PULSSI – Muut

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Muut

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

 • Meitä vipittää – Vip-opiskelija tukee ryhmänsä hyvinvointia

  , ,

  Karelian Välit­tä­misen Ilmapiiri (VIP) -toimin­nassa mukana oleva opiskelija osaa omalla toimin­nallaan tukea opiskelu- ja työhy­vin­vointia oman ryhmän sisällä. Hän on ryhmän ja samalla koko luokan luotta­mus­henkilö. Vip tunnistaa ja tunnustaa Me Karelian median koulu­tuksen (HMNS22-ryhmä) vipit havain­noimme ja tuemme sujuvaa oppimista kokonai­suutena luokas­samme, ja olemme siten osa Karelian opiske­lu­hy­vin­vointia. Eikä ole ollut este vipiksi ryhty­mi­selle, jos […] 

 • Mitä tapahtui Karelian kirjas­tossa 2022?

  , ,

  Karelian kirjaston vuotta 2022 voidaan luonnehtia paluuksi koronasta vapaaseen toimintaan virus­taudin vaiku­tettua kirjaston palve­luihin vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2022 – tammi­kuuta lukuun ottamatta – rajoi­tukset eivät vaikut­taneet enää kirjaston tilojen käyttöön. Kävijä­määrä palasikin koronaa edeltä­välle tasolle ja painettuja kirjoja lainattiin enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna. Poikkeusaika toimi kimmok­keena sähköisten toimin­ta­ta­pojen kehit­ty­mi­sessä: asiakas­pal­ve­lussa ja tiedonhankinnan […] 

 • Otsakorven säätiö on tärkeä kumppani Karelian toiminnan kehittämisessä

  , , ,

  William ja Ester Otsakorven Säätiö on tärkeä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun yhteis­työ­kumppani ja rahoittaja. Säätiö edistää ja tukee Kymen­laakson sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella koulu­tusta ja yritys­toi­mintaa monipuo­li­sesti. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja Karelian opiske­li­joille ja henki­lö­kun­nalle ulkomaan vaihtoihin ja harjoit­te­luihin sekä opinnäy­te­töihin. Lisäksi säätiö rahoittaa kehit­tä­mis­hank­keita tietyissä, valituissa teemoissa kuten työelä­mäyh­teistyö, työllis­ty­misen edistä­minen ja uudet ideat kansainvälistymiseen. […] 

 • Karelia pärjäsi hyvin avoimen tieteen ja tutki­muksen seuran­nassa – työ avoimuuden edistä­mi­seksi jatkuu

  , ,

  Vuonna 2022 avoimen tieteen ja tutki­muksen (AVOTT) seuranta toteu­tettiin ensim­mäistä kertaa korkea­kou­lujen ja tutki­musor­ga­ni­saa­tioiden yhteis­työnä luodun seuran­ta­mallin avulla. Seurannan tulosten perus­teella suoma­laiset ammat­ti­kor­kea­koulut ovat sitou­tu­neita avoimen tieteen edistä­miseen: suurin osa sijoittui ylimmille tasoille neljä tai viisi. Karelian avoimuuden tasoksi arvioitiin neljä. Avaamme tässä artik­ke­lissa AVOTT-seurannan taustaa, sen toteu­tusta sekä tuloksia niin Karelissa kuin laajemmin ammattikorkeakoulukentällä. […] 

 • Oppimisen tukeminen vertai­sar­vioinnin avulla

  , ,

  Mitä vertai­sar­vioin­nilla tarkoi­tetaan? Vertai­sar­viointi voi kohdistua tiedon arviointiin, siihen minkä­laista tietoa tarkas­tellaan tai erilaisiin taitojen arviointiin. Opiskelija oppii sekä lisää aiheesta että arvioin­nista vertai­sar­vioi­dessaan. Opiske­li­joilla tulee olla selkeät ohjeet ja keskeiset kriteerit vertai­sar­vioinnin toteu­tukseen. Vertai­sar­vioin­nilla on tarkoitus auttaa vertaista eteenpäin. Vertai­sar­vioinnin tavoitteet Vertai­sar­vioin­nilla vaiku­tetaan opiske­li­joiden oppimisen taitoihin ja annetaan palau­tetta itseoh­jau­tuvan oppimisen tueksi. Keskeistä on […] 

 • Dialo­gisuus tiimin voimavarana

  , , ,

  Oletko ollut joskus ollut mukana keskus­te­lussa, jossa tunsit tulevasi kuulluksi ja koit että näkemyk­siäsi ja kokemuk­siasi arvos­tetaan?  Innos­tuitko yhdessä toisten kanssa ja pystyitte yhdessä keskus­te­lu­kump­pa­neiden luomaan jotakin uutta, mihin et olisi yksin pystynyt? Sinulle jäi kenties keskus­telun jälkeen innos­tunut ja toisaalta levol­linen ja luotta­vainen olo. Koit ehkä, että olet saman­ai­kai­sesti sekä antanut että saanut keskustelusta. […] 

 • Kareliassa siirryttiin työmat­kojen itsevaraamiseen

  , ,

  Karelian lasken­ta­pal­ve­lujen tiimin kehit­tä­mis­koh­teena on kuluneen kahden vuoden ajan ollut prosessien sujuvoit­ta­minen sähköis­tä­mällä, automa­ti­soi­malla tai jopa jättä­mällä tarpeet­to­maksi todettuja työvai­heita pois. Yhdeksi kehit­tä­mis­koh­teeksi valittiin keväällä 2022 matka­va­raus­pro­sessin sujuvoit­ta­minen. Kareliassa hoidettiin kotimaan työmat­koihin liittyvien matka­lip­pujen ja majoit­tu­misten varaukset keski­tettynä palveluna lasken­ta­pal­ve­luissa. Matkojen varaa­minen keski­te­tysti vei aikaa ja hermoja Matka­va­raus­pro­sessi työllisti yhden hallin­to­sih­teerin lähes kokonaan. Matkojen varaaminen […] 

 • Projektien budje­tointi ja talou­den­seu­ranta talous­hal­linnon järjestelmissä

  , ,

  Projektien budje­tointi ja talou­den­seu­ranta on Kareliassa toteu­tettu viime vuodet Report­­ronic-projek­­tin­­hal­­lin­­ta­­jär­­jes­­tel­­mässä. Projek­ti­koh­taiset budjetit syötetään Report­ro­niciin rahoi­tus­pää­töksen mukai­sesti rahoit­tajan rapor­toin­ti­jär­jes­telmiä vastaa­valla tasolla, joka on kirjan­pidon tilikarttaa karkeampi taso. Report­ro­nicissa toteu­tettu talou­den­seu­ranta palvelee maksa­tus­ha­ke­musten ja talous­ra­por­toinnin tekemistä rahoit­ta­jalle sekä talouden seurantaa rahoit­tajan vaati­malla tasolla. Lähtö­kohtana tarve tarkem­malle seuran­nalle Talous­hal­lin­non­jär­jes­telmiin projekteja ei ole aikai­semmin budje­toitu projek­ti­ta­solla, vaan kokonai­suuksina: Tutkimus- […] 

 • Kaksi henkilöä seisoo pöydän ääressä käsittelemässä papereita

  Seksu­aa­linen häirintä – Mitä se on?

  , ,

  Nuoret naiskol­legat kertovat kahvi­huo­neessa kaksi­mie­lisiä vitsejä mieskol­le­galle, joka poistuu paikalta kiusaan­tu­neena naisten naurun raikuessa taustalla. Henki­lös­tö­johtaja pitää kehitys­kes­kus­telua alaiselleen työhuo­neessa, jonka seinää koristaa ulkomailta lahjaksi saatu roisi ”tyttö­ka­lenteri”. Samoihin aikoihin yrityksen toimi­tus­johtaja liikkuu käytä­vällä niukkaan miniha­meeseen pukeu­tu­neena ja lausahtaa nuorelle mieskol­le­galle vitsillä ”Kuule poika, minulla ei ole tänään pikku­housuja ollenkaan”. Edellä mainitut tapaukset voidaan luokitella […]