PULSSI – Muut

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Muut

Pulssi-portaali kertoo mitä Kare­liassa tapah­tuu juuri NYT näihin teemoi­hin liit­tyen. Koos­tamme Puls­siin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

 • Minne menit aikuis­kou­lu­tus? : osa 2

  , ,

  Millaista aikuis­kou­lu­tus oli Pohjois-Karja­­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa? Tässä artik­ke­li­sar­jassa muis­tel­laan menneitä ja katso­taan ajassa taak­se­päin. Tarkas­te­lun kohteena on viimei­sen kolmen­kym­me­nen vuoden aikana tapah­tu­neet muutok­set tavassa toteut­taa ja kehit­tää jatku­vaa oppi­mista. Artik­ke­leissa käyte­tään myös käsit­teitä aikuis­kou­lu­tus ja elini­käi­nen oppi­mi­nen, jotka sana­pari jatku­van oppi­mi­nen korvasi 2010-luvun lopulla. Kerron­nan kohteena ovat luon­nol­li­sesti tapah­tu­mat ja muutok­set Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa, joka vuosina 1992–2012 tunnettiin… 

 • Minne menit aikuis­kou­lu­tus? : osa 1

  , ,

  Aikuis­kou­lu­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­nen ammat­ti­kor­kea­kou­luissa ja Pohjois-Karja­­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa Tässä artik­ke­li­sar­jassa muis­tel­laan menneitä ja katso­taan ajassa taak­se­päin. Tarkas­te­lun kohteena on viimei­sen kolmen­kym­me­nen vuoden aikana tapah­tu­neet muutok­set tavassa toteut­taa ja kehit­tää jatku­vaa oppi­mista. Artik­ke­leissa käyte­tään myös käsit­teitä aikuis­kou­lu­tus ja elini­käi­nen oppi­mi­nen, jotka sana­pari jatku­van oppi­mi­nen korvasi 2010-luvun lopulla. Kerron­nan kohteena ovat luon­nol­li­sesti tapah­tu­mat ja muutok­set Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa, joka vuosina 1992–2012…

 • Podcast: Opis­ke­li­joi­den palve­lut muutoksessa

  , ,

  Podcas­tissä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den pääl­likkö Pirjo Uusoksa ja kirjasto- ja tieto­pal­ve­lu­pääl­likkö Pekka Malvela keskus­te­le­vat, kuinka opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den tarjonta ja tuot­ta­mi­nen ovat vuosien saatossa muut­tu­neet Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa. Lähio­pis­ke­lusta ja lähi­pal­ve­lu­luista monella kampuk­sella on digi­ta­li­saa­tion myötä edetty etäopis­ke­luun ja etäpal­ve­lui­hin. Kuinka etäily sitten vaikut­taa ihmis­ten yhtei­söl­li­syy­teen? Podcast on kuun­nel­ta­vissa Kare­lian Spoti­fyssa: Toimi­tus ja käsi­kir­joi­tus: opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den pääl­likkö Pirjo Uusoksa ja kirjasto-… 

 • Onnis­tu­neet tilan­ne­joh­to­har­joi­tuk­set Kare­lian opetushenkilöstölle

  , ,

  Kare­liassa pidet­tiin syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana neljä­toista tilan­ne­joh­to­har­joi­tusta, joissa oli osal­lis­tu­jia yhteensä 147 henki­löä. Osaa­mi­nen oli hyvää ja osal­lis­tu­jat heit­täy­ty­vät harjoi­tuk­siin mainiosti. Harjoi­tus­ten ensi­si­jai­nen tavoite oli kehit­tää kent­tä­joh­don (Kare­lian henki­löstö) tilan­ne­joh­to­ky­kyä. Lisäksi tavoit­teena oli testata Kare­lian käytössä olevia turval­li­suu­teen liit­ty­viä toimin­ta­mal­leja ja tekni­siä ratkai­suja. Kent­tä­joh­dolla tarkoi­te­taan Kare­liassa henki­lös­töä, opis­ke­li­joita ja kampuk­silla olevia muita… 

 • Avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit – hyötyä oppi­joille ja opettajille

  , ,

  Avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit ovat opetuk­sen ja oppi­mi­sen resurs­seja, jotka ovat kaik­kien vapaasti käytet­tä­vissä, muokat­ta­vissa ja jaet­ta­vissa. Ne voivat olla esimer­kiksi luen­to­dioja, tehtä­vä­set­tejä, verk­ko­kurs­seja, opetus­tal­len­teita, podcas­teja tai muita digi­taa­li­sia mate­ri­aa­leja.  Tässä artik­ke­lissa kuva­taan mitä seik­koja on hyvä ottaa huomioon oman oppi­ma­te­ri­aa­lin avaa­mi­sessa. Teki­jä­noi­keu­det oppi­ma­te­ri­aa­lin avaa­mi­sessa Oppi­ma­te­ri­aa­lin avaa­mi­nen ei tarkoita teki­jä­noi­keuk­sista luopu­mista. Oppi­ma­te­ri­aa­lin tekijä voi lisen­soida mate­ri­aa­linsa lisenssillä,… 

 • Yhteis­työn merki­tys luottamusmiestehtävissä

  , ,

  Yhteis­työn merki­tys luot­ta­mus­mies­teh­tä­vissä koros­tuu, koska näissä rooleissa henki­löt ajavat työn­te­ki­jöi­den etuja ja toimi­vat sillan­ra­ken­ta­jina henki­lös­tön ja työnan­ta­jan välillä. Luot­­ta­­mus-mies­­teh­­tä­­vät vaati­vat kykyä ymmär­tää sekä edus­ta­miensa työn­te­ki­jöi­den että työnan­ta­jan näkö­kul­mia. Myös vuoro­­vai­­ku­­tus- ja neuvot­te­lu­tai­toja tarvi­taan. Yhteis­työ on olen­nai­nen osa luot­ta­mus­mies­toi­min­taa useista syistä, joita avaamme tässä artik­ke­lissa. Raken­ne­taan luot­ta­musta – saavu­te­taan parem­mat neuvot­te­lu­tu­lok­set Luot­ta­mus on kaiken yhteis­työn perusta… 

 • Opinto-ohjaus Kare­liassa: Avain(ko) menes­tyk­seen ja tule­vai­suu­den urapolkuihin

  , ,

  Opinto-ohjaus on olen­nai­nen osa Kare­liaa, sillä se tukee opis­ke­li­joi­den opin­to­jen edis­ty­mi­sessä, auttaa heitä löytä­mään omat vahvuu­tensa ja ohjaa heidät kohti tule­vai­suu­den urapol­kuja. Opinto-ohjaus on erityi­sen tärkeää, sillä koulu­tus kaikilla koulu­tus­aloilla on suun­nattu tiiviisti työelä­män tarpei­siin. Tämä teksti käsit­te­lee opinto-ohjauk­­sen merki­tystä Kare­liassa, sen haas­teita ja mahdol­li­suuk­sia. Opinto-ohjauk­­sen merki­tys Kare­liassa Kare­lian keskei­nen tavoite on valmis­taa opis­ke­li­jat työelämään… 

 • Kehit­tä­mis­ko­keilu opis­ke­lu­tai­to­jen vahvis­ta­mi­sesta fysio­te­ra­piao­pin­to­jen alussa

  , , ,

  Tässä artik­ke­lissa kerromme opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­ko­kei­lusta, jota lähdimme toteut­ta­maan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sessa. Koulu­tuk­sessa on sekä päivä- että moni­muo­to­ryh­miä. Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (2021) on tuonut esille, että oppimis- ja opis­ke­lu­val­miuk­sia on tarpeen vahvis­taa. Valmiuk­sien vahvis­ta­mi­nen tukee päivä­ryh­mien lisäksi moni­­muoto-opis­­ke­­li­­joi­­den oppimis- ja opis­ke­lu­val­miuk­sia. Opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­ko­keilu on viety läpi yhden kerran. Toimin­nan arvioin­nissa olemme saaneet opet­ta­jien koke­muk­sen siitä, onko… 

 • Muut­tuva maaseutu – yhteis­kun­nal­li­nen yritys palve­lu­ver­kon yllä­pi­toon liit­ty­vien haas­tei­den ratkaisualustana?

  , ,

  EU:n viite­ke­hyk­sessä ja Suomessa yhteis­kun­nal­li­nen yrit­tä­jyys nousi laajem­min julki­sen kiin­nos­tuk­sen kohteeksi reilu vuosi­kym­men sitten, kun Euroo­pan parla­mentti hyväk­syi yhtei­sö­ta­loutta koske­van päätös­lausel­man v. 2009 (EU-parla­­mentti 2009).  Myöhem­min v. 2011 EU-komis­­sio julkaisi yhteis­kun­nal­lis­ten yritys­ten toimin­taym­pä­ris­tön kehit­tä­mistä koske­van aloit­teensa (EU-komis­­sio 2011). Suomessa merkit­tävä virs­tan­pyl­väs oli Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön aset­ta­man, yhteis­kun­nal­li­sen yrityk­sen toimin­ta­mal­lia arvioi­neen työryh­män yhteen­ve­to­ra­por­tin julkis­ta­mi­nen v. 2011…