Kategoria: Videot

 • Karelia 30 -areena : Tule­vai­suu­den työelämätaidot

  Mitä taitoja työelä­mässä tarvi­taan nyt ja tule­vai­suu­dessa? Miten ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joita pitäisi valmen­taa tule­vaan työelämään? Karelia 30 -areenan viiden­nen jakson aiheena on tule­vai­suu­den työelä­mä­tai­dot ja osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­nen ja näky­väksi teke­mi­nen. Työelä­män muutok­sen vauhti kiihtyy koko ajan, eikä kukaan tällä hetkellä työelä­mässä oleva tiedä millai­nen on tule­vai­suu­den työelämä. Oppi­lai­tok­sen näkö­kul­masta tilanne on haas­teel­li­nen koska sen tehtä­vänä on…


 • Karelia 30 -areena: Ruoka­mat­kai­lun mahdollisuudet

  Matkai­lija ei siirrä ruoalla vain nälkää. Ruoka voi olla syy matkus­ta­mi­selle sekä mahdol­li­suus maistaa paikal­lista kult­tuu­ria. Karelia 30 -areenan neljän­nen jakson aiheena on ruoka­mat­kailu. Huoneis­to­ho­telli Lietsun aamu­pa­la­pöy­dän äärellä keskus­tel­laan siitä, mitä ruoka­mat­kailu on, mikä tekee ruoasta matkai­li­jalle tärkeää ja mitkä asiat tekevät Pohjois-Karja­lasta kiin­nos­ta­van ruoka­mat­kai­lun näkö­kul­masta. Keskus­te­le­massa ovat Huoneis­to­ho­telli Lietsun piäe­mäntä Maria Saas­ta­moi­nen sekä projek­ti­pääl­likkö…


 • Tunnel­mia Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hank­keen työpajasta

  Keväällä 2022 Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hanke järjesti useita työpa­joja hank­keen eri kohde­ryh­mille. Yksi työpa­joista oli suun­nattu Karelia-amk:n kansain­vä­li­sille tutkinto-opis­ke­li­joille. Työpa­jassa opis­ke­li­jat jakoi­vat ajatuk­si­aan ja toivei­taan työl­lis­ty­mi­seen, Joen­suussa asumi­seen ja Karelia-amk:n alum­ni­toi­min­taan liit­tyen. Työpa­jassa hyödyn­net­tiin live­ku­vi­tus-mene­tel­mää kerät­ty­jen tulos­ten havain­nol­lis­ta­mi­seksi. Video tiivis­tää työpa­jan tunnelman. Videon toteu­tus: Sofiya Melesh­kova, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu


 • Karelia 30 -areena : Digi­tuki tervey­den ja hyvin­voin­nin sähköi­sissä palveluissa

  Karelia 30 -areenan kolman­nessa videossa porau­du­taan sähköis­ten asioin­ti­pal­ve­lu­jen digi­tu­keen. Digi­pal­ve­lu­jen osuus sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa on koko ajan kasva­massa. Näiden palve­lu­jen käyttö vaatii asiak­kailta digi­tai­toja ja -väli­neitä.  Miten varmis­te­taan, että kaikki pääse­vät palve­luista osallisiksi? Teemasta keskus­te­le­massa ovat lehtori, projek­ti­pääl­likkö Jaana Kurki Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta sekä kehit­tä­mis­pääl­likkö Karri Pouta­nen ja projek­ti­suun­nit­te­lija Irina Laati­kai­nen Siun sotesta. Juon­ta­jana toimii Harri Mikkonen. …


 • Karelia 30 -areena : Opis­ke­li­ja­hy­vin­vointi hyvän opis­ke­lun ja elämän tukena

  Karelia 30 -areena esit­te­lee ajan­koh­tai­sia ja mielen­kiin­toi­sia teemoja joko tallen­net­tuissa tai live­strii­mi­lä­he­tyk­sissä, jotka julkais­taan kerran kuussa. Näkö­kul­mana ovat teemaan liit­ty­vät tule­vai­suu­den trendit sekä niiden myötä esille nouse­vat osaa­mis­tar­peet sekä jatku­van oppi­mi­sen mahdol­li­suu­det. Areenan tavoit­teena on nostaa tule­vai­suu­den osaa­mis­tee­moja esille keskus­te­luna ja vuoro­pu­he­luna työelä­män kanssa.  Toisena Karelia 30 -videon teemana on Opis­ke­li­ja­hy­vin­vointi hyvän opis­ke­lun ja elämän…


 • Näin kirjoi­tat hyvän verkkotekstin

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun julkai­si­jan oppaa­seen on nyt lisätty uusi osio verk­ko­teks­tin kirjoit­ta­mi­sesta. Osiosta löytyy tietoa niin verk­ko­kir­joit­ta­mi­sen lähtö­koh­dista kuin yleis­hyö­dyl­li­sistä kirjoi­tus­pe­ri­aat­teista, kuten kuinka pitää teksti napak­kana ja lukijaystävällisenä. Verk­ko­teks­tin ja pape­ri­teks­tin kirjoit­ta­mi­seen liit­ty­vät ohjeis­tuk­set ovat monin paikoin samoja. Verk­ko­teksti eroaa pape­ri­sesta uusien mahdol­li­suuk­sien kuten linkit­tä­mi­sen ja kommen­toin­nin kautta. Kään­tö­puo­lena verk­koon kirjoit­ta­jalta vaadi­taan vielä enemmän tiivis­tä­mi­sen taitoa ja…


 • Karelia 30 -areena: Oppi­mi­sen tule­vai­suu­den trendit ja digitalisaatio

  Karelia 30 -areena esit­te­lee ajan­koh­tai­sia ja mielen­kiin­toi­sia teemoja joko tallen­net­tuissa tai live­strii­mi­lä­he­tyk­sissä, jotka julkais­taan kerran kuussa. Näkö­kul­mana ovat teemaan liit­ty­vät tule­vai­suu­den trendit sekä niiden myötä esille nouse­vat osaa­mis­tar­peet sekä jatku­van oppi­mi­sen mahdol­li­suu­det. Areenan tavoit­teena on nostaa tule­vai­suu­den osaa­mis­tee­moja esille keskus­te­luna ja vuoro­pu­he­luna työelä­män kanssa.  Ensim­mäi­sen videon teemana on Oppi­mi­sen tule­vai­suu­den trendit ja digi­ta­li­saa­tio. Videolla tutus­tu­taan…


 • W-Power: Entrepre­neurs share their stories

  In this short video, entrepre­neur Susanna Luos­ta­ri­nen, the co-founder and Execu­tive Vice Presi­dent of Nordic Koivu, tells her busi­ness story. The company is located in Tohma­järvi, North Karelia, Finland. The company’s specia­lity lies in birch sap. The video is produced by W-Power, which is a NPA-funded inter­na­tio­nal project. W-Power works with women entrepre­neurs in spar­sely popu­la­ted…


 • Video: Puura­ken­ta­mi­nen ja Light­house Joensuu

  Yhteis­työllä kohti korkeuk­sia! Joen­suu­hun valmis­tui 2019 Suomen korkein puuker­ros­talo Light­house Joensuu. Raken­ta­mi­sen rinnalle Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu käyn­nisti tutki­mus­pro­jek­tin. Koko projekti on saanut erit­täin laajaa kansal­lista ja kansain­vä­listä huomiota. Katso näyt­tävä video Kare­lian puura­ken­ta­mi­sen osaa­mi­sesta.