PULSSI – Hiili­neut­raa­leja ratkaisuja

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Hiili­neut­raa­leja ratkaisuja

Pulssi-portaali kertoo mitä Kare­liassa tapah­tuu juuri NYT näihin teemoi­hin liit­tyen. Hiili­neut­raa­leja ratkai­suja -teeman tuoreet artik­ke­lit, videot ja podcas­tit löydät tästä.

 • Kestä­västä kehi­tyk­sestä ja vastuul­li­suu­desta Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun kirjastossa

  , , ,

  Tässä artik­ke­lissa kuvaan tämän­het­ki­siä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun kirjas­ton kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den asioita. Lisäksi pohdin lyhyesti lähi­tu­le­vai­suu­den mahdol­li­sia skenaa­rioita siitä, mitä kirjasto voisi omassa toimin­nas­saan tehdä enemmän liit­tyen aihee­seen. Kirjasto mukana vastuul­li­suu­den ja kestä­vän kehi­tyk­sen toimin­noissa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun vastuul­li­suus­va­lin­noissa (Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjelma) koros­tu­vat muun muassa tasa­pai­noi­nen ja vakaa talous, hyvän hallin­non peri­aat­teet, laadu­kas ja resurssiviisas… 

 • Paikal­lis­ten ener­giayh­tei­sö­jen elin­kaa­riar­viointi Pohjois-Karjalassa

  , ,

  Tässä artik­ke­lissa kuva­taan tutki­musta, joka keskit­tyi suun­nit­teilla olevien ener­giayh­tei­sö­jen elin­kaa­riar­vioin­tiin Pohjois-Karja­­lan maaseu­dulla. Korkei­den ener­gian hinto­jen ja uusien sään­nös­ten vuoksi aurin­ko­säh­kön tuotanto ja ener­giayh­tei­sön liike­toi­min­ta­mal­lit voivat nousta tule­vai­suu­dessa tärke­ään rooliin erityi­sesti harvaan asutuilla alueilla. Tutki­muk­sen tavoit­teena oli ymmär­tää aurin­ko­säh­köön perus­tu­vien paikal­lis­ten ener­giayh­tei­sö­jen elin­kaa­ren hiili­ja­lan­jäl­keä. Tutki­muk­sessa selvi­tet­tiin, miten paikal­li­set ener­giayh­tei­söt edis­tä­vät hiili­ja­lan­jäl­jen vähen­tä­mistä verrat­tuna perin­tei­siin aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mien tuottaman… 

 • Vihreällä siir­ty­mällä merkit­tä­viä mahdollisuuksia

  , ,

  Huoli yhtei­sestä ympä­ris­töstä ja maapal­losta tavoit­taa yksit­täis­ten ihmis­ten lisäksi myös yrityk­set entistä vahvem­min. Tule­vai­suu­den ratkai­sut autta­vat paitsi elin­kel­poi­sen ympä­ris­tön säilyt­tä­mi­sessä jälki­pol­ville, tuovat myös valta­via mahdol­li­suuk­sia liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­selle. Kysymys onkin siitä, kenellä on rohkeutta tarttua muutok­seen ja kääntää vihreän siir­ty­män haas­teet mahdol­li­suuk­siksi. Co-Fast -hanke toteutti kesällä 2023 vihreää siir­ty­mää käsi­tel­leen asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­ron Youtube-kana­­val­­laan. Asian­tun­ti­jana oli joen­suu­lai­sen Impact… 

 • Laser­kei­lauk­sen monet käyttötarkoitukset

  , , ,

  Laser­kei­laus on optinen mittaus­me­ne­telmä, jonka avulla tuote­taan mitat­ta­vasta kohteesta kolmiu­lot­tei­nen piste­pilvi. Piste­pilvi on tarkka, yksi­tyis­koh­tai­nen ja visu­aa­li­sesti hyvin realis­ti­sen näköi­nen digi­taa­li­nen malli laser­kei­la­tusta ympä­ris­töstä. Laser­kei­lai­men mallista ja vali­tusta tark­kuu­desta riip­puen laser­kei­lain lähet­tää tuhan­sia tai jopa miljoo­nia laser­puls­seja keilat­ta­vaan ympä­ris­töön. Nämä pulssit heijas­tu­vat ympä­röi­vistä pinnoista takai­sin laser­kei­lai­meen ja ohjel­misto laskee puls­sien kulke­man ajan perus­teella kolmiu­lot­tei­sen koordinaattipisteen… 

 • Tiiliverhoiltu kerrostalo

  Ilmas­to­vii­saita näkö­kul­mia rakentamiseen

  , ,

  Tanskan tavoit­teet vihreän siir­ty­män edis­tä­mi­seksi vei aiheesta kiin­nos­tu­neet tutus­tu­maan Kööpen­ha­mi­nan alueen ilmas­to­vii­saa­seen raken­ta­mi­seen. Tanskan tavoit­teena on vähen­tää kasvi­huo­ne­pääs­töjä 70% vuoteen 2030 mennessä ja olla hiili­neut­raali vuoteen 2050 mennessä. Matkan tarkoi­tuk­sena oli tuoda vähä­hii­li­seen sekä ilmas­to­vii­saa­seen raken­ta­mi­seen uusia kestä­viä näkö­kul­mia. Opin­to­mat­ka­po­rukka muodos­tui yritys­ten ja julkis­hal­lin­non sekä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun edus­ta­jista. Matkan järjes­tä­mi­sestä vastasi Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun Vähä­hii­li­nen ja ener­gia­te­ho­kas korjausrakentaminen… 

 • Vantaan energian lämpölaitoksen esittelytila

  Lämpö­pum­puilla hukkae­ner­giaa talteen ja ener­gian­tuo­tan­non hyöty­suhde kasvuun

  , , ,

  Kävimme Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun 2. vuoden energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan opis­ke­li­joi­den kanssa ekskur­siolla pääkau­pun­ki­seu­dulla, jossa pääsimme tutus­tu­maan tuli­te­rään Vuosaa­ren bioläm­pö­lai­tok­seen. Bioläm­pö­lai­tok­sen inves­tointi on yksi toimen­pide Helsin­gin ener­gian eli Helenin hiili­neut­raa­li­suus­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi, mutta mielen­kiin­toi­seksi hank­keen tekevät erityi­sesti absorp­tio­läm­pö­pum­put, joilla laitok­sen ener­gia­te­hok­kuutta ja hyöty­suh­detta saadaan paran­net­tua. Kivi­hiiltä korva­taan biomas­salla Helen on sulke­nut Hana­saa­ren hiili­voi­ma­lan ja Salmi­saa­ren hiili­voi­mala sulje­taan huhti­kuussa 2025.… 

 • Ener­gia­mur­ros korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa – ener­gia­te­hok­kuutta nyky­ai­kai­sella talotekniikalla

  ,

  Ener­gia­sek­tori on koke­massa valta­vaa muutosta globaa­listi ja uusiu­tu­van ener­gian käytön lisää­mi­sellä tavoi­tel­laan jopa täydel­listä omava­rai­suutta [1]. Esimer­kiksi EU:n ilmas­to­ta­voit­teena on luopua fossii­li­sista polt­toai­neista täysin vuoteen 2050 mennessä [2]. Uusiu­tu­van ener­gian käytön yleis­ty­mi­nen ja muodos­tu­mi­nen systee­mi­ta­son koko­nai­suuk­siksi tarkoit­taa nykyi­sen ener­gian­tuo­tan­non täydel­listä murrosta [1]. Arvioi­den mukaan OECD-maiden nykyi­sestä raken­nus­kan­nasta on edel­leen 75–90 prosent­tia käytössä vuonna 2050 [2]. …

 • Korjaus­ra­ken­ta­mi­sen moni­ta­voi­teop­ti­mointi elin­kaa­ri­suun­nit­te­lun avulla

  , ,

  Korjaus­ra­ken­ta­mi­sella on paljon kysyn­tää ja kysyn­nän odote­taan ainoas­taan kasva­van. On arvioitu, että jopa 50 % euroop­pa­lai­sesta raken­nus­bud­je­tista kohdis­tuu korjaus­ra­ken­ta­mi­sen kohtei­siin lähi­tu­le­vai­suu­dessa. Nykyi­sin korjaus­ra­ken­ta­mi­sen toimen­pi­teet vali­taan edel­leen teknis­ten vaati­mus­ten ja inves­toin­ti­hin­nan perus­teella ilman elin­kaa­ri­nä­kö­kul­man ja ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten huomioi­mista. [1] Kasvava huoli ilmas­ton­muu­tok­sesta ja hupe­ne­vista luon­non­va­roista on kuiten­kin nosta­nut elin­kaa­ri­suun­nit­te­lun ja muun muassa kier­to­ta­lou­den merki­tyk­sen pinnalle tavoi­tel­taessa kestävämpää… 

 • Korjaus­ra­ken­ta­mi­nen on avai­na­se­massa raken­ne­tun ympä­ris­tön hiili­ja­lan­jäl­jen pienentämisessä

  , ,

  Kiin­­teistö- ja raken­nusa­lan kestä­vyys on avai­na­se­massa Suomen ympä­­ristö- ja ilmas­to­ta­voit­tei­den saavut­ta­mi­sessa; raken­nuk­semme kulut­ta­vat noin 40 % käyt­tä­mäs­tämme ener­giasta ja tuot­ta­vat kolman­nek­sen kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töis­tämme [1]. Näihin pääs­töi­hin tavoi­tel­laan nyt jopa 66 % vähen­nyk­siä vuoteen 2035 mennessä osana Suomen hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teen saavut­ta­mista. Korjaus­ra­ken­ta­mien on tässä avai­na­se­massa, koska isoin vaiku­tus raken­ne­tun ympä­ris­tön pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sessä on nykyi­sen raken­nus­kan­nan ener­gian­ku­lu­tuk­sen vähen­tä­mi­sellä ja…