Categories
Koulutusuutiset

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija -erikoistumiskoulutus

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija (30 op) – erikois­tu­mis­kou­lutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansal­li­sesti asetet­tuihin pallia­tii­vista hoitoa koskeviin suunni­telmiin ja tavoit­teisiin. Pallia­tii­visen hoidon kansal­linen kehit­tä­minen edellyttää moniam­ma­til­lista eritys­osaa­mista, jota tällä valta­kun­nal­li­sella erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sella tuotetaan. Samalla varmis­tetaan potilaan hoitoon osallis­tuvien ammat­ti­laisten osaamisen laatu ja valta­kun­nal­listen laatu­kri­tee­reiden toteu­tu­minen siten, että B ja C -tason pallia­tii­vista hoitoa toteut­taviin yksiköihin olisi […]


Categories
Koulutusuutiset

Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukai­sesti.  Lue lisää Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen -täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan


Categories
Koulutusuutiset

Vahvista osaamistasi Biota­louden erikoistumiskoulutuksessa

Biota­lousala on kansain­vä­linen kasvuala, joka yhdistää perin­teisiä aloja uudella tavalla. Biota­louden tavoit­teena on vähentää riippu­vuutta fossii­li­sista luonnon­va­roista ja ehkäistä ekosys­teemien köyhty­mistä. Biota­louteen siirty­minen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdis­te­le­mällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja. Biota­lousala on kovassa kasvussa ja sen kehit­ty­mi­seksi tarvitaan asian­tun­ti­joita ja yrittäjiä, jotka hallit­sevat biomas­sojen käyttö-, jalostus-, liike­­toi­­minta- ja vienti­mah­dol­li­suudet. Biotalouden […]


Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset

Voimaan­nut­tavaa stres­sin­hal­lintaa -ryhmä 8.9. alkaen

Työkaluja ja keinoja stres­sin­hal­lintaan!Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sosiaali-ja tervey­salan opiske­lijat järjes­tävät maksut­toman,viisi tapaa­mista sisäl­tävän stres­sin­hal­lin­ta­ryhmän työikäi­sille. Ryhmän ohjaajina toimi­vat­sai­raan­­hoitaja-ja fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat. Ryhmään sopii 6 ensim­mäi­seksi ilmoit­tau­tu­nutta.Ryhmän lisäksi osallis­tu­jilla on mahdol­lisuus kolmeen maksut­tomaan yksilö­oh­jaus­kertaan. Tietoa stres­sistä ja sen vaiku­tuk­sista sekä stres­sin­hal­lin­ta­me­ne­telmiin tutus­tu­mista ja keskus­telua Rentoutus- ja kehotie­toi­suus­me­ne­telmiä sekä omien vaiku­tus­mah­dol­li­suuksien tiedos­ta­mista Palau­tu­misen arviointia ja mittausta Levon ja ajanhal­linnan sekä liikunnan […]Categories
Koulutusuutiset

Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukai­sesti.  Lue lisää koulutuksesta