PULSSI – Kansainvälisyyttä

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Kansainvälisyyttä

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Kansain­vä­li­syyttä-teeman tuoreet artik­kelit, videot ja podcastit löydät tästä.

 • Korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavaa koulu­tusta kehitetään tukemaan myös englan­nin­kie­lisiä koulutuspolkuja

  , ,

  Suoma­lai­sissa korkea­kou­luissa pyritään kolmin­ker­tais­tamaan ulkomaa­laisten tutkinto-opiske­­li­­joiden määrä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen toteu­tu­mista tuetaan esimer­kiksi paran­ta­malla korkea­kou­lu­tuksen saavu­tet­ta­vuutta, niin että maahan­muut­tajat eivät jatkossa enää olisi aliedus­tet­tuina korkea­kou­lu­tuk­sessa. Yksi tärkeä saavu­tet­ta­vuutta lisäävä ja Suomeen muutta­neiden korkea­kou­lu­polkuja sujuvoittava tekijä on korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus. Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus on vakiin­tunut osaksi monen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­tar­jontaa, ja sille on laadittu ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteistyönä […] 

 • Lisää kansain­vä­lisiä opiske­li­joita Kareliaan!

  , ,

  Tässä artik­ke­lissa kuvataan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin strate­gisia tavoit­teita ja prosesseja sekä esitellään Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeessa kehitettyjä ja pilotoituja opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kokeiluja ja toimen­pi­teitä. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on sitou­tunut Karelia2030 -strate­gia­työssään (2020) kehit­tämään koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa. Koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja kansain­vä­li­syyttä -strate­gisen valinnan tavoit­teena on vastata alueen väestön ikään­ty­miseen, työvoiman saata­vuuteen ja työn murroksen haasteisiin vahvis­ta­malla alueen ja korkea­koulun kansain­vä­li­syyttä. Tavoitteena […] 

 • Käsissä maapallo

  Uusi julkaisu: New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research

  , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun 30-vuotis­­juh­­la­­vuoden kunniaksi on Karelia julkai­susarjaan lansee­rattu uusi englan­nin­kie­linen artik­ke­li­jul­kaisu. New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research 2022 julkaisun artik­ke­leissa esitellään Karelian asian­tun­te­musta ja TKI-toimintaa kansain­vä­li­sissä verkos­toissa. Julkaisu sisältää yhteensä 12 artik­kelia joiden teemoina ovat mm. viiden euroop­pa­laisen korkea­koulun kehit­tä­mistyö INVEST-konsor­­tiossa, Karelian kansain­vä­liset hankkeet puura­ken­ta­misen, yrittä­jyyden ja ikäosaa­misen saralla sekä pitkä pohjois­mainen Nordplus-yhteistyö.  Alkusanat julkaisuun […] 

 • Mies ja nainen keskustelemassa

  Kummiy­ri­tykset kannus­tavat muitakin ottamaan kansain­vä­lisiä harjoittelijoita

  , , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kummiy­ri­tys­toi­minta tiivistää yhteis­työtä alueen työnan­tajien ja korkea­koulun englan­nin­kie­listen koulu­tusten välillä. Toiminnan avulla kansain­vä­liset opiske­lijat pääsevät entistä paremmin suorit­ta­mamaan opintoi­hinsa kuuluvia harjoit­te­lu­jaksoja maakunnan yrityk­sissä ja organi­saa­tioissa. Kummiy­ri­tys­toi­minta edistää yritysten kansain­vä­lis­ty­mistä ja on helppo tapa ottaa jopa ensim­mäiset askeleet kohti kansain­vä­lis­ty­mistä. Kummiy­ri­tys­toi­min­nassa on tällä hetkellä mukana 15 yritystä: Arbonaut, European Forest Institute, FinnEq, Kesla, Piippo Oyj, […] 

 • Opiskelijoita pöydän ympärillä keskustelemassa

  Korkea­kou­lu­tet­tujen maahan­muut­ta­neiden harjoittelu osana työelämäyhteistyötä 

  , ,

  Korkea­kou­luilta ja työelä­mältä edelly­tetään tiivistä yhteis­työtä. Koulu­tuksen aikana saadaan teoria­tietoja, joita tarvitaan käytän­nössä harjoittelu- tai työpai­kalla. KAVA-koulu­­tuk­­sessa (Asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille) yhteistyö ei ollut vain reitti tiedosta taitoon. Työelämän tarpeisiin vastattiin suomen kielen opinnoilla ja työelä­mä­kult­tuurin tietoi­suu­della, verkos­tojen laajen­ta­mi­sella ja tietenkin rohkeu­della toimia eri tavalla. Tuloksena syntyi juuri se osaaminen, jota Suomessa tarvitaan.  Korkeasti […] 

 • Ihmisiä pöydän ääressä

  Suomen­kie­li­sissä koulu­tuk­sissa opiske­levat vieras­kie­liset tarvit­sevat ja saavat tukea

  , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun suomen­kie­li­sissä koulu­tuk­sissa opiskelee melkein satakak­si­kym­mentä opiske­lijaa, joiden äidin­kieli on jokin muu kuin suomi. Joukossa on monen­laisia opiske­li­joita: Suomessa synty­neitä, kaksois­kan­sa­laisia ja maahan muutta­neita. Korkea­kou­luo­pinnot vieraalla kielellä vaativat opiske­li­jalta paljon. Monelle myös suoma­lainen koulu­tus­jär­jes­telmä on vieras, kun perus­koulu ja toisen asteen opinnot on suori­tettu muualla. Lokakuussa Kareliassa järjes­tettiin suomen­kie­li­si­sissä koulu­tuk­sissa opiske­le­ville vieras­kie­li­sille yhteinen tapaa­minen, jossa […] 

 • Man standing on a cliff

  Research through Internship Activities in the SBTCP project – A Student’s Perspective

  , , ,

  The ”Sustai­nable Building Techno­­logies- Community of Practice” (SBTCP) project by Karelia UAS in colla­bo­ration with Salzburg UAS and Jade UAS has been playing an eminent role in bringing inter­na­tional students from cross-border countries together. As a signi­ficant part of this inter­na­tional colla­bo­ration, SBTCP project is hosting the internship activities of an inter­na­tional bachelor student Dominik […] 

 • Keltainen tausta, tähtiä ja palkintopokaali

  Opiske­li­joiden osaaminen esiin uuden­lai­sella tapahtumakonseptilla

  , ,

  Kareliassa on pohdittu miten saada parempaa näkyvyyttä opiske­li­joiden projek­teille, opintojen aikana synty­välle osaami­selle ja työelä­mäyh­teis­työlle. Osaaminen ja oppiminen näkyy yleensä vain opiske­li­joille itselleen ja heidän opetta­jilleen. Oppimis­pro­jektien tulokset puolestaan jäävät toimek­sian­tajien käyttöön. Hollannin Leeuwar­de­nissa nostetaan vuosittain paikal­listen opiske­li­joiden osaaminen esiin erityi­sellä tavalla korkea­kou­lujen, ammatil­listen oppilai­tosten, opiske­li­joiden ja yritysten yhteis­työnä.  Pääsimme tutus­tumaan Leeuwarden Courant Awards -palkintokonseptiin […] 

 • Ihmisiä tanssimass jonossa, pitävät toisiaan kädestä

  Ainut­laa­tuinen kokemus – INVESTin kesäkoulu Bulga­riassa opiske­lijan silmin

  ,

  Karelia on osa INVEST (INnoVa­tions of REgional Sustai­na­bility: European UniversiTy Alliance) – Euroop­pa­laiset yliopistot allianssia, joka tarjoaa opiske­li­joille mm. yhteisiä tutkintoja ja tutkinnon osia; jatkuvan oppimisen tarjontaa; temaat­tisia, monia­laisia kesä- ja talvi­kouluja sekä monipuo­lisia liikku­vuus­mah­dol­li­suuksia. INVESTin kesäkoulu ”Ensuring Quality Of Public Services in Sustai­nable Regional Development” toteu­tettiin 9.5 – 4.6.2022 välisenä aikana, joista kaksi ensimmäistä […]