Categories
Koulutusuutiset

Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukai­sesti.  Lue lisää koulutuksestaCategories
Koulutusuutiset

Kooda­ri­kou­lutus eri alojen ammattilaisille

SmartICT – älykkään automaation ohjel­moin­tio­saaja -kooda­ri­kou­lutus soveltuu ICT-alan ammat­ti­lai­sille, kuten esimer­kiksi insinöö­reille, trade­no­meille, eri alojen toimi­hen­ki­löille ja opetta­jille. Koulu­tuksen laajuus on opiske­lijan henki­lö­koh­tai­sista valin­noista riippuen vähintään 30 opinto­pis­tettä ja enintään 60 opinto­pis­tettä. Monet tieto- ja viestin­tä­tek­niikan alan yritykset pyrkivät kehit­tämään henki­löstön monimuo­toi­suutta – alalle tarvitaan taustoiltaan erilaisia osaajia. Lue lisää SmartICT-koulutuksestaCategories
Koulutusuutiset

Vauhtia avoimen AMK:n opiskeluun -nettiohjaukset

Mieti­tyt­tääkö jokin Karelian avoimen AMK:n opiske­lussa — tule mukaan nettioh­jaukseen! Avoimen AMK:n nettiohjaus torstaina 10.6.2021 klo 16.00 – 17.30. Katso lisää ja klikkaa itsesi paikalle tästä Voit halutessasi laittaa meille etukäteen kysymyksiä sähkö­postiin, joihin vastaamme tilai­suu­dessa. Maarita Mannelinmaarita.mannelin@karelia.fi Niina Pennanenniina.pennanen@karelia.fi
Categories
Koulutusuutiset

Tutustu Karelian avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun kesäopintotarjontaan!

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun kesäopin­to­tar­jon­nassa on sekä ilmaisia kursseja että maksul­lisia kokonai­suuksia. Opiskel­tavaa löytyy laaja valikoima: digimark­ki­nointia, visuaa­lista viestintää, yrittä­jyyttä, johta­mista, sosiaali- ja tervey­salan uusia kursseja.. Opinnot toteu­tetaan verkossa, opiskele siis vaikka laiturin nokassa! Oletko Karelian alumni, työtön tai lomau­tettu? Silloin kaikki kesän opinto­tar­jon­tamme kurssit ovat sinulle maksut­tomia! Tutustu opintoihin nyt ja ilmoit­taudu 16.5.2021 mennessä! https://www.karelia.fi/opintotarjonta/


Categories
Koulutusuutiset

Uptech tekniikan alan vetovoimaa lisäämässä

Itä-Suomen korkea­kou­lujen yhteinen UPTECH edistää  tekno­lo­gia­teol­li­suuden tunnet­tuutta ja kiinnos­ta­vuutta koulu­tusalana nuorille. Hankkeessa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu tekee aktii­vista yhteis­työtä Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun, itäsuo­ma­laisten yritysten, kuntien ja Tekno­lo­gia­teol­lisuus ry:n kanssa. Yhteis­työssä on kehitetty automaa­tio­tek­niikan diplomi-insinöö­­ri­­kou­­lutus, joka alkaa Itä-Suomessa syksyllä 2021. Kyseessä on maiste­ri­kou­lutus, jonka pääto­teuttaja on Tampereen yliopisto. Automaa­tio­tek­niikan DI-koulutus on haussa korkea­kou­lujen yhteis­haussa 17. – 31.3.2021 osoit­teessa opintopolku.fi.


Categories
Koulutusuutiset

Uutta! Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus käynnistyy maaliskuussa

Täydennä osaamistasi tulevai­suuden työn tiedoilla ja taidoilla! Uusi työvoi­ma­kou­lu­tuksena toteu­tettava Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus käynnistyy maalis­kuussa. Koulutus on suunnattu korkea­kou­lu­te­tuille työnha­ki­joille. Koulutus koostuu kolmesta tulevai­suuden työtaitoja kehit­tä­västä moduu­lista. Haku koulu­tukseen on avoinna. Hakeminen tapahtuu TE-palve­­lujen haussa oleva työvoi­ma­kou­lutus -sivujen kautta. Haku koulu­tukseen 28.2.2021 mennessä. Koulutus alkaa 17.3.2021 ja kestää n. kolme kuukautta.  Koulu­tuk­sessa hankit osaamisen, […]