Kategoria: Koulutusuutiset

 • Aurin­ko­säh­kön teemailta 2.5.2024

  Aurin­ko­säh­kön teemail­lassa ajan­koh­taista asiaa aurin­ko­säh­köstä kulut­ta­jille ja talo­yh­tiöille. Terve­tu­loa mukaan! Aika: Torstai 2.5.2024 klo 17:00-19:30Paikka:  Karelia AMK, Wärt­silä-kampus, Karja­lan­katu 3, Joensuu Tilai­suu­den järjes­tä­vät Pohjois-Karja­lan Alueel­li­nen Ener­gia­neu­vonta ja Älyk­käät ener­giayh­tei­söt -hanke. Tilai­suu­den ohjelma 17:00 Aurin­ko­säh­kön ilta: mini­mes­sut aula­ti­lassa avautuu17:25 Semi­naa­ri­ti­lai­suu­den avaus audi­to­riossa17:30 Aurin­ko­säh­köä turval­li­sesti ja luotet­ta­vasti, Veli-Matti Virta­nen, Motiva Oy17:50 Aurin­ko­säh­kö­tek­niikka tänään, Samuli Pykä­läi­nen, Solarworks Oy      18:15…


 • KARELIAN KUMPPANUUSFOORUMI: Kansain­vä­li­set osaajat työelä­mään! 18.4.2024

  Työnan­taja, nyt on  oikea aika raken­taa vahva perusta kansain­vä­lis­ten osaa­jien rekry­toi­mi­seksi ja työyh­tei­sön moni­muo­toi­suu­den tuke­mi­seksi.  Kansain­vä­lis­ten osaa­jien tarve on tunnis­tettu ja ratkai­suja osaa­ja­pu­laan raken­ne­taan useilla tahoilla. Parhaat ratkai­sut synty­vät yhteis­työllä sekä koke­mus­ten ja hyvien käytän­tö­jen jakamisella. Kump­pa­nuus­foo­ru­missa arjen esimerk­kejä ja muita eväitä työnantajille! Koulu­tus­toi­mi­joilla on rooli kansain­vä­lis­ten osaa­jien peli­ken­tällä. Kehi­tämme työ- ja koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa ja…


 • Moni­muo­toi­suutta metsiin ja Suomet­sät kuntoon -koulu­tuk­set metsä­alan ammattilaisille

  Oletko koulut­tau­tu­nut metsä­alalle ja työs­ken­te­let metsien parissa? Nyt sinulla on mahdol­li­suus syven­tää metsä­alan osaa­mis­tasi maksut­to­missa täydennyskoulutuksissa! Koulu­tusta toteut­ta­vat Tapio Oy, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sekä Tampe­reen ammat­ti­kor­kea­koulu. Olemme raken­ta­neet kaksi koulutuskokonaisuutta:  Koulu­tus­ko­ko­nai­suu­det sopivat työn ohessa opis­kel­ta­vaksi. Toteu­tuk­seen sisäl­tyy itseo­pis­ke­luna luet­ta­via, katsot­ta­via ja kuun­nel­ta­via mate­ri­aa­leja. Lisäksi toteu­tuk­seen kuuluu maasto-opetusta, joka on mahdol­lista korvata erik­seen sovit­ta­valla tavalla. Oppi­mi­sym­pä­ris­tönä…


 • Kump­pa­nuus­foo­ru­missa 23.11.2023 – Tutustu työpaik­kasi tulevaisuuteen!

  Miten tehos­taa oppi­mista ja yhteis­ke­hit­tä­mistä työor­ga­ni­saa­tioissa tekno­lo­gian avulla? Terve­tu­loa kokei­le­maan Kare­lian uusia oppi­mi­sym­pä­ris­töjä – tule­vai­suu­den työka­lu­pak­kia, joka uudis­taa oppi­mista ja työtä.  Tors­taina 23.11. klo 14–16Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu Wärt­silä-kampus, Karja­lan­katu 3, Joensuu Kare­lian uusissa ympä­ris­töissä voit kokeilla immer­sii­vi­siä ja inte­rak­tii­vi­sia tekno­lo­gioita, jotka vievät henki­lös­tön kehi­tyk­sen, tuote­ke­hi­tyk­sen sekä yhteis­työn uudelle tasolle. Yhden käytä­vän varrella sijait­se­vat ympä­ris­töt ovat uudella tekno­lo­gialla varus­tet­tuja…


 • Päte­vöidy muis­ti­asian­tun­ti­jaksi muis­tio­saa­mi­sen opinnoilla

  Kohtaatko työs­säsi muis­ti­sai­rau­teen sairas­tu­neita ja heidän lähei­si­ään? Oletko kiin­nos­tu­nut muis­ti­työstä ja sen kehittämisestä?  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa alkaa keväällä 2024 Muis­ti­asian­tun­ti­juu­den täyden­nys­kou­lu­tus (15 op). Koulu­tus on tarkoi­tettu sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­lai­sille, joilla on kiin­nos­tus sekä oman muis­tio­saa­mi­sen että muis­tiys­tä­väl­lis­ten käytän­tö­jen ja muis­ti­työn kehittämiseen. Opin­to­jen keskei­set sisäl­löt koske­vat muis­ti­sai­rauk­sien näyt­töön perus­tu­vaa hoitoa, koko­nais­val­tai­suutta muis­ti­sai­rauk­sien tunnis­ta­mi­sessa, totea­mi­sessa ja seuran­nassa, sekä…


 • Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulu­tus start­taa keväällä 2024

  Toimitko työl­lis­ty­mistä tuke­vissa palve­luissa ja haluai­sit kehit­tää osaa­mis­tasi tuetussa työllistämisessä?  Tuetun työl­lis­ty­mi­sen työtapa edistää koko­nais­val­tai­sesti työtä hake­vien asiak­kai­den mahdol­li­suuk­sia löytää työky­ky­ään ja osaa­mis­taan vastaa­via työtehtäviä.  Kare­liassa alkaa keväällä 2024 seuraa­vat Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulutuskokonaisuudet: Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulu­tus, 20 op Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulu­tuk­sessa (20 op) saat vankan osaa­mis­pe­rus­tan ammat­ti­lai­sena ja asian­tun­ti­jana. Koulu­tus on kohden­nettu tuetun työl­lis­ty­mi­sen ammat­ti­lai­sille, jotka…


 • Kare­lian Kump­pa­nuus­foo­rumi: Vastuul­li­suus­te­koja yritys­toi­min­nan arjessa 7.9.2023

  Vastuul­li­suus on Kare­lian Kump­pa­nuus­foo­ru­min teemana tors­taina 7. syys­kuuta. Vastuul­li­suus on eri kokoi­sia ja monen näköi­siä toimen­pi­teitä, jotka ovat ympä­ris­tölle ja ihmi­sille hyväksi. Kump­pa­nuus­foo­ru­min tavoit­tena on kertoa moni­puo­li­silla esimer­keillä, miksi ja miten hyvät vastuul­li­suu­den käden­jäl­jet hyödyt­tä­vät myös tekijäänsä. Puoli­tois­ta­tun­ti­nen Kump­pa­nuus­foo­rumi on raken­nettu vastuul­li­suutta käsit­te­le­västä puheen­vuo­rosta sekä panee­li­kes­kus­te­lusta, jossa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kump­pa­nit keskus­te­le­vat siitä, mikä merki­tys vastuul­li­suu­della on…


 • Ratkai­suja osaa­ja­pu­laan – osaajia oppi­lai­tok­sista -tilai­suus 23.8.2023

  Tervetuloa kuulemaan innostavia esimerkkejä siitä, miten yritykset ovat ratkaisseet osaavaan työvoimaan liittyviä haasteitaan hyödyntämällä oppilaitosten osaamispalveluja.


 • Lean Six Sigma Green Belt -koulu­tus start­taa loka­kuussa 2023

  Päte­vöidy laadun ja toimin­nan paran­ta­mi­sen asian­tun­ti­jaksi!Käytän­nön­lä­hei­sessä Lean Six Sigma Green Belt -koulu­tuk­sessa opit toteut­ta­maan Lean Six Sigma -paran­nus­pro­jek­teja omassa työorganisaatiossasi.  Koulu­tus on kansain­vä­li­sen ASG:n ja ISO 13053 -stan­dar­din mukai­nen (Green Belt). Koulu­tuk­sessa otat haltuun keskei­set Lean Six Sigma -mene­tel­mät ja työka­lut. Opit tehos­ta­maan liike­toi­min­taa ja proses­seja, saavut­ta­maan mitat­ta­vaa talou­del­lista hyötyä, pois­ta­maan hukkaa, lisä­ar­vo­tonta työtä ja…


 • KAVA – kansain­vä­li­set osaajat työelä­mään! koulu­tus korkea­kou­lu­te­tuille maahanmuuttaneille

  Haluatko tehos­taa työl­lis­ty­mis­täsi asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin Suomessa? Hae mukaan KAVA – kansain­vä­li­set osaajat työelä­mään -koulutukseen!  Koulu­tuk­sen tavoit­teena on nopeut­taa korkeasti koulu­tet­tu­jen maahan­muut­ta­jien työl­lis­ty­mistä koulu­tus­taan vastaa­viin tehtä­viin ja vahvis­taa suomen kielen taitoa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­ta­valle tasolle. Koulu­tuk­sessa kehität uratai­toja ja työelä­mä­tun­te­musta sekä laadit urasuun­ni­tel­man tuke­maan työl­lis­ty­mis­täsi. Koulu­tuk­sessa luot verkos­toja ja harjoit­te­let työn hake­mista osaa­mis­tasi ja vahvuuk­siasi vastaa­viin töihin. Opit…