Categories
Koulutusuutiset Jatkuva oppiminen

Avoimen AMK:n kevään 2023 tarjonta

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun kevään 2023 opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin avattu. Laajassa tarjon­nas­samme on paljon ajankoh­taisia opintoja tarjolla. Voit päivittää, laajentaa tai syventää osaamistasi joko yksit­täi­sillä opinto­jak­soilla tai täydentää osaamistasi valit­se­maasi teemaan osaamis­ko­ko­nai­suuk­silla. Tutustu opinto­tar­jontaan ja ilmoit­taudu mukaan!


Categories
Koulutusuutiset

Juttuklubi Joensuu

Juttuklubi Joensuu on tarkoi­tettu kaikille maahan­muut­ta­jille, jotka haluavat: tavata suoma­laisia työnan­tajia luoda verkostoja keskus­tella suomeksi työhön liitty­vistä teemoista Juttuklu­bissa on jokai­sella kerralla jokin työelämään liittyvä teema. Kutsumme Juttuklubiin asian­tun­ti­ja­vie­raita puhumaan päivän teemasta. Pääset myös kysymään kysymyksiä ja keskus­te­lemaan eri alojen asian­tun­ti­joiden kanssa. Lisäksi voit keskus­tella muiden osallis­tujien kanssa omista kokemuk­sistasi ja luot verkostoja. Juttuklu­bissa on […]


Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset Täydennyskoulutus Jatkuva oppiminen

Työhy­vin­voin­ti­kortti-koulutus

Työhy­­vin­­voin­­ti­­kortti-koulutus (Työtur­val­li­suus­keskus) on tarkoi­tettu esimie­hille, työsuo­jelun yhteis­toi­min­ta­hen­ki­lös­tölle ja kaikille muille työpaikan työhy­vin­voinnin kehit­tä­mi­sestä kiinnos­tu­neille. Koulu­tuksen tavoit­teena on saada alkuun työhy­vin­voinnin kehit­tä­minen työpai­kalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhy­vin­voin­nista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteis­työtä.Koulu­tusaika: ti 24.1.2023 klo 9.00-12.30 etäkou­lutusto 26.1.2023 klo 12.00-15.30 lähikou­lutus Koulu­tus­paikka Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu. Lue lisää työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kort­ti­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 13.1.2023 […]Categories
Koulutusuutiset

Näkökulmia johta­miseen -luento­sarja 2022-2023

Näkökulmia johta­miseen -luento­sarja 2022-2023 on tarkoi­tettu kaikille työelämän kehit­tä­mi­sestä kiinnos­tu­neille kuten johta­jille, esimiehille,suunnittelu- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vissä toimi­ville sekä HR-henki­lös­tölle. Luento­sarjan järjes­tävät Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu ja Riveria. Tutustu luento­sarjan esitteeseen (pdf)


Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset Jatkuva oppiminen Koulutustarjonta

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op

Uutta fysio­te­ra­peu­teille! Kareliassa voi täydentää osaamistasi seuraa­vissa teemoissa:  Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op Täydennä fysio­te­rapian osaamistasi psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian 20 op laajui­sessa koulu­tuk­sessa! Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuorovaikutus.Psykofyysisillä menetel­millä lisätään asiakkaan tietoi­suutta voima­va­roista, kehon hahmot­ta­mi­sesta, kivun lievit­tä­mi­sestä, stres­sin­hal­lin­nasta ja rentou­tu­mi­sesta. Koulu­tusaika 21.1. – 29.2.2024. Haku avautuu maanan­taina 30.5.2022 klo 8.00. […]


Categories
Koulutusuutiset

Huippu­myyjä – Teknisen myynnin koulutus

Voiko insinööri ja tekninen asian­tuntija oppia myymään ja jopa pitämään siitä? Ohjelma 2.11.2022 – Asenne ja tavoitteet – Myynti­työhön liittyvät pelot – Luuri­kammon ja liima­ta­ka­muksen minimointi – Huippu­myyjän ominai­suudet – Tulok­sel­linen asiakas­koh­taa­minen – Kaupan­päät­tä­minen – CRM – Asian­tun­ti­ja­myynnin asiakas­han­kinta ja lisämyynti – Kehitykseen sitou­tu­minen 30.11.2022 – Tulosten tarkistus ja edellisen jakson mieliin palautus – Vastaväitteet […]


Categories
Koulutusuutiset

Menta­li­saatio – osaamista kiusaa­misen ehkäisyyn -koulutus

Vahvista osaamistasi kiusaa­misen ehkäi­syssä ja vähen­tä­mi­sessä. Koulu­tuk­sessa saat työvä­li­neitä yksilön ja yhteisön menta­li­saa­tio­kyvyn lisää­miseen ja opit edistämään mielen hyvin­vointia. Koulutus on suunnattu varhais­kas­va­tuksen, esiope­tuksen ja perus­kou­lujen opetus­toimen alaiselle henki­lös­tölle (mm. lasten­hoi­tajat, opettajat, ohjaajat, koulun­käyn­tia­vus­tajat, kuraat­torit ja psyko­logit). Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan


Categories
Koulutusuutiset

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit osaamista korkea­kou­lussa opiskelua ja työelämää varten. Opinnot painot­tuvat erityi­sesti suomen kieleen. Koulu­tuk­sessa kehität opiske­lu­tai­tojasi ja tutustut itseäsi kiinnos­tavaan koulu­tusalaan. Saat tietoa eri koulu­tus­vaih­toeh­doista ja korkea­kou­luihin hakemi­sesta. Koulu­tuksen suorit­taneet voivat hakea erillis­haussa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kouluun. Koulutus järjes­tetään lähio­pe­tuksena Joensuussa. Lue lisää ja hae koulutukseen


Categories
Koulutusuutiset

Opintoja Ukrai­nasta paenneille

Ukrai­na­lai­sille ja muille tilapäistä suojelua tarvit­se­ville järjes­tetään Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa maksut­tomia opintoja. Opintojen tavoit­teena on tehdä suoma­laista yhteis­kuntaa ja elämää tutuksi sekä opiskella suomen kielen perus­teita. Opiskelu tapahtuu kokoon­tu­malla yhteen Karelian Wärtsilä-kampuk­­sella (Karja­lankatu 3, Joensuu). Joitakin opintoja voi opiskella myös verkossa. Opiske­lu­kielenä on englanti. Ensim­mäisenä alkaa opinto­jakso Welcome to Finland! – Terve­tuloa Suomeen! Tällä opinto­jak­solla käytetään englannin […]