PULSSI – Osaa­mi­sella elinvoimaa

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Osaa­mi­sella elinvoimaa

Pulssi-portaali kertoo mitä Kare­liassa tapah­tuu juuri NYT näihin teemoi­hin liit­tyen. Osaa­mi­sella elin­voi­maa -teeman tuoreet artik­ke­lit, videot ja podcas­tit löydät tästä.

 • Tule­vai­suu­den työky­kyä jo opis­ke­lun aikana

  , ,

  Työkyky eli kyky vastata työn vaati­muk­siin on tutki­mus­ten mukaan huomattu heiken­ty­neen nuorilla, ja työs­sä­jak­sa­mi­sen ongel­mat ovat lisään­ty­neet myös alle 50-vuotiailla työn­te­ki­jöillä. Väsy­mistä tapah­tuu entistä varhai­sem­min työuralla. Työs­sä­jak­sa­mi­seen ja työky­vyn vahvis­ta­mi­seen tulee­kin kiin­nit­tää huomiota jo opis­ke­lun aikana. Työelä­mässä tarvit­ta­vaa työky­kyä raken­ne­taan jo opis­ke­luai­kana vahvis­ta­malla opis­ke­lu­ky­kyä ja opis­ke­li­jan taitoja huoleh­tia siitä. YTHS:n ja Työter­veys­lai­tok­sen kehit­tä­män Opis­ke­lu­ky­ky­mal­lin pohjalta… 

 • Uuden oppi­mista työelä­mässä työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den parissa – tiiviim­pää työelä­mäyh­teis­työtä Siun soten kuntout­ta­vaan työtoimintaan

  , , ,

  Millai­sia asioita voi opis­kella ja oppia suoraan aidossa työelä­mäym­pä­ris­tössä, kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa? Onko ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­noissa riit­tä­västi työelä­mä­lä­hei­syyttä? Miten verkos­toi­tua ja luoda kontak­teja työelä­mään jo opin­to­jen aikana? Miten opin­to­jen aikana päästä mukaan kehit­tä­mis­toi­min­taan? Näihin kysy­myk­siin haetaan ratkai­suja Siun soten neli­vuo­ti­sessa Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hank­keessa yhteis­työssä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun kanssa. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää kuntout­ta­vasta työtoi­min­nasta tavoit­teel­lista ja työelämään… 

 • Yosra Yahya on löytä­nyt paik­kansa Pohjois-Karjalasta

  , , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun opis­ke­lija Yosra Yahya valmis­tuu pian insi­nöö­riksi Industrial Mana­ge­ment -koulu­tus­oh­jel­masta. Saudi-Arabiasta Itä-Suomeen muut­ta­nut nuori nainen on saanut parissa vuodessa paljon aikaan – opin­to­jen lisäksi hän on oppinut suomen kielen, toimi­nut vapaa­eh­toi­sena ja hank­ki­nut koulu­tus­taan vastaa­van työpai­kan. Yosra Yahy­alla on mielen­kiin­toi­nen tausta: hän on Jorda­nian kansa­lai­nen, jonka suku­juu­ret ovat Pales­tii­nassa. Vanhem­pien työ vei aika­naan Saudi-Arabi­aan, ja… 

 • Kehit­tä­mis­ko­keilu opis­ke­lu­tai­to­jen vahvis­ta­mi­sesta fysio­te­ra­piao­pin­to­jen alussa

  , , ,

  Tässä artik­ke­lissa kerromme opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­ko­kei­lusta, jota lähdimme toteut­ta­maan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sessa. Koulu­tuk­sessa on sekä päivä- että moni­muo­to­ryh­miä. Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (2021) on tuonut esille, että oppimis- ja opis­ke­lu­val­miuk­sia on tarpeen vahvis­taa. Valmiuk­sien vahvis­ta­mi­nen tukee päivä­ryh­mien lisäksi moni­­muoto-opis­­ke­­li­­joi­­den oppimis- ja opis­ke­lu­val­miuk­sia. Opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­ko­keilu on viety läpi yhden kerran. Toimin­nan arvioin­nissa olemme saaneet opet­ta­jien koke­muk­sen siitä, onko… 

 • Tavoit­teel­li­sesti urhei­le­van nuoren ohjaa­mi­sen erityispiirteitä

  ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa fysio­te­ra­pian koulu­tus­oh­jel­man III harjoit­telu (8 op) toteu­tuu lasten- ja nuorten toimin­tayk­si­köissä varhais­kas­va­tuk­sessa, kouluissa ja urhei­luseu­roissa. Yhtenä harjoit­te­lu­paik­kana on Urhei­lua­ka­te­mian yläkou­lun ominai­suus­val­men­nus. Harjoit­te­lussa opis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat liikun­ta­luok­ka­lais­ten aamu­har­joi­tuk­siin. Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat ohjauk­sen suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen sekä mahdol­lis­ta­vat louk­kaan­tu­nei­den oppi­lai­den osal­lis­tu­mi­sen harjoi­tuk­siin muok­kaa­malla harjoit­teet sopi­viksi. Tässä artik­ke­lissa kuva­taan fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija Eerika Huovi­sen koke­muk­sia urhei­le­van nuoren ohjaa­mi­sesta. Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jan näkö­kul­masta yläasteikäiset… 

 • Hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­pro­sessi ja sen kehit­tä­mi­nen : Osa 5

  , ,

  Opin­näy­te­työ­bu­le­vardi  Tämä on viides osa Kare­lian hoito­työn koulu­tus­ten (sairaan­­hoi­­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus) opin­näy­te­työ­noh­jauk­seen liit­ty­vää artik­ke­li­sar­jaa. Artik­ke­li­sar­jan ensim­mäi­sessä osassa kerrot­tiin opin­näy­te­työ­pro­ses­sista ja -käytän­teistä.  Toisessa ja kolman­nessa kuvat­tiin opin­näy­te­työ­oh­jauk­sen palau­te­ky­se­lyä ja sen tulok­sia. Neljän­nen osan teemana oli ohjaus­pro­ses­sin tehos­ta­mi­nen. Seuraa­vissa osissa käsi­tel­lään hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­oh­jauk­seen liit­ty­viä tuki­toi­mia.  Luok­ka­se­mi­naa­rista opin­näy­te­työ­bu­le­var­dille  Kare­lian hoito­työn koulu­tuk­sessa päätet­tiin muuttaa valmiin opin­näy­te­työn esit­te­lyn seminaarikäytäntöä.… 

 • Tutus­tu­mis­käynti Jyväs­ky­län ja Tampe­reen yrit­tä­jyy­se­ko­sys­tee­meissä osoitti Talent Hub Eastern Finland -hank­keen ajankohtaisuuden

  , , ,

  Talent Hub Eastern Finland -hank­keen yrit­tä­jyys­asian­tun­tija vieraili joulu­kuussa Jyväs­ky­lässä ja Tampe­reella tutus­tuen kumman­kin kaupun­gin oppi­lai­tos­ten omiin yrit­tä­jyys­pal­ve­lui­hin. Vierailu osoitti, että kansain­vä­li­nen yrit­tä­jyys mieti­tyt­tää myös Itä-Suomen ulko­puo­lella ja Talent Hub -hank­keen toimen­pi­teet toimi­vat tässä edel­lä­kä­vi­jänä. Kansain­vä­li­sen opis­ke­li­jan yrit­tä­jyys­polku kuntoon Talent Hub Eastern Finland -hank­keessa Kuuden itäsuo­ma­lai­sen oppi­lai­tok­sen yhteis­hanke Talent Hub Eastern Finland tukee kansain­vä­li­siä opis­ke­li­joita työllistymisessä… 

 • Hoito­työn opet­ta­jan työelä­mä­jakso tervey­den­hoi­ta­jan, sairaan­hoi­ta­jan ja kätilön työkentillä

  , ,

  Olen ollut Kare­liassa töissä 10 vuotta. Tulin taloon 2014 ja minusta tuntuu kuin se olisi ollut vasta äsken. Vuosia on kuiten­kin kulunut reilusti ja muutok­set ovat seuran­neet toisi­aan. Olen ollut innolla lehto­rina kehit­tä­mässä omaa osaa­mis­tani ja koulusta niin sairaan­­hoi­­taja- kuin tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa kuin Kare­lian Y-akate­miassa. Oman työn jatkuva kehit­tä­mi­nen Ennen Kare­li­aan tuloani minulla on vankka kliininen… 

 • Virtu­aa­lia­lus­tat palve­le­vat tapah­tu­ma­tuo­tan­toja ja kulttuurialaa

  , , ,

  Smart Event Mana­gers -hank­keessa toteu­tet­tiin tapah­tu­mien kanssa pilot­teja erilai­sia uusia tekno­lo­gioita hyödyn­täen. Myös Tapah­tu­ma­tuot­ta­jan osaa­mis­sal­kusta löytyy muun muassa XR:n perus­tei­siin johdat­tava opin­to­jakso sekä opinnot AR:n hyödyn­tä­mi­seen. Koska ala menee vauh­dilla eteen­päin, kävi SEM-hank­­keessa asian­tun­ti­jana toimi­nut Kare­lian lehtori Pilvi Dufva Match XR 2023 -messuilla päivit­tä­mässä tieto­jaan aiheesta ja kuulos­te­le­massa alan uusim­pia tuulia. Match XR 2023 -tapahtuma…