Kategoria: Kirjasto

 • Tiedon­han­kin­nan lähi­työ­paja Tikka­rinne-kampuk­sella to 9.11. klo 13-14

  Terve­tu­loa kirjas­ton järjes­tä­mään tiedon­han­kin­nan työpa­jaan Tikka­rinne-kampuk­selle tors­taina 9.11. klo 13-14. Paik­kana on kampus­ra­vin­to­lan yhtey­dessä oleva Solinan kabi­netti E126. Työpa­jassa käsi­tel­lään opis­ke­li­joi­den omia opin­näy­te­työn aiheita ja saat Voit opis­kella mitä tahansa koulu­tusa­laa, joten terve­tu­loa rohkeasti kysy­mään neuvoja! Otathan oman läppä­risi mukaan, jotta saat parhai­ten vinkit mukaasi.


 • Uusia ohje­vi­deoita kirjas­ton tietokannoista

  Olemme lisän­neet YouTube -kana­val­lemme kaksi uutta suomen­kie­listä ohjevideota:  Muis­tat­han myös tutus­tua YouTube -kana­vamme eri soit­to­lis­toi­hin, jotka sisäl­tä­vät ohje­vi­deoita eri tilan­tei­siin ja tieto­kan­to­jen käyttöön:  Linkki kana­valle löytyy myös Karelia-Finnasta >> Ohje­vi­deoita -sivulta.


 • Tiedon­han­kin­nan verk­ko­työ­paja ke 25.10. klo 16.30–17.30

  Kirjasto järjes­tää tiedon­han­kin­nan verk­ko­työ­pa­jan opin­näy­te­työn teki­jöille ke 25.10. klo 16.30–17.30. Työpa­jassa saat kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­jan ohjausta tiedon­ha­kuun sekä vink­kejä tiedon hake­mi­seen omasta aihees­tasi. Voit opis­kella mitä tahansa koulu­tusa­laa Karelia-amk:ssa, joten terve­tu­loa rohkeasti kysy­mään neuvoja!


 • Noudat­han varauk­sesi myös itseopiskeluviikolla

  Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna itseo­pis­ke­lu­vii­kol­la­kin (16.-20.10), ja käsit­te­lemme varauk­sia normaa­liin tapaan.  Varaus­ten­nou­to­hyl­lyssä on nyt kirjoja, joilla on nouto­päi­viä itseo­pis­ke­lu­vii­kolla. Muis­tat­han siis noutaa varauk­sesi tai perua sen, jos et pääse sitä nouta­maan itseo­pis­ke­lu­vii­kolla. Noutamattomasta/peruuttamattomasta varauk­sesta veloi­tamme 1 euron käsit­te­ly­mak­sun / varaus.  Muista myös uusia tai palaut­taa lainasi, sillä eräpäi­viä on itseo­pis­ke­lu­vii­kol­la­kin. Uusi­mi­nen käy nopeasti Tuudossa, mutta voit…


 • Muutok­sia kirjas­ton aukiolo- ja palve­lua­joissa itseo­pis­ke­lu­vii­kolla (16.-20.10.)

  Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna ma-pe klo 8-20. Huomioi kampuk­sen pääoven lyhempi aukiolo: se on auki vain ma-pe klo 8-15!Kirjas­ton asia­kas­pal­velu on kiinni. Muuta huomioi­ta­vaa: Muis­tat­han Voit varata opin­näy­te­työ­vai­heen henki­lö­koh­tai­sia ohjausai­koja itseo­pis­ke­lu­vii­kolle kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­joille, varaa aika ajan­va­raus­lo­mak­keen kautta.  Hyvää itseo­pis­ke­lu­viik­koa!


 • Etsi ja löydä -oppaalla yli 10 000 käyttökertaa!

  Julkai­simme Etsi ja löydä – tiedon­ha­ki­jan matka -oppaan avuksi erilai­siin tiedon­han­kin­nan ongel­miin ja kysy­myk­siin syys­kuussa 2022. Loka­kuun 2023 alussa oppaassa rikkou­tui 10 000 käyt­tö­ker­ran raja! Tuhan­net kiitok­set kaikille opasta käyt­tä­neille, nämä luvut kerto­vat siitä, että oppaalle on todel­la­kin ollut tarvetta. Otamme oppaa­seen liit­tyen edel­leen vastaan palau­tetta ja toivomme, että sitä käyte­tään jatkos­sa­kin yhtä ahke­rasti. Kiitos.


 • Vanhat ja nuoret -kirja­näyt­tely 2.-31.10. kirjastossa

  Kirjas­tossa on loka­kuun ajan esillä vanhuk­siin ja vanhuu­teen sekä nuoriin ja nuoruu­teen liit­ty­viä kirjoja, sillä Vanhus­ten­viik­koa viete­tään 1.-8.10. ja Nuori­so­työn viikkoa 9.-15.10. Näyt­te­lyssä olevia kirjoja voi lainata, laina-ajat ovat kirjo­jen normaa­lit laina-ajat (joko 14 vrk tai 28 vrk). Tervetuloa!


 • Kirjan painon arvaus­kil­pailu ratkennut

  Kirjas­ton luku­kau­den avajai­sissa järjes­tä­män kirjan painon arvaus­kil­pailu on ratken­nut. Kaksi eloku­va­lip­pua voitet­tiin päät­te­le­mällä kirjan painoksi 1250 g, kun kirja painoi 1260 g.  Vielä kerran onnit­te­lut voit­ta­jalle! Kaiken kaik­ki­aan kisaan osal­lis­tu­neita oli 44. 


 • Asia­kas­pal­velu suljettu ke 4.10.

  Kirjas­ton asia­kas­pal­velu on suljettu keski­viik­kona 4.10. liikun­tail­ta­päi­vän vuoksi.


 • Uusi opis­ke­lija! Joko olet nouta­nut haalarimerkkisi?

  Saat kirjas­ton haala­ri­mer­kin asia­kas­pal­ve­lus­tamme kirjas­to­kort­tia (esim. Tuudossa) näyttämällä. Merk­kejä on jaossa syys­kuun loppuun saakka ja vain asia­kas­pal­ve­lun aukio­loai­koina, joten tarkista ne Karelia-Finnan etusivulta.