:n tervey­den­hoi­ta­jana sinulla on sekä tervey­den­hoi­ta­jan että aikai­sem­min hank­ki­masi sairaan­hoi­ta­jan, kätilön tai ensi­hoi­ta­jan päte­vyys. Tervey­den­hoi­ta­jana voit työs­ken­nellä muun muassa perhe­suun­nit­telu- ja äitiys­neu­vo­lassa, lasten­neu­vo­lassa, koulu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lossa, työter­veys­huol­lossa, ikäih­mis­ten tervey­den­huol­lossa, koti­hoi­dossa, sairaa­lassa ja järjes­töissä. Lisäksi tervey­den­hoi­ta­jan tutkinto mahdol­lis­taa työs­ken­te­lyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Tervey­den­hoi­ta­jan työtehtäviä

 • tervey­den­hoi­taja
 • projek­ti­pääl­lik­kö/-työn­te­kijä
 • terveys­val­men­taja
 • lääke-edus­taja
 • tutki­mus­hoi­taja
 • asia­kas­neu­voja
 • palve­luoh­jaaja
 • toimin­nan­joh­taja
Reetta 3 72 624x936

”Tervey­den­hoi­ta­jan opin­noista ihmis­lä­hei­siin työtehtäviin”

Olen kotiu­tu­nut Joen­suu­hun todella hyvin, kaupunki tuntuu juuri sopivan kokoi­selta pienen maalais­kun­nan jälkeen ja kaikki palve­lut ovat täällä helposti saata­villa. Kuljen­kin lähes aina polku­pyö­rällä paikasta toiseen, kertoo tervey­den­hoi­ta­jao­pis­ke­lija Reetta Hyttinen.

Sinua voisi kiin­nos­taa myös:

Katso video simu­laa­tio-opis­ke­lusta Kare­lian terveydenhoitajaopinnoissa.