Työhön liit­tyvä sään­tely on laaja kokonaisuus

Työhön ja työpaik­kaan liittyy laajasti lain­sää­dän­töä, josta olen kirjoit­ta­nut useita lyhyitä artik­ke­leja. Tämän artik­ke­lin tarkoi­tuk­sena on yhteen­ve­to­mai­sesti koota yhteen nämä aiemmin kirjoi­te­tut tekstit. Aiem­piin teks­tei­hin pääsee tutus­tu­maan artik­ke­liin liite­tyistä linkeistä.

Työnan­taja käyttää työpai­kalla määräysvaltaa

Työso­pi­mus­lain (55/2001) 3:1 §:n mukaan työn­te­ki­jällä on velvol­li­suus tehdä työnsä työnan­ta­jan määräyk­siä noudat­taen. Säännös ilmai­see työnan­ta­jan direk­tio-oikeu­den, joka tarkoit­taa oikeutta johtaa ja valvoa työtä. Sään­nök­sen mukaan työnan­taja saa päättää muun muassa siitä, mitä työtä tehdään, miten työtä tehdään, missä työtä tehdään ja milloin työtä tehdään. Työan­ta­jan määräyk­set eivät saa olla lain vastai­sia, syrjivä tai kohtuut­to­mia. Tutustu aihee­seen tarkem­min artik­ke­lissa ”Työnan­ta­jan työn­johto-oikeus ammat­ti­kor­kea­kou­lussa”.

Jokai­nen työpaikka on erilainen

Jokai­nen työpaikka on erilai­nen ja myös työteh­tä­vät luon­nol­li­sesti vaih­te­le­vat suuresti. Ammat­ti­kor­kea­kou­lut hoita­vat ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain (932/2014) mukaista julkista hallin­to­teh­tä­vää, minkä vuoksi ammat­ti­kor­kea­kou­lun työn­te­ki­jöi­den työs­ken­te­lyyn kohdis­tuu erityi­siä vaati­muk­sia. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun työn­te­ki­jöi­den tulee työnan­ta­jan määräyk­sien lisäksi huomioida työs­sään aina myös viran­omais­toi­min­taan liit­tyvä lain­sää­däntö kuten hallin­to­laki (434/2003) ja julki­suus­laki (621/1999). Ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lö­kun­nalla on edellä maini­tun lain­sää­dän­nön mukaan esimer­kiksi velvol­li­suus vastata kaik­kiin saapu­nei­siin vies­tei­hin, jotka liit­ty­vät ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­taan. Vies­tei­hin vasta­tessa tulee käyttää selkeää, ymmär­ret­tä­vää ja asial­lista kieltä, kuten myös kaikessa muussa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tapah­tu­vassa vies­tin­nässä. Lue aiheista tarkem­min artik­ke­lista ” Vies­tei­hin vastaa­mi­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lö­kun­nan velvol­li­suu­tena” ja ” Asian­mu­kai­nen kielen­käyttö ammat­ti­kor­kea­kou­lussa”.

Työn­te­ki­jällä on lojaliteettivelvollisuus

Työn­te­ki­jällä on lain mukaan velvol­li­suus tehdä työnsä huolel­li­sesti. Työn­te­ki­jän tulee lisäksi välttää kaikkea sellaista, mikä on risti­rii­dassa hänen työn­te­kijä-asemansa kanssa. Työn­te­ki­jällä on siis loja­li­teet­ti­vel­vol­li­suus työnan­ta­jaansa kohtaan. Työso­pi­mus­lain 3:4 §:n mukaan työn­te­kijä ei saa ilmaista muille työnan­ta­jan liike­sa­lai­suuk­sia. Nämä voivat olla luon­teel­taan talou­del­li­sia tai tekni­siä salai­suuk­sia. Liike­sa­lai­suuk­siin liit­tyvä salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus on voimassa koko työsuh­teen ajan. Liike­sa­lai­suuk­sien salas­sa­pi­toa on käsi­telty tarkem­min artik­ke­lissa ”Liike­sa­lai­suu­det ja niiden salas­sa­pito työsuh­teessa”.

Työn­te­ki­jän on työso­pi­mus­lain 3:3 §:n myös pidät­täy­dyt­tävä kilpai­le­vasta toimin­nasta työnan­ta­jan kanssa. Työn­te­kijä ei saa esimer­kiksi ottaa vastaan työtä kilpai­le­vasta yrityk­sestä tai perus­taa omaa yritystä kilpai­le­maan työnan­ta­jan kanssa. Aihee­seen on syven­netty tarkem­min artik­ke­lissa ”Kilpai­le­van toimin­nan rajat työsuh­teessa”.

Työn­te­ki­jän loja­li­teet­ti­vel­vol­li­suu­teen sisäl­tyy myös asian­mu­kai­nen käyt­täy­ty­mi­nen ja toiminta työnan­ta­jaa kohtaan. Kuten loja­li­teet­ti­vel­vol­li­suutta ylei­ses­ti­kin, arvioi­daan myös käyt­täy­ty­mis­vaa­ti­musta sitä tiukem­min mitä korkeam­massa asemassa työn­te­kijä on. Loja­li­teet­ti­vel­vol­li­suu­den vastaista olisi esimer­kiksi solvata työnan­ta­jaa julki­sesti, arvos­tella työnan­ta­jan toimin­taa julki­sesti tai levit­tää perät­tö­miä väit­teitä työnan­ta­jasta. Tutustu asian­mu­kai­sen käyt­täy­ty­mi­sen vaati­muk­sen tarkem­min artik­ke­lissa ”Kultai­set käytös­ta­vat työpai­kalla ja työsuh­teessa”.

Velvol­li­suus välttää epäasial­lista kohtelua

Työn­te­ki­jän loja­li­teet­ti­vel­vol­li­suus ohjaa osal­taan sitä, mitä voidaan pitää hyväk­syt­tä­vänä käytök­senä ja menet­te­lynä työnan­ta­jaa kohtaan. Vielä täsmäl­li­sem­min työn­te­ki­jän käytöstä ohjaa työtur­val­li­suus­lain (738/2002) 28 §, jonka mukaan työn­te­ki­jän tulee välttää häirin­tää ja epäasial­lista kohte­lua. Häirintä voi olla luon­teel­taan seksu­aa­lista, suku­puo­leen perus­ta­vaa tai muuhun henki­lön ominai­suu­teen perus­tu­vaa. Häirin­tää pide­tään ylei­sesti myös tasa-arvo­lain (609/1986) tai yhden­ver­tai­suus­lain (1325/2014) tarkoit­ta­mana syrjin­tänä. Epäasial­li­nen kohtelu puoles­taan viittaa muuhun työpaik­ka­kiusaa­mi­seen. Kaikki häirintä ja epäasial­li­nen kohte­lua on moitit­ta­vaa toimin­taa, joka voi johtaa jopa näihin syyl­lis­ty­neen työn­te­ki­jän työsuh­teen päät­tä­mi­seen. Seksu­aa­lista häirin­tää on avattu laajem­min artik­ke­lissa ”Seksu­aa­li­nen häirintä – Mitä se on?”

Kaikkia velvol­li­suuk­sia tärkeä noudattaa

Työn­te­ki­jällä on useita suoraan lain­sää­dän­nöstä johtu­via velvol­li­suuk­sia. Lisäksi työn­te­ki­jän tulee noudat­taa työnan­ta­jan ohjeita, peri­aat­teita, sään­töjä ja yksit­täis­ta­pauk­siin annet­tuja määräyk­siä. Suurin osa työpai­kan sään­nöistä ja toimin­ta­mal­leista on sellai­sia, joista työnan­ta­jalla on velvol­li­suus käydä työn­te­ki­jöi­den edus­ta­jien kanssa vuoro­pu­he­lua. Onnis­tu­neessa vuoro­pu­he­lussa syntyy aitoa vuoro­vai­ku­tusta ja työn­te­ki­jöi­den edus­ta­jilla on myös aito mahdol­li­suus vaikut­taa. Lopul­li­set päätök­set asioista tekee kuiten­kin lain mukaan aina työnan­taja. Tutus­tua työnan­ta­jan ja työn­te­ki­jöi­den väli­seen yhteis­toi­min­taan tarkem­min artik­ke­lissa ”Uudis­tu­nut yhteis­toi­min­ta­laki sisäl­tää vuoro­pu­he­lua ja muutos­neu­vot­te­luja”.

Jos työn­te­kijä rikkoo omia velvol­li­suuk­si­aan tai laimin­lyö niitä, voi työnan­taja puuttua asiaan anta­malla työn­te­ki­jällä varoi­tuk­sen, irti­sa­no­malla työn­te­ki­jän tai vaka­vim­missa tapauk­sissa jopa purka­malla työn­te­ki­jän työso­pi­muk­sen. Varoi­tuk­sen anta­mista ja työn­te­ki­jän irti­sa­no­mista henki­löön liit­ty­vällä perus­teella on käsi­telty artik­ke­lissa ”Työn­te­ki­jän irti­sa­no­mi­nen henki­löön liit­ty­vällä perus­teella”. Työn­te­ki­jän työso­pi­muk­sen purka­mista on käsi­telty artik­ke­lissa ”Työso­pi­muk­sen purka­mi­nen”.

Työn­te­ki­jällä on oikeus käyttää tuki­hen­ki­löä, mikäli työnan­taja harkit­see varoi­tusta, irti­sa­no­mista tai purka­mista. Yleensä tämä tuki­hen­kilö on työn­te­ki­jää edus­tava luot­ta­mus­mies. Luot­ta­mus­mies toimii muutoin­kin työpai­kalla niiden työn­te­ki­jöi­den edun­val­vo­jana, jotka ovat jäse­ninä työeh­to­so­pi­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja­jär­jes­tössä. Tutustu luot­ta­mus­mie­hen rooliin artik­ke­lissa ”Luot­ta­mus­mies edistää työeh­to­so­pi­mus­ten noudat­ta­mista”.


Kirjoit­taja:

Atte Korte, lehtori, OAJ:n pääluot­ta­mis­mies, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Freepik