PULSSI – Muut

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Muut

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

 • Hiljainen tieto on tärkeä tiedon laji

  , ,

  Tieto voidaan jakaa pääpiir­teittäin erilaisiin tiedon­la­jeihin. Yksi jako on ekspli­siit­tinen ja hiljainen tieto (tacit knowledge). Ekspli­siit­tinen tieto on sitä tietoa, jonka pystymme pukemaan sanoiksi, kirjoit­tamaan esimer­kiksi ohjekir­joiksi tai koodaamaan jollain muulla tavalla näkyväksi. Hiljainen tieto taas on sellaista tietoa, joka on mieles­sämme ja jota emme osaa kuvata sanoilla. Hiljainen tieto pitkälti konteks­ti­si­don­naista, se sisältää sosiaalisia […] 

 • Miten toteuttaa vastuul­li­suutta omassa työssä?

  , ,

  Keväällä 2023 järjes­tetyn Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun strate­gia­päivän aikana jäin miettimään, miten vastuul­lisuus ja kestävä kehitys ovat vaivihkaa viime vuosina hiipineet lähes kaikkeen: koulu­tukseen, työhön, uutisointiin ja arkipu­heeseen. Vastuul­lisuus ja kestävä kehitys on kirjattu myös Karelian strate­giaan 2030. Jäinkin pohtimaan, kuinka työnte­kijänä voin toteuttaa strategiaa toivo­tulla tavalla omassa työssäni hoitotyön koulu­tuksen lehtorina. Ilmaston muutoksen torju­miseen ja hiili­neu­raa­li­suuteen pyrkimiseen […] 

 • Mistä on pätevöi­tynyt ope tehty?

  , ,

  Opetta­jaksi Suomessa voi pätevöityä muun muassa ammatil­li­sissa opetta­ja­kor­kea­kou­luissa. Näihin opetta­jan­kou­lu­tuksiin hakeu­dutaan aina tammi­kuussa ja aloitetaan koulutus joko touko- tai elokuussa. Pedago­gisen pätevyyden opinto­pis­te­määrä on 60 ja se opiskellaan noin yhden vuoden aikana. Vaihte­le­vasti, riippuen korkea­kou­lusta, opinnot toteu­tetaan monimuoto-opintoina, lähi- tai etäto­teu­tuksena. Opettaja tarvitsee monipuo­lisia taitoja, kuten: ollakseen riittävän hyvä opettaja. Vuoro­vai­ku­tus­taitoja ei voi sivuuttaa, eikä […] 

 • Amk-kirjas­­tojen kesäpäi­villä Kareliassa keskus­teltiin tekoälystä

  , ,

  Kevät­tal­vella 2023 Xamkin (Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu) kirjas­tosta alkoi kuulua puheita, että he haluai­sivat tulla kesäkuussa vierai­lulle Kareliaan ja Joensuuhun. Tästä lähti ajatus, että kutsut­taisiin myös naapuri-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lujen eli Savonian ja Kajaanin amk:n kirjas­toista ihmisiä Joensuuhun, ja pidet­täisiin ihan kunnol­liset kesäpäivät Kareliassa. Tapaa­misen runko hahmottui kevään aikana ja läpileik­kaa­vaksi aiheeksi nostettiin erittäin ajankoh­tainen tekoäly. Ajankoh­daksi valikoitui kesäkuun puoliväli […] 

 • Suoraan ylhäältä kuvattu kuva pöydästä, jonka ääressä työskentelee yhdessä neljä henkilöä

  Hallinto- ja tukipal­ve­lu­pro­sessien tehos­ta­minen vaatii yhteispeliä

  , , ,

  Kevään 2023 eduskun­ta­vaalien jälkeen Suomeen on saatu uusi hallitus, jonka Vahva ja välittävä Suomi -halli­tus­oh­jel­massa sekä koulu­tuksen että TKI-toiminnan merkitys tunnis­tetaan hyvin ja niihin myös kohdistuu suuria odotuksia. Halli­tus­oh­jelma kannustaa korkea­kouluja varmis­tamaan, että opiske­lijat valmis­tuvat tavoi­tea­jassa ja että ulkomaa­laiset opiske­lijat oppivat suomen kieltä. Opetuk­sessa tulee huomioida myös digita­li­saa­tioon, tekoälyn hyödyn­tä­miseen ja datata­louteen liittyvät osaamis­tarpeet. Julkisen […] 

 • Karelian opiske­li­ja­pal­ve­luiden palvelut opiskelijoille

  , ,

  Opiske­li­ja­pal­velut ovat tärkeä osa ammat­ti­kor­kea­koulun päivit­täistä toimintaa. Kareliassa opiske­li­ja­pal­ve­luiden moniin tehtäviin lukeu­tuvat esimer­kiksi suori­tusten sisäl­lyt­tä­minen ja korvaa­minen, erilaisten todis­tusten laati­minen, valmis­tu­mis­ha­ke­muksien käsittely, tietojen ylläpito ja ennen kaikkea opiske­li­joiden kysymyksiin vastaa­minen. Kun opiske­li­joita on paljon, työnsarkaa riittää. Opiske­li­ja­pal­velut tarjoavat opiske­li­joille monia sähköisiä palve­luita, jotta asioiden hoita­minen olisi mahdol­li­simman jouhevaa. Seuraa­vaksi esittelen niistä muutaman pääkohdan. Opiske­li­jaintra Pakki […] 

 • Tekoälyn hyödyn­tä­minen laskujen käsittelyssä

  , , ,

  Yksi Karelian strate­gi­sista valin­noista on ”Älykästä tuotantoa ja palveluja!”. Tässä strate­gi­sessa valin­nassa kehitetään mm. Karelian oppimis-, tutkimus- ja innovaa­tio­ym­pä­ristöjä, ja tarjotaan sekä yrityk­sille että opiske­li­joille älykkäiden tuotteiden ja palve­luiden koulu­tusta. Viimei­simpänä mutta ei vähäi­simpänä tavoit­teena on, että ”Olemme omissa proses­seis­samme digitaa­li­suuden ja tiedolla johta­misen edellä­kävijä”. Näitä tavoit­teita kohti olemme määrä­tie­toi­sesti suunnanneet Karelian lasken­ta­pal­ve­lujen tiimissä hallinto- […] 

 • Itä-Suomen kirjas­to­päivät – työhy­vin­vointia ja verkostoitumista

  , ,

  Perin­teiset Itä-Suomen kirjas­to­päivät järjes­tettiin jälleen 7.-8.6.2023 ja tällä kertaa päiviä isännöi Kuopion kaupun­gin­kir­jasto. Päiville osallistuu kirjas­to­väkeä niin tieteel­li­sistä (ammat­ti­kor­kea­koulut, yliopistot) kuin yleisistä kirjas­tois­takin maantie­teel­li­sesti laajalta alueelta.  Alueen suurim­mista kaupun­geista, Joensuusta ja Kuopiosta osallis­tujia oli luonnol­li­sesti eniten, mutta myös esimer­kiksi Juuasta ja Mikke­listä oli päivillä edustajia. Kirjas­to­päivien aiheena tänä vuonna oli ”Palvelut sähköis­tävät – kirjas­totyön uudet […] 

 • ”Minä osaan!” : avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joiden käsityksiä osaamisen kehittymisestä

  , , ,

  Minulla on työelämää takana pitkä taival ja olin jo pidemmän aikaa pohtinut, että opiskelu kiinnos­taisi. Niinpä korona­ke­väänä 2020 enemmän tai vähemmän hetken mieli­joh­teesta ruksin hakupa­perit kuntoon Opintopolku.fi:ssä periaat­teella ”noo, tuonne vois hakee ja tuonne ja ehkä tuonne”. Yllätyk­sekseni pääsin Itä-Suomen yliopistoon opiske­lemaan kasva­tus­tie­teitä ja pääai­neekseni valikoitui aikuis­kas­vatus. Nyt opintoni ovat edenneet siihen pisteeseen, että kandidaatintutkielma […]